Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2016

Vďaka odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie má zamestnanec vyššiu čistú mzdu a zamestnávateľ za neho platí nižšie zdravotné odvody. Ako sa bude uplatňovať a počítať v roku 2016?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov podstata uplatňovania odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie spočíva v tom, že o odpočítateľnú položku sa znižuje vymeriavací základ preddavkov na zdravotné poistenie zamestnanca s nárokom na uplatnenie odpočítateľnej položky. Vymeriavacím základom zamestnanca na účely výpočtu preddavkov na zdravotné poistenie je plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi, teda hrubá mzda. Vymeriavacím základom pre zdravotné poistenie platené zamestnávateľom za zamestnanca je vymeriavací základ jeho zamestnanca, teda tiež hrubá mzda. Vplyvom odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie sa tak vymeriavací základ pre zdravotné poistenie znižuje pre oboch, aj pre zamestnanca aj pre zamestnávateľa.

Uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v praxi znamená, že preddavok na zdravotné poistenie zamestnanca, ktorý si uplatňuje odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, sa nebude vypočítavať z výšky jeho skutočného príjmu, ale bude sa vypočítavať z výšky jeho skutočného príjmu zníženého práve o túto odpočítateľnú položku. Pre zamestnanca to znamená, že zo mzdy mu zamestnávateľ „strhne“ nižšie preddavky na zdravotné poistenie, čím bude jeho čistá mzda vyššia, a rovnako aj tento sám zamestnávateľ za tohto zamestnanca do zdravotnej poisťovne zaplatí nižšie zdravotné odvody.

Kto si môže uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie v roku 2020 a či má pri minimálnej mzde 580 € zmysel nájdete v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Na ktorých zamestnancov sa vzťahuje odpočítateľná položka na zdravotné poistenie?

Nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie nebudú mať všetci zamestnanci. Podľa zákona o zdravotnom poistení sa odpočítateľná položka na zdravotné poistenie bude vzťahovať len na zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie tak nevzniká zamestnancom pracujúcim na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práci, dohoda o pracovnej činnosti).

Okrem nich nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie nie je možné uplatniť ani na zamestnancov s odvodovou úľavou (boli pred vznikom pracovného pomeru dlhodobo nezamestnaní). Vymeriavací základ pre výpočet zdravotného poistenia si o odpočítateľnú položku tiež nemožno znížiť ani pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) (napríklad živnostníci, slobodné povolania), príjmoch z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov, ostatných príjmoch podľa § 8 zákona o dani z príjmov, podieloch na zisku vyplácaných zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva (dividendách).

Pre podnikateľov - zamestnávateľov teda platí, že odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa uplatňuje len pri zamestnancoch v trvalom pracovnom pomere, ktorí nie sú zamestnancami s odvodovou úľavou.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa môže uplatňovať mesačne alebo ročne

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie sa môže uplatňovať ako:

  1. mesačná odpočítateľná položka v každej mzde alebo
  2. ročná odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní poistného.

Nárok na mesačné uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie má len ten zamestnanec, ktorý spĺňa všeobecné podmienky nároku na jej uplatňovanie, teda vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, nie je zamestnancom s odvodovou úľavou a okrem toho v kalendárnom mesiaci nemal súčasne viacerých zamestnávateľov alebo v kalendárnom mesiaci nebol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou.

V opačnom prípade, ak ide o zamestnanca, ktorému síce vzniká nárok na odpočítateľnú položku, pretože spĺňa všeobecné podmienky na jej priznanie (vykonáva zárobkovú činnosť v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nie je zamestnancom s odvodovou úľavou), ale v kalendárnom mesiaci mal súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou, odpočítateľnú položku si môže uplatniť až v ročnom zúčtovaní poistného.

V článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v príkladoch nájdete niekoľko praktických príkladov na to, kedy si zamestnanec odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie môže uplatňovať mesačne a kedy s jej mesačným uplatňovaním už musí skončiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Mesačná odpočítateľná položka na zdravotné poistenie

Nárok na uplatňovanie mesačnej odpočítateľnej položky nie je automatický, ale zamestnanec spĺňajúci všetky podmienky pre jej mesačné uplatňovanie to musí predtým svojmu zamestnávateľovi písomne oznámiť (viac v osobitnej časti článku nižšie). Výška mesačnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je maximálne 380 eur a odvíja sa od výšky príjmu zamestnanca.

Výška mesačnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie zamestnanca s hrubou mzdou najviac 380 eur je rovná výške tohto príjmu. Znamená to, že pri zamestnancoch s hrubou mzdou od 0 do 380 eur bude vymeriavací základ zamestnanca i zamestnávateľa pre zdravotné poistenie rovný nule a ani zamestnanec ani zamestnávateľ v týchto prípadoch nebudú zo mzdy v takejto výške platiť žiadne zdravotné odvody.

Prečítajte si tiež

S rastom príjmu zamestnanca nad úroveň 380 eur sa bude výška mesačnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie postupne znižovať, a keď zamestnanec dosiahne príjem 570 eur a vyšší, bude odpočítateľná položka nulová. Znamená to, že ak bude hrubá mzda zamestnanca 570 eur a viac, odpočítateľná položka bude nulová, vymeriavací základ zamestnanca i zamestnávateľa bude rovný hrubej mzde a zamestnanec aj zamestnávateľ budú v tomto prípade z tejto mzdy platiť „plné“ zdravotné odvody. Výška mesačnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie zamestnancov s hrubou mzdou vyššou ako 380 eur a nižšou ako 570 eur sa bude znižovať o dvojnásobok rozdielu tohto mesačného príjmu zamestnanca a sumy 380 eur. Znamená to, že u týchto zamestnancov sa bude výška mesačnej odpočítateľnej položky vypočítavať podľa nasledujúceho vzorca: 380 eur – 2 x (mesačný príjem zamestnanca – 380 eur).

Výpočet mesačnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Mesačný príjem zamestnanca Výška mesačnej odpočítateľnej položky
a) nižší ako 380 eur rovná výške mesačného príjmu zamestnanca
b) 380 eur 380 eur
c) vyšší ako 380 eur ale nižší ako 570 eur 380 eur – 2 x (mesačný príjem zamestnanca – 380 eur)
d) 570 eur a viac nula

Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor. Ak poistenec nebol zamestnancom počas celého kalendárneho mesiaca (napríklad pracovný pomer vznikol alebo zanikol v priebehu kalendárneho mesiaca), odpočítateľná položka sa znižuje pomerne v závislosti od počtu kalendárnych dní mesiaca, keď poistenec nebol zamestnancom.

Postup výpočtu výšky mesačnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie pri niekoľkých konkrétnej úrovniach mzdy nájdete v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v príkladoch a tiež sa v ňom dozviete, ako sa odpočítateľná položka vypočíta vtedy, ak má zamestnanec súčasne dohodu u toho istého zamestnávateľa alebo u neho začne pracovať až priebehu mesiaca.

Povinnosť oznámiť mesačné uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Ak si chce zamestnanec u svojho zamestnávateľa uplatňovať nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie mesačne, je povinný mu to písomne oznámiť do ôsmich dní odo dňa vzniku pracovného pomeru (pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce). V lehote do ôsmich dní odo dňa zmeny je zamestnanec povinný zamestnávateľovi oznámiť aj zmenu tohto nároku (napríklad ak sa súčasne zamestná u iného zamestnávateľa alebo si založí živnosť). Vzor týchto oznámení je na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Na druhej strane, zamestnávateľ je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik alebo zánik pracovného pomeru zamestnanca, ktorý si u neho uplatnil nárok na mesačnú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, a to do ôsmich pracovných dní odo dňa tejto skutočnosti (teda odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru).

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v ročnom zúčtovaní poistného

Ak si zamestnanec z nejakého dôvodu nemohol odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie uplatňovať každý mesiac počas celého kalendárneho roka (napríklad mal v mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou), bude mu odpočítateľná položka na zdravotné poistenie uplatnená až v ročnom zúčtovaní poistného. V prípade uplatnenia odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie v ročnom zúčtovaní poisteného zamestnanec nemusí o nič žiadať, ročné zúčtovanie mu jeho zdravotná poisťovňa vykoná automaticky do konca septembra, resp. októbra nasledujúceho kalendárneho roka. Na druhej strane, existujú aj situácie, kedy zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie aj tomu zamestnancovi, ktorý si odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie uplatňoval mesačne.

Výška ročnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie je maximálne 4 560 eur (dvanásťnásobok mesačnej odpočítateľnej položky 380 eur) a odvíja sa od výšky ročného príjmu zamestnanca. Ak bude príjem zamestnanca za kalendárny rok (súčet všetkých jeho hrubých miezd) nižší alebo rovný ako 4 560 eur, bude výška ročnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie rovná výške tohto príjmu. Zamestnanec ani zamestnávateľ takéhoto zamestnanca nebudú v konečnom dôsledku na základe ročného zúčtovania platiť žiadne zdravotné odvody.

Ak bude ročný príjem zamestnanca vyšší ako 4 560 eur, výška ročnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie sa bude postupne znižovať a keď ročný príjem zamestnanca dosiahne 6 840 eur a viac (dvanásťnásobok hraničnej sumy pre mesačnú odpočítateľnú položku 570 eur), bude odpočítateľná položka nulová. Výška ročnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie zamestnancov s ročnými príjmami vyššími ako 4 560 eur a nižšími ako 6 840 eur sa bude znižovať o dvojnásobok rozdielu tohto ročného príjmu zamestnanca a sumy 4 560 eur. Znamená to, že u týchto zamestnancov sa bude výška ročnej odpočítateľnej položky vypočítavať podľa nasledujúceho vzorca: 4 560 eur – 2 x (ročný príjem zamestnanca – 4 560 eur).

Výpočet ročnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie

Výpočet ročnej odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie
Ročný príjem zamestnanca Výška ročnej odpočítateľnej položky
a) nižší ako 4 560 eur rovná výške ročného príjmu zamestnanca
b) 4 560 eur 4 560 eur
c) vyšší ako 4 560 eur ale nižší ako 6 840 eur 4 560 eur – 2 x (ročný príjem zamestnanca – 4 560 eur)
d) 6 840 eur a viac 0 eur

Odpočítateľná položka sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor. Ak zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie počas celého kalendárneho roka (napríklad nebol zamestnancom počas celého kalendárneho roka), odpočítateľná položka sa znižuje pomerne podľa počtu kalendárnych dní, keď zamestnanec nemal príjem na uplatnenie odpočítateľnej položky. Ak mal zamestnanec v kalendárnom roku nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky u viacerých zamestnávateľov, odpočítateľná položka sa uplatní pomerne podľa výšky príjmu na uplatnenie odpočítateľnej položky u každého zamestnávateľa.

Podľa § 43 ods. 3 písm. p) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa však preplatok na poistnom z ročného zúčtovania poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky zdaňuje 19 % zrážkovou daňou z príjmov. Zrážku dane vykoná samotná zdravotná poisťovňa a preplatok na poistnom bude zamestnancovi vrátený už po odpočítaní zrazenej dane z príjmov.

Ak si zamestnanec v priebehu roka uplatňoval odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie mesačne, v niektorých prípadoch tomuto zamestnancovi a jeho zamestnávateľovi hrozí, že v ročnom zúčtovaní poistného im výjde nedoplatok na poistnom. O takejto situácii sa dozviete v praktickom príklade v článku Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v príkladoch.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Minimálne zdravotné odvody zamestnancov a zrušenie odpočítateľnej položky od roku 2023

Predložená novela zákona má zaviesť minimálne zdravotné odvody pre tých zamestnancov, ktorých mzda je nižšia ako 700 eur. Zrušiť by sa mala aj odpočítateľná položka na zdravotné poistenie.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2020 – má ešte význam?

Odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu uplatniť tzv. nízkopríjmoví zamestnanci. Je možné u nich ešte uplatniť odpočítateľnú položku v roku 2020, vzhľadom na zmenu minimálnej mzdy?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Uplatnením nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu vybraní zamestnanci znížiť odvody do zdravotnej poisťovne a zvýšiť čistú mzdu. Kto má nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a v akej výške je možné si ju uplatniť v roku 2019?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2018

Zamestnávatelia si od roku 2018 nemôžu uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Kto si ju môže uplatniť a za akých podmienok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky