Spôsoby odmeňovania konateľa a spoločníka (právny základ) v roku 2013

Spôsoby odmeňovania konateľa a spoločníka (právny základ) v roku 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Druh vyplatených príjmov spoločníkovi a konateľovi je determinovaný právnym vzťahom, ktorý zakladá daný druh príjmov. Pri voľbe právneho vzťahu medzi fyzickou osobou a spoločnosťou je potrebné mať na zreteli všetky činnosti (ich podstatu) vykonávané danou fyzickou osobou pre spoločnosť (s. r. o.).

Medzi fyzickou osobu, ktorá vykonáva funkciu konateľa a spoločnosťou s ručením obmedzeným je povinne obchodnoprávny vzťah, ktorý vzniká na základe uzatvorenej zmluvy o výkone funkcie konateľa alebo na základe uzatvorenej mandátnej zmluvy. Právny vzťah konateľa (pri výkone funkcie) a spoločnosti s ručením obmedzeným sa nemôže spravovať režimom pracovného práva pretože:

 • ide o záväzkový vzťah, ktorý sa povinne (obligatórne) spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka (patrí k taxatívnemu výpočtu tzv. absolútnych obchodov, pri ktorých sa nezohľadňuje povaha účastníkov záväzkového vzťahu, teda či sú podnikateľmi), a taktiež
 • neboli by naplnené predpoklady závislej práce definované v zákone č. 311/2000 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

V praxi však mávajú fyzické osoby, ktoré sú konateľmi uzatvorené aj pracovné zmluvy, prípadne jednu z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tým nie je porušený právny poriadok, ale popri sebe existujú dva právne vzťahy s tou istou fyzickou osobou. Druh práce napríklad v pracovnej zmluve ale nemožno v tomto prípade dohodnúť ako prácu konateľa. Tá istá fyzická osoba, ktorá je aj konateľom môže byť zamestnancom napríklad na manažérskej (prípadne vedúcej) pozícii, avšak v tomto prípade nemožno ignorovať plnenie si povinností podľa Zákonníka práce.  Novela Zákonníka práce účinná od 1. januára 2013 zaviedla viaceré zmeny, ktoré sa dotkli najmä dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Významné zmeny sú, že za bežných podmienok nemôže byť odmena zamestnanca („dohodára“) nižšia ako minimálna mzda platná v danom kalendárnom roku a odvodové zaťaženia sa vyrovnalo s úrovňou odvodového zaťaženia pracovného pomeru.

Konateľovi alebo spoločníkovi spoločnosti s ručením obmedzeným (prípadne zamestnancovi v jednej osobe) je možné vyplácať:

 • odmenu za prácu konateľa (za výkon funkcie na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa alebo mandátnej zmluvy),
 • odmenu za prácu, ktorú spoločník vykonal pre spoločnosť,
 • podiel na zisku (dividendu),
 • mzdu za prácu vykonávanú v pracovnom pomere,
 • odmenu za prácu plynúcu z niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Poznámka: V zmysle § 223 ods. 1 Zákonníka práce patria dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru k pracovnoprávnym vzťahom, ku ktorých uzatvoreniu pristupuje zamestnávateľ len výnimočne (za výnimočných okolností).

Príjem, ktorý tvorí:

 • odmena za prácu konateľa na základe mandátnej zmluvy alebo zmluvy o výkone funkcie konateľa,
 • mzda alebo odmena, ktorá plynie z pracovnoprávneho vzťahu,
 • odmena za prácu spoločníka,

je príjmom zo závislej činnosti, ktorý podlieha dani z príjmov fyzickej osoby a platí sa z neho poistné na účely sociálneho poistenia a účely zdravotného poistenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Príjem, ktorý tvorí odmena v podobe podielu na zisku (dividendy) nie je predmetom dane z príjmov fyzickej osoby. Tento druh príjmu podlieha povinnému odvodu poistného na povinné verejné zdravotné poistenie. Zo zisku za rok 2013 bude platiteľ dividendy (s. r. o.) povinný zaplatiť preddavok na zdravotné poistenie (za príjemcu dividendy – napr. konateľa). Preddavok na povinné verejné zdravotné poistenie sa vypočítava a platí zo zisku po zdanení určeného na rozdelenie (zisk zdanený daňou z príjmov právnickej osoby) a znižuje disponibilný príjem konateľa z podielu na zisku (dividendy).

Jedna (jediná) fyzická osoba môže byť v spoločnosti s ručením obmedzeným:

 • spoločníkom,
 • konateľom,
 • zamestnancom.

Spoločnosti s ručením obmedzeným sú na Slovensku obľúbenou a rozšírenou formou podnikania pre podnikateľov – individualistov, ktorí sú spoločníkmi a zároveň aj konateľmi „svojej eseročky“. Finančné prostriedky nadobudnuté podnikaním sú vo vlastníctve spoločnosti s ručením obmedzeným. Sú oddelené od majetku spoločníka, resp. konateľa ak je konateľ a spoločník tá istá fyzická osoba. Konateľ vykonáva pre spoločnosť prácu a taktiež potrebuje finančné prostriedky na svoje osobné potreby prípade potreby rodiny. Zvyčajne sú potrebné pravidelne (aspoň mesačne).

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa môže dohodnúť s fyzickou osobou na dvoch spôsoboch odmeňovania za vykonávané činnosti, a to buď len pravidelné mesačné odmeňovanie (bez nároku na iný druh príjmu) alebo kombinované odmeňovanie, ktoré je zložené z vyplácania pravidelného mesačného príjmu a zároveň po skončení účtovného obdobia je konateľovi vyplatený aj podielu na zisku (dividendy).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Konateľ vs spoločník s. r. o.

Kto je majiteľom s. r. o.-čky a kto spoločnosť zastupuje navonok? V čom sa líši postavenie, povinnosti a zodpovednosť spoločníka a konateľa s. r. o.?

Zmluva o výkone funkcie konateľa vs mandátna zmluva

Aký rozdiel je medzi mandátnou zmluvou a zmluvou o výkone funkcie? Môže konateľ svoju funkciu vykonávať aj bez zmluvy? Kedy musí mať odmenu a čo v prípade, ak ju poberať nechce?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky