Ako založiť živnosť v roku 2016

Založenie živnosti je základným predpokladom pre začatie takmer každého podnikania. V článku sa dozviete podrobný postup, ako založiť živnosť a získať živnostenské oprávnenie v roku 2016.

Kto potrebuje na podnikanie získať živnostenské oprávnenie

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku. Podmienky prevádzkovania živnosti upravuje zákon č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Živnostenské podnikanie môže prevádzkovať fyzická osoba aj právnická osoba. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá plánuje vykonávať činnosť, ktorá je živnostenským podnikaním, potrebuje na to získať živnostenské oprávnenie.

Nie každé podnikanie je živnosťou, ale každá živnosť podnikaním je. Je tomu tak pre to, že pre niektoré druhy podnikania sa získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení nevyžaduje a teda sa ani za živnosť nepovažujú. Činnosti, ktoré sa za živnosť nepovažujú, vymenúva živnostenský zákon v § 3 a 4. V mnohých prípadoch sa jedná o činnosti, na ktoré sa vyžaduje získanie iného než živnostenského oprávnenia (napríklad bankové povolenie od Národnej banky Slovenska pre bankovú činnosť) alebo sa jedná o tzv. slobodné povolania (napríklad lekári, advokáti, architekti). Pre všetky ostatné druhy podnikania sa spravidla bude vyžadovať získanie živnosti.

Druhy živnostenského oprávnenia a podmienky pre jeho získanie v roku 2016

Podľa podmienok pre získanie živnostenského oprávnenia sa rozlišujú tri druhy živností:

  1. Voľné živnosti – podmienkou prevádzkovania voľnej živnosti je len splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. Ministerstvo vnútra SR vypracovalo aj zoznam najčastejšie používaných voľných živností. Okrem nich si môže záujemca o podnikania zvoliť aj vlastnú živnosť, ktorá v zozname voľných živností uvedená nie je. Musí ju však výstižne pomenovať tak, aby z nej bol zrejmý predmet podnikania.
  2. Remeselné živnosti – podmienkou prevádzkovania remeselnej živnosti je okrem všeobecných podmienok aj odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Všetky remeselné živnosti sú uvedené v prílohe č. 1 živnostenského zákona. V zozname remeselných živností vypracovanom Ministerstvom vnútra SR nájdete aj podmienky preukazovania odbornej spôsobilosti pre získanie jednotlivých remeselných živností.
  3. Viazané živnosti – podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je okrem všeobecných podmienok aj odborná spôsobilosť získaná inak ako vyučením v odbore. Ich zoznam je prílohou č. 2 živnostenského zákona. V zozname viazaných živností vypracovanom Ministerstvom vnútra SR nájdete aj podmienky preukazovania odbornej spôsobilosti pre ich získanie.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti

Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti je:

  • dosiahnutie veku 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony a
  • bezúhonnosť.

Bezúhonným na tieto účely je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. Fyzická osoba, ktorá hodlá prevádzkovať živnosť, musí všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať sama. V prípade právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba, ktorá je členom jej štatutárneho orgánu (napríklad konateľ s. r. o.).

Osobitné podmienky prevádzkovania živnosti

Splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti sa vyžaduje pri remeselnej alebo viazanej živnosti. Osobitnými podmienkami prevádzkovania živnosti sa rozumie preukázanie odbornej alebo inej spôsobilosti. V prípade fyzickej osoby musí osobitné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať sám žiadateľ alebo jeho zodpovedný zástupca. V prípade právnickej osoby musí osobitné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať vždy jej zodpovedný zástupca.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru . Tieto doklady o odbornej spôsobilosti môžu byť nahradené aj inými dokladmi, ktorých zoznam nájdete v článku Preukazovanie odbornej spôsobilosti. Doklady, ktorými sa preukazuje odborná spôsobilosť pri remeselnej alebo viazanej živnosti, je potrebné predložiť pri ohlasovaní živnosti.

Spôsoby získavania osvedčenia o živnostenskom oprávnení v roku 2016

Prevádzkovanie živnosti je potrebné najskôr ohlásiť živnostenskému úradu. Fyzická osoba ohlasuje prevádzkovanie živnosti živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa svojho bydliska, právnická osoba podľa svojho sídla.

Ohlásenie živnostenského oprávnenia môžete uskutočniť niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  1. osobné ohlásenie – uskutočňuje sa osobnou návštevou živnostenského úradu, resp. jednotného kontaktného miesta (každý okresný úrad),
  2. elektronické ohlásenie – uskutočňuje sa elektronicky, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Živnostenský úrad po ohlásení živnosti preskúmava, či ohlásenie spĺňa všetky náležitosti a či žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené živnostenským zákonom. Ak je všetko splnené, živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako osobne ohlásiť živnosť v roku 2016

Pri osobnom ohlásení živnosti je potrebné navštíviť okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, pričom každý jeden v súčasnosti plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Osobné ohlásenie živnosti nie je možné vykonať na ktoromkoľvek jednotnom kontaktnom mieste, ale je potrebné navštíviť to, ktoré je miestne príslušné podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Pri osobnom ohlásení živnosti je potrebné vyplniť formulár ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu alebo formulár ohlásenia živnosti pre právnickú osobu.

Vo formulári ohlásenia voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti pre fyzickú osobu sa uvádzajú osobné údaje žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo a pod.), bydlisko žiadateľa, miesto podnikania, obchodné meno zdravotnej poisťovne a iné. Ak je adresa miesta podnikania iná ako adresa bydliska, je potrebné pri ohlásení živnosti preukázať oprávnenie užívať túto nehnuteľnosť (súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, nájomnou zmluvou alebo listom vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorý sa prikladá k ohláseniu). Fyzická osoba, ktorá začína podnikať, sa stáva povinne verejne zdravotne poistenou osobou a je povinná do ôsmich dní od vzniku tejto skutočnosti podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie vo svojej zdravotnej poisťovni. Preto vypĺňa aj osobitnú časť formuláru „Prihláška na verejné zdravotné poistenie“, na základe ktorej túto oznamovaciu povinnosť za ňu splní jednotné kontaktné miesto.

Vo formulári ohlásenia voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti pre právnickú osobu sa uvádza jej obchodné meno, právna forma, sídlo. V inej časti formuláru sa uvádzajú informácie o štatutárnom orgáne právnickej osoby. Novozaložená obchodná spoločnosť, aby jej mohlo byť osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané, bude musieť k ohláseniu živnosti priložiť aj úradne overenú kópiu spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny. Zároveň s ohlásením živnosti môže právnická osoba uviesť aj údaje a predložiť doklady vyžadované pre návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Jednotné kontaktné miesto potom namiesto nej podá návrh na zápis do obchodného registra zároveň s ohlásením živnosti.

Formulár ohlásenia živnosti pre fyzické aj právnické osoby má mnoho častí aj spoločných. V prípade viazanej alebo remeselnej živnosti sa vo formulári ohlásenia živnosti uvádza aj zoznam dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie odbornej spôsobilosti (prikladajú sa k ohláseniu). Pomerne dôležitou časťou formuláru je aj uvedenie všetkých predmetov podnikania, na ktoré sa živnostenské oprávnenie získava (ako prvú je potrebné uviesť činnosť, ktorá sa považuje za hlavnú). V prípade, že k niektorým predmetom podnikania máte ustanoveného aj zodpovedného zástupcu, je potrebné v osobitnej časti formuláru ohlásenia živnosti uviesť aj jeho súhlas s ustanovením do tejto funkcie vrátane jeho osobných údajov a miesta bydliska.

Osobitnú časť formulárov tvoria aj údaje, ktoré sú potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov. Medzi povinnosť začínajúcich podnikateľov, tak fyzických osôb, ako aj právnických osôb, patrí aj povinnosť požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom im vzniklo oprávnenie začať podnikať. Aj túto povinnosť je možné si splniť vyplnením príslušnej časti formuláru pre ohlásenie živnosti. Ako posledné je potrebné k formuláru ohláseniu živnosti priložiť aj doklad o zaplatení správneho poplatku.

Ako ohlásiť elektronicky živnosť v roku 2016

Elektronicky sa živnosť ohlasuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Na tomto mieste je potrebné tiež vyplniť elektronický formulár pre ohlásenie voľnej, viazanej alebo remeselnej živnosti a odoslať ho. Pred jeho odoslaním je potrebné ho podpísať zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa. Obsah elektronického formuláru pre ohlásenie živnosti je zhodný s obsahom papierového formuláru, ktorý sa používa pri osobnom ohlásení živnosti. Všetky prílohy k elektronickému ohláseniu živnosti sa prikladajú tiež v elektronickej podobe (naskenované) vo formáte PDF, TIFF alebo RTF a tiež podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa, ak sa tak vyžaduje.

Pre elektronické ohlásenie živnosti prostredníctvom portálu www.slovensko.sk je potrebné do jeho prostredia najskôr vstúpiť. A to je možné jedine prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty. Pri elektronickom ohlásení živnosti sa samotná žiadosť a jej prílohy podpisujú zaručeným elektronickým podpisom. Na samotnom elektronickom občianskom preukaze preto bude musieť byť navyše nahratý aj kvalifikovaný certifikát a kryptografické kľúče pre vytvorenie zaručeného elektronického podpisu. Pre elektronické ohlásenie živnosti budete preto potrebovať aj určité hardvérové a softvérové vybavenie. Jedná sa o čítačku čipových kariet, softvér pre prácu s elektronickým občianskym preukazom, aplikáciu pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu a aplikáciu na podpisovanie elektronických dokumentov ako samostatných naskenovaných príloh. O všetkých záležitostiach súvisiacich s používaním elektronického občianskeho preukazu sa podrobne dočítate v článku Elektronický občiansky preukaz.

Po úspešnom odoslaní elektronického formuláru a overení elektronických podpisov (najneskôr do 24 hodín od odoslania) dostanete do svojej elektronickej schránky správu o platobných podmienkach pre úhradu správneho poplatku . Správny poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet Štátnej pokladnice do 15 dní odo dňa prijatia správy. Je veľmi dôležité dodržať všetky informácie o platobných podmienkach, aby bolo možné platbu priradiť k vášmu podaniu. Po úhrade poplatku si budete môcť osvedčenie o živnostenskom oprávnení prevziať na miestne príslušnom okresnom úrade (jednotnom kontaktnom mieste) alebo Vám môže byť doručené na poštovú adresu, ktorú ste uviedli v ohlásení.

Vznik oprávnenia podnikať

Fyzickej osobe vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť už dňom jeho ohlásenia. Ak ste však v žiadosti uviedli neskorší deň začatia podnikania, tak oprávnenie prevádzkovať živnosť Vám vzniká až týmto neskorším dňom. Právnickej osobe, ktorá ešte nevznikla, teda ešte nebola zapísaná do obchodného registra, vzniká oprávnenie podnikať až dňom jej zápisu do obchodného registra. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení bude na žiadosť jej zakladateľov, resp. jej štatutárneho orgánu vydané aj právnickej osobe, ktorá ešte nebola zapísaná do obchodného registra, ak je preukázané, že právnická osoba bola založená (napríklad zakladateľskou alebo spoločenskou zmluvou) a spĺňa určené podmienky.

Správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia v roku 2016

Pri osobnom ohlásení živnosti zaplatíte za každú voľnú živnosť správny poplatok vo výške 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť správny poplatok vo výške 15 eur. Ak budete živnosť ohlasovať elektronicky cez portál www.slovensko.sk, elektronicky k nej priložíte všetky prílohy a podpíšete ju zaručeným elektronickým podpisom, výška poplatkov bude omnoho nižšia. Pri elektronickom ohlásení živnosti sa za voľnú živnosť žiadny poplatok nevyberá a výška poplatku za každú remeselnú alebo viazanú živnosť je len 7,50 eur.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky