Životné minimum od 1.7.2015 do 30.6.2016

Suma životného minima sa ani druhý rok po sebe nemení a od 1.7.2015 do 30.6.2016 zostáva rovnaká, teda na úrovni 198,09 eur mesačne. Pôvodné tak zostávajú aj ostatné veličiny, ktoré sa od nej odvíjajú.

Životné minimum je dôležitá referenčná hodnota

Sumu životného minima je potrebné považovať za pomerne dôležitý referenčný údaj . Od jeho výšky sa odvíja viacero ďalších súm v oblasti sociálnych dávok (napríklad rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, sociálne štipendiá študentov), pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok, pri určovaní výšky nedotknuteľnej sumy pri exekučných zrážkach ale aj pri výpočte nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a iných.

Životné minimum je upravené v zákone č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“). Podľa tohto predpisu je životné minimum definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa každoročne upravujú k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Ak sa nezmení legislatíva, tak aktuálne sumy životného minima budú platiť do 30. 06. 2016

Aká je výška životného minima od 1.7.2020, nájdete v článku Životné minimum od 1.7.2020 do 30.6.2021.

Valorizácia životného k minima k 1.7. závisí od rastu čistých príjmov alebo životných nákladov

Pri úprave súm životného minima sa vychádza z aktuálne platných súm životného minima, ktorá sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto koeficientov nadobudol nižšiu hodnotu. Pri výpočte koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu Štatistický úrad Slovenskej republiky porovnáva čisté peňažné príjmy za osobu za obdobie január až marec bežného kalendárneho roka s čistými peňažnými príjmami za obdobie január až marec prechádzajúceho kalendárneho roka. Koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisťuje Štatistický úrad Slovenskej republiky za obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.

Sumy životného minima sa k 1. júlu neupravujú v tom prípade, ak by vyššie spomínaný koeficient, ktorým by sa mali upraviť, bol rovný jednej alebo nižší ako jedna. Znamená to, že suma životného minima sa môže len zvyšovať, ale k jej znižovaniu dôjsť nemôže. Ak dôjde k zmene súm životného minima, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá opatrenie, v ktorom vyhlási nové sumy životného minima.

Životné minimum sa k 1. 7. 2015 nezmení

Momentálne je pre posúdenie valorizácie životného minima dôležitý koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností (pretože je nižší ako koeficient rastu čistých peňažných príjmov), ktorého hodnota za obdobie od apríla 2014 do apríla 2015 dosiahla 0,99848. Z uvedeného dôvodu k 1. júlu 2015 nedôjde k úpravám súm životného minima a tie tak zostávajú v pôvodnej výške. Preto ani Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nevydá nové opatrenie, v ktorom by nové sumy životného minima vyhlásilo.

Sumy životného minima k 1. 7. 2015

  • 198,09 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 138,19 eur mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  • 90,42 eur mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa.
Prečítajte si tiež

Keďže za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa podľa § 3 zákona o životnom minime posudzujú spoločne, sa považuje suma alebo úhrn vyššie uvedených súm životného minima, môže v praxi dôjsť k rôznym situáciám s vplyvom na mesačnú výšku životného minima.

Ako názornú ukážku výpočtu sumy životného minima uvádzame tieto tri príklady:

  1. životné minimum jednotlivca (plnoletej fyzickej osoby) s nezaopatreným dieťaťom je 288,51 eur mesačne ako 198,09 eur + 90,42 eur,
  2. životné minimum rodičov s jedným nezaopatreným dieťaťom je 426,70 eur mesačne ako 198,09 eur + 138,19 eur + 90,42 eur,
  3. životné minimum rodičov s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom je 564,89 eur mesačne ako 198,09 eur + 138,19 eur + 138,19 eur + 90,42 eur.

Prehľad súm životného minima k 1. júlu rokov 2009 až 2015

Prehľad vybraných veličín platných v budúcnosti odvodených od výšky životného minima

Veličina Platné obdobie Suma v EUR
Daňový bonus (mesačný) Do 31.12.2016 21,41
Daňový bonus (ročný) Od 1.1.2016 do 31.12.2016 256,92
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (mesačná) Od 1.1.2016 do 31.12.2016 316,94
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (ročná) Od 1.1.2016 do 31.12.2016 3803,33
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane Od 1.1.2016 do 31.12.2016 19809,00
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa na túto časť základu dane uplatňuje 25 % sadzba dane (mesačná) Od 1.1.2016 do 31.12.2016 2918,53
Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa na túto časť základu dane uplatňuje 25 % sadzba dane (ročná) Od 1.1.2016 do 31.12.2016 35022,31

Poznámka: Vzhľadom na to, že suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu sa za posledné dva roky, resp. od 1. júla 2013 nezmenila, platia údaje vo vyššie uvedenej tabuľke primerane aj na tieto skoršie obdobia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Životné minimum od 1. 7. 2024 a dôchodky: ako ich ovplyvní?

Zvýši sa minimum, ktoré musí dôchodcovi zostať po exekúcii, priznanie predčasných dôchodkov bude mať novú hranicu a zmenia sa sumy minimálnych dôchodkov. Čo treba vedieť?

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky