Odpisovanie elektromobilov a elektrobicyklov

Ako a koľko rokov sa odpisujú osobné motorové vozidlá s pohonom na elektrickú energiu (čisté elektromobily aj hybridy) a ako sa odpisujú elektrobicykle?

Odpisovanie elektromobilov na daňové účely

Mnohé osobné motorové vozidlá v súčasnosti využívajú ako zdroj energie elektrickú energiu. Elektrická energia však nemusí byť jediným zdrojom energie motorového vozidla a veľakrát ide o kombináciu pohonu na elektrickú energiu a iného pohonu. Ďalej je potrebné rozlišovať medzi tým, či je možné batériu motorového vozidla elektrickou energiou aj nabíjať, alebo sa batéria motorového vozidla nabíja výhradne rekuperáciou brzdnej energie. Takýto automobil nie je možné pripojiť k elektrickej sieti za účelom dobitia jeho batérie.

Tieto všetky varianty elektrického pohonu majú vplyv na odpisovanie týchto elektromobilov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ v príslušnom tvare). Rozhodujúci je druh paliva / zdroj energie uvedený v osvedčení o evidencii časť II v položke 18 P.3. V nasledujúcej tabuľke je uvedený popis každého druhu elektromobilu s dobou jeho odpisovania na daňové účely.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh elektromobilu a doba jeho odpisovania podľa zákona o dani z príjmov
Druh elektromobilu Druh paliva / zdroj energie v osvedčení
o evidencii časť II
Bližšie vysvetlenie druhu elektromobilu Doba odpisovania (odpisová skupina)
čistý elektromobil BEV (je to skratka
z „Battery Electric Vehicle“)
ide o elektromobil, ktorý je poháňaný výlučne elektrickou energiou
(z batérie) a je možné ho dobíjať
z elektrickej siete
2 roky (odpisová skupina 0)
plug-in hybrid PHEV v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie
(je to skratka
z „Plug-in Hybrid Electric Vehicle“)
ide o elektromobil, ktorý môže byť poháňaný štandardným palivom (benzínom alebo naftou) alebo elektrickou energiou, pričom batériu tohto elektromobilu je možné dobíjaťz elektrickej siete 2 roky (odpisová skupina 0)
hybrid HEV v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo zdroja energie
(je to skratka
z „Hybrid Electric Vehicle“)
ide o elektromobil, ktorý môže byť poháňaný štandardným palivom (benzínom alebo naftou) alebo elektrickou energiou, pričom batériu tohto elektromobilu nie je možné dobíjať z elektrickej siete 4 roky (odpisová skupina 1)

V súvislosti s elektromobilmi na účely ich daňového odpisovania je teda potrebné dôsledne poznať zdroj pohonu a či je možné batériu tohto elektromobilu dobíjať z externého zdroja. Čisté elektromobily a plug-in hybridy sa podľa zákona o dani z príjmov zaraďujú do odpisovej skupiny 0 s dobou odpisovania 2 roky. Klasické hybridy, ktoré nie je možné nabíjať z elektrickej siete, sa zaraďujú do odpisovej skupiny 1 s dobou odpisovania 4 roky rovnako ako iné osobné motorové vozidla so štandardným druhom pohonu.

Všetky elektromobily je možné odpisovať jedine rovnomernou metódou odpisovania. Pre názornú ukážku odpisovania elektromobilu uvádzame nasledujúci príklad.

Príklad na odpisovanie elektromobilu

V septembri 2021 bol zaradený do používania čistý elektromobil (druh paliva / zdroj energie v osvedčení o evidencii časť II je BEV) so vstupnou cenou 24 000 eur a s dobou odpisovania dva roky. Ročný odpis je vo výške 12 000 eur (24 000 eur vstupná cena / dva roky odpisovania). Keďže v roku 2021 by pomerná časť ročného odpisu pripadala len na mesiace september až december, tak by sa v tomto roku odpisovania uplatnili daňové odpisy vo výške 4 000 eur (ročný odpis 12 000 eur / 12 mesiacov x štyri mesiace odpisovania). V roku 2022 by sa uplatnili daňové odpisy v plnej ročnej výške 12 000 eur. V roku 2023 by sa uplatnili daňové odpisy vo výške 8 000 eur ako neuplatnená časť ročného odpisu z prvého roku odpisovania, resp. ročný odpis pripadajúci na mesiace január až august 2023 (ročný odpis 12 000 eur / 12 mesiacov x osem mesiacov odpisovania).

Odpisovanie elektrobicyklov na daňové účely

Elektrobicykle sa v posledných rokoch stali veľmi populárnymi. Za elektrobicykel sa považuje bicykel, ktorý je doplnený o elektrický pohon, ktorý cyklistovi pomáha v šliapaní do pedálov. To znamená, že elektrobicykel za cyklistu neprevezme šliapanie do pedálov úplne, ale mu len umožní na šliapanie do pedálov vynakladať menej energie, čiže dopĺňa silu vynakladanú pri šliapaní. Elektrobicykel energiu berie z batérie, ktorú je možné dobíjať z klasickej elektrickej zásuvky. Batéria býva najčastejšie plne alebo čiastočne integrované do rámu bicykla.

Článok pokračuje pod reklamou

Ceny niektorých elektrobicyklov sú vyššie ako 1 700 eur a ich živnosť je tiež dlhšia ako jeden rok, preto tieto samostatné hnuteľné veci bývajú zatrieďované do odpisovaného hmotného majetku. Kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) pre elektrobicykel je 30.99 Ostatné dopravné zariadenia inde neuvedené. Z hľadiska odpisovej skupiny preto patrí elektrobicykel do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov.

Prečítajte si tiež

Elektrobicykel je možné odpisovať jedine rovnomernou metódou odpisovania. Pre názornú ukážku odpisovania elektrobicykla uvádzame nasledujúci príklad.

Príklad na odpisovanie elektrobicykla

V septembri 2021 bol zaradený do používania elektrobicykel so vstupnou cenou 2 400 eur a s dobou odpisovania šesť rokov. Ročný odpis je vo výške 400 eur (2 400 eur vstupná cena / šesť rokov odpisovania). Keďže v roku 2021 by pomerná časť ročného odpisu pripadala len na mesiace september až december, tak by sa v tomto roku odpisovania uplatnili daňové odpisy vo výške 133,33 eura (ročný odpis 400 eur / 12 mesiacov x štyri mesiace odpisovania). V rokoch 2022 až 2026 by sa uplatnili daňové odpisy v plnej ročnej výške 400 eur. V roku 2027 by sa uplatnili daňové odpisy vo výške 266,67 eura ako neuplatnená časť ročného odpisu z prvého roku odpisovania, resp. ročný odpis pripadajúci na mesiace január až august 2027 (ročný odpis 400 eur / 12 mesiacov x osem mesiacov odpisovania).

Takáto by bola výška odpisov daného elektrobicykla len za predpokladu, že by sa používal len na podnikateľské účely. Ak by sa používal aj na súkromné účely, tak by výška uplatnených daňových v každom roku mohla byť len v preukázateľnej výške v závislosti od pomeru používania tohto elektrobicykla na zabezpečenie zdaniteľného príjmu alebo vo forme paušálnych výdavkov vo výške 80 %. Pri tejto druhej možnosti by tak celkovo mohlo do daňových odpisov prejsť len 1 920 eur zo vstupnej ceny 2 400 eur.

Upozornenie: Ohľadom doby odpisovania a metód odpisovania však platí pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (teda aj pre elektromobily a elektrobicykle) výnimka, ktorú môžu uplatniť mikrodaňovníci. Tí môžu hmotný majetok odpisovať v nimi určenej výške, čo znamená, že môžu celú vstupnú cenu zahrnúť do daňových odpisov aj v prvom roku.

Na absurdnosť odpisovania elektrobicykla výrazne dlhšie ako elektromobilu, ale aj na ďalšie legislatívne problémy spojené s elektromobilmi, tento rok poukazuje anketa Byrokratický nezmysel roka. Zahlasujte za svojho favorita, aj tento rok je výber skutočne pestrý.

Účtovné odpisy elektromobilov a elektrobicyklov

Doposiaľ sme v súvislosti s elektromobilmi a elektrobicyklami hovorili len o daňových odpisoch podľa zákona o dani z príjmov, ktoré znižujú základ dane z príjmov. Pre tých daňovníkov, ktorí vedú aj účtovníctvo, sú dôležité aj účtovné odpisy takéhoto majetku. Výnimkou sú daňovníci účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva a daňovníci nezriadení na podnikanie, u ktorých je povolené to, aby sa ich účtovné odpisy zhodovali s daňovými odpismi.

Prečítajte si tiež

Účtovné odpisy a doba odpisovania majetku na účely účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov majú vychádzať z predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. To v praxi väčšinou znamená to, že majetok sa na účtovné účely odpisuje dlhšie ako na daňové účely a tým je aj ročná výška účtovných odpisov nižšia ako ročná výška daňových odpisov.

Na účely účtovného odpisovania elektromobilov a elektrobicyklov musí podnikateľ zostaviť samostatne pre každý jednotlivý druh majetku odpisový plán, podľa ktorého sa bude daný elektromobil alebo elektrobicykel odpisovať. V dobe odpisovania a vo výške odpisov daného majetku sa bude zohľadňovať všetko, čo má vplyv na jeho skutočnú hodnotu tak, aby odpisy vyjadrovali reálny úbytok hodnoty majetku. Napríklad pri elektromobiloch a elektrobicykloch sa bude pri zostavovaní odpisového plánu (a jeho prípadných aktualizáciách) brať do úvahy intenzita používania tohto majetku, jeho fyzické opotrebenie, jeho technické a morálne opotrebenie v dôsledku vedecko-technického pokroku a podobne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Nová emisná norma Euro 7: Európsky parlament navrhol zmeny

Európsky parlament vyšiel v ústrety automobilovému priemyslu posunom termínu platnosti novej normy Euro 7. Čo, naopak, sprísnil a na čo sa pripraviť?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky