Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Vznik a zánik platenia sociálneho poistenia SZČO od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024

Vznik a zánik povinnosti platiť sociálne odvody sa u SZČO posudzuje na základe jej príjmu, ktorý vykázala v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. Skutočnosť, či bude mať SZČO povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024 (resp. od 1. 10. 2024 v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania) sa teda posúdi podľa výšky príjmu, ktorý vykázala v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023.

Vo všeobecnosti platí, že povinnosť platiť sociálne odvody vznikne od 1. júla (1. októbra) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku tej SZČO, ktorá dosiahla príjem z podnikania alebo vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 12-násobok minimálneho mesačného vymeriavacieho základu.

Výška minimálneho mesačného vymeriavacieho základu je od 1.1.2024 v sume 652 eur. Od 1. 7. 2024 (resp. od 1. 10. 2024) tak SZČO vzniká povinnosť platiť sociálne odvody vtedy, ak jej príjem vykázaný v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 bol vyšší ako suma 7 824 eur (12 x 652 eur).

Prečítajte si tiež

U SZČO, ktorá vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 vykázala príjem z podnikania rovný alebo nižší ako je suma 7 824 eur, povinnosť platenia sociálneho poistenia nevznikne, resp. jej táto povinnosť zanikne k 30. 6. 2024, prípadne k 30.9.2024 ak podávala daňové priznanie v predĺženej lehote.

Tip: Ako sa bude meniť hranica príjmov pre (ne)platenie sociálnych odvodov v roku 2025 si prečítajte v článku Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025.

Oznámenie o (ne)platení a výške sociálnych odvodov

Ak SZČO vznikne povinnosť platiť sociálne poistenie, Sociálna poisťovňa jej túto skutočnosť automaticky oznámi v termíne do 20 dní od vzniku povinnosti (v júli - tento rok do 22.7.2024 alebo v októbri - konkrétne do 21.10.2024 v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania). SZČO tak dostane informácie o:

 • vzniku, trvaní alebo zániku povinného poistenia,
 • výške vymeriavacieho základu, resp. jeho zmene,
 • výške poistného, ktoré bude SZČO povinná platiť,
 • lehote splatnosti poistného,
 • údajoch týkajúcich sa platby poistného, t. j. číslo účtu, špecifický a variabilný symbol.

Oznámenie posiela Sociálna poisťovňa písomne, prostredníctvom pošty alebo do e-schránky vedenej na Ústrednom portáli verejnej správy, ak ju má SZČO aktivovanú.

Od kedy treba platiť odvody do Sociálnej poisťovne v novej výške?

SZČO, ktoré podávali daňové priznanie v riadnom termíne, budú platiť novú výšku sociálnych odvodov (určenú oznámením od Sociálnej poisťovne) prvý raz do 8. augusta 2024. Tie SZČO, ktoré podávali daňové priznanie v predĺženej lehote, budú novú výšku sociálnych odvodov platiť prvý raz do 8. novembra 2024.

Ako vypočítať výšku sociálnych odvodov od 1.7.2024, resp. od 1.10.2024?

Výšku mesačných sociálnych odvodov si viete vypočítať aj sami, pričom na to budete potrebovať informáciu o výške vášho ročného vymeriavacieho základu za rok 2023.

Ročný vymeriavací základ vypočítate ak ku základu dane z príjmov fyzických osôb, ktorý bol dosiahnutý podnikaním alebo vykonávaním inej samostatnej zárobkovej činnosti (z riadku č. 45 daňového priznania), pripočítate sumu zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne a výsledok vydelíte koeficientom 1,486.

RVZ = (základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti + zaplatené odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne) / 1,486

Ročný vymeriavací základ ďalej vydelíte 12, čím získate mesačný vymeriavací základ:

MVZ = RVZ / 12

Následne sa poistné z mesačného vymeriavacieho základu vypočíta sadzbou, ktorá je 33,15 %. Rozpis jednotlivých zložiek sociálneho poistenia je uvedený v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad zložiek sociálneho poistenia
Nemocenské poistenie 4,4 %
Starobné poistenie 18 %
Invalidné poistenie 6 %
Rezervný fond solidarity 4,75 %
Spolu 33,15 %

V prípade, že vám od 1.7.2024, resp. od 1.10.2024 na základe presiahnutia hranice príjmov (7 824,01 eur a viac) vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ale váš vymeriavací základ nedosahuje ani minimálnu výšku vymeriavacieho základu (652 eur), budete platiť poistné vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu. Ak by bol váš vymeriavací základ, naopak, vyšší ako maximálny vymeriavací základ (9 128 eur), budete platiť poistné vypočítané z maximálneho vymeriavacieho základu. Viac informácií o minimách a maximách nájdete v článku ďalej.

Príklad na výpočet mesačnej platby poistného o Sociálnej poisťovne u SZČO od 1.7.2024

Zuzana Malá je veterinárka (SZČO), ktorá začala podnikať v roku 2023. Daňové priznanie podávala v riadnom termíne (do 2. apríla 2024) a vykázala v ňom čiastkový základ dane z podnikania vo výške 15 000 eur. V roku 2023 zaplatila zdravotné poistenie v celkovej výške 932,47 eur, sociálne poistenie neplatila. Akú výšku mesačných odvodov bude pani Zuzana platiť od 1.7.2024?

RVZ pani Zuzany = (15 000 eur + 932,47 eur) / 1,486 = 10 721,71 eur

MVZ = 10 721,71 / 12 = 893,40 eur

Mesačná platba poistného, ktorú bude pani Zuzana platiť od 1.7.2024 do Sociálnej poisťovne sa vypočíta ako súčet:

 • nemocenského poistenia = 893,40 x 4,4 % = 39,31 eur
 • starobného poistenia = 893,40 x 18 % = 160,82 eur
 • invalidného poistenia = 893,40 x 6 % = 53,60 eur
 • rezervného fondu solidarity = 893,40 x 4,75 % = 42,43 eur.

Celkovo tak pani Zuzana mesačne zaplatí sumu 296,16 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je minimálna a maximálna výška sociálnych odvodov v roku 2024?

Výška minimálnych a maximálnych sociálnych odvodov závisí od výšky minimálneho, resp. maximálneho vymeriavacieho základu, platného pre rok 2024:

* Maximálny vymeriavací základ sa vypočíta ako 7-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t. j. priemerná mesačná mzda v roku 2022 vo výške 1 304 eur x 7
** SZČO, ktoré majú priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok a SZČO, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek je minimálne mesačné poistné vo výške 177,01 eur a maximálne poistné vo výške 2 478,25 eur, nakoľko neplatia poistné na invalidné poistenie
Zdroj: Vlastné spracovanie
Minimálne a maximálne odvody na sociálne poistenie v roku 2024
Odvody do Sociálnej poisťovne Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov Výška maximálneho vymeriavacieho základu* Výška maximálnych odvodov
nemocenské poistenie 4,4 % 652 eur 28,68 eur 9 128 eur 401,63 eur
starobné poistenie 18 % 652 eur 117,36 eur 9 128 eur 1 643,04 eur
invalidné poistenie 6 % 652 eur 39,12 eur 9 128 eur 547,68 eur
rezervný fond solidarity 4,75 % 652 eur 30,97 eur 9 128 eur 433,58 eur
Sociálne odvody spolu 33,15 % 652 eur 216,13 eur, resp. 177,01 eur** 9 128 eur 3 025,93 eur, resp. 2 478,25 eur**

Podľa údajov zo Sociálnej poisťovne, v roku 2023 priemerne mesačne platilo poistné na starobné poistenie 201 384 živnostníkov a SZČO, pričom z tohto počtu platilo minimálnu sumu poistného 160 132 z nich (čo predstavuje 80 %). Maximálnu sumu poistného platilo 290 živnostníkov a SZČO. Za posledných šesť rokov pritom stúpol počet SZČO a úmerne k tomu aj počet tých, ktorí uhrádzajú sociálne poistenie z minimálnych vymeriavacích základov. Kým napr. v roku 2018 na starobné poistenie platilo minimálne odvody 75 % zo všetkých SZČO, vlani tento podiel predstavoval spomínaných 80 %.

Dobrovoľné platenie sociálneho poistenia u SZČO v roku 2024

V praxi sa často stretávame s tým, že sa SZČO rozhodne platiť sociálne poistenie dobrovoľne. Výhodné je napr. pre tie SZČO, ktoré si chcú prilepšiť k dôchodku a ich príjem nepresahuje výšku príjmu pre vznik povinného poistenia, prípadne pre ženy, ktoré sa chystajú na materskú, alebo aj pre SZČO, ktoré sa chcú zabezpečiť v prípade straty príjmu.

Prečítajte si tiež

Dobrovoľné sociálne poistenie v sebe zahŕňa nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Dobrovoľný platca poistného si môže vybrať komplexné poistenie (nemocenské, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti) alebo kombináciu dvoch poistení (dôchodkové a nemocenské poistenie), či samostatne dôchodkové poistenie. Aj SZČO, ktorá už je povinne poistená, sa navyše môže rozhodnúť, že si bude platiť:

 • samostatné dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti,
 • kombináciu dobrovoľného dôchodkového poistenia s poistením v nezamestnanosti.

Ak je SZČO platcom dobrovoľného dôchodkového poistenia, platí tiež príspevok do rezervného fondu solidarity.

Na dobrovoľné sociálne poistenie sa SZČO prihlasuje prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO), ktorý je potrebné vyplniť ako prihlášku dobrovoľne poistenej osoby. Tlačivo sa dá vyplniť a zaslať elektronicky (v prípade, že máte vybavenú elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou), alebo osobne, na pobočke.

V nasledujúcej tabuľke prinášame prehľad platenia dobrovoľného sociálneho poistenia v roku 2024:

* SZČO, ktoré majú priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok a SZČO, ktoré poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek je minimálne mesačné poistné vo výške 216,13 eur a maximálne poistné vo výške 3 025,93 eur, nakoľko neplatia poistné na invalidné poistenie
** Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na obvineného vo väzbe a na odsúdeného vo výkone trestu odňatia slobody a tiež na SZČO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek
Zdroj: Vlastné spracovanie
Dobrovoľne platené sociálne poistenie – minimálne a maximálne odvody
Odvody do Sociálnej poisťovne Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov Výška maximálneho vymeriavacieho základu Výška maximálnych odvodov
nemocenské poistenie 4,4 % 652 eur 28,68 eur 9 128 eur 401,63 eur
starobné poistenie 18 % 652 eur 117,36 eur 9 128 eur 1 643,04 eur
invalidné poistenie 6 % 652 eur 39,12 eur 9 128 eur 547,68 eur
rezervný fond solidarity 4,75 % 652 eur 30,97 eur 9 128 eur 433,58 eur
poistenie v nezamestnanosti 2 % 652 eur 13,04 eur** 9 128 eur 182,56 eur**
Sociálne odvody spolu 35,15 % 652 eur 229,17 eur, resp. 216,13 eur* 9 128 eur 3 208,49 eur, resp. 3 025,93 eur*

SZČO, ktorá je súčasne dobrovoľne nemocensky poistená, dobrovoľne dôchodkovo poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určí sama. Určený vymeriavací základe je možné zmeniť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu. Nové poistné sa následne platí od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky