Zdravotné odvody z dividend v roku 2015

Z vyplatených dividend vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody. Od roku 2013 k tejto povinnosti pribudla aj povinnosť platiť preddavky na poistné. Aké sú povinnosti platiteľa dividend a v akých termínoch musí tieto povinnosti splniť?

Dividendy na účely zdravotného poistenia

Podľa zákona č. 580/ 2004 Z. z. o zdravotnom poistení v z. n. p. sa za zárobkovú činnosť okrem iného považuje aj:

 • podiel na zisku vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti,
 • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva.

Tieto príjmy sa označujú spoločným názvom dividendy (podiel na zisku).

Platenie poistného z dividend sa týka:

 • zamestnanca,
 • samostatne zárobkovo činnej osoby,
 • samoplatiteľa (dobrovoľne nezamestnaná osoba),
 • poistenca štátu (študent, dôchodca).

Platenie poistného z dividend sa netýka:

 • právnickej osoby,
 • fyzickej osoby, ktorá nie je verejne zdravotne poistená na území Slovenskej republiky.

Dividendy vyplatené v roku 2015 zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 2013 a 2014

Platiteľom dividend je právnická osoba (obchodná spoločnosť, družstvo), ktorá vypláca dividendy a má sídlo na území Slovenskej republiky. Jeho povinnosťou je vypočítať a odviesť zdravotnej poisťovni z dividend preddavky na zdravotné poistné. Platiteľovi dividend nevzniká registračná ani oznamovacia povinnosť vo vzťahu k zdravotnej poisťovni príjemcu dividendy.

Vymeriavacím základom sú dividendy vyplatené v predchádzajúcom kalendárnom roku. Zahŕňajú sa sem dividendy, ktoré boli vyplatené za účtovné obdobie 2011 až 2014 (pri dividendách za účtovné obdobia 2011 a 2012 však platia iné pravidlá ako pri tých, ktoré sa týkajú účtovného obdobia 2013 a 2014). Z dividend vyplácaných za obdobie 2004 až 2010 sa zdravotné poistenie neplatí. Vymeriavací základ (minimálny ako aj maximálny) sa určí podľa predpisov platných v čase vyplatenia dividend.

Maximálny vymeriavací základ je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2015 je to suma 49 440 €, t.j. 824 € (priemerná mesačná mzda z roku 2013) x 60-násobok. Minimálny vymeriavací základ pre dividendy, ktoré boli dosiahnuté v roku 2013 a 2014 stanovený nie je.

Poznámka: priemernou mesačnou mzdou spred dvoch rokov sa v celkom článku rozumie priemerná mesačná mzda platná v roku 2013, t.j. 824 €.

Platiteľ dividend je povinný za poistenca vypočítať, platiť a odvádzať príslušnej zdravotnej poisťovni (poisťovňa príjemcu dividend) preddavky na poistné v každom kalendárnom mesiaci. Preddavky na poistné sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol. Sú splatné do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené. To znamená, že ak boli dividendy vyplatené 23. mája 2015, preddavky sú splatené do 8. júna 2015.

Výška preddavku na poistné je najviac 14 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov, t.j. 6 921,60 € = [(824 € x 60) x 0,14].

Pri platení preddavkov sa ako variabilný symbol použije ten, ktorý určí príslušná poisťovňa. Ak poisťovňa nemá variabilný symbol pridelený, je ním IČO platiteľa dividend, ktoré je doplnené dvoma nulami sprava. Špecifický symbol bude v tvare RRRRMM88 alebo 88MMRRRR, kde RRRR je príslušný rok, MM je predstavuje príslušný mesiac a číslo 88 označuje, že ide o platiteľa dividend.

Celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné je platiteľ dividend povinný vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmeho dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené. Tento výkaz je možné poslať písomne alebo elektronicky, okrem prípadov keď sú dividendy vyplácané trom a viac osobám. V tomto prípade je možné podať výkaz iba elektronicky.

Dividendy vyplatné v roku 2015 minimálny VZ maximálny VZ sadzba poistného maximálna výška preddavku
Dividendy za obdobie od 1.januára 2013 - 49440 14% 6921,60
Dividendy za obdobie do 31.decembra 2012 412 49440 10% alebo znížená 5% -
VZ - vymeriavaci základ

Príklad: Spoločníkovi v spoločnosti s ručením obmedzeným bol 18. januára 2015 vyplatený podiel na zisku (dividenda) vo výške 54 000 €. Podiel na zisku sa týka účtovného obdobia 2014.

  maximálny VZ v € sadzba v % porovnanie VZ v € výška preddavku na zdravotné poistenie v €
Platiteľ dividend 49440 14 54000 > 49440 49440 49440 x 0,14 = 4921,60
VZ - vymeriavaci základ
maximálny VZ = 824€ x 60-násobok

Platiteľ dividend má povinnosť celkovú výšku dividend a preddavky na poistné vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni do 8. februára 2015. Preddavok z dividend bude platiť a vykazovať na osobitnom formulári - Výkaz platiteľa dividend (uvedený je na internetovej stránke každej zdravotnej poisťovne, v sekcii Tlačivá).

Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva by bolo nasledovné:

P.č. Doklad Text Suma v € Výpočet MD D
1 IÚD Začiatočný stav na účte 364 54000   701 364
2 IÚD Preddavky na zdravotné poistenie 6921,60 54000 x 14% max 6921,60 364 336
3 VBÚ Úhrada podielu na zisku spoločníkovi 47078,40 54000 - 6921,60 364 221
4 VBÚ Úhrada preddavku na zdravotné poistenie 6921,60 účtovný prípad 2 336 221

Príjemcovi dividendy bude vyplatená dividenda už znížená o preddavky na poistné, t.j. vo výške 47 078,40 €.

Zdravotná poisťovňa zúčtuje zaplatené preddavky na poistné v ročnom zúčtovaní za rok 2015, ktoré vykoná do 30. septembra 2016. Pôjde o zúčtovací vzťah zdravotnej poisťovne priamo s poistencom (príjemcom dividendy).

Dividendy vyplatené v roku 2015 zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 2011 a 2012

Vymeriavací základ je suma dividend, ktorá presiahne 50 % priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov:

 • pre rok 2015 je to suma 412 € (824 x 0,50) a

zároveň je vo výške najviac 60-násobku priemernej mesačnej mzdy:

 • pre rok 2015 je to suma: 49 440 €

Sadzba poistného je 10 % (základná) alebo 5 % (znížená) pre osoby so zdravotným postihnutím.

Z dividend vyplatených za účtovné obdobie 2011 a 2012 sa neplatia preddavky na poistné a neuvádzajú sa ani v daňovom priznaní. Ich výšku oznámi poistenec príslušnej zdravotnej poisťovni na predpísanom tlačive do konca mája po skončení obdobia, za ktoré sa tieto dividendy vyplácajú.

Príklad: Spoločníkovi v spoločnosti s ručením obmedzeným bol 18. januára 2015 vyplatený podiel na zisku (dividenda) vo výške 45 000 €. Podiel na zisku sa týka účtovného obdobia 2012.

  minimálny VZ v € maximálny VZ v € sadzba v % výpočet VZ v € výška zdravotného poistenia v €
Osoba bez zdravotného postihnutia 412 49440 10 (45000 - 412) = 44588 <49440 44588 44588 x 0,10 = 4458,80
Osoba so zdravotným postihnutím 412 49440 5 (45000 - 412) = 44588 < 49440 44588 44588 x 0,05 = 2229,40
VZ - vymeriavaci základ
minimálny VZ = 824€ (priemerná mesačná mzda v roku 2013) x 0,50
maximálny VZ = 824€ x 60-násobok

Poistenec je povinný oznámiť svojej poisťovni výšku prijatej dividendy do 31. mája 2016. Tlačivo Oznámenia je určené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky – Oznámenie o príjmoch za rok 2015. Príjemca dividend v oznámení uvedie celkovú výšku príjmu zníženú o odpočítateľnú sumu. Znamená to, že v tomto prípade má oznamovaciu povinnosť voči zdravotnej poisťovni priamo príjemca dividend, nie platiteľ dividend.

Zdravotná poisťovňa vysporiada poistné vo výške 4 458,80 €, resp. 2 229,40 € pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2015, ktoré zdravotná poisťovňa uskutoční do konca septembra 2016.

Príklad: Spoločníkovi, ktorý má účasť na základom imaní v spoločnosti, bola v roku 2015 vyplatená dividenda z roku 2012 a 2014. Dividenda z roku 2012 bola vo výške 15 000 € a uhradená 18. marca 2015, dividenda z roku 2014 bola vo výške 44 000 € a vyplatená 18. septembra 2015.

Dividenda z roku 2012:

 • príjemca dividend oznámi zdravotnej poisťovni výšku dividend do 31. mája 2016,
 • platiteľ dividend preddavky na poistné neplatí,
 • zdravotná poisťovňa nedoplatok na zdravotnom poistení vysporiada v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia, ktoré uskutoční do 30. septembra 2016.

Dividenda z roku 2014:

 • platiteľ dividend zrazí z dividendy preddavok vo výške 6 160 € (44 000 x 0,14),
 • platiteľ dividend vyplatí príjemcovi dividendu vo výške 37 840 € (44 000 – 6 160),
 • platiteľ dividend do 8. októbra 2015 podá do zdravotnej poisťovne Výkaz platiteľa dividend,
 • zdravotná poisťovňa pri ročnom zúčtovaní v roku 2016 celkový nedoplatok zníži o zaplatené preddavky.
Článok pokračuje pod reklamou

Dividendy vyplatené v roku 2015 zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 2004 až 2010

Z dividend, ktoré sa vyplácajú zo zisku, ktorý bol dosiahnutý v účtovnom období 2004 až 2010, sa verejné zdravotné poistenie nepočíta a neplatí.

Dividendy vyplatené v roku 2015 zo zisku dosiahnutého za účtovné obdobie 2003 a skôr

Tieto dividendy podliehajú dani a fyzická osoba ich priznáva v daňovom priznaní ako „ostatný príjem“. Z týchto príjmov sa následne vypočíta a odvedie poistné.

Dividendy zo zahraničia

Ak sú dividendy vyplácané právnickou osobou, ktorá má sídlo v zahraničí, je poistenec povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku vyplatených dividend za predchádzajúci rok. Oznamovacia povinnosť vzniká najneskôr do konca mája kalendárneho roka nasledujúceho po roku, za ktorý za ročné zúčtovanie poistného vykonáva.

Príklad: Spoločníkovi českej firmy, ktorý je zároveň poistencom na Slovensku vyplatila česká firma 16. januára 2015 dividendu vo výške 54 000 €.

Poistenec je povinný do 31. mája 2016 oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni výšku príjmu z dividend (ktoré vyplatila právnická osoba z ČR).

Dividendy vyplácané osobe, ktorá je poistená v zahraničí

Ak sú dividendy vyplácané osobe, ktorá nie je zdravotne poistená na Slovensku, tento príjem nepodlieha plateniu poistného na Slovensku.

  Dividendy za rok 2011 a 2012 Dividendy za rok 2013 a 2014 Dividendy za rok 2013 a 2014 zo zahraničia
Výpočet poistného jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného preddavkovo jednorazovo v ročnom zúčtovaní poistného
Sadzba pre výpočet poistného 10% a pre zdravotne postihnutú osobu 5% 14% 14%
Platiteľ poistného príjemna dividend - fyzická osoba platiteľ dividend, právnická osoba so sídlom na území SR príjemna dividend - fyzická osoba
Typ oznámenia oznámenie o príjmoch za rok 2015 Výkaz platiteľa dividend Oznámenie o príjmoch za rok 2015
Lehota na podanie oznámenia do konca mája 2016 do 8 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené do konca mája 2016
Vymeriavaci základ plnenie presahujúce minimálny vymeriavaci základ daného roka, pre rok 2015 = 412€ a maximálne vo výške 49440€ vyplatené dividendy, najviac vo výške 49440€ celá suma prijatých dividend, najviac vo výške 49440€
Splatnosť preddavkov neplatia sa do ôsmeho dňa po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené neplatia sa
Výpočet preddavkov neplatia sa z celej sumy prijatých dividend, najviac vo výške 6921,60€ neplatia sa
Splatnosť nedoplatku na zdravotnom poistení do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky