Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020

Je výhodnejšia v roku 2020 živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daňového a odvodového zaťaženia? Prehľad prinášame v článku.

Ako podnikať v roku 2020? Živnosť vs. spoločnosť s ručením obmedzeným

Fyzická osoba, ktorá začína podnikať častokrát zvažuje, či bude podnikať na základe živnosti alebo si založí spoločnosť s ručením obmedzeným. Pre porovnanie výhod a nevýhod týchto foriem podnikania musí brať fyzická osoba do úvahy, okrem odvodového či daňového zaťaženia, aj napr.:

 • výšku poplatkov za ich vznik,
 • ručenie majetkom za vzniknuté záväzky,
 • výšku ceny za vedenie účtovníctva,
 • a iné.

Hlavné výhody a nevýhody podnikania na základe živnosti alebo s. r. o. a aké kritériá zvažovať pri rozhodovaní nájdete v článku Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2021.

V prípade, ak ste sa rozhodli, že si:

 1. založíte živnosť, postup na založenie živnosti nájdete v článku Založenie živnosti v roku 2020 – postup a povinnosti,
 2. založíte spoločnosť s ručením obmedzeným, postup na založenie spoločnosti nájdete v článku Založenie s. r. o. v roku 2020.

Aktuálne informácie nájdete v článku Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov.

Môže fyzická osoba používať peniaze zo živnosti alebo s. r. o. na súkromnú spotrebu?

V prípade, ak sa fyzická osoba rozhodne podnikať na základe živnosti, môže príjmy, ktoré dosiahla, použiť na súkromnú spotrebu hocikedy v priebehu kalendárneho roka, to znamená, že s nimi môže svojvoľne nakladať.

Také jednoduché to však už nie je v prípade založenia s. r. o., nakoľko príjmy, ktoré spoločnosť dosiahla, nie sú osobným majetkom spoločníka (fyzickej osoby majiteľa), ale sú majetkom spoločnosti. Spoločník (spravidla aj konateľ) preto musí hľadať spôsoby, ako si môže dosiahnuté príjmy vyplatiť zo založenej s. r. o., napr. dividendou (podielom na zisku), avšak až po skončení účtovného obdobia alebo počas účtovného obdobia vyplácaním odmeny konateľa, či vyplácaním mzdy.

Živnosť z hľadiska daňového zaťaženia v roku 2020

Príjmy, ktoré dosahuje fyzická osoba zo živnosti podliehajú dani z príjmov, ktorú upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Príjmy zo živnosti zaradzujeme medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 zákona.

To, akú výšku dane z príjmov zaplatí fyzická osoba – živnostník závisí predovšetkým od:

 • základu dane (čiastkového základu dane),
 • sadzby dane.

Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 vypočítame ako rozdiel zdaniteľných príjmov z podnikania a daňových výdavkov. Fyzická osoba sa pritom môže rozhodnúť, či bude uplatňovať:

 • preukázateľné výdavky vedené v daňovej evidencii,
 • preukázateľné výdavky v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,
 • paušálne výdavky.
Prečítajte si tiež

V prípade, ak sa fyzická osoba rozhodne, že bude uplatňovať preukázateľné výdavky, musí vedieť, že daňovým výdavkom je iba ten výdavok (náklad), ktorý súvisí s jeho podnikaním, t. j. súvisí s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním jeho zdaniteľných príjmov. Preukázateľné výdavky musí fyzická osoba vedieť preukázať aj reálne dokladom (napr. faktúrou, dokladom z eKasy). Ak sa rozhodne pre uplatňovanie paušálnych výdavkov, ich výšku určí jednoduchým výpočtom, t. j. 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však 20 000 €. Výšku paušálnych výdavkov si môžete vypočítať aj pomocou našej Kalkulačky paušálnych výdavkov. O paušálnych výdavkoch a o tom, komu sa ich oplatí uplatňovať v roku 2020 si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Na výšku čiastkového základu dane a konečnú výšku dane z príjmov, v prípade príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 vplývajú aj:

Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby sa od 1.1.2020 zmenila a platí jej nasledovná výška:

 • 15 % - ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške neprevyšujúcej sumu 100 000 €,
 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane. Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane) ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €,
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac) - ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €.

Spoločnosť s ručením obmedzeným z hľadiska daňového zaťaženia v roku 2020

Pre výpočet dane z príjmov s. r. o. – právnickej osoby potrebujeme v roku 2020 taktiež poznať základ dane, ako aj sadzbu dane.

Je potrebné upozorniť, že pri zisťovaní základu dane musí právnická osoba – s. r. o. vychádzať z výsledku hospodárenia (nakoľko má povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva), ktorý však nie vždy sa musí rovnať základu dane. Základ dane je potrebné upraviť o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky a postupovať podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Pri zisťovaní základu dane s. r. o. neexistujú paušálne výdavky a môžu sa uplatniť pri zisťovaní základu dane len preukázateľné výdavky, ktoré však nie vždy musia byť zaplatené. Rovnako to platí aj pri výnosoch, s. r. o. môže mať vo výnosoch (príjmoch) aj také, ktoré ešte reálne neboli ani zinkasované. Taktiež nie je možné zohľadniť a znížiť si tým základ dane, či daň z príjmov nezdaniteľné časti základu dane, daňový bonus na dieťa alebo zaplatené úroky z hypotéky. Základ dane právnickej osoby je však možné znížiť o daňovú stratu z predchádzajúcich období.

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby (s. r. o.) je od 1.1.2020 nasledovná:

 • 15 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 €,
 • 21 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 €.

Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daňového zaťaženia v roku 2020 – tabuľka

Porovnanie daňového zaťaženia živnosti a s. r. o. v roku 2020
Živnosť Spoločnosť s ručením obmedzeným
ak príjmy (výnosy) nepresiahnu hranicu 100 000 € za zdaňovacie obdobie 15 % 15 %
ak príjmy (výnosy) presiahnu hranicu 100 000 € za zdaňovacie obdobie 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane (37 163,36 €) 21 %
25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima (37 163,36 €)

 Ako môžeme vidieť, v prípade ak osoba, ktorá sa rozhodne pre jednu z foriem podnikania a nedosiahne príjmy (výnosy) vyššie ako 100 000 €, vypočíta daň z príjmov sadzbou dane vo výške 15 % rovnako v prípade živnosti, ako aj v prípade s. r. o. Odlišnosťou je najmä to, že ak by sme porovnali rovnaké príjmy a rovnaké preukázateľné výdavky, tak základ dane (čiastkový základ dane) zo živnosti je možné ešte znížiť o nezdaniteľné časti základu dane a prípadne si znížiť aj daň z príjmov o daňový bonus na dieťa, či zaplatené úroky, čo pri s. r. o. nie je možné. Ďalšou odlišnosťou, čo sa týka uplatňovania výdavkov je to, že v prípade s. r. o. nie je možné uplatniť paušálne výdavky. Rovnako platí, že pri živnosti, ako aj s. r. o. je možný aj odpočet daňovej straty.

Prečítajte si tiež

Ak by príjmy (výnosy) presahovali hranicu 100 000 € a základ dane by bol nižší ako 176,8-násobok sumy platného životného minima, tak v prípade živnosti by bola daň z príjmov nižšia o 2 %. Naopak možno nevýhodná živnosť by bola v tom prípade, ak by základ dane bol vyšší ako 176,8-násobok sumy platného životného minima, nakoľko na sumu presahujúcu tento násobok by sa použila sadzba dane 25 %, čo je viac o 4 % oproti s. r. o. (sadzba dane 25% by sa však použila iba na tú časť základu dane, ktorá by presiahla sumu 37 163,36 €).

Viac informácií o sadzbách dane z príjmov fyzických a právnických osôb si môžete prečítať v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na výpočet dane v roku 2020 u živnostníka a s. r. o.

Príklad na výpočet dane v roku 2020 u živnostníka

Živnostník Peter má príjmy vo výške 38 000 € a preukázateľné výdavky vo výške 20 000 €, jeho základ dane (čiastkový základ dane) je teda vo výške 18 000 €. Peter si uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré sa narodilo 1.7.2019. Aká bude daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2020?

Prečítajte si tiež

Peter si môže od čiastkového základu dane odpočítať nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2020 predstavuje sumu 4 414,20 €, t. j. jeho základ dane bude vo výške 13 585,80 € (18 000 – 4 414,20). Nakoľko jeho príjem nepresiahol hranicu 100 000 €, uplatní 15 % sadzbu dane z príjmov. Daň z príjmov teda bude vo výške 2 037,87 €. Túto daň je možné znížiť ešte o daňový bonus na dieťa do 6 rokov, a to o sumu 545,28 €. Výsledná daň z príjmov živnostníka Petra za rok 2020 bude vo výške 1 492,59 € (2 037,87 – 545,28).

Príklad na výpočet dane v roku 2020 u s. r. o.

Spoločnosť ABCX, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom a konateľom je Peter, vykáže za rok 2020 základ dane vo výške 18 000 €. Výnosy tejto spoločnosti boli za rok 2020 vo výške 38 000 €. Peter má dieťa, ktoré sa narodilo 1.7.2019. Aká bude daň z príjmov právnickej osoby za rok 2020?

Nakoľko výnosy tejto spoločnosti nepresiahli hranicu 100 000 €, spoločnosť ABCX, s. r. o. zdaní základ dane z príjmov právnickej osoby sadzbou dane vo výške 15 %, t. j. suma dane z príjmov na úhradu bude vo výške 2 700 € (18 000 € * 15 %). Tento základ dane však nie je možné znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, ani nie je možné znížiť daň z príjmov o daňový bonus na dieťa.

Živnosť z hľadiska odvodového zaťaženia v roku 2020

V prípade začínajúceho živnostníka je výhodou to, že na začiatku hneď neplatí povinné poistné na sociálne poistenie (ďalej len „odvody do Sociálnej poisťovne“), avšak po založení živnosti je fyzická osoba povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie (ďalej len „odvody do zdravotnej poisťovne“), ak osoba nemá súbeh platiteľov poistného, napr. ak je súčasne zamestnancom.

Fyzická osoba je povinná platiť na začiatku podnikania odvody do zdravotnej poisťovne v minimálnej výške, ktorá v roku 2020 predstavuje sumu 70,91 € (pre osoby so zdravotným postihnutím je to suma 35,45 €). Avšak upozorňujeme, že tieto odvody sú minimálne a fyzická osoba sa môže rozhodnúť, že ich bude platiť vo vyššej sume, a to najmä vtedy, ak predpokladá dosahovanie vyšších príjmov. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykoná zdravotná poisťovňa spravidla každému živnostníkovi (po skončení zdaňovacieho obdobia a podaní daňového priznania), v ktorom porovná reálne zaplatené preddavky, t. j. odvody na zdravotné poistenie so sumou poistného, ktorá vyšla na základe reálneho základu dane a výsledkom môže byť preplatok alebo nedoplatok.

Odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne môže, ale nemusí vzniknúť začínajúcemu živnostníkovi za rok 2020 od 1.7.2021, resp. od 1.10.2021 (ak fyzická osoba podá odklad daňového priznania za rok 2020). To, či vznikne povinnosť platiť odvody takejto fyzickej osoby závisí od toho, aký príjem dosiahne v roku 2020 (odhadovaná hranica príjmov za rok 2020 pre vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne je cca 6 372 €). Odvody do Sociálnej poisťovne predstavujú sumu vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu a pre rok 2020 predstavujú minimálnu sumu 167,89 € mesačne.

Viac informácií o odvodoch živnostníkov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne si môžete prečítať v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Spoločnosť s ručením obmedzeným z hľadiska odvodového zaťaženia v roku 2020

Spoločnosť s ručením obmedzeným ako taká nepodlieha zdravotným ani sociálnym odvodom. To, v akej výške bude platiť s. r. o. odvody za konateľa a za spoločnosť (zamestnávateľa) závisí od toho, akým spôsobom je konateľ odmeňovaný. Konateľ môže byť odmeňovaný týmito spôsobmi:

 • odmeňovaný ako zamestnanec (zamestnanec – konateľ zaplatí z uzatvorenej pracovnej zmluvy odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 13,4 % z vymeriavacieho základu a zamestnávateľ – s. r. o. zaplatí za konateľa (zamestnanca) odvody vo výške 35,2 % z vymeriavacieho základu),
 • dostávať odmenu za výkon svojej činnosti (zamestnanec – konateľ zaplatí z pravidelnej odmeny 13,4 % alebo 11 % z nepravidelnej odmeny a zamestnávateľ – s. r. o. zaplatí za konateľa (zamestnanca) odvody z pravidelnej odmeny vo výške 34,15 % a z nepravidelnej odmeny vo výške 31,75 %),
 • odmeňovaný ako zamestnanec a zároveň dostávať odmenu za výkon svojej činnosti (odvody zaplatí  zamestnanec – konateľ a zamestnávateľ – s. r. o. dvakrát, aj z uzatvorenej pracovnej zmluvy a rovnako aj z odmeny konateľa, podľa vyššie uvedeného),
 • odmeňovaný podielom na zisku (platiteľ podielu na zisku, t. j. dividendy zrazí konateľovi zrážkovú daň vo výške 7 % z jeho podielu na zisku, konateľ neplatí žiadnu ďalšiu daň, ani odvody).
Prečítajte si tiež

Konateľ však nemusí za vykonávanie svojej činnosti dostávať žiadnu odmenu, v tom prípade si musí zdravotné poistenie platiť sám ako samoplatiteľ (ak nie je SZČO, či napr. zamestnanec). Nevýhodou však v tomto prípade je, že peniaze s. r. o. nie sú peniazmi konateľa a nie sú určené na jeho spotrebu, preto si musí hľadať iné možnosti vyplácania týchto peňažných prostriedkov.

To, v akej výške zaplatí s. r. o. za konateľa odvody do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne v prípade výberu jednej z vyššie uvedených možností si môžete prečítať v článku Zamestnanie (TPP) vs. s. r. o. – oplatí sa zo zamestnanca stať subdodávateľom?

Praktické porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daňového zaťaženia, ako aj odvodového zaťaženia si môžete prečítať v článku Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2020 - príklad.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky