Vzor odkladu daňového priznania v roku 2016

Vzor odkladu daňového priznania v roku 2016
Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Osoby, ktoré sú povinné za rok 2015 podať daňové priznanie, si môžu jeho podanie odložiť na základe oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

V súlade s § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) podáva daňovník daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak je zdaňovacím obdobím daňovníka kalendárny rok (2015), daňové priznanie podáva do 31. marca 2016. Daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie, môže oznámiť správcovi dane, že si chce lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť. Odkladom daňového priznania si daňovník posúva aj lehotu na zaplatenie dane, maximálne o 6 mesiacov.

Komu sa oplatí predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania a komu nie, sa dozviete v článku Komu sa oplatí odklad daňového priznania?

Čo musí obsahovať oznámenie o odklade daňového priznania v roku 2016

Neexistuje zákonom stanovený jednotný vzor oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Zo zákona však vyplýva, že takéto oznámenie musí obsahovať:

  • novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej daňovník podá daňové priznanie a zaplatí daň (ak mu vznikne daň na úhradu) a
  • ak sú súčasťou zdaniteľných príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, je potrebné uviesť túto skutočnosť.

Okrem toho je potrebné uviesť identifikačné údaje daňovníka. Ak ste povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky (napr. ste platiteľom DPH), aj oznámenie podávate elektronicky, a to cez všeobecné podanie. V tomto všeobecnom podaní vypĺňate identifikačné údaje podľa jednotlivých kolóniek tohto podania.

Aké podmienky musí spĺňať daňovník kvôli odkladu daňového priznania v roku 2016?

Pri podávaní oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania musí daňovník rešpektovať určité pravidlá:

  • oznámenie o odklade daňového priznania musí daňovník podať do lehoty na podanie daňového priznania (väčšinou do konca marca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia),
  • oznámenie o odklade daňového priznania nemôže podať daňovník v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v konkurze alebo v likvidácii môže podať správcovi dane žiadosť o predĺženie lehoty (nie oznámenie) najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (väčšinou do konca marca). Správca dane rozhodne, či daňovníkovi v konkurze alebo v likvidácii povolí odklad daňového priznania,
  • ak daňovník nemá zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, lehotu na podanie daňového priznania môže predĺžiť maximálne o tri mesiace (ak je lehota na podanie do konca marca, môže predĺžiť lehotu do konca júna),
  • ak má daňovník aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, lehotu na podanie daňového priznania môže predĺžiť maximálne o šesť mesiacov (v prípade, že lehota na podanie je do konca marca, daňovník môže predĺžiť lehotu do konca septembra).

Pozor pri predlžovaní lehoty treba dávať na to, čo sú zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovník napríklad do zahraničia predáva iba tovar, nejde o zdaniteľný príjem zo zdrojov v zahraničí. V tom prípade môže daňovník oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania iba o tri kalendárne mesiace. Príjmom zo zdrojov v zahraničí môže byť napríklad príjem stálej prevádzkárne umiestnenej v inom štáte.

Poznámka: V prípade, že koniec lehoty vychádza na víkend alebo sviatok, lehota na podanie daňového priznania sa predlžuje na najbližší pracovný deň. Napríklad, ak daňovník podá oznámenie na odklad daňového priznania do konca apríla, v oznámení by mal novú lehotu uviesť s dátumom 2. 5. 2016, pretože koniec apríla v roku 2016 vychádza na sobotu.

Prinášame Vám:

Aktuálne informácie k odkladu daňového priznania za rok 2016 (odklad podávaný v roku 2017) nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2017 a vzor odkladu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.


Odklad daňového priznania - vplyv na odvody a preddavky

Ako odkladom daňového priznania optimalizovať odvody SZČO? Aký má odklad daňového priznania vplyv na preddavky na daň z príjmov fyzických a právnických osôb?

Odklad daňového priznania a vzor odkladu v roku 2018

Kto môže podať odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017? O aký čas si môže daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania v roku 2018? Od roku 2018 je potrebné použiť nové, štruktúrované tlačivo.

Odložené daňové priznanie - vrátenie preplatku a poukázanie 2%

Odložením daňového priznania sa predĺži aj lehota vrátenia daňového preplatku. Organizácii, ktorej poukážete 2 % z dane, daňový úrad odošle túto čiastku neskôr.

Odložené daňové priznanie a preddavky právnickej osoby

Ako ovplyvní odložené daňové priznanie preddavky na daň z príjmov právnickej osoby (napr. s.r.o.)? Nesprávnym načasovaním sa firma môže dostať do finančných problémov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky