Ako sa zbaviť firmy?

Možností ako sa zbaviť existujúcej firmy je niekoľko a závisia od viacerých faktorov. Zbaviť sa firmy ak ide o obchodnú spoločnosť (napr. s.r.o.) je častokrát z právneho i časového hľadiska náročný proces.

Možnosti zbavenia sa firmy sú pre spoločníka rôznorodé

Spoločník sa môže svojej s. r. o. zbaviť rôznymi spôsobmi. V niektorých prípadoch si môže spoločník konkrétny spôsob zbavenia sa firmy vybrať, inokedy mu komplikovaná situácia neponúka na výber a má len jediné možné riešenie. Spôsob, akým sa spoločník môže zbaviť obchodnej spoločnosti, záleží preto niekedy od rozhodnutia samotného spoločníka a inokedy od toho, aká je momentálna ekonomická situácia spoločnosti (stav majetku, vlastného imania, záväzkov a veľmi dôležitá je aj ich štruktúra).

Možnosti zbavenia sa obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.) sú nasledovné:

 1. predaj spoločnosti (prevod obchodného podielu),
 2. zrušenie spoločnosti likvidáciou,
 3. konkurz spoločnosti a jej následný výmaz z obchodného registra,
 4. zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu (zrušenie spoločnosti ex offo),
 5. zrušenie spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie),
 6. zrušenie účasti spoločníka súdom alebo vylúčenie spoločníka súdom,
 7. zrušenie spoločnosti uplynutím času, na ktorý bola založená.

Podľa čoho by sa mal spoločník rozhodnúť, akým spôsobom sa zbaví firmy

V praxi medzi najčastejšie spôsoby zbavenia sa firmy patria prvé štyri z vyššie uvedeného zoznamu. Podľa čoho by mal spoločník zvoliť spôsob zbavenia sa spoločnosti? Odpoveď na túto otázku nájdete vo zvyšnej časti článku, kde každý zo spôsobov zbavenia sa firmy popíšeme a uvedieme, za akých okolností je vhodné ho použiť.

Predaj spoločnosti (prevod obchodného podielu)

Predaj spoločnosti je výraz používaný pre prevod obchodného podielu. Prevod obchodného podielu je pre samotného spoločníka najjednoduchší, najrýchlejší a najvýhodnejší spôsob, ako sa môže svojej spoločnosti zbaviť. Prevod obchodného podielu v s. r. o. upravuje § 115 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Ohľadom podmienok prevodu obchodného podielu je veľmi dôležité oboznámiť sa so spoločenskou zmluvou a rozlišovať, či sa obchodný podiel predáva niektorému zo súčasných spoločníkov alebo inej osobe mimo spoločnosti.

Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka len so súhlasom valného zhromaždenia, ktoré je tvorené všetkými spoločníkmi spoločnosti. Spoločník môže predať svoj obchodný podiel aj inej osobe mimo spoločnosti, ak mu takýto prevod obchodného podielu spoločenská zmluva umožňuje. Spoločenská zmluva môže tiež určovať, že na prevod obchodného podielu na inú osobu mimo spoločnosti sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia alebo že na prevádzaný obchodný podiel majú ostatní spoločníci predkupné právo.

Ak má spoločnosť len jediného spoločníka, predaj spoločnosti je oveľa jednoduchší. Spoločnosť, ktorá sa plánuje predávať, by nemala mať žiadne záväzky. Okrem nulovej výšky záväzkov sa pri prevode obchodného podielu posudzuje aj niekoľko iných faktorov a spoločnosť musí byť na predaj pripravená podľa určitých kritérií. O celom procese predaja firmy sa podrobne dočítate v článku Kúpa a predaj s.r.o. Pokiaľ ide o predaj novej firmy, ktorá bola založená s úmyslom ďalšieho predaja, pri tomto procese sa postupuje trochu odlišne, o čom sa môžete viac dozvedieť v článku Ready-made s.r.o. a jej kúpa a predaj.

Zrušenie spoločnosti likvidáciou

Ďalším spôsobom, ako sa môže spoločník zbaviť svojej nepotrebnej s. r. o., je jej zrušenie likvidáciou. Kompletný návod na to, ako je potrebné postupovať v prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou, sme uviedli v článku Ako zlikvidovať s. r. o.?. Zrušenie spoločnosti likvidáciou pripadá do úvahy vtedy, keď sa spoločník rozhodne svoju podnikateľskú činnosť úplne ukončiť a nemá záujem svoju spoločnosť ďalej predať alebo ju nie je možné predať, pretože nespĺňa kritériá na to, aby mohla byť pre potenciálnych kupujúcich atraktívna z hľadiska možnej kúpy, o ktorých píšeme v článku Kúpa a predaj s.r.o.

Všeobecné podmienky likvidácie spoločností sú upravené v § 70 až 75a Obchodného zákonníka. Likvidácia je proces smerujúci k ukončeniu činnosti spoločnosti a vysporiadaniu všetkých jej záväzkov. Následne bude medzi spoločníkov rozdelený majetok, ktorý spoločnosti zostane po likvidácii (likvidačný zostatok) a podaný návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Preto, ak sa chce spoločník zbaviť spoločnosti vstupom do likvidácie, je nevyhnutnou podmienkou aby spoločnosť nemala žiadne záväzky, pokiaľ má tento spôsob zrušenia spoločnosti prebehnúť čo najplynulejšie.

V porovnaní s predajom spoločnosti je proces likvidácie spoločnosti omnoho dlhší a náročnejší a spoločník v s. r. o. musí počítať aj s tým, že z likvidačného zostatku zaplatí zdravotné odvody vo výške 14 %. V prípade, že nie je možné spoločnosť zrušiť likvidáciou z dôvodu, že nie je možné všetky záväzky spoločnosti vysporiadať alebo sú dlhšiu dobu po lehote splatnosti, pristupuje sa väčšinou k vyhláseniu konkurzu na spoločnosť a postupuje sa k jej zrušeniu týmto spôsobom.

Konkurz spoločnosti a jej následný výmaz z obchodného registra

Väčšina spoločností, ktoré nie je možné zrušiť likvidáciou, pretože nie všetky záväzky spoločnosti sa dajú vysporiadať alebo sú po lehote splatnosti, vstupuje do konkurzu. Spoločnosť vstupuje do konkurzu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vtedy, ak je v úpadku. Spoločnosť je v úpadku, ak je platobne neschopná alebo predlžená. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky aspoň dvom veriteľom. Predlžený je ten, kto má aspoň dvoch veriteľov a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku (má záporné vlastné imanie).

Prečítajte si tiež

Ak je spoločnosť predlžená, v prípade s. r. o. je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu jej konateľ. Za nesplnenie tejto povinnosti môže byť konateľovi súdom uložená pokuta vo výške 10 000 eur v prospech konkurznej podstaty. Na samotné vyhlásenie konkurzu je potrebné zaplatiť vysoký poplatok vo forme preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, ktorého výška je 1 659,70 eura. Ak má spoločnosť dostatok majetku, začne sa konkurzné konanie, ktoré spočíva v speňažovaní majetku spoločnosti a úhrade jej záväzkov voči všetkým veriteľom, ktorí svoje pohľadávky do konkurzu prihlásili. Mnohokrát sa môže stať, že súd pre nedostatok majetku spoločnosti návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne, zruší konkurz alebo ho zastaví a automaticky vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu (zrušenie spoločnosti ex offo)

V niektorých prípadoch, ak nie je možné sa spoločnosti zbaviť niektorým z vyššie uvedených spôsobov, prichádza na rad zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu. Prípady zrušenia spoločnosti rozhodnutím súdu sú pritom v praxi pomerne časté. Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu prichádza na rad napríklad vtedy, ak valné zhromaždenie nie je uznášania schopné, pretože jeden z dvoch spoločníkov si z akýchkoľvek dôvodov neplní svoje povinnosti alebo v spoločnosti absentuje výkon štatutárneho orgánu napríklad preto, že konateľ sa o spoločnosť nezaujíma alebo s iným spoločníkom nekomunikuje. Ďalším častým dôvodom môže byť, že spoločnosť zanedbávala svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nemá za dlhšie obdobie zostavenú ani jednu účtovnú závierku.

Súd môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka z dôvodu, ak:

 • sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
 • spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
 • zaniknú predpoklady ustanovené Obchodným zákonníkom na vznik spoločnosti,
 • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond,
 • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia,
 • spoločnosť vykonáva činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré sú na to oprávnené a spoločnosť môže vykonávať takúto činnosť iba prostredníctvom týchto osôb,
 • spoločnosť stratila svoje sídlo, to znamená že nie je možné preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo zapísaná v obchodnom registri, vlastnícke právo, nájomnú zmluvu alebo súhlas vlastníka s uvedením tejto nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla v obchodnom registri.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie, splynutie, rozdelenie)

Medzi menej časté spôsoby zbavenia sa spoločnosti môže patriť aj zrušenie spoločnosti bez likvidácie, ktoré zahŕňa tri možné spôsoby takéhoto zrušenia spoločnosti – rozdelenie spoločnosti, splynutie spoločnosti s inou spoločnosťou a zlúčenie spoločnosti s inou spoločnosťou. Podmienkou je, aby zanikajúca spoločnosť a nástupnícke spoločnosti mali rovnakú právnu formu. Štandardne sa spoločníci zanikajúcich spoločností stávajú spoločníkmi nástupníckych spoločností, ale podľa § 69 ods. 8 Obchodného zákonníka je možné v zmluve o splynutí alebo v zmluve o zlúčení dohodnúť, že niektorí spoločníci zanikajúcich spoločností sa spoločníkmi nástupníckej spoločnosti nestanú.

Rozdelenie spoločnosti je postup, pri ktorom dochádza k zániku spoločnosti, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné, už existujúce alebo novozaložené spoločnosti, ktoré sa stávajú právnymi nástupcami zanikajúcich spoločností (spoločnosť A sa rozdelí na spoločnosť B a spoločnosť C). Splynutie je postup, pri ktorom dochádza k zániku dvoch alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú novozaloženú spoločnosť, ktorá sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností (spoločnosť A a spoločnosť B splynú do novej spoločnosti C). Zlúčenie je postup, pri ktorom dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností (spoločnosť A a spoločnosť B sa zlúčia do existujúcej spoločnosti B).

Zrušenie účasti spoločníka súdom alebo vylúčenie spoločníka súdom, zrušenie spoločnosti uplynutím času, na ktorý bola založená

Zrušenie účasti spoločníka súdom alebo vylúčenie spoločníka súdom prichádza do úvahy napríklad vtedy, ak spoločník s. r. o. nie je jediným spoločníkom, ale takáto spoločnosť má najmenej dvoch spoločníkov.

Spoločník s. r. o. nemôže dobrovoľne zo spoločnosti vystúpiť, ale môže navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Rovnaké účinky, ako zrušenie účasti spoločníka v spoločnosti súdom, má aj vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku. Samotná s. r. o. sa môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti a na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený. Takýto návrh musia odsúhlasiť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň polovicu základného imania. Jedným z takýchto dôvodov, priamo uvedeným v Obchodnom zákonníku, je situácia, ak je spoločník s platením vkladu v omeškaní a napriek výzvy si v ustanovenej lehote svoju povinnosť nesplnil (táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace). V tom prípade môže valné zhromaždenie spoločníka zo spoločnosti vylúčiť.

Pre úplnosť ešte uvádzame, že spoločnosť môže byť zrušená aj uplynutím doby, na ktorú bola založená. Ak sa teda spoločnosť zakladá na dobu určitú, musí byť táto doba uvedená v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine, inak sa má za to, že spoločnosť bola založená na dobu neurčitú.

Nezastupiteľná úloha účtovníctva pri zbavovaní sa firmy

Účtovníctvo je jedinečným zdrojom informácií o ekonomickej situácii spoločnosti. Nezastupiteľná informačná úloha účtovníctva je základom pre analýzu stavu spoločnosti a prijímanie rozhodnutí o tom, ako je možné sa zbaviť spoločnosti. Posúdenie ekonomickej situácie na základe účtovných závierok preto veľakrát rozhoduje o tom, aký osud môže spoločnosť postihnúť. V článku Predaj alebo likvidácia s.r.o a riziká v účtovníctve môžete nájsť niekoľko dôvodov, ktoré bránia rozhodnutiu spoločníka predať alebo zlikvidovať svoju spoločnosť, ale zužujú spoločníkovi výber možností zbavenia sa firmy len na niektorú z menej výhodnejších alternatív.

TIP: Máte záujem o likvidáciu s.r.o.? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom sro? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

V rámci seriálu článkov o kúpe a predaji obchodného podielu sa venujeme aj týmto témam, ktoré by Vás v tejto súvislosti mohli zaujímať:


Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Odmena likvidátora spoločnosti od 1.10.2020

Od 1. októbra a mení vyhláška, ktorá určuje odmenu likvidátora spoločnosti. Sumy výrazne narastú.

Likvidačný zostatok – daň a odvody pri jeho výplate

Je vyplatený podiel na likvidačnom zostatku predmetom dane z príjmov? A kedy vzniká pri prijatí podielu na likvidačnom zostatku povinnosť platiť zdravotné odvody?

Výhody vstupu spoločnosti do likvidácie do 30.9.2020 – čo treba stihnúť?

Oplatí sa spoločnosti vstúpiť do likvidácie do 30.9.2020? Ako sa postupuje pri zápise likvidátora do obchodného registra po 1.10.2020? Od čoho závisí, aké pravidlá sa uplatnia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky