Odpočet daňovej straty od roku 2020

Pravidlá pre odpočet daňovej straty sa od roku 2020 menia. Zmeny v umorovaní daňovej straty po novom aj na praktickom príklade.

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) priniesla nové pravidlá pre odpočet daňovej straty, ktoré spoločnosti a živnostníci prvýkrát uplatnia na straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

Kedy môže vzniknúť daňová strata a ako zistíme jej výšku v roku 2020?

Pri zisťovaní základu dane a daňovej straty vychádzame z § 17 zákona o dani z príjmov. Daňová strata môže daňovníkovi vzniknúť v prípade, ak sú jeho daňové výdavky vyššie ako jeho zdaniteľné príjmy. Opakom daňovej straty je základ dane, t. j. zdaniteľné príjmy sú vyššie ako daňové výdavky.

Pojem základ dane a daňová strata si však netreba mýliť s pojmami zisk a strata, lebo to, že daňovník dosiahne výsledok hospodárenia zisk neznamená, že má automaticky základ dane (a naopak). Vychádzame najmä z toho, že na základe § 17 ods. 2 zákona o dani z príjmov musí daňovník výsledok hospodárenia (ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva) alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu) upraviť nasledovne na základ dane (daňovú stratu):

 • zvýšiť o sumy, ktoré nemožno podľa zákona o dani z príjmov zahrnúť do daňových výdavkov alebo ktoré boli do daňových výdavkov zahrnuté v nesprávnej výške (tzv. pripočítateľné položky),
 • upraviť o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sú zahrnované do základu dane (tzv. pripočítateľné položky),
 • upraviť o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona o dani z príjmov sa nezahrnú do základu dane (tzv. odpočítateľné položky).

Až po úprave výsledku hospodárenia o pripočítateľné a odpočítateľné položky sa daňovník dozvie, či výsledkom bude základ dane (+) alebo daňová strata (-).

Aké pripočítateľné položky poznáme a ako ich uvádzať v daňovom priznaní v roku 2020 nájdete v článku Pripočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019).

Daňovú stratu v roku 2020 nemôže vykázať každý daňovník

Daňovú stratu v roku 2020 môžu vykázať právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú príjem z podnikania (podľa § 6 ods. 1 zákona) a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 2), ak uplatňujú preukázateľné výdavky a vedú daňovú evidenciu alebo účtujú v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Daňovú stratu nemôže vykázať fyzická osoba, ktorá uplatňuje tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmom a fyzická osoba, ktorá uplatňuje preukázateľné výdavky a má príjmy:

 • zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona,
 • z prenájmu nehnuteľností, t. j. podľa § 6 ods. 3 zákona,
 • z použitia diela a umeleckého výkonu, t. j. podľa § 6 ods. 4,
 • z kapitálového majetku, t. j. podľa § 7,
 • ostatné, t. j. podľa § 8.

Pravidlá odpočtu daňovej straty do roku 2020, t. j. daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie do 31.12.2019

Odpočet alebo inak nazývané aj umorovanie daňovej straty upravuje § 30 zákona o dani z príjmov. Odpočtom daňovej straty si môže daňovník znížiť základ dane a tým svoju daňovú povinnosť.

Prečítajte si tiež

Daňovú stratu je možné odpočítať od:

 • základu dane právnickej osoby,
 • základu dane (čiastkového základu dane) fyzickej osoby, t. j. čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2.

Pravidlá odpočtu daňovej straty platné pre daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie do 31.12.2019:

1. daňovú stratu je možné odpočítať rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Prehľad lehoty, v ktorej si môže daňovník umoriť daňovú stratu podľa jej vzniku prinášame v nasledovnej tabuľke:

Daňová strata za zdaňovacie obdobie Lehota na umorovanie daňovej straty
2016 2017 - 2020
2017 2018 – 2021
2018 2019 – 2022
2019 2020 - 2023

Každé zdaňovacie obdobie si tak môže daňovník umoriť rovnomerne 1/4 daňovej straty, ak vykáže základ dane.

2. daňovník si môže uplatniť celý ročný odpočet daňovej straty, a to aj keď bolo jeho zdaňovacie obdobie kratšie ako rok (napr. ak daňovník ukončí svoje podnikanie vo februári 2020, bude mať nárok na umorenie celej štvrtiny daňovej straty za predchádzajúce zdaňovacie obdobie),

3. ak v nasledujúcom zdaňovacom období po vykázanej daňovej strate vznikne ďalšia strata, nárok na odpočet 1/4 predchádzajúcej daňovej straty zaniká (neprenáša sa do ďalšieho roka),

4. ak si daňovník v príslušnom zdaňovacom období uplatnil odpočet daňovej straty len v pomernej výške, zvyšná suma daňovej straty určená na odpočet zaniká a nie je možné ju preniesť do ďalšieho obdobia (napr. ak daňová strata určená na umorenie pre rok 2019 bude vo výške 1 000 € a základ dane bude 800 €, nárok na odpočet zvyšnej sumy daňovej straty vo výške 200 € zaniká).

Pravidlá odpočtu daňovej straty od roku 2020, t. j. daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1.1.2020

Nové pravidlá odpočtu daňovej straty pre zdaňovacie obdobie začínajúce 1.1.2020 sa týkajú:

 • mikrodaňovníkov: nový pojem, ktorý prináša novela zákona o dani z príjmov. Ide o daňovníkov, ktorých príjmy (výnosy) podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nepresiahnu sumu 49 790 €, to je suma obratu pre povinnosť registrácie platiteľa DPH. Štatút „mikrodaňovníka“ môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2021,
 • živnostníkov a „ostatných spoločností“ (t. j. nie mikrodaňovníci).
Prečítajte si tiež

Viac informácií o novele zákona o dani z príjmov od roku 2020 si môžete prečítať v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr.

Pravidlá odpočtu daňovej straty platné pre daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie od 1.1.2020:

1. daňovú stratu je možné odpočítať počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Toto pravidlo platí rovnako pre všetkých daňovníkov. Z uvedeného vyplýva, že sa mení lehota odpočtu daňovej straty zo štyroch na päť bezprostredne po sebe nasledujúcich období.

Prehľad lehoty, v ktorej si môže daňovník umoriť daňovú stratu podľa jej vzniku prinášame v nasledovnej tabuľke:

Daňová strata za zdaňovacie obdobie Lehota na umorovanie daňovej straty
2020 2021 - 2025
2021 2022 - 2026
2022 2023 - 2027
2023 2024 - 2028

2. daňovník, ktorý je živnostníkom a „ostatné spoločnosti“ (t. j. nie mikrodaňovník) si môže odpočítať daňovú stratu každoročne maximálne vo výške 50 % zo základu dane (čiastkového základu dane). Uvedené znamená, že zaniká povinnosť umorovať daňovú stratu rovnomerne vo výške 1/4,

Prečítajte si tiež

3. mikrodaňovník si môže odpočítať daňovú stratu v ľubovoľnej výške počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach. Uvedené znamená, že na takéhoto daňovníka sa nevzťahuje podmienka umorenia daňovej straty vo výške 50 % zo základu dane (čiastkového základu dane) a je na jeho rozhodnutí v akom pomere si daňovú stratu počas nasledujúcich zdaňovacích období, umorí. Upozorňujeme, že mikrodaňovník si môže daňovú stratu podľa nových pravidiel odpočítať až za vykázané zdaňovacie obdobie od 1.1.2021, nakoľko až vtedy nadobudne status "mikrodaňovníka".

Ostatné pravidlá týkajúce sa umorovania daňovej straty ostávajú nezmenené.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na odpočet (umorenie) daňovej straty od roku 2020

Daňovník Peter začal vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v roku 2019 (nezaraďujeme ho medzi mikrodaňovníkov). Jeho výsledky hospodárenia za zdaňovacie obdobie roka 2019 a nasledovné obdobia budú nasledovné:

 • 2019: vykáže daňovú stratu vo výške 10 000 €,
 • 2020: vykáže daňovú stratu vo výške 8 000 €,
 • 2021: vykáže základ dane vo výške 8 000 €,
 • 2022: vykáže základ dane vo výške 6 000 €,
 • 2023: vykáže základ dane vo výške 4 000 €.

Daňové straty môže v nasledovných zdaňovacích obdobiach umoriť takto (podľa pravidiel platných od roku 2020):

Zdaňovacie obdobie 2019 2020 2021 2022 2023
Základ dane (ZD) vykázaný za dané zdaňovacie obdobie 8 000 € 6 000 € 4 000 €
Daňová strata (DS) vykázaná za dané zdaňovacie obdobie 10 000 € 8 000 €
Nárok na odpočet daňovej straty 2 500 € (1./4 DS za rok 2019) 2 500 € (2./4 DS za rok 2019) + 4 000 € (DS za rok 2020 vo výške 50 % zo ZD), spolu 6 500 € 2 500 € (3./4 DS za rok 2019) + 3 000 € (DS za rok 2020 vo výške 50 % zo ZD), spolu 5 500 € 2 500 € (4./4 DS za rok 2019) +1 000 € (zvyšná časť DS za rok 2020, nie viac ako 50 % ZD), spolu 3 500 €
Výška umorenej daňovej straty 0 € 6 500 € 5 500 € 3 500 €
Časť daňovej straty, u ktorej zanikol nárok na umorenie 2 500 € 0 € 0 € 0 €
Zostatok daňovej straty na umorenie v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach 10 000 € 7 500 € (DS za rok 2019) + 8 000 € (DS za rok 2020), spolu 15 500 € 5 000 € (DS za rok 2019) + 4 000 € (DS za rok 2020), spolu 9 000 € 2 500 € (DS za rok 2019) + 1 000 € (DS za rok 2020), spolu 3 500 € 0 €

Príklad na odpočet (umorenie) daňovej straty do roku 2020, ak by nedošlo k zmene pravidiel

Pre porovnanie si uvedieme rovnaký príklad, s rozdielom, ako by vyzeral odpočet daňovej straty, keby k uvedeným zmenám od roku 2020 nedošlo.

Zdaňovacie obdobie 2019 2020 2021 2022 2023
Základ dane (ZD) vykázaný za dané zdaňovacie obdobie 8 000 € 6 000 € 4 000 €
Daňová strata (DS) vykázaná za dané zdaňovacie obdobie 10 000 € 8 000 €
Nárok na odpočet daňovej straty 2 500 € (1./4 DS za rok 2019) 2 500 € (2./4 DS za rok 2019) + 2 000 € (1./4 DS za rok 2020), spolu 4 500 € 2 500 € (3./4 DS za rok 2019) + 2 000 € (2./4 DS za rok 2020), spolu 4 500 € 2 500 € (4./4 DS za rok 2019) + 2 000 € (3./4 DS za rok 2020), spolu 4 500 €
Výška umorenej daňovej straty 0 € 4 500 € 4 500 € 4 000 €
Časť daňovej straty, u ktorej zanikol nárok na umorenie 2 500 € 0 € 0 € 500 €
Zostatok daňovej straty na umorenie v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach 10 000 € 7 500 € (DS za rok 2019) + 8 000 € (DS za rok 2020), spolu 15 500 € 5 000 € (DS za rok 2019) + 6 000 € (DS za rok 2020), spolu 11 000 € 2 500 € (DS za rok 2019) + 4 000 € (DS za rok 2020), spolu 6 500 € 2 000 € (DS za rok 2020)

Ak by neboli v platnosti nové pravidlá odpočtu daňovej straty a daňovník Peter by aj v ďalšom zdaňovacom období (v roku 2024) vykázal základ dane, mal by ešte nárok na umorenie daňovej straty vo výške 2 000 €.

V roku 2020 je v súvislosti s pandémiou koronavírusu možnosť odpočtu doteraz neuplatnených strát z minulých období. Viac o tomto opatrení nájdete v článku Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty z minulých období v roku 2020,

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022

Aké pravidlá pre odpočet daňovej straty sa uplatnia v roku 2022? Do akej výšky je možné umoriť daňovú stratu u mikrodaňovníka a do akej výšky u ostatných daňovníkov?

Nesprávny odpočet daňovej straty: čas na nápravu je do 31.3.2022

Finančná správa kontaktuje daňovníkov, ktorí si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov či odpočet daňovej straty. Napraviť tieto chyby je možné do 31.3.2022.

Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2021

Nové, zmenené pravidlá pri odpočte daňovej straty sa prvýkrát uplatnia pri podaní daňového priznania za rok 2021. Ako postupovať pri výpočte a umorení daňovej straty v roku 2021?

Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky