Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020

Od roku 2020 sa mení sadzba dane z príjmov fyzických aj právnických osôb. Akú sadzbu dane uplatniť v roku 2019 a 2020? Prinášame prehľad v článku.

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Pre výpočet dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020 potrebujeme spravidla poznať:

 • výšku základu dane, a
 • sadzbu dane.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2019

Podľa § 15 písm. a) zákona o dani z príjmov sa uplatňuje v roku 2019 nasledovná sadzba dane z príjmov fyzických osôb:

 1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane. Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 36 256,38 € (vrátane), napr. ak bude základ dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 20 000 €, použije sa sadzba dane vo výške 19 %.
 2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 36 256,38 € (t. j. 36 256,39 € a viac), napr. ak bude základ dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 40 000 €, na základ dane vo výške 36 256,38 €  sa použije sadzba dane vo výške 19 % a na základ dane vo výške 3 743,62 € (40 000 € - 36 256,38 €) sa použije sadzba dane vo výške 25 %.
 3. 19 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 7, t. j. z príjmov z kapitálového majetku.

Základ dane a osobitný základ dane z príjmov fyzických osôb v roku 2019

Pre výpočet dane z príjmov a použitie správnej sadzby dane z príjmov, potrebujeme poznať základ dane, ktorý zistíme nasledovným súčtom čiastkových základov dane:

 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 – zo závislej činnosti,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 – z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8 – z ostatných príjmov.

Ako môžeme vidieť, do súčtu čiastkových základov dane, nezarátavame čiastkový základ dane z príjmov podľa § 7 – z kapitálového majetku, nakoľko pri príjmoch z kapitálového majetku potrebujeme zistiť osobitný základ dane. Osobitný základ dane z príjmov podľa § 7 podlieha ako sme uviedli 19 % sadzbe dane, a to bez ohľadu na jeho výšku.

To, ako vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane a aj osobitný základ dane z príjmov fyzických osôb za rok 2019 nájdete v článku Daň z príjmov fyzických osôb – základ dane a výpočet dane za rok 2019

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2019

Podľa § 15 písm. b) zákona o dani z príjmov sa uplatňuje v roku 2019 sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 21 %, a to zo základu dane zníženého o daňovú stratu.

Základ dane právnickej osoby sa zisťuje podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov, pričom spôsob zisťovania základu dane závisí aj od toho, v akej sústave účtovníctva daná právnická osoba účtuje. Nakoľko:

Prečítajte si tiež
 • ak právnická osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, tak pri výpočte základu dane vychádzame z rozdielu medzi príjmami a výdavkami,
 • ak právnická osoba účtuje v sústave podvojného účtovníctva: pri výpočte základu dane vychádzame z výsledku hospodárenia.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami alebo výsledok hospodárenia sa však nemusí rovnať základu dane, nakoľko sa musí upraviť napr. o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky, a to podľa § 17 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Zmena sadzby dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb od roku 2020

V roku 2019 bola schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2020, na základe ktorej dochádza k úprave sadzieb dane z príjmov. Táto novela prináša zníženie sadzby dane vybraným fyzickým a právnickým osobám, a to na 15 %.

Znížená 15 % - ná sadzba dane z príjmov sa uplatní prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o novele zákona o dani z príjmov od roku 2020, ale aj o zmene sadzby dane z príjmov si môžete prečítať v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr alebo 15% daň z príjmov pre firmy aj živnostníkov od roku 2020.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

V roku 2020 sa uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov fyzických osôb, a to zo základu dane zisteného nasledovne :

1. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, t. j. zo súčtu:

 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 – zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane),
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 – z prenájmu nehnuteľností,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 4 – z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8 – z ostatných príjmov,

sa uplatní nasledovná sadzba dane z príjmov:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane. Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac).

2. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 – z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu), sa uplatní 15 % - ná sadzba dane z príjmov, ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške neprevyšujúcej sumu 100 000 €.

Prečítajte si tiež

3. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 – z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu) a v prípade, ak príjmy (výnosy) fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €, uplatní sa táto sadzba dane z príjmov:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane. Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac).

Poznámka: ak má fyzická osoba aj príjem zo závislej činnosti – podľa § 5 a aj príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – podľa § 6 ods. 1 a 2, zníži o nezdaniteľné časti základu dane najskôr čiastkový základ dane podľa § 5.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na uplatnenie, resp. neuplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

Príklad na uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov fyzickej osoby (15 %) za rok 2020

Živnostník František vykáže v daňovom priznaní za rok 2020 čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 znížený o nezdaniteľné časti základu dane vo výške 15 000 €. Jeho príjem zo živnosti za rok 2020 bol vo výške 32 000 €. Akú sadzbu dane z príjmov uplatní v roku 2020?

Nakoľko príjem živnostníka neprevyšuje sumu 100 000 €, pri výpočte dane z príjmov použije sadzbu dane z príjmov 15 %.

Poznámka: v prípade, ak by základ dane Františka presiahol aj 176,8 – násobok platného životného minima, napr. základ dane by bol v výške 39 000 € a jeho príjmy zo živnosti by nepresiahli 100 000 €, použije sa taktiež sadzba dane z príjmov vo výške 15 %.

Príklad na neuplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov fyzickej osoby (15 %) za rok 2020

Živnostník Marián vykáže v daňovom priznaní za rok 2020 čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 znížený o nezdaniteľné časti základu dane vo výške 40 000 €. Jeho príjem zo živnosti za rok 2020 bol vo výške 105 000 €. Akú sadzbu dane z príjmov uplatní v roku 2020?

Nakoľko príjem živnostníka prevyšuje sumu 100 000 €, pri výpočte dane z príjmov použije sadzbu dane z príjmov:

 • vo výške 19 %, na časť základu dane vo výške 37 163,36 €,
 • vo výške 25 %, na časť základu dane vo výške 2 836,64 € (t. j. 40 000 – 37 163,36).

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2020

V roku 2020 sa uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov právnických osôb zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

 • 15 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 €,
 • 21 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 €.

Príklady na uplatnenie, resp. neuplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov právnickej osoby za rok 2020

Príklad na uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov právnickej osoby (15 %) za rok 2020

Spoločnosť ABCX, s. r. o. vykáže v daňovom priznaní za rok 2020 základ dane 3 200 €.  Výnosy tejto spoločnosti za rok 2020 dosiahli sumu 53 000 €. Akú sadzbu dane z príjmov uplatní táto právnická osoba v roku 2020?

Nakoľko príjem spoločnosti neprevyšuje sumu 100 000 €, pri výpočte dane z príjmov použije sadzbu dane z príjmov 15 %.

Príklad na neuplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov právnickej osoby (15 %) za rok 2020

Spoločnosť ABCX, s. r. o. vykáže v daňovom priznaní za rok 2020 základ dane 25 000 €.  Výnosy tejto spoločnosti za rok 2020 dosiahli sumu 128 000 €. Akú sadzbu dane z príjmov uplatní táto právnická osoba v roku 2020?

Nakoľko príjem spoločnosti prevyšuje sumu 100 000 €, pri výpočte dane z príjmov použije sadzbu dane z príjmov 21 %.

Sadzby dane pre dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám v roku 2019 a 2020

V prípade, ak je fyzickej alebo právnickej osobe v roku 2019 a 2020 vyplatená dividenda (podiel na zisku), tento príjem sa zdaňuje osobitnou sadzbou dane, a to v závislosti od toho, či ide o dividendu vyplatenú rezidentovi alebo nerezidentovi SR.

Ak je prijímateľom dividendy fyzická osoba, výplata dividendy sa zdaňuje sadzbou dane z príjmov vo výške 7 % alebo 35 %.

Ak je prijímateľom dividendy právnická osoba, výplata dividendy sa v niektorých prípadoch nezdaňuje, nakoľko nie je predmetom dane alebo sa zdaňuje sadzbou dane z príjmov vo výške 35 %.

Viac informácií o zdaňovaní dividend prijatých fyzickými a právnickými osobami nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2019 (rozdelenie zisku za rok 2018).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky