Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020

Od roku 2020 sa mení sadzba dane z príjmov fyzických aj právnických osôb. Akú sadzbu dane uplatniť v roku 2019 a 2020? Prinášame prehľad v článku.

Daň z príjmov fyzických a právnických osôb upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Pre výpočet dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020 potrebujeme spravidla poznať:

 • výšku základu dane, a
 • sadzbu dane.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2019

Podľa § 15 písm. a) zákona o dani z príjmov sa uplatňuje v roku 2019 nasledovná sadzba dane z príjmov fyzických osôb:

 1. 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane. Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 36 256,38 € (vrátane), napr. ak bude základ dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 20 000 €, použije sa sadzba dane vo výške 19 %.
 2. 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 36 256,38 € (t. j. 36 256,39 € a viac), napr. ak bude základ dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 40 000 €, na základ dane vo výške 36 256,38 €  sa použije sadzba dane vo výške 19 % a na základ dane vo výške 3 743,62 € (40 000 € - 36 256,38 €) sa použije sadzba dane vo výške 25 %.
 3. 19 % z osobitného základu dane zisteného podľa § 7, t. j. z príjmov z kapitálového majetku.

Základ dane a osobitný základ dane z príjmov fyzických osôb v roku 2019

Pre výpočet dane z príjmov a použitie správnej sadzby dane z príjmov, potrebujeme poznať základ dane, ktorý zistíme nasledovným súčtom čiastkových základov dane:

 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 – zo závislej činnosti,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 – z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8 – z ostatných príjmov.

Ako môžeme vidieť, do súčtu čiastkových základov dane, nezarátavame čiastkový základ dane z príjmov podľa § 7 – z kapitálového majetku, nakoľko pri príjmoch z kapitálového majetku potrebujeme zistiť osobitný základ dane. Osobitný základ dane z príjmov podľa § 7 podlieha ako sme uviedli 19 % sadzbe dane, a to bez ohľadu na jeho výšku.

To, ako vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane a aj osobitný základ dane z príjmov fyzických osôb za rok 2019 nájdete v článku Daň z príjmov fyzických osôb – základ dane a výpočet dane za rok 2019

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2019

Podľa § 15 písm. b) zákona o dani z príjmov sa uplatňuje v roku 2019 sadzba dane z príjmov právnických osôb vo výške 21 %, a to zo základu dane zníženého o daňovú stratu.

Základ dane právnickej osoby sa zisťuje podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov, pričom spôsob zisťovania základu dane závisí aj od toho, v akej sústave účtovníctva daná právnická osoba účtuje. Nakoľko:

Prečítajte si tiež
 • ak právnická osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, tak pri výpočte základu dane vychádzame z rozdielu medzi príjmami a výdavkami,
 • ak právnická osoba účtuje v sústave podvojného účtovníctva: pri výpočte základu dane vychádzame z výsledku hospodárenia.

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami alebo výsledok hospodárenia sa však nemusí rovnať základu dane, nakoľko sa musí upraviť napr. o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky, a to podľa § 17 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Zmena sadzby dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb od roku 2020

V roku 2019 bola schválená novela zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2020, na základe ktorej dochádza k úprave sadzieb dane z príjmov. Táto novela prináša zníženie sadzby dane vybraným fyzickým a právnickým osobám, a to na 15 %.

Znížená 15 % - ná sadzba dane z príjmov sa uplatní prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o novele zákona o dani z príjmov od roku 2020, ale aj o zmene sadzby dane z príjmov si môžete prečítať v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr alebo 15% daň z príjmov pre firmy aj živnostníkov od roku 2020.

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

V roku 2020 sa uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov fyzických osôb, a to zo základu dane zisteného nasledovne :

1. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, t. j. zo súčtu:

 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 – zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane),
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 – z prenájmu nehnuteľností,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 4 – z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu,
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8 – z ostatných príjmov,

sa uplatní nasledovná sadzba dane z príjmov:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane. Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac).

2. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 – z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu), sa uplatní 15 % - ná sadzba dane z príjmov, ak príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške neprevyšujúcej sumu 100 000 €.

Prečítajte si tiež

3. zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 – z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu) a v prípade, ak príjmy (výnosy) fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €, uplatní sa táto sadzba dane z príjmov:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane. Sadzba dane z príjmov vo výške 19 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 – násobok platného životného minima. Sadzba dane z príjmov vo výške 25 % sa teda uplatní na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (t. j. 37 163,37 € a viac).

Poznámka: ak má fyzická osoba aj príjem zo závislej činnosti – podľa § 5 a aj príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti – podľa § 6 ods. 1 a 2, zníži o nezdaniteľné časti základu dane najskôr čiastkový základ dane podľa § 5.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na uplatnenie, resp. neuplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

Príklad na uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov fyzickej osoby (15 %) za rok 2020

Živnostník František vykáže v daňovom priznaní za rok 2020 čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 znížený o nezdaniteľné časti základu dane vo výške 15 000 €. Jeho príjem zo živnosti za rok 2020 bol vo výške 32 000 €. Akú sadzbu dane z príjmov uplatní v roku 2020?

Nakoľko príjem živnostníka neprevyšuje sumu 100 000 €, pri výpočte dane z príjmov použije sadzbu dane z príjmov 15 %.

Poznámka: v prípade, ak by základ dane Františka presiahol aj 176,8 – násobok platného životného minima, napr. základ dane by bol v výške 39 000 € a jeho príjmy zo živnosti by nepresiahli 100 000 €, použije sa taktiež sadzba dane z príjmov vo výške 15 %.

Príklad na neuplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov fyzickej osoby (15 %) za rok 2020

Živnostník Marián vykáže v daňovom priznaní za rok 2020 čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 znížený o nezdaniteľné časti základu dane vo výške 40 000 €. Jeho príjem zo živnosti za rok 2020 bol vo výške 105 000 €. Akú sadzbu dane z príjmov uplatní v roku 2020?

Nakoľko príjem živnostníka prevyšuje sumu 100 000 €, pri výpočte dane z príjmov použije sadzbu dane z príjmov:

 • vo výške 19 %, na časť základu dane vo výške 37 163,36 €,
 • vo výške 25 %, na časť základu dane vo výške 2 836,64 € (t. j. 40 000 – 37 163,36).

Sadzba dane z príjmov právnických osôb v roku 2020

V roku 2020 sa uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov právnických osôb zo základu dane zníženého o daňovú stratu:

 • 15 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 €,
 • 21 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 €.

Príklady na uplatnenie, resp. neuplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov právnickej osoby za rok 2020

Príklad na uplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov právnickej osoby (15 %) za rok 2020

Spoločnosť ABCX, s. r. o. vykáže v daňovom priznaní za rok 2020 základ dane 3 200 €.  Výnosy tejto spoločnosti za rok 2020 dosiahli sumu 53 000 €. Akú sadzbu dane z príjmov uplatní táto právnická osoba v roku 2020?

Nakoľko príjem spoločnosti neprevyšuje sumu 100 000 €, pri výpočte dane z príjmov použije sadzbu dane z príjmov 15 %.

Príklad na neuplatnenie zníženej sadzby dane z príjmov právnickej osoby (15 %) za rok 2020

Spoločnosť ABCX, s. r. o. vykáže v daňovom priznaní za rok 2020 základ dane 25 000 €.  Výnosy tejto spoločnosti za rok 2020 dosiahli sumu 128 000 €. Akú sadzbu dane z príjmov uplatní táto právnická osoba v roku 2020?

Nakoľko príjem spoločnosti prevyšuje sumu 100 000 €, pri výpočte dane z príjmov použije sadzbu dane z príjmov 21 %.

Sadzby dane pre dividendy vyplatené fyzickým a právnickým osobám v roku 2019 a 2020

V prípade, ak je fyzickej alebo právnickej osobe v roku 2019 a 2020 vyplatená dividenda (podiel na zisku), tento príjem sa zdaňuje osobitnou sadzbou dane, a to v závislosti od toho, či ide o dividendu vyplatenú rezidentovi alebo nerezidentovi SR.

Ak je prijímateľom dividendy fyzická osoba, výplata dividendy sa zdaňuje sadzbou dane z príjmov vo výške 7 % alebo 35 %.

Ak je prijímateľom dividendy právnická osoba, výplata dividendy sa v niektorých prípadoch nezdaňuje, nakoľko nie je predmetom dane alebo sa zdaňuje sadzbou dane z príjmov vo výške 35 %.

Viac informácií o zdaňovaní dividend prijatých fyzickými a právnickými osobami nájdete v článku Zdaňovanie dividend v roku 2019 (rozdelenie zisku za rok 2018).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky