Čiastkový základ dane u fyzickej osoby v roku 2020 – ako sa počíta?

Pre správny výpočet dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 je potrebné vypočítať jednotlivé čiastkové základy dane a tie vynásobiť príslušnou sadzbou dane.

V článku Základ dane a výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 nájdete prehľadný výpočet dane z príjmov fyzickej osoby spolu s uvedením príslušných sadzieb dane a s praktickým príkladom. V tomto článku sa budeme venovať jednotlivým čiastkovým základom dane (podľa § 5 – 8 zákona o dani z príjmov).

Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) za rok 2020

Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) za rok 2020 zistíme nasledovným výpočtom:

úhrn príjmov zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) od všetkých zamestnávateľov
-
úhrn povinného poistného (t. j. poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec)

To znamená, že čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti zistíme, ak od súčtu príjmov zo závislej činnosti odpočítame poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, t. j. tie odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré zrazil zamestnávateľ zamestnancovi z jeho mzdy. Za poistné a príspevky, ktoré je potrebné odpočítať z príjmov zo závislej činnosti sa považujú aj príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré bol povinný platiť zamestnanec.

Príjmami zo závislej činnosti sú napr.:

 • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu,
 • podiel na zisku (dividenda) vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
 • príjmy za prácu členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR,
 • odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy,
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu,
 • odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie,
 • 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla,
 • cena alebo výhra prijatá zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojím zamestnávateľom,
 • a iné.

Pozor, príjmom zo závislej činnosti však nie je napr. cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti (okrem vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste), nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy), náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN poskytovaná zamestnávateľom a pod.

Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona) za rok 2020

Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov) za rok 2020 zistíme nasledovným výpočtom:

čiastkový základ dane z aktívnych príjmov (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona)
-
odpočet daňovej straty a nákladov (výdavkov) na výskum a vývoj
+
čiastkový základ dane z pasívnych príjmov (čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona)

Ako môžeme vidieť, pri výpočte čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6, musíme príjmy rozdeliť na:

 • aktívne príjmy: zaradzujeme sem príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. príjmy zo živnosti, príjmy z poľnohospodárskej výroby, príjmy z vytvorenia diela, príjmy znalcov a tlmočníkov a pod.),
 • pasívne príjmy: zaradzujeme sem príjmy podľa § 6 ods. 3 a 4, t. j. príjmy z prenájmu a z použitia diela a podania umeleckého výkonu.
Prečítajte si tiež

Dôvod, pre ktorý musíme rozdeliť pri výpočte čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 príjmy na aktívne a pasívne príjmy je dôležité, predovšetkým preto, že čiastkový základ dane z aktívnych príjmov je možné znížiť o daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období a rovnako tento čiastkový základ dane je možné znížiť aj o nezdaniteľné časti základu dane, v prípade, ak fyzická osoba spĺňa podmienky nároku na ich uplatnenie.

Uvedené znamená, že:

 • čiastkový základ dane z „aktívnych“ príjmov (z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2) vypočítame nasledovne:
príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2
-
výdavky (preukázateľne/paušálne)
-
odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
-
nezdaniteľné časti základu dane
 • čiastkový základ dane z „pasívnych“ príjmov (z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4) vypočítame nasledovne:
príjmy z prenájmu a z použitia diela a podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 3 a 4
-
výdavky (preukázateľné/paušálne – len pri príjmoch podľa § 6 ods. 4)

Okrem vyššie uvedených rozdielov pri výpočte čiastkového základu dane z aktívnych a pasívnych príjmov platí, že pri čiastkovom základe dane z aktívnych príjmov je možné vykázať daňovú stratu, zatiaľ čo pri pasívnych príjmoch je možné uplatniť daňové výdavky len do výšky týchto príjmov (nie je možné vykázať daňovú stratu).

Fyzická osoba sa môže rozhodnúť, či bude uplatňovať pri výpočte čiastkového základu dane tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov, alebo bude uplatňovať skutočne preukázateľné výdavky. Možnosť rozhodovania medzi týmito dvoma typmi výdavkov však nemá fyzická osoba, ktorá má príjmy podľa § 6 ods. 3, t. j. príjmy z prenájmu, nakoľko pri týchto príjmoch je možné uplatniť len preukázateľne výdavky.

Upozorňujeme, že pri uplatnení skutočne preukázateľných výdavkoch sú zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne už súčasťou týchto výdavkov, avšak pri uplatnení paušálnych výdavkov, t. j. percentom z príjmov, musí fyzická osoba k výške týchto výdavkov pripočítať aj sumu zaplatených odvodov.

O daňových výdavkoch si môžete prečítať v článku Daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019 a 2020 alebo Paušálne výdavky v roku 2020.

Pri výpočte čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona, t. j. z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti je potrebné vedieť, že podľa § 9 ods. 1 písm. g) je príjem podľa § 6 ods. 3 a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) oslobodený od dane vo výške 500 €, pričom do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto stanovenú sumu. Je potrebné dať pozor na to, že oslobodenie od dane vo výške 500 € platí v úhrnnej výške pre obe typy príjmov (t. j. spolu pre príjem z prenájmu nehnuteľnosti, ako aj ostatný príjem). Rovnako netreba zabudnúť aj na úpravu výdavkov k týmto príjmom, ak sa uplatní oslobodenie od dane, a to tak, že výdavky sa zistia rovnakým pomerom, ako pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom. Viac informácií si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona) za rok 2020

Osobitný základ dane z príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) za rok 2020 zistíme nasledovným výpočtom:

príjmy z kapitálového majetku podľa § 7
-
povinne platené poistné z týchto príjmov

Väčšia časť príjmov z kapitálového majetku, ktorá plynie zo zdrojov na území SR sa zdaňuje zrážkovou daňou, a to podľa § 43 zákona o dani z príjmov (v tomto prípade sa príjem považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa do daňového priznania). Do osobitného základu dane sa preto zahŕňajú tieto príjmy, a to bez ohľadu na zdroj, z ktorého plynú:

 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností (§ 7 ods. 1 písm. c)),
 • výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja (§ 7 ods. 1 písm. f)),
 • výnosy (príjmy) zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok (§ 7 ods. 1 písm. h)),

Iné kapitálové príjmy uvedené v § 7 ods. 1 písm. a), b), d), e) a g) (napr. úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, úroky na vkladných knižkách a pod.) sa zahrnú do osobitného základu dane a zdania sa prostredníctvom podaného daňového priznania len v prípade, ak plynú zo zdrojov a zahraničí.

Príjmy z kapitálového majetku zahrnuté v osobitnom základe dane sú zdaňované sadzbou dane vždy vo výške 19 %, a to bez ohľadu na výšku osobitného základu dane. Pri príjmoch z kapitálového majetku, ktoré sa zahrnú do osobitného základu dane nie je možné vykázať daňovú stratu.

Čiastkový základ dane z ostatných príjmov (§ 8 zákona) za rok 2020

Čiastkový základ dane z ostatných príjmov (§ 8 zákona o dani z príjmov) za rok 2020 zistíme nasledovným výpočtom:

ostatné príjmy podľa § 8
-
výdavky (spravidla preukázateľné)
-
zaplatené preddavky na zdravotné poistenie

Pri ostatných príjmoch, medzi ktoré zaradzujeme napr. príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, či z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti (napr. predaj bytu/domu), výhry v lotériách a podobných hrách a pod., si môže fyzická osoba uplatniť daňové výdavky, ktoré sú spravidla preukázateľné (výnimkou je uplatnenie paušálnych výdavkov pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva). K preukázateľným daňovým výdavkom si môže fyzická osoba pripočítať aj preddavky na zdravotné poistenie, ktoré v priebehu zdaňovacieho obdobia zaplatila. Pri ostatných príjmoch podľa § 8 však nie je možné vykázať daňovú stratu a preto si môže fyzická osoba uplatniť preukázateľné daňové výdavky len do výšky zdaniteľných príjmov.

Pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva si môže fyzická osoba uplatniť aj paušálne výdavky, a to vo výške 25 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do výšky 5 040 € ročne. K paušálnym výdavkom však nie je možné pripočítať sumu zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie. Viac informácií si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2020

Upozorňujeme, že niektoré druhy ostatných príjmov podľa § 8 (napr. príjem z príležitostných činností – z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, príjem z predaja cenných papierov a pod.) a príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 sú oslobodené od dane vo výške 500 €. Uvedené však znamená, že oslobodenie od dane vo výške 500 € sa vzťahuje úhrnne na všetky uvedené príjmy, nie na každý osobitne (napr. oslobodenie je možné uplatniť na príjem z prenájmu vo výške 200 € a na príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 300 €, t. j. spolu v úhrnnej výške, ktorá je oslobodená: 500 €). V rovnakom pomere, v akom si fyzická osoba uplatnila oslobodenie od dane na príjmy, musí upraviť aj výšku výdavkov, ktoré uplatní v podanom daňovom priznaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky