Firemné auto na súkromné účely - poskytnutie auta zamestnancovi

Ako zdaniť nepeňažný príjem súvisiaci s používaním firemného auta na súkromné účely? Prehľad povinností a praktické príklady.

V súčasnej dobe zamestnávatelia ponúkajú svojím zamestnancom rôzne benefity, medzi ktoré patrí aj poskytnutie služobného auta zamestnancovi na súkromné účely. Pre zamestnanca predstavuje takéto používanie služobného auta na súkromné účely nepeňažný príjem, ktorý je upravovaný § 5 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kedy sa používanie firemného auta na súkromné účely považuje za nepeňažný príjem?

Nepeňažným príjmom zamestnanca je používanie služobného auta na súkromné účely, ak:

 • ide o využívanie vozidla vo vlastníctve zamestnávateľa, vrátane vozidla obstaraného formou finančného prenájmu, ktoré zamestnávateľ zaradil do užívania, pričom neuplynulo viac ako osem kalendárnych rokov od zaradenia tohto motorového vozidla do užívania,
 • ide o využívanie prenajatého vozidla (operatívny prenájom), pričom neuplynulo viac ako osem kalendárnych rokov od roka, v ktorom bolo zaradené vozidlo do užívania u prenajímateľa,
 • motorové vozidlo bolo zamestnancovi poskytnuté súčasne na služobné aj súkromné účely bez ohľadu na to, či zamestnanec toto vozidlo používa na súkromné účely alebo nie.

Nepeňažný príjem vo výške 1 % z vstupnej ceny auta

Ako sme už uviedli, v prípade, ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi služobné auto na súkromné účely, predstavuje to pre neho nepeňažný príjem. Tento nepeňažný príjem je zdaniteľným príjmom zamestnanca a vstupuje do vymeriavacieho základu pre výpočet dane z príjmov, ako aj pre výpočet odvodov do Sociálnej, či zdravotnej poisťovne (tak ako je to pri jeho mzde). Odvodovú povinnosť má však aj zamestnávateľ.

Používanie služobného auta na súkromné účely predstavuje pre zamestnanca príjem počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov od zaradenia motorového vozidla do užívania vrátane, vo výške 1 %:

 • v prvom roku zo vstupnej ceny služobného auta, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac,
 • nasledujúcich siedmich kalendárnych rokoch zo vstupnej ceny motorového vozidla každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu kalendárneho roka, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac.

Ako môžeme vidieť, používanie služobného auta na súkromné účely čo i len jeden deň, predstavuje pre zamestnanca nepeňažný príjem stále v rovnakej výške (t. j. neprepočítava sa výška nepeňažného príjmu na počet dní používania na súkromné účely a výška nepeňažného príjmu je rovnaká v prípade, ak by zamestnanec použil auto na súkromné účely 1 deň v mesiaci alebo celý mesiac).

Príklad na výpočet nepeňažného príjmu zamestnanca pri používaní služobného auta na súkromné účely:

Zamestnávateľ má zaradené vozidlo značky Ford Focus od januára 2019. Kúpna cena vozidla bola 20 000 € s DPH. Toto vozidlo zamestnávateľ poskytol zamestnancovi na používanie aj na súkromné účely od 1.2.2019. Výpočet výšky nepeňažného príjmu zamestnanca si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Pre zamestnanca predstavuje suma v stĺpci „1 % z ceny vozidla“ sumu jeho nepeňažného príjmu, a to v každom začatom mesiaci, v ktorom používal služobné auto na súkromné účely.
Rok Vstupná cena vozidla Zníženie vstupnej ceny v % Zníženie vstupnej ceny v € Suma pre výpočet 1 % 1 % z ceny vozidla
2019 20 000 € 0 % 0 € 20 000 € 200 €
2020 20 000 € 12,5 % 2 500 € 17 500 € 175 €
2021 20 000 € 25 % 5 000 € 15 000 € 150 €
2022 20 000 € 37,5 % 7 500 € 12 500 € 125 €
2023 20 000 € 50 % 10 000 € 10 000 € 100 €
2024 20 000 € 62,5 % 12 500 € 7 500 € 75 €
2025 20 000 € 75 % 15 000 € 5 000 € 50 €
2026 20 000 € 87,5 % 17 500 € 2 500 € 25 €

Stanovenie vstupnej ceny služobného auta pre výpočet nepeňažného príjmu

Keďže východiskom pre stanovenie výšky nepeňažného príjmu u zamestnanca je vstupná cena, je potrebné ju stanoviť pre výpočet tohto príjmu správne.

V prvom rade je potrebné upozorniť, že ak vo vstupnej cene služobného vozidla nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, na účely výpočtu nepeňažného príjmu je potrebné vstupnú cenu o DPH zvýšiť, a to v závislosti od toho, či je vozidlo obstarané (prenajaté) od platiteľa alebo neplatiteľa DPH.

Vstupnou cenou je podľa § 25 ods. 1 zákona o dani z príjmov:

 • obstarávacia cena: ak vozidlo bolo nadobudnuté kúpou,
 • reprodukčná obstarávacia cena: ak vozidlo bolo nadobudnuté dedením,
 • obstarávacia cena alebo reprodukčná obstarávacia cena: ak vozidlo bolo preradené z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku (stanovenie vstupnej ceny podľa § 25 ods. 1 písm. d)).
Prečítajte si tiež

Ak bolo vozidlo nadobudnuté do majetku zamestnávateľa darom, vstupnou cenou je:

 • obstarávacia cena zistená u darcu – ak ide o motorové vozidlo, ktoré u darcu (fyzickej osoby) nebolo zahrnuté do obchodného majetku (a nadobudol ho kúpou) a ak by sa pri jeho predaji uskutočnenou v deň darovania nevzťahovalo na neho oslobodenie od dane z príjmu podľa § 9 zákona,
 • obstarávacia cena zistená u darcu – ak ide o motorové vozidlo vylúčené z odpisovania, ktoré bolo nadobudnuté darom od fyzickej alebo právnickej osoby a darca toto auto vyradil z obchodného majetku z dôvodu darovania,
 • reprodukčná obstarávacia cena zistená u darcu – ak ide o motorové vozidlo nadobudnuté darom od fyzickej osoby, ktoré u darcu nebolo zahrnuté v obchodnom majetku (a nadobudol ho dedením) a ak by sa pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania vzťahovalo naň oslobodenie od dane z príjmov podľa § 9 zákona,
 • zostatková cena zistená u darcu – ak ide o motorové vozidlo nadobudnuté darom od darcu, ktorý vyradil motorové vozidlo z obchodného majetku z dôvodu jeho darovania (nejde o vozidlo vylúčené z odpisovania).

Ak je služobné vozidlo prenajaté, vstupnou cenou je:

 • ak ide o finančný prenájom: vstupná cena vozidla uvedená v lízingovej zmluve,
 • ak ide o operatívny prenájom: vstupná cena je obstarávacia cena vozidla u pôvodného vlastníka, a to aj ak by došlo ku kúpe tohto vozidla zamestnávateľom.

Ak by došlo k technickému zhodnoteniu na vozidle, ktoré je obstarané formou operatívneho prenájmu zo strany prenajímateľa, či nájomcu, je potrebné túto vstupnú cenu zvýšiť o sumu technického zhodnotenia (ak dôjde k technickému zhodnoteniu počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch od zaradenia vozidla do užívania u prenajímateľa).

Článok pokračuje pod reklamou

Technické zhodnotenie vozidla zvyšuje vstupnú cenu na účely výpočtu nepeňažného príjmu

V prípade, ak zamestnávateľ vykoná na služobnom vozidle, ktoré zamestnanec používa aj na súkromné účely, technické zhodnotenie, tak je potrebné vstupnú cenu na účely výpočtu nepeňažného príjmu zvýšiť o sumu technického zhodnotenia. Uvedené platí pre vykonané technické zhodnotenia počas ôsmich bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch od zaradenia vozidla do užívania.

Prečítajte si tiež

Naďalej platí, že vstupná cena (zvýšená o technické zhodnotenie) sa bude každým rokom znižovať o 12,5 %, a to k prvému dňu príslušného kalendárneho roka.

Príklad na výpočet nepeňažného príjmu zamestnanca pri používaní služobného auta na súkromné účely, ak bola vstupná cena zvýšená o technické zhodnotenie:

Zamestnávateľ má zaradené vozidlo značky Peugeot 206 od januára 2019. Kúpna cena vozidla bola 20 000 € s DPH. Toto vozidlo zamestnávateľ poskytol zamestnancovi na používanie aj na súkromné účely od 1.2.2019. V máji 2019 však na danom vozidle vykonal technické zhodnotenie vo výške 2 000 € s DPH. Výpočet výšky nepeňažného príjmu zamestnanca si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Rok Vstupná cena vozidla Zníženie vstupnej ceny v % Zníženie vstupnej ceny v € Suma pre výpočet 1 % 1 % z ceny vozidla
2019 (január – apríl) 20 000 € 0 % 0 € 20 000 € 200 €
2019 (máj – december) 22 000 € 0 % 0 € 22 000 € 220 €
2020 22 000 € 12,5 % 2 750 € 19 250 € 192,5 €
2021 22 000 € 25 % 5 500 € 16 500 € 165 €
2022 22 000 € 37,5 % 8 250 € 13 750 € 137,5 €
2023 22 000 € 50 % 11 000 € 11 000 € 110 €
2024 22 000 € 62,5 % 13 750 € 8 250 € 82,5 €
2025 22 000 € 75 % 16 500 € 5 500 € 55 €
2026 22 000 € 87,5 % 19 250 € 2 750 € 27,5 €

Spotrebované pohonné látky zamestnancom na súkromné účely

Zamestnávateľ by mal vyžadovať od zamestnanca evidenciu o prejazdených služobných a súkromných kilometroch na služobnom aute.

Môže dôjsť k týmto situáciám pri úhrade spotrebovaných pohonných látok na súkromné účely:

 • zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodne, že mu bude preplácať pohonné látky spotrebované na súkromné účely (vrátane DPH): v tomto prípade pôjde o nepeňažný príjem zamestnanca a o nedaňový výdavok zamestnávateľa,
 • zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodne, že pohonné látky spotrebované na súkromné účely si hradí zamestnanec sám: v tomto prípade nepôjde o nepeňažný príjem zamestnanca.

Informácie o tom, ako si môže zamestnávateľ uplatniť spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov nájdete v článku Pohonné látky ako daňové výdavky v roku 2019

Poskytnutie firemného auta zamestnancovi na súkromné účely po uplynutí 8 rokov od zaradenia vozidla do užívania

V prípade, ak bude zamestnanec využívať na súkromné účely služobné auto aj po uplynutí 8 rokov od zaradenia vozidla do užívania, nebude to pre zamestnanca znamenať nepeňažný príjem, a teda nebude to podliehať u zamestnanca ani odvodom do Sociálnej a zdravotnej poisťovne ani daniam.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ si však musí dať pozor na krátenie nákladov súvisiacich s takýmto vozidlom, nakoľko pôjde o používanie majetku aj na súkromné účely. Viac informácií nájdete v článku Daňové výdavky pri používaní majetku na súkromné účely v roku 2019

Ako postupovať pri uplatňovaní výdavkov a zdaňovaní, ak používate firemné auto aj na súkromné účely, nájdete v článku Firemný automobil používaný aj na súkromné účely a dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky