Paušálne výdavky pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2019

Fyzická osoba, ktorá dosiahne v roku 2019 príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby si môže znížiť základ dane skutočnými preukázateľnými výdavkami alebo paušálnymi výdavkami. V akej výške si bude môcť fyzická osoba uplatniť paušálne výdavky z príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby?

Príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby upravuje zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Fyzická osoba môže dosahovať príjmy z poľnohospodárskej výroby týmto spôsobom:

  • ako samostatne hospodáriaci roľník: to znamená, že daná fyzická osoba v oblasti poľnohospodárskej výroby podniká a teda má príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov,
  • príležitostne: v tomto prípade má príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona.

V tomto článku sa budeme ďalej venovať fyzickej osobe, ktorá dosahuje príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby.

O paušálnych výdavkoch SZČO si prečítajte v článku Paušálne výdavky v roku 2020 a Paušálne výdavky a platiteľ DPH

Je fyzická osoba povinná zdaniť príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby v roku 2019?

Nakoľko príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby sa zatrieďuje do príjmu podľa § 8 ods. 1 písm. a), je predmetom dane z príjmov, fyzická osoba po skončení zdaňovacieho obdobia je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov.

V prípade, ak fyzická osoba má príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby a bude si uplatňovať skutočne preukázateľné výdavky, ktorými si zníži základ dane, zahrnie si do základu dane podľa § 9 ods. 1 písm. g) len rozdiel príjmu zníženého o sumu 500 eur, ktorá je oslobodená. Rovnako si fyzická osoba uplatní skutočne preukázateľné výdavky rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane.

Pri oslobodení príjmu vo výške 500 eur si musí dať fyzická osoba pozor na to, že v prípade, ak mala príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona (t.j. bez živnosti), môže si toto oslobodenie uplatniť iba v súhrnnej sume 500 eur pri oboch typoch príjmu.

Prečítajte si tiež

Je však potrebné upozorniť, že príjem z poľnohospodárskej výroby sa nepovažuje za príležitostný, ak je dosiahnutý z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu s právnickou alebo fyzickou osobu, ktorá má príjmy podľa § 6 a môže si vyplatenou odmenou za poľnohospodársku výrobu znížiť základ dane. To znamená, že ak napr. Peter pracuje ako zamestnanec a občas v lete, ak je dobrá úroda, predá jablká zo svojho súkromného sadu firme ABCX, s.r.o., s ktorou má uzatvorenú zmluvu, nejde o príležitostný príjem. V tomto prípade sa takýto príjem zatrieďuje medzi príjmy podľa § 8 – ostatné príjmy, avšak nie podľa § 8, ods. 1, písm. a), a teda nie je možné si pri takomto príjme uplatniť oslobodenie vo výške 500 eur. V taktom prípade pôjde o ostatné príjmy – iné. Viac informácií o zmene zdaňovania príležitostných príjmov si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príležitostných príjmov od roku 2018 alebo v článku Ako zdaniť zmluvu o dielo od roku 2018.

Aké výdavky si môže uplatniť fyzická osoba, ak má príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby v roku 2019?

Fyzická osoba, ktorá má príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby si, môže uplatniť:

  • skutočne preukázateľné výdavky,
  • paušálne výdavky (výdavky percentom z príjmov).

V prípade, ak fyzická osoba uplatní skutočne preukázateľné výdavky, musí ísť o také výdavky, ktoré fyzická osoba vynaložila na dosiahnutie príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby a je potrebné, aby ich osoba preukázala aj príslušnými dokladmi.

Spravidla osoby, ktoré majú príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby však uplatňujú tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov, a to vo výške 25 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však do výšky 5 040 eur ročne. Je potrebné však upozorniť na to, že v prípade, ak si fyzická osoba uplatní paušálne výdavky vo výške 25 % zo zdaniteľných príjmov, nie je možné si k takto vypočítaným výdavkom pripočítať aj prípadné zaplatené poistné.

Príklady na uplatnenie paušálnych výdavkov z príležitostných príjmov z poľnohospodárskej výroby v roku 2019

Príklad č. 1: Peter v roku 2019 dosiahne príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby vo výške 8 000 eur. V akej výške si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2019?

Suma paušálnych výdavkov, ktorú si môže Peter uplatniť je 2 000 eur (8 000 * 0,25). Rozdiel príjmov a výdavkov bude teda vo výške 6 000 eur (8000 - 2000).

Príklad č. 2: Jozef v roku 2019 dosiahne príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby vo výške 22 000 eur. V akej výške si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2019?

Suma paušálnych výdavkov, ktorú si môže Jozef uplatniť je 5 040 eur (22 000 * 0,25 = 5 500, maximálne je možné uplatniť len 5 040 eur). Rozdiel príjmov a výdavkov bude teda vo výške 16 960 eur (22 000 - 5040).

Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, ak súhrn jej zdaniteľných príjmov presiahne sumu 1 968,68 eur. Uvedené znamená, že ak fyzická osoba bude mať viacero druhov príjmov (napr. okrem príležitostného príjmu z poľnohospodárskej výroby aj príjem zo závislej činnosti a pod.), pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa berie do úvahy súčet týchto príjmov.

V prípade, ak fyzická osoba presiahne uvedenú hranicu príjmov, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B, a to v termíne do 31.3.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Príklad č. 1: Peter dosiahne v roku 2019 príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby vo výške 1 500 eur. Žiadne iné príjmy v roku 2019 nedosiahne. Je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Peter nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, nakoľko jeho zdaniteľné príjmy nepresiahnu hranicu 1 968,68 eur.

Prečítajte si tiež

Príklad č. 2: František dosiahne v roku 2019 príležitostný príjem z poľnohospodárskej výroby vo výške 1 500 eur a príjem zo závislej činnosti vo výške 8 500 eur. Je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

František je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, nakoľko súhrn jeho zdaniteľných príjmov je vo výške 10 000 eur a tým presahuje stanovenú hranicu 1 968,68 eur.

Ako vypočítať daň z príjmov, ak fyzická osoba dosahuje len príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby za rok 2019?

Pre výpočet dane z príjmov fyzickej osoby sú platné tieto sadzby dane:

  • 19 % zo základu dane: táto sadzba dane je tzv. základná sadzba dane a použije sa pri vyčíslení daňovej povinnosti zo základu dane, ktorý nepresiahne 176,8 – násobok životného minima pre rok 2019 (t. j. 36 256,37 eur),
  • 25 % zo základu dane: táto sadzba dane je tzv. zvýšená sadzba dane, ktorá sa použije pri vyčíslení daňovej povinnosti zo základu dane, ktorý presiahne 176,8 – násobok životného minima pre rok 2019 (t. j. 36 256,37 eur).

V prípade, ak fyzická osoba, ktorá má príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby bude uplatňovať paušálne výdavky, tak základ dane zistíme ako rozdiel príjmov a tzv. paušálnych výdavkov.

Je potrebné upozorniť, že fyzická osoba, ktorá má príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby v roku 2019, si nemôže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Viac o tom nezdaniteľných častiach základu dane si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2019.

Príklad výpočtu dane z príjmov pri príležitostných príjmoch z poľnohospodárskej výroby v roku 2019

Mária v roku 2019 dosiahne príležitostné príjmy z poľnohospodárskej výroby vo výške 2 400 eur. Pri týchto príjmoch si uplatní paušálne výdavky. Iné príjmy v roku 2019 nedosiahne. Akú výšku dane z príjmov bude povinná zaplatiť za rok 2019?

Poznámka: Mária si uplatní oslobodenie od príjmu z príležitostnej poľnohospodárskej výroby vo výške 500 €
Položka Suma
Príjmy 1 900 eur (2 400 eur - 500 eur)
Výdavky 475 eur (1900 * 0,25)
Základ dane 1 425 eur (1900 - 475)  
Sadzba dane 19 % zo základu dane
Výška daňovej povinnosti 270,75 eur

Mária bude povinná zaplatiť daň z príjmov za rok 2019 vo výške 342 eur, a to v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky