Základ dane a výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020

Výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 sa mení, a to v dôsledku zmeny sadzby dane z príjmov. Prinášame spôsob výpočtu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.

Vo všeobecnosti daň z príjmov fyzických osôb za rok 2020 zistíme, ak základ dane vynásobíme príslušnou sadzbou dane z príjmov pre fyzickú osobu. Výpočet základu dane upravuje § 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a sadzbu dane z príjmov fyzických osôb upravuje § 15 písm. a) zákona o dani z príjmov.

V tomto článku sa budeme venovať výpočtu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 a s tým súvisiacim výpočtom čiastkových základov dane.

Výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020

Daň z príjmov sa v roku 2020 vyráta komplikovanejšie, ako tomu bolo v roku 2019. Je to zapríčinené novou – 15 %-nou sadzou dane z príjmov pre SZČO, ktoré majú obrat do 100 000 eur. Zároveň, odpočítanie nezdaniteľných častí sa najprv uplatní na príjmy zo závislej činnosti (napríklad zo zamestnania, či dohody) a následne na aktívne príjmy z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti. Prehľadne si výpočet dane z príjmov môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke. 

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2020 vypočítame nasledovne:
čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 (zo závislej činnosti)
- nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11 zákona o dani z príjmov)
+ súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa:
• § 6 ods. 3 (z prenájmu nehnuteľností), a
• § 6 ods. 4 (z príjmov z použitia umeleckého diela a použitia umeleckého výkonu), a
• § 8 (z ostatných príjmov)
= základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov
x sadzba dane podľa § 15 písm. a) ods. 1, t. j. 19 %, resp. 25%
+ čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti)
- nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11 zákona o dani z príjmov)
= základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov
x sadzba dane podľa § 15 písm. a) ods. 2 a 3, t. j. 15%, 19 %, resp. 25%
+ 19 % z osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 (osobitný základ dane z kapitálového majetku)
= daň (daňová povinnosť) zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona a z osobitného základu dane podľa § 7
- nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných detí) / nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona/ zaplatené, resp. zrazené preddavky na daň z príjmov
= daň na úhradu / daňový preplatok

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020

V článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020 sme vás informovali, že s účinnosťou od 1.1.2020 došlo novelou zákona o dani z príjmov k úprave sadzieb dane z príjmov fyzických osôb. Kým v roku 2019 platila pre fyzické osoby sadzba dane 19 %, resp. 25 % (s výnimkou pre výpočet dane z osobitného základu podľa § 51e ods. 3 písm. a)), za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020 došlo k zníženiu sadzby dane vybraným fyzickým (aj právnickým) osobám, a to na 15 %.

Prečítajte si tiež

Ako uvádzame aj vyššie vo „výpočte dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020“, fyzická osoba uplatní v roku 2020 nasledovné sadzby dane z príjmov:

 • 15 % zo základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 100 000 €,
 • 19 % z tej časti základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. z tej časti, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane),
 • 19 % z tej časti základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a daňovú stratu daňovníka), ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. z tej časti, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane), ak príjmy (výnosy) fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €,
 • 25 % z tej časti základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. z tej časti, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (37 163,37 € a viac),
 • 25 % z tej časti základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a daňovú stratu daňovníka), ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. z tej časti, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (37 163,37 € a viac), ak príjmy (výnosy) fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €,

pričom základ dane podľa § 4 ods. 1 písm. a) zistíme súčtom:

 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 (z príjmov zo závislej činnosti), ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (podľa § 11 zákona),
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 (z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti),
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 4 ( z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu),
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8 (z ostatných príjmov), a

základ dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) zistíme súčtom čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu).

O tom, čo obsahujú jednotlivé čiastkové základy dane, si prečítajte v článku Čiastkový základ dane u fyzickej osoby v roku 2020 – ako sa počíta?

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

Peter mal v roku 2020 viacero druhov zdaniteľných príjmov, čiastkové základy dane z jednotlivých druhov príjmov za rok 2020 vypočítal v nasledovnej výške:

 • zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania (§ 5 zákona): vo výške 8 500 €,
 • zo živnosti (§ 6 ods. 1 zákona): vo výške 15 000 € (príjmy zo živnosti boli vo výške 28 000 €),
 • z kapitálového majetku (§ 7 zákona): 800 €,
 • z ostatných príjmov (§ 8 zákona): 250 €.

Peter mal zo závislej činnosti zrazené preddavky na daň vo výške 2 400 € a chce si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na 1 dieťa do 6 rokov.

*ČZD = čiastkový základ dane
Daň z príjmov daňovníkovi Petrovi za rok 2020 vypočítame nasledovne:
8 500 € (ČZD podľa § 5)
- 4 414,20 € (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka)
+ 250 € (ČZD podľa §8)
= 3 835,80 € (základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov)
x sadzba dane podľa § 15 písm. a) ods. 1, t. j. 19 % = 728,80 € (daň z príjmov)
+ 15 000 € (ČZD podľa § 6 ods. 1a základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov)
x sadzba dane podľa § 15 písm. a) ods. 2, t. j. 15% = 2 250 € (daň z príjmov)
+ 152 € (19 % z osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 – daň z príjmov)
= 3 130,80 € daň (daňová povinnosť) zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona a z osobitného základu dane podľa § 7, t. j. 728,80 € + 2 250 € + 152 €
- 545,28 € (daňový bonus na dieťa do 6 rokov)
- 2 400 € (zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti)
= 185,52 € (daň na úhradu)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky