Základ dane a výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020

Výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 sa mení, a to v dôsledku zmeny sadzby dane z príjmov. Prinášame spôsob výpočtu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.

Vo všeobecnosti daň z príjmov fyzických osôb za rok 2020 zistíme, ak základ dane vynásobíme príslušnou sadzbou dane z príjmov pre fyzickú osobu. Výpočet základu dane upravuje § 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a sadzbu dane z príjmov fyzických osôb upravuje § 15 písm. a) zákona o dani z príjmov.

V tomto článku sa budeme venovať výpočtu dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 a s tým súvisiacim výpočtom čiastkových základov dane.

Výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020

Daň z príjmov sa v roku 2020 vyráta komplikovanejšie, ako tomu bolo v roku 2019. Je to zapríčinené novou – 15 %-nou sadzou dane z príjmov pre SZČO, ktoré majú obrat do 100 000 eur. Zároveň, odpočítanie nezdaniteľných častí sa najprv uplatní na príjmy zo závislej činnosti (napríklad zo zamestnania, či dohody) a následne na aktívne príjmy z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti. Prehľadne si výpočet dane z príjmov môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke. 

Daň z príjmov fyzických osôb za rok 2020 vypočítame nasledovne:
čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5 (zo závislej činnosti)
- nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11 zákona o dani z príjmov)
+ súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa:
• § 6 ods. 3 (z prenájmu nehnuteľností), a
• § 6 ods. 4 (z príjmov z použitia umeleckého diela a použitia umeleckého výkonu), a
• § 8 (z ostatných príjmov)
= základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov
x sadzba dane podľa § 15 písm. a) ods. 1, t. j. 19 %, resp. 25%
+ čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 (príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti)
- nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11 zákona o dani z príjmov)
= základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov
x sadzba dane podľa § 15 písm. a) ods. 2 a 3, t. j. 15%, 19 %, resp. 25%
+ 19 % z osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 (osobitný základ dane z kapitálového majetku)
= daň (daňová povinnosť) zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona a z osobitného základu dane podľa § 7
- nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných detí) / nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona/ zaplatené, resp. zrazené preddavky na daň z príjmov
= daň na úhradu / daňový preplatok

Sadzba dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020

V článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020 sme vás informovali, že s účinnosťou od 1.1.2020 došlo novelou zákona o dani z príjmov k úprave sadzieb dane z príjmov fyzických osôb. Kým v roku 2019 platila pre fyzické osoby sadzba dane 19 %, resp. 25 % (s výnimkou pre výpočet dane z osobitného základu podľa § 51e ods. 3 písm. a)), za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020 došlo k zníženiu sadzby dane vybraným fyzickým (aj právnickým) osobám, a to na 15 %.

Prečítajte si tiež

Ako uvádzame aj vyššie vo „výpočte dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020“, fyzická osoba uplatní v roku 2020 nasledovné sadzby dane z príjmov:

 • 15 % zo základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 100 000 €,
 • 19 % z tej časti základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. z tej časti, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane),
 • 19 % z tej časti základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a daňovú stratu daňovníka), ktorá nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. z tej časti, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 € (vrátane), ak príjmy (výnosy) fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €,
 • 25 % z tej časti základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona, ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. z tej časti, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (37 163,37 € a viac),
 • 25 % z tej časti základu dane vypočítaného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a daňovú stratu daňovníka), ktorá presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima vrátane, t. j. z tej časti, ktorá presiahne sumu 37 163,36 € (37 163,37 € a viac), ak príjmy (výnosy) fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie podľa § 6 ods. 1 a 2 sú vo výške prevyšujúcej sumu 100 000 €,

pričom základ dane podľa § 4 ods. 1 písm. a) zistíme súčtom:

 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 5 (z príjmov zo závislej činnosti), ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (podľa § 11 zákona),
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 (z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti),
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 4 ( z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu),
 • čiastkového základu dane z príjmov podľa § 8 (z ostatných príjmov), a

základ dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) zistíme súčtom čiastkového základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu).

O tom, čo obsahujú jednotlivé čiastkové základy dane, si prečítajte v článku Čiastkový základ dane u fyzickej osoby v roku 2020 – ako sa počíta?

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výpočet dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

Peter mal v roku 2020 viacero druhov zdaniteľných príjmov, čiastkové základy dane z jednotlivých druhov príjmov za rok 2020 vypočítal v nasledovnej výške:

 • zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania (§ 5 zákona): vo výške 8 500 €,
 • zo živnosti (§ 6 ods. 1 zákona): vo výške 15 000 € (príjmy zo živnosti boli vo výške 28 000 €),
 • z kapitálového majetku (§ 7 zákona): 800 €,
 • z ostatných príjmov (§ 8 zákona): 250 €.

Peter mal zo závislej činnosti zrazené preddavky na daň vo výške 2 400 € a chce si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus na 1 dieťa do 6 rokov.

*ČZD = čiastkový základ dane
Daň z príjmov daňovníkovi Petrovi za rok 2020 vypočítame nasledovne:
8 500 € (ČZD podľa § 5)
- 4 414,20 € (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka)
+ 250 € (ČZD podľa §8)
= 3 835,80 € (základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov)
x sadzba dane podľa § 15 písm. a) ods. 1, t. j. 19 % = 728,80 € (daň z príjmov)
+ 15 000 € (ČZD podľa § 6 ods. 1a základ dane zistený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov)
x sadzba dane podľa § 15 písm. a) ods. 2, t. j. 15% = 2 250 € (daň z príjmov)
+ 152 € (19 % z osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 – daň z príjmov)
= 3 130,80 € daň (daňová povinnosť) zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona a z osobitného základu dane podľa § 7, t. j. 728,80 € + 2 250 € + 152 €
- 545,28 € (daňový bonus na dieťa do 6 rokov)
- 2 400 € (zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti)
= 185,52 € (daň na úhradu)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky