Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019

Aké úkony musí spraviť právnická osoba (s. r. o.) pred vyplnením daňového priznania? Na čo nezabudnúť pri vyplnení daňového priznania za rok 2019?

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov sa právnická osoba musí okrem iných ustanovení riadiť predovšetkým zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Povinnosť podávania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby upravuje § 41 zákona o dani z príjmov.

Kto je povinný podať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2019?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 majú všetky právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami (t. j. napr. s. r. o., a. s., k. s. a pod.).

Iné právnické osoby, t. j. napr. daňovníci nezriadené na podnikania, sú povinní podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 len, ak dosiahli príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov (t. j. príjmy, ktoré sú predmetom dane).

Ako zostaviť a vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 a kto nemusí daňové priznanie podať približujeme v článkoch Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021) a Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020.

V tomto článku sa budeme venovať predovšetkým podávaniu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným.

Aké tlačivo použiť pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019?

Za rok 2019 musí právnická osoba (s. r. o.) podať daňové priznanie na novom vzore tlačiva, ktoré Ministerstvo financií SR vydalo opatrením č. MF/013624/2019-721 zo dňa 22. augusta 2019.  V tomto vzore tlačiva nastali zmeny, ktoré súvisia napr. so zrušením inštitútu daňovej licencie, či zmenou spôsobu zaokrúhlenia.

Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov pre právnické osoby, ako aj niektoré zmeny v daňovom priznaní nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020).

Pri vypĺňaní tohto tlačiva sa musí právnická osoba (s. r. o.) riadiť aj novým poučením, ktoré bolo k tomu vzoru daňového priznania vydané.

Právnické osoby (s. r. o.) sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 len elektronicky

Všetky obchodné spoločnosti, ako aj s. r. o. sú povinné komunikovať so správcom dane len elektronicky. Daňové priznanie k dani z príjmov v listinnej podobe môžu podať len tie právnické osoby, ktoré:

 • nie sú zapísané v obchodnom registri,
 • nie sú platiteľmi DPH.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019

Právnická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov najneskôr do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Právnická osoba (s. r. o.), ktorej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok 2019 je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31.3.2020 (vrátane).

Právnická osoba, s. r. o. však môže správcovi dane oznámiť aj odklad daňového priznania, a to o celé tri kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárny mesiacov (ak s. r. o. mala aj príjmy zo zdrojov v zahraničí).

V prípade, ak je právnická osoba (s. r. o.) v konkurze, či v likvidácii, musí požiadať správcu dane o schválenie predĺženia lehoty na podanie daňového priznania.

O tom, ako podať oznámenie, či žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania si prečítajte v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 - vzor.

Aktualizácia: Ministerstvo Financií oznámilo, že podať daňové priznanie môžu všetci daňovníci bez sankcií až do 30. júna 2020. Viac informácií približujeme v článku Odklad daňového priznania pre všetkých do 30.6.2020 automaticky.  

Kroky právnickej osoby (s. r. o.) pred vyplnením daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019

Právnická osoba, ktorou je s. r. o. musí pred zostavením daňového priznania vyčísliť výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý je rozdielom medzi výnosmi (účtovou triedou 6) a nákladmi (účtovou triedou 5). Výsledkom hospodárenia môže byť zisk (ak sú výnosy vyššie ako náklady) alebo strata (ak sú náklady vyššie ako výnosy).

Okrem vyčíslenia výsledku hospodárenia pred zdanením musí s. r. o. vykonať určité kroky, medzi ktoré patrí napr.:

Prečítajte si tiež

Taktiež musí právnická osoba, s. r. o. vykonať úpravu výsledku hospodárenia na základ dane, nakoľko nie všetky výnosy sú automaticky zdaniteľným príjmom a nie všetky náklady sú daňovým výdavkom. Úpravou výsledku hospodárenia o tzv. pripočítateľné alebo odpočítateľné položky sa môže stať, že napr. z výsledku hospodárenia pred zdanením zisk sa môže stať daňová strata a naopak.

Ako vyplniť jednotlivé časti daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019?

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie s. r. o. za rok 2019 – príklad (pripočítateľné a odpočítateľné položky). V tejto časti si popíšeme, ako vyplniť najdôležitejšie časti daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, medzi ktoré patrí:

 • úprava výsledku hospodárenia o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky,
 • položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu,
 • odpočet daňovej straty,
 • zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období,
 • úprava dane o preddavky na daň a výpočet dane na úhradu alebo daňového preplatku,
 • poukázanie podielu zaplatenej dane.

Úprava výsledku hospodárenia o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky

Výsledok hospodárenia pred zdanením za rok 2019, ktorý s. r. o. zistí z účtovníctva ako rozdiel výnosov a nákladov uvedie na riadku 100 daňového priznania.

Následne s. r. o. uvedie:

 • na riadkoch 110 až 180 položky zvyšujúce výsledok hospodárenia, t. j. tzv. pripočítateľné položky,
 • na riadkoch 210 až 290 položky znižujúce výsledok hospodárenia, t. j. tzv. odpočítateľné položky.

Pri vypĺňaní riadkov, ktoré zvyšujú výsledok hospodárenia, bude nápomocná tabuľka aj A a B z III. časti daňového priznania. Medzi časté pripočítateľné položky patrí:

Medzi časté odpočítateľné položky patrí:

 • rozdiel, o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú účtovné odpisy (nápomocná tabuľka B z III. časti),
 • zúčtovanie rezervy, ktorej tvorba v predošlom období nebolo uznaná ako daňový náklad (napr. v roku 2018 bola pripočítateľnou položkou a v roku 2019 je odpočítateľnou položkou),
 • prijaté kreditné úroky, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou,
 • náklady minulých účtovných období, ktoré boli zaplatené v roku 2019 a v roku 2018 boli pripočítateľnou položkou (z dôvodu uznania nákladov do výdavkov podľa § 17 ods. 19 zákona, t. j. po zaplatení),
 • a iné.
Článok pokračuje pod reklamou

Položky upravujúce základ dane, resp. daňovú stratu za rok 2019

Základ dane (+) alebo daňovú stratu (-) za rok 2019, t. j. výsledok hospodárenia pred zdanením upravený o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky, musí s. r. o. následne v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby upraviť o položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu, a to na riadkoch 301 až 308. Základ dane alebo daňovú stratu upravíme o tieto položky:

 • o sumy podľa § 17 ods. 34 a 35 zákona, t. j. o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov s príslušnom zdaňovacom období z tzv. luxusných automobilov (automobil so vstupnou cenou 48 000 € a viac) a úhrnom ročných odpisov z limitovanej vstupnej ceny a o rozdiel uplatneného nájomného z tzv. luxusných automobilov,
 • o sumy výdavkov za alkoholické nápoje podľa § 21  ods. 1 písm. h) tretieho bodu zákona (ide o výdavky za víno), ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 100, prevyšujúca v úhrne 5 % zo základu dane uvedené v r. 301,
 • o sumy uhradeného sponzorského podľa § 17 ods. 19 písm. h) zákona, ak suma v r. 301 je menšia ako 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho skutočné použitie,
 • a iné.

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní právnickej osoby ( s. r. o.) za rok 2019

Evidenciu a odpočet daňovej straty vypĺňa právnická osoba (s. r. o.) v III. časti tabuľke D. Pri vypĺňaní evidencie a odpočtu daňovej straty je potrebné vedieť, že:

 • údaje o daňovej strate uvádza aj tá osoba, ktorá si nemôže uplatniť nárok na odpočet daňovej straty,
 • uvádzajú sa tu údaje o daňovej strate dosiahnutej v zdaňovacom období 2015 – 2018, a to od najstaršej vykázanej daňovej straty po najnovšiu,
 • neuvádza sa tu daňová strata za aktuálne zdaňovacie obdobie (uvádza sa iba na riadku 400).

Právnická osoba (s. r. o.) si môže uplatniť odpočet daňovej straty vo výške 1/4 najneskôr z predchádzajúcich 4 zdaňovacích období, maximálne však do výšky základu dane uvedeného na riadku 400.

V tejto tabuľke právnická osoba (s. r. o.) uvádza okrem časti daňovej straty odpočítanej v príslušnom zdaňovacom období, aj zostávajúcu časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, a to bez ohľadu na skutočne odpočítanú výšku daňovej straty (t. j. vykázaná daňová strata znížená o 1/4 za každé zdaňovacie obdobie).

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období v daňovom priznaní právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019

Daňovou licenciou sa rozumela minimálna daň, ktorú právnická osoba (s. r. o.) musela zaplatiť v prípade, ak jej daňová povinnosť vypočítaná za zdaňovacie obdobie bola nižšia ako výška daňovej licencie, či ak právnická osoba (s. r. o.) vykázala daňovú stratu alebo výsledkom daňového priznania bola nulová daňová povinnosť. Štatút daňovej licencie bol však zrušený a posledný krát sa daňová licencia platila za zdaňovacie obdobie roku 2017 (pri hospodárskom roku, v roku 2018).

Prečítajte si tiež

Napriek tomu, že bol štatút daňovej licencie zrušený, nárok na zápočet zaplatenej daňovej licencie je naďalej možný, a to v období do troch zdaňovacích období bezprostredne nasledujúcich po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená. Právnická osoba (s. r. o.) si môže započítať daňovú licenciu len vtedy, ak jej daň bude vyššia ako daňová licencia, ktorú by hypoteticky platila.

Právnická osoba (s. r. o.) vyplní v daňovom priznaní tabuľku K – evidencia a zápočet daňovej licencie podľa § 46b a 52 zk zákona, pričom údaje vyplní od najstaršieho obdobia po najnovšie:

 • ak si uplatňuje nárok na zápočet daňovej licencie v zdaňovacom období,
 • ak si neuplatňuje nárok na zápočet daňovej licencie, ale v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach jej vznikol nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou.

Viac informácií o tom, ako započítať daňovú licenciu nájdete v článku Ako započítať zaplatené daňové licencie po ich zrušení.

Výpočet dane na úhradu alebo daňového preplatku v daňovom priznaní právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019

Daň z príjmov právnickej osoby (s. r. o.) v daňovom priznaní za rok 2019 vypočítame príslušnou sadzbou dane vo výške 21 %, ktorú uvedieme na riadku 550 daňového priznania. Následne na riadku 600 vypočítame daň z príjmov (pred uplatnením úľav na dani) zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty, t. j. (riadok 510 x r. 550) / 100.

Na nasledujúcich riadkoch, si môže právnická osoba (s. r. o.), ak má na to nárok znížiť vypočítanú daň z príjmov:

 • úľavou na dani (riadok 610),
 • zápočtom dane zaplatenej v zahraničí (riadok 710),
 • zápočtom daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období (riadok 920).

Ak si právnická osoba (s. r. o.) platila počas zdaňovacieho obdobia aj preddavky na daň z príjmov, uvedie ich výšku na riadku 1010 daňového priznania. Upozorňujeme, že v daňovom priznaní sa uvádzajú len zaplatené preddavky na zdaňovacie obdobie 2019, aj keď boli uhradené po skončení zdaňovacieho obdobia a do lehoty na podanie daňového priznania (napr. preddavok splatný v decembri 2019 uhradený vo februári 2020). V tomto riadku právnická osoba (s. r. o.) neuvádza preddavky na zdaňovacie obdobie 2020.

Po vyplnení riadkov 1010 až 1090 zistí právnická osoba (s. r. o.), či je výsledkom daňového priznania daň na úhradu (-) na riadku 1100 alebo daňový preplatok (+) na riadku 1101. Ak je výsledkom daňový preplatok (riadok 1101) je potrebné vyplniť aj IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku.

V neposlednom rade nemôže právnická osoba (s. r. o.) zabudnúť vyplniť riadok 1110 – daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona, ktorý vypočíta nasledovne: (základ dane z riadku 500 x sadzba dane z riadku 550) – riadok 610. Viac informácií a postup na výpočet preddavkov nájdete v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020.

Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019

Právnická osoba (s. r. o.) môže poukázať 1 % alebo 2 % zo zaplatenej dane, pričom podiel zaplatenej dane vo výške 1 % môže poukázať spravidla každá právnická osoba, ak vykázala za rok 2019 daň na úhradu (minimálna suma na poukázanie je však 8 eur).

Ak však chce s. r. o. poukázať 2 % z dane z príjmov, musí splniť podmienku darovania finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane. Právnická osoba musí preukázať darovanie finančných prostriedkov určeným daňovníkom, ktorí neboli založení alebo zriadení na podnikanie.

Ak právnická osoba (s. r. o.) chce poukázať podiel zaplatenej dane, musí vyplniť VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Postup na vyplnenie nájdete v článku Ako poukázať 2 % z dane právnickej osoby v roku 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky