Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2020 sa zvyšuje dolná hranica pre platenie preddavkov a mení sa aj spôsob výpočtu dane na účely určenia výšky preddavkov na daň z príjmov právnických osôb. Kto a ako platí preddavky na daň v roku 2020?

Jedným z dôvodov platenia preddavkov na daň je skutočnosť, že štátny rozpočet musí byť počas celého roka financovaný rovnomerne. Preddavky sú platby platené popredu v priebehu zdaňovacieho obdobia. Ich výška je stanovená na predbežnom princípe, keďže v čase platenia preddavkov vo väčšine prípadov nie je ešte skutočná výška dane známa.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vymedzuje presný postup, ako vyčísliť výšku preddavkov na daň.

Preddavky sa platia počas zdaňovacieho obdobia, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.  Ak z podaného daňového priznania vyplynie, že daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie je vyššia ako preddavky na daň zaplatené v priebehu zdaňovacieho obdobia, na ktoré boli platené, spoločnosť je povinná daň doplatiť v lehote na podanie daňového priznania.

Jedným z navrhovaných opatrení proti koronakríze je aj odklad preddavkou na daň z príjmov. Kto bude mať nárok a aké budú podmienky na odklad platby preddavkov na daň z príjmov, nájdete v článku Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu alebo Ako platiť preddavky na daň v čase pandémie.

Hranice pre povinnosť platenia preddavkov na daň v roku 2020

Skutočnosť, či spoločnosti vôbec vnikne povinnosť platiť preddavky na daň, ako aj frekvencia ich platieb a ich výška, sa odvíja od výšky dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (daň na účely určenia výšky preddavkov) vypočítanej podľa § 42 ods. 6 zákona o dani z príjmov.

Počnúc rokom 2020 (pri platení preddavkov na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020) platia pre vznik povinnosti platenia preddavkov nasledujúce hranice:

 • výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je menej alebo sa rovná 5 000 eur – spoločnosti nevzniká žiadna povinnosť platenia preddavkov,
 • výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je vyššia ako 5 000 eur, ale nižšia ako 16 600 eur, spoločnosť je povinná platiť preddavky raz za štvrťrok,
 • výška dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je vyššia ako 16 600 eur, spoločnosť platí preddavky mesačne.

Zmena, ktorá nastala od roku 2020 spočíva v navýšení spodnej hranice platenia preddavkov, ktorá bola pred rokom 2020 vo výške 2 500 eur, po novom je to 5 000 eur. Podľa prechodného ustanovenia sa  nová vyššia hranica použije prvýkrát pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1.1.2020.

Príklad na použitie novej hranice pre vznik platenia preddavkov v zdaňovacom období 2020:

Spoločnosť X vykáže v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2019 na riadku 1110 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa § 42 zákona o dani z príjmov sumu 4 350 eur. Keďže táto suma je nižšia ako 5 000 eur, v roku 2020 už platí nová hranica preddavkov a spoločnosť neplatí preddavky na daň.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie pre výpočet preddavkov v roku 2020

Zmena od roku 2020 nastáva aj v tom, ako sa vyčísli daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa uvádza na riadku 1110 daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, pričom tento údaj slúži ako údaj pre určenie výšky platenia preddavkov na daň.

Daňou za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa po novom rozumie daň vypočítaná zo základu dane zníženého o daňovú stratu uvedeného v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, pri použití sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o prípadné úľavy.

Do 31.12.2019 totiž platilo, že daň sa okrem prípadných úľav znižovala aj o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú podľa § 43 zákona o dani z príjmov odpočítavanú ako preddavok na daň. Taktiež platilo, že sa na  výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie používala sadzba dane platná v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň. Rovnako ako v príklade vyššie, nové znenie zákona týkajúce sa výpočtu dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sa použije už pri platení preddavkov na daň na zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020.

Daň za predchádzajúce zdaňovacie sa tak pri platení preddavkov na rok 2020 vypočíta ako daň:

 • zo základu dane, ktorý je znížený o daňovú stratu uvedený v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň (preddavky na daň z príjmov v roku 2020 zo základu dane za zdaňovacie obdobie 2019),
 • pri použití sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie, ktoré bezprostredne predchádzalo zdaňovaciemu obdobiu, na ktoré sú platené preddavky na daň (t. j. sadzba dane platná v roku 2019),
 • znížená o úľavy vyplývajúce zo zákona o dani z príjmov.

Pri platení preddavkov na daň rozlišujeme, či ide o preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania alebo preddavky na daň platené po lehote na podanie daňového priznania.

Preddavky na daň platené do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2020

Do lehoty na podanie daňového priznania platí daňovník preddavky na daň vypočítané na základe poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní podanom za zdaňovacie obdobie pred bezprostredne predchádzajúcim zdaňovacím obdobím (t.j. pri platení preddavkov na daň počnúc 1.1.2020 do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019, sa vychádza z daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018).

V súvislosti so zmenou výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti od roku 2020 však už nie je možné, tak ako minulý rok, vychádzať zo sumy uvedenej v riadku č. 1110 daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2018. Suma na riadku č. 1110 je totiž ešte podľa starých pravidiel výpočtu znížená aj o riadok č. 710 + riadok č. 1030 (t. j. znížená o odpočet dane zaplatenej v zahraničí a daň vybranú zrážkou).

Prečítajte si tiež

Aby boli preddavky platené od 1.1.2020 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 v súlade s novelou zákona o dani z príjmov, je potrebné tieto preddavky prepočítať vychádzajúc z daňového priznania za rok 2018 nasledovne: (riadok č. 500 x 21 %) – riadok č. 610.

Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň sa tak vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu (riadok č. 500) pri použití sadzby dane uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 (t. j. 21%), znížená o prípadné úľavy (riadok č. 610).

Zvýšenie dolnej hranice pre účely platenia preddavkov na daň na 5 000 eur sa týka i platenia preddavkov v roku 2020 do lehoty na podanie zdaňovacieho obdobia.

Preddavky na daň po lehote na podanie daňového priznania v roku 2020

Prečítajte si tiež

Právnické osoby platia po lehote na podanie daňového priznania preddavky na daň vypočítané z dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (t. j. v roku 2020 sa vychádza z daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019). V tomto prípade sa už vychádza priamo z riadku č. 1110, pretože v daňovom priznaní za rok 2019 je už suma v tomto riadku v súlade s novými pravidlami zákona o dani z príjmov (t. j. r. 1110 = (r. 500 x 21 %) - r. 610.). Takto vypočítaná suma na riadku č. 1110 sa už štandardne porovná s hranicami pre účely platenia preddavkov, čiže sa porovná, či presahuje výšku 5 000 eur alebo až 16 600 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyrovnanie rozdielu vzniknutého na zaplatených preddavkoch na daň do lehoty na podanie daňového priznania v roku 2020

Po podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 sa na základe vypočítanej dane na účely určenia výšky preddavkov prepočítajú preddavky skutočne platené do lehoty na podanie tohto daňového priznania s preddavkami, ktoré mali byť na základe novo-vypočítaného údaju z daňového priznania za  rok 2019 platené.  

Ak sú zaplatené preddavky nižšie, ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania za rok 2019, spoločnosť je povinná rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania za rok 2019. Ak boli dovtedy platené i nulové preddavky (t. j. žiadne preddavky sa neplatili), spoločnosť je povinná rozdiel vzniknutý na (ne)zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatiť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po lehote na podanie daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Ak sú zaplatené preddavky na daň sú vyššie ako vypočítané preddavky podľa daňového priznania za rok 2019, rozdiel sa buď použije na budúce preddavky na daň alebo sa na základe žiadosti sa spoločnosti vrátia.

Zaokrúhľovanie pri výpočte preddavkov od 1.1.2020

Pri výpočte preddavkov na daň sa sumy zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky. Do 31.12.2019 platilo, že sa preddavky na daň zaokrúhľovali na eurocenty nadol.

Posúvanie termínov platenia preddavkov v roku 2020

Ak pripadne deň splatnosti preddavku na daň na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti preddavku na daň sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

V roku 2020 sa posúva splatnosť preddavkov na daň za mesiac:

 • február 2020 na 2.3.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 29.02.2020),
 • máj 2020 na 1.6.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.05.2020),
 • október 2020 na 2.11.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.10.2020).

Kto preddavky na daň v roku 2020 neplatí

Preddavky na daň neplatí:

 • daňovník, ktorého daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nepresiahla 5 000 eur,
 • daňovník v likvidácii alebo v konkurze,
 • daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát.

Novovzniknutí daňovníci a platenie preddavkov na daň v roku 2020

Spoločnosť, ktorá vznikne počas kalendárneho roka iným spôsobom ako zlúčením, splynutím alebo rozdelením, neplatí preddavky na daň za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla. To znamená, že pri podávaní daňového priznania po prvýkrát, spoločnosť neplatí preddavky v zdaňovacom období, v ktorom je toto daňové priznanie podané, a to do lehoty na jeho podanie. Ak ale na základe podaného daňového priznania vznikne spoločnosti povinnosť platiť preddavky, spoločnosť sumu preddavkov splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Zmena od roku 2020 spočíva v tom, že u novovzniknutých spoločností sa zjednotila lehota splatnosti vyrovnania preddavkov na daň s ostatnými daňovníkmi. Do 31.12.2019 platilo, že novovzniknuté spoločnosti, sumu preddavkov na daň splatných do lehoty na podanie daňového priznania vyrovnali v lehote na podanie daňového priznania. Lehota sa tak od roku 2020 posunula.

Do akej doby správca dane vráti rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch?

Zaplatené preddavky na daň, ak spoločnosti nevznikla povinnosť platiť preddavky, ako aj rozdiel zaplatených preddavkov na daň, ak spoločnosť zaplatila preddavky na daň v sume vyššej, akú bola povinná zaplatiť, vráti daňový úrad do 30 dní od podania žiadosti. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky