Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021)

Ako zostaviť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 a kto nemusí daňové priznanie podať? Čo urobiť pred podaním daňového priznania v roku 2021 a kedy je možné listinné podanie?

Kto nemusí podať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020

V súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) je daňovník povinný podať daňové priznanie právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Výnimku majú daňovníci nezaložení alebo nezriadení na podnikanie, ak majú len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane (napríklad príjem z prijatých 2 % z daní, prijaté dary) a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

Občianske združenia navyše nemusia podávať daňové priznanie aj v prípade, ak okrem príjmov zdaňovaných zrážkou a príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, majú aj členské príspevky podľa stanov, štatútu, resp. zriaďovacích listín.

Rozpočtové a príspevkové organizácie nemusia podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov podať daňové priznanie právnickej osoby, ak majú okrem príjmov zdaňovaných zrážkou len príjmy oslobodené od dane.

Všetky právnické osoby založené za účelom dosiahnutia zisku (s.r.o., akciové spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, atď.) majú povinnosť podať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 bez ohľadu na to, či počas roka 2020 dosahovali príjmy alebo nie.

Viac o tom, koho sa netýka povinnosť podať daňové priznanie sa dozviete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2020?.

Ako vypočítať daň z príjmov právnickej osoby a na čo nezabudnúť pri zostavení daňového priznania nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020.

Čo urobiť pred zostavením daňového priznania právnickej osoby za rok 2020

Pred zostavením a podaním daňového priznania musí právnická osoba zaúčtovať všetky účtovné prípady súvisiace s uzatváraným účtovným obdobím, keďže daňové priznanie vychádza z účtovných podkladov. Ide napríklad o tieto účtovné prípady:

 • daň z motorových vozidiel za rok 2020,
 • opravné položky,
 • rezervy,
 • náklady a výnosy súvisiace s rokom 2020, aj keď faktúry k nim prídu až v roku 2021 - napríklad vedenie účtovníctva za posledný štvrťrok, vyúčtovanie energií za rok 2020, administratívne služby za posledný štvrťroka, a pod.
 • nadspotrebu PHL,
 • konečný zostatok PHL v nádrži,
 • inventarizačné rozdiely na základe vykonanej inventarizácie majetku, zásob, pokladnice.

Pred zostavením daňového priznania musí právnická osoba ešte poslať odsúhlasenia pohľadávok a záväzkov k 31.12.2020, aby zistila, či všetky neuhradené pohľadávky a záväzky evidujú aj klienti/dodávatelia v rovnakej výške. Ak vznikne nejaký rozdiel, je potrebné ho vyriešiť ešte pred zostavením daňového priznania, lebo môže ovplyvniť výšku základu dane a dane z príjmov za rok 2020.

Pripočítateľné a odpočítateľné položky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2020

Po zaúčtovaní všetkých účtovných prípadov a vykonaní závierkových činností, môže právnická osoba zostaviť daňové priznanie. V daňovom priznaní ovplyvnia základ dane pripočítateľné a odpočítateľné položky. Medzi najčastejšie pripočítateľné položky patria:

 • náklady na reprezentáciu,
 • spotreba PHL nad zákonom stanovenú hranicu,
 • náklady zaúčtované v roku 2020, ktoré sú daňovým výdavkom až po zaplatení,
 • výdavky osobnej potreby,
 • tvorba rezervy neuznaná za daňový výdavok,
 • účtovné odpisy majetku prevyšujúce daňové odpisy.

Okrem pripočítateľných položiek sa upravuje základ dane z príjmov právnických osôb aj o odpočítateľné položky:

 • príjmy, ktoré sú oslobodené od dane,
 • príjmy, ktoré boli zdanené zrážkovou daňou,
 • daňové odpisy prevyšujúce účtovné odpisy,
 • náklady minulých rokov, ktoré sú daňovým výdavkom po zaplatení v roku 2020,
 • oslobodenia pri uplatnení tzv. patent boxu.
Prečítajte si tiež

Príspevky poskytnuté z programu prvá pomoc, prvá pomoc plus a dotácie pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle sú taktiež odpočítateľnou položkou v daňovom priznaní, keďže sú oslobodené od dane z príjmov. Zároveň však treba podotknúť, že výdavky vzťahujúce sa k poskytnutým príspevkom sú pripočítateľnou položkou, čo má za následok nulový efekt na základ dane a daň z príjmov právnických osôb.

V daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2020 sa základ dane ešte upraví o:

 • odpisy a nájomné “luxusných” automobilov nad zákonom stanovenú hranicu, ak základ dane nespĺňa stanovenú hranicu,
 • časť nepovinných členských príspevkov v združeniach presahujúcu 5 % zo základu dane,
 • časť výdavkov za víno - reklamný predmet presahujúcu 5 % zo základu dane, atď.
Článok pokračuje pod reklamou

Odpočet daňových strát v daňovom priznaní za rok 2020

Pri daňových stratách vzniknutých za zdaňovacie obdobia 2016 – 2019 platia „staré“ pravidlá o odpočítavaní daňových strát platné do 31.12.2019. Podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2019 možno odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas 4 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcom po zdaňovacom období, za ktorý bola táto daňová strata vykázaná.

Prečítajte si tiež

V jednoduchosti to znamená, že v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 sa bude odpočítavať rovnomerne ¼ z daňových strát za rok 2016 - 2019. Odpočet daňovej straty je možný vykonať len do výšky základu dane. Viac o odpočte daňových strát v daňovom priznaní za rok 2020 sa dozviete v článku Odpočet daňovej straty od roku 2020.

Sadzby dane z príjmov v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2020

Za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020 sa uplatňujú 2 sadzby dane z príjmov. Pokiaľ právnická osoba dosiahla za rok 2020 zdaniteľné príjmy, ktoré prekračujú hranicu 100 000 eur, tak sadzba dane bude vo výške 21 % zo základu dane. Právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy za kalendárny rok 2020 neprekročia hranicu 100 000 eur, majú 15 % sadzbu dane z príjmov.

Lehoty na podanie daňového priznania právnickej osoby za rok 2020 a na zaplatenie dane z príjmov

V súlade s § 49 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa daňové priznanie podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je povinný daňovník daň aj zaplatiť. Za kalendárny rok 2020 je právnická osoba povinná podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmov najneskôr do 31.3.2021.

Prečítajte si tiež

Právnická osoba si môže z rôznych príčin predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najneskôr o 3 kalendárne mesiace. Ak mala v roku 2020 zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, môže si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najneskôr o 6 kalendárny mesiacov.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania nie je automatické. Daňovník musí najneskôr do 31.3.2021 podať oznámenie o odklade daňového priznanie za kalendárny rok 2020.

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020

Prečítajte si tiež

Za rok 2020 budú právnické osoby podávať daňové priznanie na novom tlačive. Tlačivo platné pre rok 2020 je od 11.1.2021 zverejnené v elektronických formulároch na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky. Jeho označenie je DPPOv20 - Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021). Viac o novom vzore tlačiva daňového priznania právnickej osoby sa dozviete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 (v roku 2021).

Spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020

Právnické osoby zapísané v obchodnom registri a platitelia dane z pridanej hodnoty nezapísaní v obchodnom registri (a ich zástupcovia) musia daňové priznanie podať elektronicky. Ostatné osoby môžu daňové priznanie poslať poštou alebo odovzdať osobne na daňovom úrade.

Prečítajte si tiež

Z uvedeného vyplýva, že všetky obchodné spoločnosti, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, musia s daňovým úradom komunikovať elektronicky. Právnické osoby nezaložené alebo nezriadené za účelom dosahovania zisku (napríklad občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 elektronicky len v prípade, ak sú zapísané v obchodnom registri alebo ak sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky