Ako poukázať 2 % z dane právnickej osoby v roku 2019 (za rok 2018)

Právnická osoba môže v roku 2019 (za rok 2018) poukázať 2 % alebo 1 % dane z príjmov vybraným prijímateľom. Aké podmienky musí splniť právnická osoba, aby mohla poukázať podiel dane z príjmov a v akom termíne to musí stihnúť?

Podmienky poukázania podielu dane z príjmov právnickej osoby (zníženej o zápočet daňovej licencie), t.j. poukázanie 2 % alebo 1 % upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Právnická osoba môže poukázať 2 % alebo 1 % dane v roku 2019 (za rok 2018)

Podiel dane z príjmov vo výške 1 % môže poukázať spravidla každá právnická osoba (napr. s.r.o., a.s.), v prípade, ak vykázala za rok 2018 daňovú povinnosť (t.j. daň na úhradu). To, že právnická osoba vykázala daňovú povinnosť, však ešte nie je automaticky predpokladom na poukázanie podielu dane z príjmov, nakoľko okrem kladnej daňovej povinnosti musí splniť aj iné zákonom stanovené podmienky, ktoré si popíšeme ďalej v článku.

Právnická osoba môže poukázať 1 % z dane, avšak, ak darovala finančné prostriedky vo výške 0,5 % zaplatenej dane, môže poukázať až 2 % zo zaplatenej dane.

Právnická osoba, ktorá chce však poukázať 2 % z dane z príjmov, musí splniť podmienku darovania finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, a to v zdaňovacom období, za ktorý sa poukazuje podiel dane z príjmov (v roku 2018) alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania. Právnická osoba musí preukázať darovanie finančných prostriedkov určeným daňovníkom, ktorí neboli založení alebo zriadení na podnikanie podľa § 50 ods. 4 zákona. Daňovník, ktorému právnická osoba darovala podiel zaplatenej dane vo výške najmenej 0,5 % nemusí byť ten istý, ktorému potom právnická osoba poukáže 2 % podielu dane z príjmov.

O tom, kedy môže fyzická osoba poukázať 2 % či 3 % dane si môžete prečítať v článku Ako poukázať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019 (za rok 2018)

Podmienky pre poukázanie 2 % alebo 1 % z dane PO v roku 2019 (za rok 2018)

Okrem uvedenej podmienky pre poukázanie 2 % z dane právnickej osoby v roku 2019 za zdaňovacie obdobie 2018, t.j. darovanie najmenej 0,5 % zaplatenej dane musí právnická osoba, ktorá chce poukázať 2 % či 1 % z dane splniť tieto zákonné podmienky:

 • vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby určí jedného alebo viac prijímateľov, ktorým môže byť poukázaný podiel zaplatenej dane, pričom u každého prijímateľa uvedie príslušnú sumu poukázaného podielu dane (minimálna suma je 8 eur pre jedného prijímateľa),
 • nie sú voči nej evidované nedoplatky na dani, a to do 15-tich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t.j. do 16.4.2019 vrátane), pričom za nedoplatok sa považuje suma presahujúca sumu 5 eur.


Poukázanie 2 % (1 %) z dane u právnickej osoby v daňovom priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018)

Právnická osoba poukazuje 2 % (1 %) podielu dane z príjmov prostredníctvom „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby podľa § 50 zákona“ v VI. časti daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Ak má správca dane poukázať podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi právnickou osobu, musí právnická osoba daň vypočítanú v daňovom priznaní aj uhradiť. Ako sme už spomenuli, jednou z podmienok na poukázanie podielu je, že právnická osoba nemôže mať nedoplatok na dani, a to do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t.j. ak právnická osoba podá daňové priznanie v lehote do 1.4.2019, musí mať úhradu dane na účely poukázania podielu dane odpísanú zo svojho účtu najneskôr do 16.4.2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri vypĺňaní vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby vypĺňame nasledovné riadky v VI. časti daňového priznania:

 • súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona: tento riadok zaškrtne právnická osoba, ak chce, aby prijímateľovi podielu zaplatenej dane boli oznámené jeho identifikačné údaje, prijímateľovi sa však neoznamuje výška podielu zaplatenej dane danej právnickej osoby,
 • riadok 1 -  daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona: v tomto riadku uvedie právnická osoba sumu z riadku 1080 alebo rozdiel sumy na riadku 1080 a 1090,
 • riadok 2 – suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania: tu uvedie právnická osoba sumu poskytnutého daru daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie, minimálne vo výške 0,5 % zo sumy na riadku 1,
 • riadok 3 – 2 % z riadku 1: tento riadok vypĺňa právnická osoba, iba ak splnila podmienku poukázania daru na riadku 2; právnická osoba tu uvedie 2 % zo sumy na riadku 1 zaokrúhlenú na eurocenty nadol, minimálne však vo výške 8 eur,
 • riadok 4 – 1 % z riadku 1:  tento riadok vypĺňa právnická osoba, ktorá nesplnila podmienku poukázania daru na riadku 2; právnická osoba tu uvedie 1 % zo sumy na riadku 1 zaokrúhlenú na eurocenty nadol, minimálne však vo výške 8 eur,
 • riadok 5 – počet prijímateľov podielu zaplatenej dane: tu uvedie právnická osoba počet prijímateľov, ktorým chce poukázať podiel zaplatenej dane, minimálna suma poukázaného podielu však musí byť 8 eur pre jedného prijímateľa,
 • údaje o prijímateľovi: právnická osoba uvedie sumu v eurách, ktorú chce poukázať vybranému prijímateľovi a uvedie jeho identifikačné údaje zo zoznamu prijímateľov.

2 % (1 %) z dane môže právnická osoba poukázať len vybraným prijímateľom

Právnická osoba môže poukázať podiel dane z príjmov vo výške 2 % alebo 1 % len vybraným prijímateľom, ktorí sa nachádzajú vo verejnom zozname prijímateľov. Tento verejný zoznam prijímateľov zverejňuje Notárska komora SR, a to každoročne do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poukázať 2 % alebo 1 % z dane z príjmov.

V zozname prijímateľov sa nachádzajú spravidla občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie či iné vybrané druhy prijímateľov. Predmetom činnosti vybraných prijímateľov sú zväčša činnosti ako je podpora a rozvoj športu, ochrana a podpora zdravia, veda a výskum, poskytovanie sociálnej pomoci a iné podľa § 50 ods. 5 zákona.

Správca dane poukáže 2 % (1 %) z dane prijímateľovi do 3 mesiacov

V prípade, ak právnická osoba splnila zákonom stanovené podmienky pre poukázanie podielu dane z príjmov (nemá nedoplatky na dani, správne vyplnila vyhlásenie o poukázaní podielu), správca dane poukáže podiel zaplatenej dane uvedenému prijímateľovi (prijímateľom) na jeho účet, a to do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Ak právnická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov v lehote do 1.4.2019, správca dane poukáže podiel dane prijímateľovi najneskôr do 30.6.2019.

Pozor na chyby vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO v roku 2019 (za rok 2018)

Ak má správca dane poukázať podiel dane z príjmov právnickej osoby v roku 2019 (za rok 2018) určenému prijímateľovi, musí byť vyhlásenie o poukázanie podielu zaplatenej dane správne vyplnené, treba dbať hlavne na to, aby:

 • IČO prijímateľa právnická osoba zarovnala v daňovom priznaní sprava a v prípade, ak IČO obsahuje menej ako 12 číslic, tak nepoužité polia netreba vypĺňať,
 • názov prijímateľa bol vyplnený, tak ako je uvedený v zozname prijímateľov,
 • adresa prijímateľa bola vyplnená správne,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby bolo podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky