Ako poukázať 2 % z dane právnickej osoby v roku 2019 (za rok 2018)

Právnická osoba môže v roku 2019 (za rok 2018) poukázať 2 % alebo 1 % dane z príjmov vybraným prijímateľom. Aké podmienky musí splniť právnická osoba, aby mohla poukázať podiel dane z príjmov a v akom termíne to musí stihnúť?

Podmienky poukázania podielu dane z príjmov právnickej osoby (zníženej o zápočet daňovej licencie), t.j. poukázanie 2 % alebo 1 % upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Právnická osoba môže poukázať 2 % alebo 1 % dane v roku 2019 (za rok 2018)

Podiel dane z príjmov vo výške 1 % môže poukázať spravidla každá právnická osoba (napr. s.r.o., a.s.), v prípade, ak vykázala za rok 2018 daňovú povinnosť (t.j. daň na úhradu). To, že právnická osoba vykázala daňovú povinnosť, však ešte nie je automaticky predpokladom na poukázanie podielu dane z príjmov, nakoľko okrem kladnej daňovej povinnosti musí splniť aj iné zákonom stanovené podmienky, ktoré si popíšeme ďalej v článku.

Právnická osoba môže poukázať 1 % z dane, avšak, ak darovala finančné prostriedky vo výške 0,5 % zaplatenej dane, môže poukázať až 2 % zo zaplatenej dane.

Právnická osoba, ktorá chce však poukázať 2 % z dane z príjmov, musí splniť podmienku darovania finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, a to v zdaňovacom období, za ktorý sa poukazuje podiel dane z príjmov (v roku 2018) alebo najneskôr v lehote na podanie daňového priznania. Právnická osoba musí preukázať darovanie finančných prostriedkov určeným daňovníkom, ktorí neboli založení alebo zriadení na podnikanie podľa § 50 ods. 4 zákona. Daňovník, ktorému právnická osoba darovala podiel zaplatenej dane vo výške najmenej 0,5 % nemusí byť ten istý, ktorému potom právnická osoba poukáže 2 % podielu dane z príjmov.

O tom, kedy môže fyzická osoba poukázať 2 % či 3 % dane si môžete prečítať v článku Ako poukázať 2 % či 3 % z dane fyzickej osoby v roku 2019 (za rok 2018)

Podmienky pre poukázanie 2 % alebo 1 % z dane PO v roku 2019 (za rok 2018)

Okrem uvedenej podmienky pre poukázanie 2 % z dane právnickej osoby v roku 2019 za zdaňovacie obdobie 2018, t.j. darovanie najmenej 0,5 % zaplatenej dane musí právnická osoba, ktorá chce poukázať 2 % či 1 % z dane splniť tieto zákonné podmienky:

 • vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby určí jedného alebo viac prijímateľov, ktorým môže byť poukázaný podiel zaplatenej dane, pričom u každého prijímateľa uvedie príslušnú sumu poukázaného podielu dane (minimálna suma je 8 eur pre jedného prijímateľa),
 • nie sú voči nej evidované nedoplatky na dani, a to do 15-tich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t.j. do 16.4.2019 vrátane), pričom za nedoplatok sa považuje suma presahujúca sumu 5 eur.


Poukázanie 2 % (1 %) z dane u právnickej osoby v daňovom priznaní k dani z príjmov v roku 2019 (za rok 2018)

Právnická osoba poukazuje 2 % (1 %) podielu dane z príjmov prostredníctvom „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby podľa § 50 zákona“ v VI. časti daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Ak má správca dane poukázať podiel zaplatenej dane určenému prijímateľovi právnickou osobu, musí právnická osoba daň vypočítanú v daňovom priznaní aj uhradiť. Ako sme už spomenuli, jednou z podmienok na poukázanie podielu je, že právnická osoba nemôže mať nedoplatok na dani, a to do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t.j. ak právnická osoba podá daňové priznanie v lehote do 1.4.2019, musí mať úhradu dane na účely poukázania podielu dane odpísanú zo svojho účtu najneskôr do 16.4.2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Pri vypĺňaní vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby vypĺňame nasledovné riadky v VI. časti daňového priznania:

 • súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona: tento riadok zaškrtne právnická osoba, ak chce, aby prijímateľovi podielu zaplatenej dane boli oznámené jeho identifikačné údaje, prijímateľovi sa však neoznamuje výška podielu zaplatenej dane danej právnickej osoby,
 • riadok 1 -  daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona: v tomto riadku uvedie právnická osoba sumu z riadku 1080 alebo rozdiel sumy na riadku 1080 a 1090,
 • riadok 2 – suma skutočne poskytnutých finančných prostriedkov ako dar najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania: tu uvedie právnická osoba sumu poskytnutého daru daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie, minimálne vo výške 0,5 % zo sumy na riadku 1,
 • riadok 3 – 2 % z riadku 1: tento riadok vypĺňa právnická osoba, iba ak splnila podmienku poukázania daru na riadku 2; právnická osoba tu uvedie 2 % zo sumy na riadku 1 zaokrúhlenú na eurocenty nadol, minimálne však vo výške 8 eur,
 • riadok 4 – 1 % z riadku 1:  tento riadok vypĺňa právnická osoba, ktorá nesplnila podmienku poukázania daru na riadku 2; právnická osoba tu uvedie 1 % zo sumy na riadku 1 zaokrúhlenú na eurocenty nadol, minimálne však vo výške 8 eur,
 • riadok 5 – počet prijímateľov podielu zaplatenej dane: tu uvedie právnická osoba počet prijímateľov, ktorým chce poukázať podiel zaplatenej dane, minimálna suma poukázaného podielu však musí byť 8 eur pre jedného prijímateľa,
 • údaje o prijímateľovi: právnická osoba uvedie sumu v eurách, ktorú chce poukázať vybranému prijímateľovi a uvedie jeho identifikačné údaje zo zoznamu prijímateľov.

2 % (1 %) z dane môže právnická osoba poukázať len vybraným prijímateľom

Právnická osoba môže poukázať podiel dane z príjmov vo výške 2 % alebo 1 % len vybraným prijímateľom, ktorí sa nachádzajú vo verejnom zozname prijímateľov. Tento verejný zoznam prijímateľov zverejňuje Notárska komora SR, a to každoročne do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poukázať 2 % alebo 1 % z dane z príjmov.

V zozname prijímateľov sa nachádzajú spravidla občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie či iné vybrané druhy prijímateľov. Predmetom činnosti vybraných prijímateľov sú zväčša činnosti ako je podpora a rozvoj športu, ochrana a podpora zdravia, veda a výskum, poskytovanie sociálnej pomoci a iné podľa § 50 ods. 5 zákona.

Správca dane poukáže 2 % (1 %) z dane prijímateľovi do 3 mesiacov

V prípade, ak právnická osoba splnila zákonom stanovené podmienky pre poukázanie podielu dane z príjmov (nemá nedoplatky na dani, správne vyplnila vyhlásenie o poukázaní podielu), správca dane poukáže podiel zaplatenej dane uvedenému prijímateľovi (prijímateľom) na jeho účet, a to do troch mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia. Ak právnická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov v lehote do 1.4.2019, správca dane poukáže podiel dane prijímateľovi najneskôr do 30.6.2019.

Pozor na chyby vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO v roku 2019 (za rok 2018)

Ak má správca dane poukázať podiel dane z príjmov právnickej osoby v roku 2019 (za rok 2018) určenému prijímateľovi, musí byť vyhlásenie o poukázanie podielu zaplatenej dane správne vyplnené, treba dbať hlavne na to, aby:

 • IČO prijímateľa právnická osoba zarovnala v daňovom priznaní sprava a v prípade, ak IČO obsahuje menej ako 12 číslic, tak nepoužité polia netreba vypĺňať,
 • názov prijímateľa bol vyplnený, tak ako je uvedený v zozname prijímateľov,
 • adresa prijímateľa bola vyplnená správne,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby bolo podané v zákonnej, resp. predĺženej lehote.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2022

Pre správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických či právnických osôb za rok 2022 (v roku 2023) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, sadzieb dane a ďalšie čísla, či termíny.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 – príklady

Od 1.1.2023 sa zvyšuje mesačná suma daňového bonusu na dieťa. Na praktických príkladoch si ukážeme, na akú výšku daňového bonusu majú rodičia v roku 2023 nárok.

Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023

S účinnosťou od 1.1.2023 sa mení výška daňového bonusu na dieťa. Aká bude jeho výška a aké platia podmienky pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa v roku 2023?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky