Inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania

Aký je rozdiel medzi inventarizáciou a inventúrou a kedy je účtovná jednotka povinná ich vykonať?

Inventarizácia je upravená najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Podľa tohto zákona účtovná jednotka inventarizáciou overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania) v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Inventarizácia predstavuje jednu z najdôležitejších uzávierkových prác, ktoré účtovná jednotka vykonáva pred uzatvorením účtovných kníh. Vykonaním inventarizácie sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a overuje vecná správnosť účtovníctva, t. j.:

 • či stav majetku, záväzkov a vlastného imania v účtovníctve zodpovedá skutočnosti,
 • či ocenenie majetku, záväzkov a vlastného imania, nákladov a výnosov v účtovnej závierke zodpovedá skutočnosti.

Nevykonanie inventarizácie by znamenalo, že účtovná jednotka porušila jednu z elementárnych zásad účtovníctva, a tak by účtovníctvo nebolo preukázateľné.

Kedy vykonať inventarizáciu?

Inventarizáciu účtovná jednotka vykonáva ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná závierka môže byť:

 • riadna – zostavuje sa k poslednému dňu účtovného obdobia (najčastejšie k 31.12.),
 • mimoriadna – zostavuje sa k mimoriadnej udalosti,
 • priebežná – zostavuje sa za kratšie obdobie ako je účtovné obdobie.

Ak účtovná jednotka vykonáva priebežnú účtovnú závierku, nemusí vykonať inventarizáciu v plnom rozsahu. Pri priebežnej účtovnej závierke sa vykoná iba inventarizácia na účely ocenenia majetku a záväzkov v účtovnej závierke.

Lehoty na vykonanie inventarizácie

Zákon o účtovníctve stanovuje odlišnú lehotu na vykonanie inventarizácie hmotného majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti. Pri nich môže účtovná jednotka vykonať inventarizáciu v inej lehote, ako ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ktorá však nesmie prekročiť štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom odlišnou lehotou na vykonanie inventarizácie sa v tomto prípade rozumie obdobie kratšie ako jedno účtovné obdobie, napríklad mesiac alebo polrok.

Lehoty na vykonanie inventarizácie pri konkrétnych druhoch majetku a zdrojov majetku sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke:

Majetok a zdroje majetku Čas/periodicita
Dlhodobý nehmotný majetok 31.12.
Dlhodobý hmotný majetok Raz za štyri roky
Dlhodobý finančný majetok 31.12.
Zásoby 31.12., resp. kedykoľvek počas účtovného obdobia (v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania)
Pohľadávky 31.12.
Krátkodobý finančný majetok vrátane peňažných prostriedkov v hotovosti 31.12.
Vlastné imanie 31.12.
Záväzky 31.12.

Poznámka: Lehoty sú uvádzané pre účtovné obdobie kalendárny rok.

Priebeh inventarizácie

Účtovná jednotka je povinná si vypracovať Vnútorný predpis o inventarizácii, kde bližšie stanoví a popíše svoj konkrétny priebeh inventarizácie, ktorý však musí byť v súlade so zákonom o účtovníctve.

Vnútorný predpis o inventarizácii musí obsahovať minimálne časový harmonogram inventarizácie ako lehoty a presné dátumy jej vykonania, mená členov inventarizačnej komisie, t. j. osoby zodpovedné za vykonanie jednotlivých častí inventarizácie, a taktiež aj spôsob účtovania skutočností, ktoré sa účtujú iba pri inventarizácii, napríklad účtovanie inventarizačných rozdielov.

Inventarizácia pozostáva z týchto krokov:

 1. vykonanie inventúry,
 2. porovnanie skutočného stavu so stavom v účtovníctve a vyčíslenie inventarizačných rozdielov,
 3. zaúčtovanie inventarizačných rozdielov,
 4. posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou,
 5. vyhotovenie inventarizačného zápisu.
Článok pokračuje pod reklamou

Inventúra ako súčasť inventarizácie

Pojmy inventúra a inventarizácia sú často zamieňané, pričom ide o rozdielne pojmy. Ako sme už spomínali, účtovná jednotka inventarizáciou overuje, či stav majetku, záväzkov a vlastného imania v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

Inventúra predstavuje jeden z krokov inventúry. Inventúrou účtovná jednotka zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania v peňažných jednotkách, poprípade aj v jednotkách množstva, napr. v metroch alebo litroch.

Zákon o účtovníctve vymedzuje tri spôsoby vykonania inventúry, a to:

 • fyzickú inventúru – vykonáva sa pri majetku hmotnej a nehmotnej povahy ako je napríklad dlhodobý hmotný majetok, zásoby, pokladnica alebo ceniny, pričom skutočný stav majetku sa zisťuje spočítaním, zmeraním, vážením alebo obhliadkou,
 • dokladovú inventúru – vykonáva sa pri záväzkoch, vlastnom imaní a tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru ako napríklad pri pohľadávkach, záväzkoch (tzv. odsúhlasením pohľadávok/záväzkov), bankových účtoch alebo bankových úveroch,
 • kombináciu fyzickej a dokladovej inventúry – vykonáva sa pri takých druhoch majetku, pri ktorých treba overiť fyzickú existenciu majetku, pričom účtovná jednotka musí mať aj doklad o vlastníctve daného majetku; týmto spôsobom sa vykonáva inventúra pri dlhodobom majetku, ktorým sú napríklad stavby.
Prečítajte si tiež

Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia, prípade v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia, pričom sa musí preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Účtovná jednotka tak stav zásob z fyzickej inventúry upraví o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, prípadne za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry v prvom mesiaci tohto účtovného obdobia.

Po skončení inventúry sa skutočné stavy majetku, záväzkov a vlastného imania zaznamenajú v inventúrnom súpise. Inventúry súpis je účtovný záznam, ktorým sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva a podľa zákona o účtovníctve musí obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,
 • deň začatia inventúry, deň ku ktorému sa inventúra vykonala a deň skončenia inventúry,
 • stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny,
 • miesto uloženia majetku,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
 • zoznam záväzkov a ich ocenenia,
 • zoznam skutočného stavu vlastného imania,
 • odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania,
 • poznámky.

Výsledky inventarizácie

Po zistení skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania v účtovníctve vykoná účtovná jednotka porovnanie tohto stavu so stavom v účtovníctve. Výsledok porovnania môže byť:

 • skutočný stav je rovný účtovnému stavu,
 • skutočný stav je vyšší ako účtovný stav,
 • skutočný stav je nižší ako účtovný stav.

Ak sa skutočný stav nerovná účtovnému vzťahu a tento rozdiel nevie účtovná jednotka preukázať účtovným dokladom, vznikne inventarizačný rozdiel. Ten je účtovná jednotka povinná zaúčtovať do účtovného obdobia, za ktoré sa vykonáva inventarizácia.

Inventarizačný rozdiel môže byť:

 • manko – ak je skutočný stav nižší ako účtovný, pričom pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
 • prebytok – ak je skutočný stav vyšší ako účtovný.

Za inventarizačný rozdiel sa nepovažujú rozdiely, ktoré vznikli v dôsledku chybného účtovania, škody a prirodzený úbytok zásob, ktorý má účtovná jednotka stanovený vo svojom vnútornom predpise.

Posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v účtovníctve so skutočnosťou

Účtovná jednotka je v rámci inventarizácie povinná upraviť ocenenie hodnoty majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov za účelom zreálnenia ocenenia v účtovníctve tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

Účtovná jednotka je povinná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka upraviť ocenenie hodnoty majetku, vytvoriť rezervy a odpisovať majetok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Ocenenie majetku sa upraví opravnými položkami v prípade, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Opravné položky sa ku záväzkov netvoria. Ak je suma záväzkov, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka vyššia, ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovnej závierke vo zvýšenom ocenení.

Rozdiely vyplývajúce z úpravy ocenenia majetku a záväzkov sa nepovažujú za inventarizačné rozdiely.

Posledným bodom inventarizácie je vyhotovenie inventarizačného zápisu. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí podľa zákona o účtovníctve obsahovať:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,
 • výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania,
 • výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov,
 • meno, priezvisko a podpisový záznam osoby, resp. osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky