Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020

Ako vypočítať daň z príjmov právnickej osoby a na čo nezabudnúť pri zostavení daňového priznania právnickej osoby (napríklad s.r.o.) za rok 2020?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 je potrebné podať do 31.3.2021, ak právnická osoba nepodá oznámenie o odklade daňového priznania. Na základe oznámenia o odklade daňového priznania si môže právnická osoba predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 najneskôr do 30.6.2021, resp. do 30.9.2021 (ak mala v roku 2020 príjmy zo zdrojov v zahraničí).

Viac o lehotách na podanie daňového priznania a o tom, kto nemusí podať daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 sa dozviete v článku Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021).

Tlačivo daňového priznania právnickej osoby (s.r.o.) za rok 2020

Za rok 2020 sa podáva daňové priznanie na novom tlačive, ktoré sa označuje DPPOv20 - Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2020 (platné od 1.1.2021). Použitie starého, nesprávneho tlačiva bude mať okrem neakceptovania daňovým úradom za následok aj nesprávny výpočet daňovej povinnosti, ako aj nesprávny výpočet predpokladanej dane na účely zistenia výšky preddavkov na daň z príjmov.

Vyčíslenie výsledku hospodárenia pred zdanením – dôležitý údaj pre základ dane

V prvom kroku musí právnická osoba správne vyčísliť výsledok hospodárenia pred zdanením. To dosiahne zaúčtovaním všetkých účtovných prípadov súvisiacich so starým rokom, ako aj kontrolou správnosti zaúčtovania účtovných prípadov počas účtovného obdobia. Najčastejšie chyby pri vyčísľovaní výsledku hospodárenia bývajú napríklad:

 • nesprávnym rozúčtovaním časového rozlíšenia nákladov a výnosov,
 • nezaúčtovaním nevyfakturovaných dodávok, dane z motorových vozidiel,
 • zabudnutím zaúčtovania rezerv na nevyčerpané dovolenky, na zostavenie daňového priznania a účtovnej závierky,
 • nezaúčtovaním opravných položiek k majetku a pohľadávkam,
 • zabudnutím zaúčtovania konečného zostatku pohonných látok (PHL) v nádržiach a pod.

Výpočet základu dane z príjmov právnickej osoby za rok 2020 a pripočítateľné a odpočítateľné položky

Základ dane z príjmov právnickej osoby sa vypočíta úpravou výsledku hospodárenia pred zdanením o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Následne sa základ dane z príjmov ešte zníži o odpočet daňovej straty minulých rokov, na ktorú má právnická osoba nárok po splnení zákonných podmienok a o odpočet výdavkov na výskum a vývoj.

Poznámka: V súlade s § 47 zákona o dani z príjmov sa všetky výpočty v daňovom priznaní zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta matematicky (výsledok hospodárenia pred zdanením, daňové výdavky, odpisy, základ dane, daň z príjmov, 2 % z dane, atď.).

Výsledok hospodárenia pred zdanením sa v daňovom priznaní upraví na strane 2 a 3 daňového priznania právnickej osoby 2020. Zvýši sa o pripočítateľné položky, medzi ktoré patria:

 • rozdiel, o ktorý sa ceny vzájomných transakcií závislých osôb líšia od cien transakcií medzi nezávislými osobami,
 • náklady (výdavky), ktoré nie sú daňovými výdavkami - napríklad náklady na reprezentáciu, spotreba pohonných látok nad zákonom stanovený rámec, tvorba rezerv, ktoré nie sú daňovým výdavkom, dobrovoľné príspevky zamestnávateľa na stravné zamestnancov, výdavky prislúchajúce k príjmom prvej pomoci plus,
 • náklady, ktoré sú daňovými výdavkami až po zaplatení a ktoré do konca zdaňovacieho obdobia neboli zaplatené,
 • rozdiel, o ktorý účtovné odpisy prevyšujú daňové odpisy, atď.

Výsledok hospodárenia pred zdanením uvedený na riadku 100 daňového priznania sa zníži o odpočítateľné položky:

 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane - napríklad príjem získaný darovaním, výnos z dividendy v rozsahu, v akom je výplata dividendy u “platiteľa” nedaňový výdavok,
 • príjmy, ktoré nie sú predmetom dane u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikania - prijaté dary a príjem 2 % z daní v neziskovkách,
 • príjmy oslobodené od dane - prijaté príspevky z prvej pomoci plus, príjmy z hlavnej činnosti daňovníkov nezriadených na podnikanie, príjmy v neziskovkách z reklám určených na charitatívne účely max. do sumy 20 000 eur ročne,
 • rozdiel, o ktorý daňové odpisy prevyšujú účtovné odpisy,
 • príjmy oslobodené podľa § 13a a 13b zákona o dani z príjmov - tzv. patent box,
 • náklady z minulých období, ktoré sú daňovými výdavkami po zaplatení a ktoré boli zaplatené v danom zdaňovacom období,
 • použitie rezervy na daňové výdavky, ktorej tvorba bola nedaňová - napríklad rezerva na zostavenie daňového priznania a účtovnej závierky.
Prečítajte si tiež

Úpravou výsledku hospodárenia o pripočítateľné a odpočítateľné položky dosiahne právnická osoba základ dane určený na testovanie. Položky, ktoré sa testujú k takto vyčíslenému základu dane, sú napríklad odpisy alebo nájomné za luxusné automobily, nepovinné členské príspevky, výdavky na víno ako reklamný predmet. Rozdiel, o ktorý tieto výdavky prevyšujú zákonom stanovenú hranicu, sa uvedú na riadkoch 301 až 304 daňového priznania právnickej osoby za rok 2020.

Odpočet daňovej straty v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2020

Od základu dane upraveného o vyššie uvedené položky sa odpočíta rovnomerne ¼ daňových strát z rokov 2016 - 2019 maximálne do výšky základu dane za rok 2020. Na evidenciu daňových strát slúži tabuľka D daňového priznania. V tabuľke je potrebné uviesť zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová strata, celkovú výšku daňovej straty, časť odpočítavanú v zdaňovacom období a zostávajúcu časť na odpočet.

Prečítajte si tiež

Ak daňovník v predchádzajúcom zdaňovacom období odpočítal daňové straty podľa § 24b lex korona, zostávajúce daňové straty daňovník uplatní v zdaňovacích obdobiach, v ktorých by ich uplatnil, ak by nebol prijatý § 24b lex korona. Tzn. v daňovom priznaní za rok 2020 uplatní zostávajúcu časť 2. štvrtiny za rok 2018, zostávajúcu časť 3. štvrtiny daňovej straty za rok 2017, zostávajúcu časť 4. štvrtiny za rok 2016 a ¼ za rok 2019. Odpočítavanú časť daňových strát minulých rokov uvedie daňovník na riadku 410 daňového priznania právnickej osoby za rok 2020.

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2020

V daňovom priznaní môže daňovník vykonávajúci výskum a vývoj po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok uplatniť odpočet výdavkov na výskum a vývoj. V roku 2020 si môže právnická osoba od základu dane odpočítať 200 % nákladov na výskum a vývoj.

Podľa § 30c ods. 9 zákona o dani z príjmov ak odpočet výdavkov na výskum a vývoj je vyšší ako vykázaný základ dane, môže si daňovník uplatniť zostávajúcu časť odpočtu výdavkov na výskum a vývoj v najbližšom zdaňovacom období, najviac však v piatich bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

Výška odpočtu výdavkov na výskum a vývoj sa uvedie na riadku 501 daňového priznania právnickej osoby za rok 2020. Údaje o projektoch výskumu a vývoja uvedie právnická osoba v prílohe č. 2, ktorá je súčasťou daňového priznania.

Sadzba dane z príjmov právnických osôb za rok 2020

Daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie 2020 sú maximálne 100 000 eur, zdaní základ dane sadzbou 15 %. V prípade, že zdaniteľné príjmy daňovníka za 2020 sú vyššie ako 100 000 eur, platí pre neho 21 %-ná sadzba dane z príjmov.

Zdaniteľné príjmy na posúdenie sadzby dane z príjmov sa uvedú na riadku 560 daňového priznania. Príslušná sadzba dane z príjmov sa uvedie na riadku 550 daňového priznania právnickej osoby.

Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období v roku 2020

Daňová licencia sa poslednýkrát platila za rok 2017. Daňovník podľa zákona o dani z príjmov platného do 31.12.2017 si mohol počas troch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období uplatniť zápočet daňovej licencie zaplatenej v predchádzajúcich obdobiach.

Poslednýkrát si môže daňovník uplatniť zápočet daňovej licencie v daňovom priznaní za rok 2020, pokiaľ nebol zápočet daňovej licencie platenej za rok 2017 uplatnený v predošlých zdaňovacích obdobiach z dôvodu daňovej straty alebo nižšej daňovej povinnosti.

Prečítajte si tiež

Evidencie daňových licencií sa uvádzajú v tabuľke K daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Na riadku 900 daňového priznania uvedie daňovník daňovú licenciu, ktorú by teoreticky platil, ak by v roku 2020 vykázal daňovú stratu alebo daň nižšiu ako je ustanovená výška daňovej licencie. Na riadku 910 uvedie daňovník sumu dane prevyšujúcu výšku “teoretickej” daňovej licencie z riadku 900. Výšku zápočtu daňovej licencie, ktorú si daňovník môže uplatniť v roku 2020, uvedie na riadku 920 daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpočet dane na úhradu alebo daňového preplatku v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2020

Daň na úhradu alebo daňový preplatok sa vypočíta tak, že od dane z príjmov po uplatnení úľav na dani, zápočtu dane zaplatenej v zahraničí a zápočtu daňovej licencie sa odpočítajú preddavky na daň z príjmov zaplatené za zdaňovacie obdobie.

Od dane z príjmov sa odpočítajú reálne zaplatené preddavky na zdaňovacie obdobie, ktoré daňový úrad nevrátil na základe žiadosti daňovníka. Napríklad, ak mal daňovník povinnosť zaplatiť preddavok do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019, ale podaním daňového priznania vyplynulo, že v roku 2020 nemusel platiť preddavky na daň z príjmov, mohol daňovník požiadať daňový úrad o vrátenie zaplateného preddavku. Ak mu daňový úrad vyhovel, nemôže daňovník o tento preddavok znížiť daňovú povinnosť za rok 2020.

Prečítajte si tiež

Od dane z príjmov za rok 2020 môže daňovník odpočítať aj preddavok zaplatený do lehoty na podanie daňového priznania za 2020, ktorý prislúchal na obdobie roku 2020. Ak preddavok za 4. štvrťrok 2020 zaplatil daňovník začiatkom januára 2021, môže aj tento preddavok uviesť na riadku 1010 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020.

Pokiaľ boli zaplatené preddavky vyššie, ako daň vypočítaná na riadku 800, resp. riadku 1000 v prípade daňovníka uplatňujúceho zápočet daňovej licencie, vzniká daňovníkovi daňový preplatok. O jeho vrátenie môže daňovník požiadať priamo v daňovom priznaní, a to vyplnením IX. časti - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku uvedenej na strane 13. Nesmie zabudnúť uviesť v žiadosti aj dátum.

Transakcie závislých osôb v daňovom priznaní právnickej osoby 2020

V prípade, že právnická osoba vykonala v zdaňovacom období transakcie so závislými osobami, uvádza ich v tabuľke I daňového priznania právnickej osoby za rok 2020. Ak existuje rozdiel cien medzi transakciami so závislými osobami v porovnaní s transakciami medzi nezávislými osobami, rozdiel sa uvádza ako pripočítateľná položka v daňovom priznaní na riadku 110.

V tabuľke I daňového priznania sa neuvádzajú len tie transakcie, pri ktorých vzniká rozdiel cien medzi závislými a nezávislými osobami, ale všetky transakcie so závislými osobami, ktoré ovplyvnili výšku výsledku hospodárenia pred zdanením uvedenom na riadku 100 daňového priznania.

Poukázanie 2 % (1 %) v daňovom priznaní právnickej osoby 2020

V časti VI. daňového priznania uvádza právnická osoba údaje o prijímateľovi 2 %, resp. 1 % z daní. Ak sa rozhodne darovať 2 % (1 %) z daní viacerým prijímateľom 2 %, údaje o ostatných prijímateľoch uvádza v 3. prílohe daňového priznania.

Ak sa daňovník rozhodne nepoukázať nikomu 2 % z daní alebo suma 2 %, resp. 1 % z daní predstavuje sumu nižšiu ako 8 eur, zaškrtne políčko s názvom “neuplatňujem postup podľa § 50 zákona”.

Daňovník môže poukázať 2 % zo svojich daní určenému prijímateľovi v prípade, ak počas zdaňovacieho obdobia (najneskôr však do lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie) poskytol daňovníkom nezriadeným ani nezaloženým na podnikanie finančný dar minimálne vo výške 0,5 % z dane z príjmov uvedenej na r. 1080 daňového priznania.

V prípade, že výška finančného daru poskytnutého daňovníkom nezaloženým za účelom podnikania (neziskové organizácie, občianske združenia, atď.) nedosahuje 0,5 % z dane, môže právnická osoba poskytnúť prijímateľovi len 1 % zo svojej dane.

Formálne náležitosti daňového priznania právnickej osoby 2020

Právnická osoba svojím vyhlásením na 13. strane daňového priznania uvádza, že všetky údaje v daňovom priznaní sú správne. Okrem číselných údajov bývajú chyby v daňovom priznaní na 1. strane. Napríklad právnická osoba neuvedie svoj názov a adresu presne podľa toho, čo má zaregistrované v obchodnom registri.

Alebo zabudne zaškrtnúť políčko, že počas zdaňovacieho obdobia mala ekonomické, personálne alebo iné prepojenie so závislými osobami. Toto pole treba zaškrtnúť v prípade akýchkoľvek transakcií so závislými osobami, aj keď nemali vplyv na vykázanie výsledku hospodárenia (napríklad pri bezúročných pôžičkách spoločníkov).

Ďalšími formálnymi chybami môže byť napríklad, že právnická osoba neuvedie údaje z riadkov 170, 180, 290 v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Právnická osoba je povinná pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2020 uviesť aj údaje o osobe oprávnenej na podanie daňového priznania za právnickú osobu - meno priezvisko, trvalý pobyt a vzťah oprávnenej osoby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky