Daňové výdavky na reklamu a reprezentáciu v roku 2018

Reklamu využíva takmer každá fyzická ako aj právnická osoba na reprezentáciu svojej podnikateľskej činnosti. Môžu však osoby, ktoré prezentujú svoje podnikanie, uplatniť výdavky (náklady) na reklamu do daňových výdavkov v roku 2018?

Daňové výdavky na reklamu a reprezentáciu upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to konkrétne § 19 ods. 2 písm. k) a písm. n) v prvom bode a § 21 ods. 1 písm. h).

Čo je daňový výdavok?

Daňovým výdavkom je podľa § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov je výdavok (náklad), ktorý je preukázateľne vynaložený fyzickou alebo právnickou osobu na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov a musí byť zaúčtovaný v účtovníctve osoby alebo zaevidovaný v daňovej evidencii, ak zákon neustanovuje inak.

Uvedené znamená, že vynaložený výdavok (náklad) je možné uplatniť do daňových výdavkov len v tom prípade, ak súvisí s podnikateľskou činnosťou, resp. predmetom podnikania fyzickej alebo právnickej osoby a môže vynaloženie tohto výdavku (nákladu) aj osoba dostatočne preukázať (napr. faktúrou).

Niektoré výdavky (náklady) sú však daňovými výdavkami len v limitovanej výške (napr. cestovné, stravné a pod.), alebo je ich možné uplatniť do daňových výdavkov len, ak sú uhradené v danom zdaňovacom období (napr. prenájom hmotného a nehmotného majetku). Zákon o dani z príjmov však vymedzuje aj výdavky (náklady), ktoré nemôžu byť daňovými výdavkami (napr. pracovné obedy, reklamné predmety nad zákonom stanovenú sumu a pod.).

Viac informácií o tom, aké výdavky si môže uplatniť do daňových výdavkov právnická a fyzická osoba v roku 2018 si môžete prečítať v článku Daňové výdavky fyzických a právnických osôb v roku 2018.

Výdavky (náklady) na reklamu v daňových výdavkoch fyzickej alebo právnickej osoby v roku 2018

Fyzická alebo právnická osoba si môže uplatniť do daňových výdavkov v roku 2018 výdavky (náklady) na reklamu, pričom:

 • reklama musí byť vynaložená na účel prezentácie podnikateľskej činnosti, fyzickej alebo právnickej osoby, tovaru, služby, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov, ktoré súvisia s činnosťou osoby,
 • reklama musí byť vynaložená so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov fyzickej alebo právnickej osoby,
 • reklama musí byť realizovaná v súlade so základnými požiadavkami na reklamu podľa zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov (t. j. napr. musí slúžiť na prezentáciu podnikateľskej činnosti s cieľom uplatniť produkty na trhu a pod., v zákone o reklame je však uvedené aj čo sa za reklamu nepovažuje – napr. označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou a pod.).

Výdavky (náklady) na reklamu sú daňovými výdavkami v plnej výške a nie sú limitované zákonom.

Fyzická alebo právnická osoba môže využiť napríklad tieto formy reklamy:

 • poskytovať vzorky, či ochutnávky výrobkov,
 • inzerovať v novinách, časopisoch,
 • reklama prostredníctvom katalógov, prospektov, či plagátov,
 • reklama prostredníctvom médií (rozhlas, televízia),
 • a iné.

Daňovým výdavkom na reklamu sú aj podľa § 19 ods. 2 písm. n) odpisy majetku, ktorý fyzická alebo právnická osoba priamo nevyužíva, avšak tým, že tento majetok poskytne inej osobe, ktorá ho využíva na zabezpečenie svojich zdaniteľných príjmov, zabezpečuje zdaniteľné príjmy aj sebe. Odpisy takéhoto majetku si môže uplatniť fyzická alebo právnická osoba do daňových výdavkov len v tom prípade, ak majetok, ktorý bol poskytnutý inej osobe slúži na podporu predaja tovaru, služieb alebo výrobkov osoby, ktorá majetok vlastní.

Príklady na daňové výdavky na reklamu v roku 2018

Príklad č. 1: František je živnostník a vykonáva stavebné úpravy pozemkov v okolí Prešova. V roku 2018 zaplatil reklamu v inzertnom časopise, ktorý je zameraný na Prešovský kraj. Na reklamu vynaložil výdavky vo výške 350 Eur. Sú výdavky na reklamu daňovým výdavkom?

František si môže výdavok vo výške 350 Eur na reklamu v inzertnom časopise uplatniť do daňových výdavkov, bez akéhokoľvek obmedzenia.

Príklad č. 2: Výrobca mäsa a mäsových výrobkov dodáva do rôznych predajní spolu s výrobkami, ktoré si objednali aj plagát, ktorý prezentuje produkty daného výrobcu. Cena všetkých plagátov, ktoré dal výrobca mäsa a mäsových výrobkov vytlačiť sú v hodnote 450 eur. Môže si tento výdavok na reklamu výrobca mäsa a mäsových výrobkov zahrnúť do daňových výdavkov?

Výrobca mäsa a mäsových výrobkov si môže výdavok vo výške 450 eur na vytlačené plagáty, ktoré prezentujú jeho výrobky, uplatniť do daňových výdavkov v plnej výške.

Prečítajte si tiež

Príklad č. 3: Distribútor mrazenej zeleniny poskytol svojmu dlhoročnému odberateľovi bezodplatne mraziaci box v hodnote vyššej ako 1 700 eur za kus. Distribútor poskytol tento mraziaci box na základe písomnej zmluvy, v ktorej sa dohodli s odberateľom , že bude slúžiť na propagáciu mrazenej zeleniny a taktiež aj mrazená zelenina distribútora bude v tomto boxe umiestnená. Môže si distribútor uplatniť odpisy tohto majetku do daňových výdavkov?

Distribútor mrazenej zeleniny si môže výšku príslušných daňových odpisov uplatniť do daňových výdavkov.

Výdavky (náklady) na reprezentáciu v daňových výdavkoch fyzickej alebo právnickej osoby v roku 2018

Ako sme vyššie v článku uviedli, daňové výdavky na reklamu nie sú zákonom o dani z príjmov nijako limitované. Limitované zákonom sú však výdavky (náklady) na reklamné predmety, ktoré fyzická alebo právnická osoba vynaloží za účelom reklamy svojej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 21 ods. 1 písm. h) daňovými výdavkami nie sú výdavky na reprezentáciu,okrem výdavkov na reklamné predmety, ktoré neprevyšujú hodnotu 17 eur za jeden reklamný predmet.

Za reklamné predmety nemožno považovať:

 • darčekové reklamné poukážky,
 • tabakové výrobky (okrem daňovníka, u ktorého je výroba tabakových výrobkov hlavným predmetom činnosti),
 • alkoholické nápoje, okrem alkoholických nápojov podľa osobitného predpisu (napr. tiché víno, šumivé víno a pod.) v úhrnnej výške najviac 5 % zo základu dane (neplatí pre daňovníka, u ktorého je výroba alkoholických nápojov hlavným predmetom činnosti).

Za reklamné predmety možno považovať napríklad:

 • diáre,
 • kľúčenky,
 • perá,
 • kalendáre,
 • a iné reklamné predmety.

Viac informácií o reklamných predmetoch si môžete prečítať v článku Reklamné predmety a ich daňové dopady.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na daňové výdavky na reklamné predmety v roku 2018

Príklad č. 1: Živnostník Ján dal vyrobiť 30 ks kalendárov a 30 ks pier s logom firmy. Kalendár bol v cene 8 eur za kus a pero 1 euro za kus. Tieto reklamné predmety rozdal bezplatne svojim partnerom ako poďakovanie za spoluprácu. Môže si nákup kalendárov a pier uplatniť do daňových výdavkov?

Ján si výdavky na nákup kalendárov a pier pre obchodných partnerov môže uplatniť do daňových výdavkov v plnej výške, nakoľko reklamný predmet nepresahuje hodnotu 17 eur za kus.

Príklad č. 2: Právnická osoba, ktorej predmetom podnikania je vykonávanie stavebných úprav, kúpila pre každého obchodného partnera fľašu slivovice, ktorej hodnota bola 15 eur za kus. Môže si nákup fliaš slivovice uplatniť do daňových výdavkov?

Nakoľko právnická osoba sa nezaoberá výrobou alkoholických nápojov, nemôže tento nákup uplatniť do daňových výdavkov.

Príklad č. 3: Právnická osoba, ktorej predmetom podnikania je výroba alkoholických nápojov, poskytla pre každého obchodného partnera fľašu slivovice, ktorej hodnota bola 10 eur za kus. Môže si tento výdavok uplatniť podnikateľ do daňových výdavkov?

Nakoľko sa právnická osoba zaoberá výrobou alkoholických nápojov, môže si poskytnutie fliaš slivovice uplatniť do daňových výdavkov spoločnosti.

Príklad č. 4: Živnostník Peter sa zaoberá daňovým poradenstvom. Ako poďakovanie za spoluprácu nakúpil pre svojich partnerov 40 fliaš šumivého vína v hodnote 10 eur za kus, t.j. spolu 400 eur. Môže si tento výdavok uplatniť do daňových výdavkov?

Peter si môže nákup šumivého vína uplatniť do daňových výdavkov (nakoľko nákup tohto typu alkoholického nápoju sa považuje za nákup reklamného predmetu), avšak je potrebné dbať na to, aby Peter vykázal v príslušnom zdaňovacom období základ dane (čiastkový základ dane) minimálne 8 000 eur (nakoľko suma 400 eur nepresahuje 5 % z vykázaného základu dane).

Príklad č. 5: Právnická osoba, ktorej prevádzkuje predajňu darčekových predmetov, kúpila 10tim obchodným partnerom tričká v hodnote 8 eur/kus. Na tieto tričká dala právnická osoba ručne vyšiť logo spoločnosti, a to v hodnote 10 eur/ kus. Môže si tento výdavok uplatniť do daňových výdavkov spoločnosti?

Nakoľko celková hodnota trička (nákupná cena trička + šitie loga) je 18 eur/ kus, podnikateľ si nemôže tento výdavok (náklad) vo výške 180 eur uplatniť do daňových výdavkov spoločnosti, pretože presahuje zákonom stanovenú hodnotu reklamného predmetu, t.j. viac ako 17 eur/kus. Právnická osoba je tak povinná zvýšiť o túto sumu základ dane v danom zdaňovacom období.

Ako sme už spomenuli všetky výdavky vynaložené na reprezentáciu (okrem vyššie uvedených reklamných predmetov) nie sú daňovými výdavkami a nie je možné si nimi znížiť daň z príjmov. Ide napríklad o výdavky vynaložené fyzickou alebo právnickou osobou na pohostenie, či občerstvenie (napr. obed pre obchodných partnerov, či občerstvenie pre zamestnancov na vianočnej akcii), ale aj dary a sponzorské ako reprezentácia spoločnosti, ktoré boli poskytnuté iným osobám či združeniam.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky