Odpisovanie majetku v roku 2019 (účtovné, daňové odpisy)

Ako v roku 2019 vypočítať účtovné a daňové odpisy dlhodobého majetku?

Jednou z povinností účtovnej jednotky je podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) povinnosť odpisovať hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami.

Odpis predstavuje trvalé zníženie hodnoty majetku, t. j. časť hodnoty dlhodobého majetku vyjadrenú v peňažných jednotkách, ktorá zodpovedá opotrebeniu majetku za určité obdobie. Výnimku z odpisovania tvoria pozemky a predmety z drahých kovov, ktoré sa neodpisujú, pretože svoju hodnotu v priebehu času nestrácajú, ale naopak, získavajú.

Odpisovaním sa rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve) alebo evidovaný (v daňovej evidencii) a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Odpisy sa členia na:

 • účtovné odpisy,
 • daňové odpisy.

Majetok, ktorý je predmetom odpisovania v roku 2019

Nie všetok majetok, ktorý spoločnosť vlastní, je predmetom odpisovania. Účtovná jednotka odpisuje dlhodobý hmotný alebo dlhodobý nehmotný majetok definovaný v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Účtovná jednotka v roku 2019 odpisuje tieto druhy dlhodobého hmotného majetku:

 • samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí (napríklad automobil alebo výrobná linka), ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, a ktorých vstupný cena je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva),
 • pestovateľské cely trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona,
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrňujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie,
 • technické zhodnotenie.

Dlhodobý nehmotný majetok je v zákone o dani z príjmov definovaný ako majetok so vstupnou cenou vyššou ako 2 400 € a dobou použiteľnosti, resp. s prevádzkovo-technickými funkciami dlhšími ako jeden rok. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpíše najviac do výšky vstupnej ceny s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahŕňa do základu dane podľa osobitných ustanovení.

Účtovné odpisy majetku v roku 2019

Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku, ktorý je využívaný účtovnou jednotkou, avšak maximálne do výšky ocenenia majetku v účtovníctve.

Účtovné odpisy sú upravené zákonom o účtovníctve a na rozdiel od daňových odpisov, má účtovná jednotka pri ich stanovení voľnejšiu ruku, napríklad pri stanovení počtu rokov odpisovania alebo zaokrúhľovaní.

Na začiatku odpisovania dlhodobého majetku si spoločnosť zostaví odpisový plán. Ten by mal napríklad zohľadňovať očakávané použitie majetku, intenzitu jeho využitia, technické alebo morálne zastaranie alebo zákonné a iné obmedzenia na používanie majetku. V prípade, ak by účtovná jednotka počas doby odpisovania zistila, že majetok využíva inak ako je uvedené v odpisovom pláne, môže ho prehodnotiť a upraviť. Treba upozorniť, že v prípade účtovných odpisov nemožno odpisovanie prerušiť, avšak ak v danom období účtovná jednotka majetok nepoužívala, môže upraviť odpisový plán o odpis za dané obdobie.

V rámci účtovných odpisov rozoznávame dve odpisové metódy, a to:

 • časové odpisové metódy,
 • výkonové odpisové metódy.

Najčastejšou voľbou pri účtovných odpisov sú práve časové metódy odpisovania. Pri nich musí účtovná jednotka poznať, resp. si stanoviť dobu využiteľnosti majetku v podniku. Táto metóda sa ďalej člení na:

 • časovú lineárnu (rovnomernú) metódu odpisovania – výška odpisu sa počas doby odpisovania nemení, využíva sa napríklad pri odpise automobilov,
 • časovú progresívnu metódu odpisovania – výška odpisu je v prvých rokoch odpisovania nižšia a postupne narastá, využíva sa napríklad pri odpise stroja, ktorý pracuje na 100 % až po pár rokoch zabehnutia,
 • časovú degresívnu metódu odpisovania – výška odpisu je v prvom roku odpisovania najvyššia a postupne klesá, využíva sa napríklad pri odpise výpočtovej techniky, ktorá je v prvých rokoch odpisovania využívaná najviac a jej používanie postupne klesá.
Prečítajte si tiež

Príklad na účtovné odpisy:  Účtovná jednotka v roku 2019 obstarala automobil za 40 000 € a predpokladá, že ho bude využívať rovnomerne po dobu 10 rokov, a teda bude využívať časovú lineárnu metódu odpisovania. Mesačná výška odpisu sa vypočíta ako 40 000/(10 x 12 mesiacov) = 333,33 €. Účtovná jednotka sa rozhodne, že odpisy bude zaokrúhľovať na celé eurá nahor – potom výška mesačného odpisu bude 334 €.

Okrem časových odpisových metód existujú aj výkonové odpisové metódy, ktoré sa najčastejšie využívajú pri odpisovaní majetku, ktorého výkon je ľahko merateľný, napríklad rôzne stroje, zariadenia, ale aj motorové vozidlá. Pri tomto type účtovných odpisov je potrebné stanovenie predpokladaného výkonu zariadenia za celú dobu jeho odpisovania, ďalej jeho skutočný výkon za obdobie, za ktoré sa počíta odpis, a po skončení obdobia presne určiť skutočný výkon zariadenia za toto obdobie.

Viac o účtovných odpisoch sa môžete dočítať v článku Účtovné metódy odpisovania.

Daňové odpisy majetku v roku 2019

Daňové odpisy, na rozdiel od tých účtovných, nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku. Vyjadrujú iba, akú výšku vstupnej ceny dlhodobého majetku si účtovná jednotka môže podľa zákona o dani z príjmov v danom roku uplatniť do daňových výdavkov.

Upravuje ich zákon o dani z príjmov, ich výška sa zisťuje na ročnej báze (nie mesačnej ako u účtovných odpisov) a neúčtujú sa. Pre daňové odpisy sú požiadavky zákona veľmi špecifické a účtovná jednotka si pri ich výpočte sama nemôže skoro nič určiť alebo upraviť. Možno ich prerušiť na jedno celé, alebo viac celých zdaňovacích období, pričom v ďalšom zdaňovacom období účtovná jednotka pokračuje v odpisovaní tak, ako keby nebolo prerušené, avšak celková doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia. Zákon o dani z príjmov určuje aj prípady, kedy je účtovná jednotka povinná odpisovanie prerušiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Doba odpisovania majetku sa určí podľa odpisovej skupiny, do ktorej je konkrétny majetok podľa prílohy č. 1 zákona o dani z príjmov zaradený. V závislosti od toho, v akej odpisovej skupine sa majetok nachádza, sa následne vyberie metóda odpisovania. Vo väčšine prípadov sa používa rovnomerná metóda odpisovania, ktorá je dovolená pri majetku vo všetkých odpisových skupinách. Možnosťou výberu je aj zrýchlená metóda odpisovania, ktorá sa smie využiť iba vo vybraných odpisových skupinách. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté odpisové skupiny spolu s dobou a metódami odpisovania. 

Odpisová skupina Doba odpisovania Metóda odpisovania
1 4 roky rovnomerná
2 6 rokov rovnomerná/zrýchlená
3 8 rokov rovnomerná/zrýchlená
4 12 rokov rovnomerná
5 20 rokov rovnomerná
6 40 rokov rovnomerná

Viac o tom, ako zaradiť majetok do správnej odpisovej skupiny sa dočítate v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2020.

Pri rovnomerných odpisoch je výška odpisu počas doby odpisovania rovnaká a určí sa ako podiel vstupnej ceny majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu.

Príklad na rovnomerné odpisy

Účtovná jednotka začiatkom roka 2019 obstarala automobil  za 40 000 € a predpokladá, že ho bude využívať rovnomerne po dobu 10 rokov. Automobil sa zaraďuje do prvej odpisovej skupiny, a preto sa bude odpisovať 4 roky (aj napriek tomu, že ho firma plánuje využívať 10 rokov). Ročný odpis sa vypočíta ako 40 000/4 = 10 000 €.

Výpočet zrýchlených odpisov, ktoré je možné využiť iba v druhej a tretej odpisovej skupine, je už o niečo náročnejší. Odpisy majetku sa vypočítajú:

 • v prvom roku odpisovania  hmotného majetku sa uplatní iba pomerná časť z ročného odpisu, pričom odpis sa určí ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, v ktorých sa o majetku účtuje (t. j. od mesiaca zaradenia majetku do užívania),
 • v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku sa odpis vypočíta ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre ďalšie roky odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už majetok odpisoval.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Odpisová skupina Odpis v prvom roku Ďalšie roky odpisovania Pre technické zhodnotenie
2 6 7 6
3 8 9 8

Príklad na zrýchlené odpisy

Účtovná jednotka začiatkom roka 2019 nakúpila trolejbus v sume 120 000 €. Trolejbus je podľa zákona o dani z príjmov zaradený do druhej odpisovej skupiny, a spoločnosť sa rozhodla ho zrýchlene odpisovať. Výpočet odpisov sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:

Rok odpisovania Výpočet daňového odpisu Zostatková cena
2019 120 000/6 = 20 000 € 100 000 €
2020 (2 x 100 000)/(7-1) = 33 334 € 66 666 €
2021 (2 x 66 666)/(7-2) = 26 667 € 39 999 €
2022 (2 x 39 999)/(7-3) = 20 000 € 19 999 €
2023 (2 x 19 999)/(7-4) = 13 333 € 6 666 €
2024 (2 x 6 666)/(7-5) = 6 666 € 0 €

Ak účtovná jednotka nakúpi dlhodobý majetok počas roka, je možné v prvom roku odpisovania uplatniť len pomernú časť z ročného odpisu majetku v závislosti od počtu mesiacov (začínajúc od mesiaca jeho zaradenia do užívania).

Porovnanie účtovných a daňových odpisov v roku 2019

Ku koncu účtovného obdobia, keď je už vyčíslená suma účtovných odpisov za celé obdobie a sú vyčíslené aj daňové odpisy, dôjde k ich porovnaniu.

Prečítajte si tiež

Pripočítateľnou položkou k výsledku hospodárenia je rozdiel, o ktorý suma účtovných odpisov hmotného majetku prevyšuje sumu daňových odpisov. Odpočítateľná položka k výsledku hospodárenia predstavuje rozdiel, o ktorý suma daňových odpisov hmotného majetku prevyšuje sumu účtovných odpisov uplatnených v účtovníctve.

Vecné rozdiely, ktoré sú medzi účtovnými a daňovými odpismi sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke:

Účtovné odpisy Daňové odpisy
Miera opotrebenia skutočná nezodpovedá skutočnosti
Účtovanie účtujú sa neúčtujú sa
Kategória mesačná ročná
Právna úprava zákon o účtovníctve zákon o dani z príjmov
Zaokrúhľovanie podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky na celé eurá nahor
Prerušenie doby odpisovania nemožné (možno ale upraviť odpisový plán) možno využiť

Ako prebieha odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v roku 2020, ako aj zmeny, ktoré pri odpisovaní nastali nájdete v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky