Obmedzenie odpisovania luxusných automobilov od roku 2015

Od roku 2015 sa bude na odpisy luxusných automobilov vzťahovať obmedzenie ich zahrňovania do základu dane.

Obmedzenie zahrňovania odpisov osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac do daňových výdavkov

Pri osobných automobiloch zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac sa od roku 2015 novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) zavádza obmedzenie zahrňovania ich daňových odpisov do základu dane. Základ dane sa však bude upravovať len vtedy,ak bude v príslušnom zdaňovacom období vypočítaný základ dane nižší ako úhrn odpisov týchto osobných automobilov vypočítaných z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur.

V prípade vzniku povinnosti úpravy základu dane sa základ dane zvýši o kladný rozdiel medzi úhrnom skutočne uplatnených daňových odpisov v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a úhrnom ročných odpisov alebo pomerných častí ročných odpisov za príslušné zdaňovacie obdobie z týchto osobných automobilov vypočítaných zo vstupnej ceny 48 000 eur rovnomernou metódou odpisovania. Takáto úprava základu dane sa nevykoná u prenajímateľa, ktorý predmetné osobné motorové vozidlá so vstupnou cenou 48 000 eur a viac poskytuje na operatívny prenájom.

Poznámka: Obsah skupiny produktov kódu 29.10.2 podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydanej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008.

29.10.2 Osobné automobily
29.10.21 Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov menším alebo rovným ako 1500 cm3, nové
29.10.22 Vozidlá so zážihovým motorom s vnútorným spaľovaním, s obsahom valcov väčším ako 1500 cm3, nové
29.10.23 Vozidlá s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou), nové
29.10.24 Ostatné motorové vozidlá na prepravu osôb

Príklad na úpravu základu dane v nadväznosti na odpisy osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac

Daňovník si kúpil v januári v roku 2015 osobný automobil, ktorého vstupná cena bola 80 000 eur. Žiadne iné osobné automobily vo svojom majetku tento daňovník neeviduje. Osobné automobily patria do odpisovej skupiny jedna s dobou odpisovania štyri roky, pričom od roku 2015 je možné pre majetok zaradený to tejto odpisovej skupiny uplatňovať len rovnomernú metódu odpisovania. Výška ročného odpisu zo vstupnej ceny automobilu je 20 000 eur (80 000 / 4) a z limitovanej vstupnej ceny je 12 000 eur (48 000 / 4).

V nasledujúcej tabuľke je znázornená úprava základu dane tohto daňovníka počas rôznych rokov s rôznou výškou vykázaného základu dane z príjmov.

Rok Základ dane (v EUR) Skutočne uplatnený daňový odpis (v EUR) Daňový odpis z limitovanej vstupnej ceny (v EUR) Zvýšenie základu dane (v EUR)
2015 10 000 20 000 12 000 8 000
2016 15 000 20 000 12 000 -
2017 23 000 20 000 12 000 -
2018 8 000 20 000 12 000 8 000

Základ dane sa v našom príklade upravoval len vtedy, ak bola výška vyčísleného základu dane v príslušnom zdaňovacom období nižšia ako 12 000 eur (výška daňového odpisu vypočítaného z limitovanej vstupnej ceny 48 000 eur). Zvýšenie základu dane sa vykonávalo v sume rozdielu medzi výškou skutočne uplatneného daňového odpisu a výškou daňového odpisu z limitovanej vstupnej ceny vypočítaného rovnomernou metódou odpisovania.

Obmedzenie zahrňovania nájomného pri operatívnom lízingu osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac do daňových výdavkov

Obmedzenie pri luxusných osobných automobiloch sa novelou zákona o dani z príjmov od roku 2015 zavádza aj na nájomné pri operatívnom lízingu týchto automobilov zahrňované do daňových výdavkov u nájomcu.  Pri operatívnom prenájme, resp. operatívnom lízingu osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac sa zavádza u nájomcu obmedzenie zahrňovania nákladov (výdavkov) v podobe nájomného do základu dane. Nájomca bude základ dane upravovať len vtedy,ak v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane nižší ako súčet násobkov počtu prenajatých osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období. Suma 14 400 eur bola pritom stanovená tak, aby predstavovala ročný odpis zo vstupnej ceny 48 000 eur zvýšený o 20 % ziskovú prirážku u prenajímateľa (14 400 = 48 000 / 4 x 1,2).

Prečítajte si tiež

Ak nájomcovi vznikla povinnosť úpravy základu dane, základ dane sa zvýši o rozdiel medzi úhrnom uplatneného nájomného na základe operatívneho lízingu (na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci) v daňových výdavkoch v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a súčtom násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období.

Príklad na úpravu základu dane u nájomcu osobného automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac prenajatého formou operatívneho prenájmu

Daňovník uzatvoril v októbri v roku 2015 nájomnú zmluvu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci (operatívny prenájom) na osobný automobil, ktorého vstupná cena u prenajímateľa bola 80 000 eur. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu 48 mesiacov (od októbra 2015 do septembra 2019). Mesačné nájomné tohto automobilu je vo výške 2 000 eur. V roku 2015 bude výška nájomného počas mesiacov október až december 6 000 eur (3 x 2 0000 eur) a pomerná výška limitovaného nájomného 3 600 eur (14 400 / 12 x 3). Obdobne sa pri výpočte nájomného postupuje aj v roku 2019.

V nasledujúcej tabuľke je ilustrovaná úprava základu dane nájomcu počas rokov 2015 až 2019 s rôznou výškou vykázaného základu dane.

Rok Základ dane nájomcu (v EUR) Uplatnená výška nájomného v daňových výdavkoch (v EUR) Limitovaná výška nájomného (v EUR) Zvýšenie základu dane (v EUR)
2015 2 000 6 000 3 600 2 400
2016 15 000 24 000 14 400 -
2017 13 000 24 000 14 400 9 600
2018 16 000 24 000 14 400 -
2019 10 000 18 000 10 800 7 200

Základ dane nájomcu sa upravoval len vtedy, ak bola výška základu dane v príslušnom zdaňovacom období nižšia ako výška limitovaného nájomného zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období. Zvýšenie základu dane sa vykonávalo v sume rozdielu medzi výškou nájomného uplatneného v daňových výdavkoch a pomernou výškou limitovaného nájomného zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období.

Prečítajte si tiež súvisiace články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky