Pohonné látky ako daňové výdavky v roku 2019

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zaradený automobil v obchodnom majetku, má na výber tri spôsoby uplatňovania spotreby pohonných látok do výdavkov.

Uplatnenie výdavkov (nákladov) na pohonné látky, ktoré fyzická alebo právnická osoba spotrebuje pri používaní motorového vozidla upravuje § 19 ods. 2 písm. l), prípadne v špecifickom prípade fyzickej osoby § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Od 21.7. 2020 je možné do daňových výdavkov uznať vyššiu sumu na spotrebované pohonné látky. Viac si prečítate v článku Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch od 21.7.2020 alebo Spotreba pohonných látok od 21.7.2020 – praktické príklady.

Pohonné látky ako daňové výdavky živnostníka alebo inej SZČO v roku 2019

Uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky sa u fyzickej osoby – živnostníka, resp. inej SZČO odlišuje v tom, či ide o spotrebu pohonných látok:

  • automobilu zaradeného v obchodnom majetku, alebo
  • automobilu nezaradeného v obchodnom majetku (t.j. súkromný automobil).

Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch živnostníka alebo inej SZČO pri používaní automobilu nezaradeného v obchodnom majetku

Živnostník, ktorý je vlastníkom alebo bezpodielovým spoluvlastníkom (t.j. ak je automobil vo vlastníctve manželky) súkromného automobilu, môže tento automobil využívať aj v podnikaní. V praxi sa častokrát stáva, že živnostníci alebo iné SZČO využívajú súkromný automobil hlavne z dôvodu pracovnej cesty, či už tuzemskej alebo zahraničnej.

Je potrebné pripomenúť, že živnostník alebo iná SZČO je na pracovnej ceste, ak vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v inom mieste, ako je miesto, v ktorom túto podnikateľskú činnosť pravidelne vykonáva.

V prípade, ak živnostník používa automobil nezaradený v obchodnom majetku na pracovnej ceste, môže si do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. e) uplatniť výdavky na spotrebované pohonné látky nasledovne:

  • do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu (iba v prípade, ak automobil nebol zahrnutý v obchodnom majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach) a do výšky základnej náhrady za každý km jazdy (v súčasnosti 0,183 €/km jazdy, po schválení novely zákona o cestovných náhradách to môže byť 0,193 €/km jazdy),
  • vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov (podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia) pre každé motorové vozidlo samostatne. Ak si živnostník alebo iná SZČO uplatní tieto paušálne výdavky, nemá už nárok na uplatnenie si základnej náhrady za každý jeden km jazdy.

V prípade, ak si živnostník vyberie uplatňovanie paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok, musí stav tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia preukázať dokladom, ktorý bude hodnoverný.

Spotrebu pohonných látok do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a do výšky základnej náhrady vypočítame nasledovne:

Spotrebu pohonných látok v daňových výdavkoch vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za zdaňovacie obdobie vypočítame nasledovne:

(spotreba PHL v litroch / 100) * 50 % (k primeranému počtu najazdených km)

Ako môžeme vidieť, živnostník alebo iná SZČO v každom prípade potrebuje pre uplatnenie spotreby pohonných látok preukázať ich nákup, a to prostredníctvom dokladov o nákupe pohonných látok prevádzkovateľom čerpacej stanice (pokladničných dokladov z registračnej pokladnice, či faktúr). V tomto prípade nie je možné využiť pri výpočte spotreby pohonných látok cenu zistenú prostredníctvom Štatistického úradu.

Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch živnostníka alebo inej SZČO pri používaní automobilu zaradeného v obchodnom majetku

Živnostník alebo iná SZČO si pri uplatňovaní spotreby pohonných látok do daňových výdavkov v prípade používania automobilu zaradeného v obchodnom majetku, môže vybrať jeden z troch spôsobov uvedených v § 19 ods. 2 písm. l), a to podľa toho, ktorý mu najviac vyhovuje. Platí, že ak má živnostník alebo iná SZČO v obchodnom majetku zaradené viaceré dopravné prostriedky, je možné pre každý z nich vybrať iný spôsob uplatňovania spotreby pohonných látok do daňových výdavkov.

Prečítajte si tiež

Nakoľko sú tieto spôsoby uplatnenia spotreby pohonných látok do daňových výdavkov rovnaké, ako u právnickej osoby, popíšeme si ich bližšie v časti článku „Pohonné látky ako daňové výdavky právnickej osoby v roku 2019“.

Informácie súvisiace s inými daňovými výdavkami pri používaní automobilu u živnostníka či inej SZČO nájdete aj v článku Automobil v podnikaní fyzickej osoby v roku 2018 (daňové hľadisko)

Pohonné látky ako daňové výdavky právnickej osoby (napr. s.r.o.) v roku 2019

Právnická osoba, ako aj fyzická osoba, ktorá používa automobil zaradený v obchodnom majetku si môže vybrať jeden z troch nasledujúcich spôsobov uplatnenia spotreby pohonných látok do daňových výdavkov v roku 2019:

1.     spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch podľa cien platných v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze

Ak sa právnická alebo fyzická osoba rozhodne uplatňovať spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov podľa cien platných v čase ich nákupu a podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, vzniká tu povinnosť viesť tzv. knihu jázd.

V prípade, ak by sa spotreba pohonných látok uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhodovala so skutočnou spotrebou pohonných látok, prípadne sa tam vôbec neuvádza, pri výpočte spotreby pohonných látok sa vychádza:

  • zo spotreby preukázanej dokladom, ktorý vydá osoba, ktorá má udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu,
  • z doplňujúcich údajov výrobcu, či predajcu, ktoré preukazujú inú spotrebu pohonných látok.

Spotrebu pohonných látok na základe spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze a doložených dokladov za nákup pohonných látok vypočítame nasledovne:

Poznámka: spotreba PHL v litroch z údajov v osvedčení o evidencii vozidla alebo z technického preukazu
(spotreba PHL v litroch / 100) * (najazdené kilometre * cena pohonnej látky za 1 liter)

Napríklad: Štefan je živnostník a má vozidlo zaradené v obchodnom majetku. V technickom preukaze má uvedenú spotrebu PHL – kombinovanú 6,2 litra/100 km. Za mesiac máj 2019 najazdil spolu 3 000 km a doložil doklady o tankovaní pohonnej látky vo výške 290 eur. V technickom preukaze má uvedenú spotrebu PHL – kombinovanú 6,2 litra/100 km.

Nakoľko v knihe jázd sa zaznamenávajú spravidla pracovné cesty na dennej báze s uvedením daných kilometrov, počiatočného stavu tachometra, konečného stavu tachometra, či stavu litrov v nádrži, bolo by komplikované uviesť výpočet spotreby, či nadspotreby pohonných látok za celý mesiac, a preto si pre výpočet mesačnej spotreby pohonných látok si zadáme jednotnú cenu pohonnej látky na celý mesiac máj, a to 1,444 €/liter (t.j. ako keby celý mesiac máj tankoval za tú istú cenu).

Spotrebu pohonných látok vypočítame:

 (6,2/100) * 3 000 km * 1,444 € = 268,584 €, po zaokrúhlení = 268,58 €.

Uvedené znamená, že Štefan si môže do daňových výdavkov za mesiac máj 2019 uplatniť spotrebu pohonných látok vo výške 268,58 €. Nakoľko doložil doklady o nákupe pohonnej látky vo výške 290 €, rozdiel 21,42 € (290 € - 268,58 €) je nadspotreba pohonných látok, ktorá nie je daňovým výdavkom živnostníka.

2.     spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel

Právnická alebo fyzická osoba uplatní spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov, pričom je potrebné aby preukázala nákup pohonných látok príslušným dokladom (pokladničným dokladom z registračnej pokladnice alebo faktúrou), ale najviac len do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidla (GPS).

Údaje vykázané z prístroja satelitného systému sledovania prevádzky vozidla zároveň slúži ako kniha jázd u právnickej, či fyzickej osoby.

Prečítajte si tiež

V tomto prípade, nie je potrebné sledovať a prepočítavať spotrebu podľa osvedčenia alebo podľa technického preukazu, nakoľko fyzická alebo právnická osoba uplatní preukázateľné výdavky na nákup pohonných látok vykázané z prístroja satelitného systému sledovania prevádzky vozidla. Fyzická alebo právnická osoba v tomto prípade nerieši spotrebu, či prípadnú nadspotrebu pohonných látok, nakoľko uplatňuje preukázané výdavky na nákup pohonných látok a preukazuje to nielen dokladom, ale aj výstupom zo zariadenia, ktoré sleduje prevádzku vozidla.

Spotrebu pohonných látok na základe najazdených kilometrov z prístroja satelitného systému  a doložených dokladov za nákup pohonných látok vypočítame nasledovne:

Poznámka: spotreba PHL v litroch z údajov zo satelitného systému (GPS) sledovania prevádzky vozidla
(spotreba PHL v litroch / 100) * najazdené kilometre * cena pohonnej látky za 1 liter

Napríklad: Vozidlo Peugeot 208 je zaradené v obchodnom majetku spoločnosti ABCX, s.r.o. Jazdy tohto vozidla sú zaznamenávané prostredníctvom satelitného systému sledovania prevádzky vozidla. Dňa 21.5.2019 zamestnanec Peter nakúpil pohonné látky do tohto automobilu za cenu 50 € (doklad o nákupe pohonných látok doložil). Spoločnosť si môže do daňových výdavkov zahrnúť výdavky na spotrebované pohonné látky vo výške 50 €, nakoľko v tomto prípade sa neprepočítava spotreba, či nadspotreba pohonných látok. Podkladom pre zaúčtovanie takéhoto výdavku bude okrem dokladu z nákupu pohonnej látky aj výstup z daného zariadenia na sledovanie prevádzky vozidiel (kde bude uvedené počet km najazdených za sumu 50 €).

Článok pokračuje pod reklamou

3.     spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za zdaňovacie obdobie

V tomto prípade fyzická alebo právnická osoba uplatní výdavky na spotrebované pohonné látky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra, a to na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia (pre každé jedno vozidlo samostatne).

Ak sa právnická alebo fyzická osoba rozhodne uplatňovať tento spôsob spotreby pohonných látok do daňových výdavkov, nevzniká jej povinnosť viesť knihu jázd.

Prečítajte si tiež

Je však potrebné upozorniť na to, že v § 19 ods. 2 písm. t) zákona o dani z príjmov je uvedené, že fyzická alebo právnická osoba si môže uplatniť výdavky (náklady) na používanie majetku (napr. pri automobiloch na odpisy, či náklady na opravu a pod.) aj formou paušálnych výdavkov, a to vo výške 80 %, ak je tento majetok využívaný na súkromné účely. Avšak ak sa fyzická alebo právnická osoba rozhodne uplatňovať paušálne výdavky na spotrebu pohonných látok  vo výške 80 %, neznamená to ešte, že tento automobil používa aj na súkromné účely, a preto je potrebné myslieť na to, že uplatňovanie takýchto paušálnych výdavkov na spotrebu pohonných látok nemá vplyv na uplatňovanie ostatných výdavkov (napr. na odpisy automobilu), ak je tento automobil používaný iba na podnikanie.

V prípade, ak by fyzická alebo právnická osoba využívala automobil aj na súkromné účely, môže si niektoré výdavky (náklady) na automobil uplatniť do daňových výdavkov až do výšky 80 %, bez ohľadu na to, v akom pomere využíva majetok na podnikanie a na súkromné účely. Uvedené však neplatí, pre spotrebu pohonných látok, nakoľko si ich môže paušálne uplatniť len v takom pomere, v akom ich využíva na podnikanie.

Viac informácií o daňových výdavkov pri používaní majetku aj na súkromné účely si môžete prečítať v článku Daňové výdavky pri používaní majetku na súkromné účely v roku 2019

Spotrebu pohonných látok do výšky 80 % na základe primerane najazdených kilometrov (zo stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia) a doložených dokladov za nákup pohonných látok vypočítame nasledovne:

(spotreba PHL v eurách / 100) * 80 % (k primeranému počtu najazdených km)

Napríklad: Mária je živnostníčka a má vozidlo zaradené v obchodnom majetku. Za rok 2018 spotrebovala pohonné látky vo výške 2 500 €. Nevedie si knihu jázd.

Spotrebu pohonných látok za celé zdaňovacie obdobie vypočítame nasledovne: (2500 €/100) * 80 % = 2000 €.

Samozrejme spotreba pohonných látok vo výške 2 000 € (t.j. 80 % z 2 500 €) sa musí porovnať aj k primeranému množstvu najazdených kilometrov, a to podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Spoločným znakom týchto spôsobov uplatňovania spotreby pohonných látok do daňových výdavkov je to, že v každom prípade musí byť doložený doklad preukazujúci nákup pohonnej látky.

Informácie súvisiace s inými daňovými výdavkami pri používaní automobilu u právnickej osoby nájdete aj v článku Automobil v podnikaní v s.r.o. v roku 2018 (daňové hľadisko)

Elektrická energia ako pohonná látka v daňových výdavkoch fyzickej alebo právnickej osoby v roku 2019

Ak má fyzická alebo právnická osoba zaradený v obchodnom majetku elektromobil, pohonnou látkou je elektrická energia. Ako však uplatniť spotrebu takejto pohonnej látky (t.j. elektrickej energie) do daňových výdavkov?

Nakoľko v technickom preukaze alebo v osvedčení o evidencii vozidla sa neuvádza spotreba, ale výkon daného motorového vozidla, fyzická alebo právnická osoba môže spotrebu takejto pohonnej látky uplatniť do daňových výdavkov nasledovne:

  • meračom, ktorý je zabudovaný priamo vo vozidle: v tomto prípade vie fyzická alebo právnická osoba vie zistiť presný odber elektrickej energie a vie vypočítať spotrebu pohonnej látky,
  • vlastným meraním: v tomto prípade fyzická alebo právnická osoba je povinná viesť knihu jázd a v internej smernici má popísaný presný postup na zistenie skutočnej spotreby elektrickej energie. Fyzická alebo právnická osoba si vie pri vlastnom meraní pomôcť postupom ustanoveným v oznámení Ministerstva financií SR o spôsobe stanovenia výšky daňového výdavku na spotrebu pohonných látok  motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu a špeciálne použitie.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má zaradený elektromobil v obchodnom majetku nabíja tento elektromobil v nabíjacej stanici alebo nabíjaním na báze striedavého prúdu, a tým získa buď doklad o nabití elektromobilu (kde bude mať aj uvedenú cenu pohonnej látky za 1 kWh) alebo faktúru za elektrickú energiu.

O náhradách za použitie súkromného motorového vozidla zamestnanca na pracovnej ceste, ako aj o iných náhradách na pracovnej ceste si môžete prečítať článok Cestovné náhrady v roku 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Daňové výdavky po zaplatení v roku 2023

Niektoré výdavky vymedzené v zákone o dani z príjmov znížia daň z príjmov až v momente ich zaplatenia. Aké to sú, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky