Daňové priznanie s. r. o. za rok 2019 – príklad (pripočítateľné a odpočítateľné položky)

Postup, ako vyplniť daňové priznanie s. r. o. za rok 2019, na praktickom príklade s vyplnením priznania a úpravami o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Kedy je spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019?

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ustanovuje, že povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov majú všetky právnické osoby, ktoré sú obchodnými spoločnosťami. Z uvedeného vyplýva, že spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.) je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za každé zdaňovacie obdobie.

Viac informácií o tom, kto musí a naopak, kto nemusí podať daňové priznanie za rok 2019 si môžete prečítať v článku Kto (ne) musí podať daňové priznanie za rok 2019?

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019?

Na základe § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov je právnická osoba povinná podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Uvedené znamená, že za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2019 je lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 31.3.2020.

S. r. o. si však môže lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov predĺžiť, a to o:

 • celé tri kalendárne mesiace,
 • celých šesť kalendárnych mesiacov (ak mala príjmy zo zdroja v zahraničí).

Upozorňujeme, že ak je s. r. o. v konkurze alebo v likvidácii, lehotu na podanie daňového priznania si môže predĺžiť len na základe žiadosti (nie oznámenia).

Ako oznámiť odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 si môžete prečítať v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 - vzor.

Aktualizácia: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Na akom vzore tlačiva má s. r. o. podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019?

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 sa zmenil opatrením Ministerstva financií SR č. MF/013624/2019-721 zo dňa 22. augusta 2019. Na základe toho musí s. r. o. pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov použiť toto nové tlačivo, ktoré obsahuje zmeny, ktorú súvisia napr. so zmenou spôsobu zaokrúhľovania, či zrušením inštitútu daňovej licencie.

Nový vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov pre právnické osoby  nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020).

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov s. r. o. za rok 2019?

Okrem potrebných krokov pred vyplnením daňového priznania za rok 2019, ako je napr. vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania, tvorba opravných položiek a rezerv a nakoniec aj stanovenie výsledku hospodárenia, musí s. r. o. upraviť výsledok hospodárenia na základ dane (resp. daňovú stratu) o tzv. pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Prečítajte si tiež

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2019 môže byť nápomocný aj náš článok Ako vyplniť priznanie právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019, kde nájdete informácie o tom, ako vyplniť dôležité časti daňového priznania.

Postup na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019 s. r. o. uvádzame na praktickom príklade.

Príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (s. r. o.) za rok 2019

Na základe nižšie zadaného príkladu sme pre vás pripravili aj vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov spoločnosti ABCX, s. r. o. za rok 2019.

Spoločnosť ABCX, s. r. o. dosiahla za rok 2019 výsledok hospodárenia 24 500 € (výnosy 150 000 €, náklady 125 500 €). Za rok 2018 vykázala daňovú stratu vo výške 2 000 €.

Spoločnosť má v nákladoch zaúčtované tieto sumy, ktoré nie sú podľa zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami, t. j. sú to tzv. pripočítateľné položky:

 • nadspotrebu pohonných látok áut, ktoré sú zaradené v majetku a používajú sa na podnikanie: 150 €,
 • reprezentačné – občerstvenie a reklamné predmety za viac ako 17 € za kus: 925 €,
 • poškodený hmotný majetok, ktorého zostatková cena bola 2 800 €, avšak spoločnosť o poisťovne prijala náhradu len vo výške 2 000 € (rozdiel: 800 €),
 • rezervu na vypracovanie daňového priznania a na audit: 800 €,
 • nezaplatenú faktúru za vedenie účtovníctva – december 2019 (uhradená až 29.1.2020): 300 €.
 • Spoločnosť má zaúčtované účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku vo výške 25 000 € a daňové odpisy sú vo výške 23 500 € (rozdiel: 1 500 €).

Aké ďalšie pripočítateľné položky poznáme a ako ich uvádzať v daňovom priznaní v roku 2020 nájdete v článku Pripočítateľné položky v roku 2020 (v daňovom priznaní za rok 2019).

Medzi tzv. odpočítateľné položky spoločnosť vyčlenila:

 • zúčtovanie nedaňovej rezervy vytvorenej v roku 2018 na právne služby vo výške 2 800 € (v roku 2018 bola táto rezerva pripočítateľnou položkou),
 • náklad za účtovné služby za december 2018 vo výške 300 €, ktorý bol uhradený 10.1.2019 (v roku 2018 pripočítateľná položka).
Článok pokračuje pod reklamou

Postup na vyplnenie:

Na prvej strane daňového priznania vyplní spoločnosť druh daňového priznania a zdaňovacie obdobie, za ktoré daňové priznanie podáva – od 01.01.2019 do 31.12.2019. Rovnako tu vyplní aj svoje identifikačné údaje, ako je DIČ, IČO, právna forma, SK NACE a v I. časti – údaje o daňovníkovi vyplní obchodné meno a sídlo spoločnosti.

Spoločnosť pokračuje následne vyplnením II. časti – Výpočet základu dane a dane. Na riadku 100 uvedie výsledok hospodárenia pred zdanením, t. j. sumu z III. časti riadku 3 tabuľky F. V tabuľke F uvedie výnosy vo výške 150 000 €, náklady vo výške 125 500 € a rozdiel na riadku 3 vo výške 24 500 €.

Prečítajte si tiež

Ďalším krokom je vyplnenie tzv. pripočítateľných a odpočítateľných položiek, t. j. vyplnenie časti Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami – riadky 110 až 200 a časti Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami – riadky 210 až 300.

Do riadkov 110 až 200 spoločnosť vpíše tieto hodnoty:

 • riadok 130 – výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa § 21 alebo § 21a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s § 19 zákona: úhrnná suma tabuľky A – III. časť: 2 675 € (jej vyplnenie uvádzame nižšie),
 • riadok 140 – sumy podľa § 17 ods. 19 zákona, ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia: 300 € (nezaplatená faktúra za vedenie účtovníctva),
 • riadok 150 – rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku: 1 500 €,
 • riadok 200 – medzisúčet: 4 475 €.

Tabuľku A - III. časť spoločnosť vyplnila nasledovne:

 • riadok 3: spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok: 150 €,
 • riadok 6: výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa § 21 ods. 1 písm. h) zákona: 925 €,
 • riadok 7: manká a škody presahujúce prijaté náhrady: 800 €,
 • riadok 10: tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. j) zákona: 800 €,
 • riadok 17: súčtový riadok, t. j. úhrn riadkov 1 až 16 tabuľky: 2 675 € (150+925+800+800).

Tabuľku B -  III. časť spoločnosť vyplnila nasledovne:

 • riadok 1: účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku: 25 000 €,
 • riadok 2: daňové odpisy hmotného majetku: 23 500 €,
 • riadok 6: odpisy hmotného majetku zahrnutého do základu dane: 23 500 €.

Do riadkov 210 až 300 spoločnosť vpíše tieto hodnoty:

 • riadok 270 – sumy podľa § 17 ods. 19 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014, podľa § 52 ods. 12 a § 17 ods. 19 zákona, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, ak nie sú súčasťou sumy v r. 100: 300 € (náklad za účtovné služby roka 2018 uhradené v 2019),
 • riadok 290 – ostatné položky znižujúce r. 100, neuvedené v r. 210 až 280: 2 800 € (zrušenie nedaňovej rezervy vytvorenej v roku 2018),
 • riadok 300 medzisúčet: 3 100 €.

Po vyplnení tzv. pripočítateľných a odpočítateľných položiek, spoločnosť vyplní riadok 301, t. j. základ dane alebo daňovú stratu (r. 100 + r. 200 – r. 300 + r. 10 tabuľky H) = 25 875 € (24 500 + 4 475 – 3100). Nakoľko spoločnosť v roku 2019 nemala položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu, ktoré sa uvádzajú na riadkoch 302 až 308, uvedie aj na riadku 310 a 400 sumu základu dane 35 875 €.

Keďže spoločnosť v roku 2018 vykázala daňovú stratu 2 000 €, uvedie najprv túto daňovú stratu v tabuľke D – Evidencia a odpočet daňovej straty ( k r. 410 II. časti) – stĺpec 4, kde uvedie dátum zdaňovacieho obdobia, od 1.1.2018 do 31.12.2018, na riadku 1 uvedie celkovú výšku vykázanej daňovej straty, t. j. sumu 2 000 €, na riadku 2 uvedie časť odpočítanú v príslušnom zdaňovacom období, t. j. 1/4 z daňovej straty – 500 € a na riadku 3 uvedie zostávajúcu časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, t. j. sumu 1 500 €. Následne v stĺpci 8 na riadku 2 uvedie súčet časti odpočítavanej v príslušnom zdaňovacom období, t. j. sumu 500 € a na riadku 3 uvedie súčet zostávajúcej časti na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, t. j. sumu 1 500 €. Keď má spoločnosť vyplnenú túto tabuľku, uvedie sumu z riadku 2 stĺpca 8, t. j. 500 € na riadku 410.

Po odpočte daňovej straty, uvedie spoločnosť na riadku 500 základ dane znížený o daňovú stratu (r. 400 – r. 410) = 25 875 € - 500 € = 25 375 €. Túto sumu uvedie aj na riadku 510. Nasleduje výpočet dane z príjmov na riadku 600, t. j. 21 % zo sumy na riadku 510 = 5 328,75 €. Túto sumu uvedie aj na riadku 700, 800, 1050, 1080 a nakoniec aj na riadku 1100 – daň na úhradu. Túto daň je povinná spoločnosť ABCX, s. r. o. uhradiť v termíne na podanie daňového priznania za rok 2019.

Spoločnosť nesmie zabudnúť vypočítať aj daň na účely určenia výšky preddavkov na daň. Nakoľko spoločnosť v roku 2019 dosiahla výnosy vyššie ako 100 000 €, vypočíta riadok 1110 nasledovne: ((r.500 * 21) /100 – r. 610) = (25 375 * 21) / 100 – 0 = 5 328,75 €. Nakoľko je táto suma vyššia ako 5 000 € a nižšia ako 16 600 €, bude spoločnosť povinná platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov.

Prečítajte si tiež

Spoločnosť ABCX, s. r. o. za rozhodne poukázať podiel zaplatenej dane organizácii a preto vyplní VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Na riadku 1 uvedie daň z príjmov z r. 1080, t. j. sumu 5 328,75 €. Keďže spoločnosť neposkytla žiaden finančný dar, môže si uplatniť len 1 % zo zaplatenej dane, t. j. na riadku 4 uvedie sumu 53,28 €. V riadku 5 uvedie počet prijímať podielu zaplatenej dane, t. j. 1, nakoľko túto sumu chce poukázať iba 1 organizácii. Následne vyplní údaje o prijímateľovi č. 1, kde uvedie sumu v eurách, t. j. celkovú sumu poukázaného podielu dane – 53,28 € a uvedie údaje o prijímateľovi.

V poslednom rade nesmie spoločnosť zabudnúť vyplniť na konci VII. časti daňového priznania – údaje o osobe oprávnenej na podanie daňového priznania za právnickú osobu, kde okrem osobných údajov – meno, priezvisko a adresy trvalého pobytu, uvedieme vzťah k právnickej osobe.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky