Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 (v roku 2021)

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 (v roku 2021)
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Prehľad o tom, kto je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, aké termíny platia pre podanie priznania a pre zaplatenie dane a aké tlačivo daňového priznania pre rok 2020 použiť.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 u fyzickej osoby

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 jej vzniká v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahnu sumu 2 207,10 eur alebo ak vykázala stratu. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Fyzická osoba nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov ak :

 • celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 nepresiahli sumu 2 207,10 eur, výnimkou je fyzická osoba, ktorá vykázala daňovú stratu, alebo
 • príjmy v roku 2020 síce presiahli hranicu 2 207,10 eur, ale fyzická osoba dosiahla výlučne príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (vrátane dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru) a požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane. Výnimkou sú prípady podľa § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov, kedy zamestnávateľ nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane, príjmy plynú zo zdrojov v zahraničí, nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň alebo daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
 • má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 zákona (ak sa rozhodne, že daň vyberanú zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov nebude považovať za preddavok).

V závislosti od toho, aké príjmy plynú fyzickej osobe, podáva fyzická osoba daňové priznanie typ A (iba príjmy zo závislej činnosti) alebo daňové priznanie typ B (ak fyzická osoba dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti).

Ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby (napríklad aj živnostníka) sa dozviete v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 – ako na to?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 u právnickej osoby

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 má právnická osoba v prípade, ak má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia, bez ohľadu na výšku dosiahnutých príjmov (na rozdiel od fyzickej osoby). Daňové priznanie musia podať aj zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky podľa § 16 zákona o dani z príjmov, z ktorých sa daň nevyberá zrážkou, resp. vyberá zrážkou, ale zrazenú daň možno považovať za preddavok.

Právnická osoba (s výnimkou daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie) má vždy povinnosť podať daňové priznanie, bez ohľadu na skutočnosť, či existovala len napr. jeden mesiac v zdaňovacom období (napr. vznikla v decembri 2020), či zarobila len jediné euro, alebo či vôbec skutočne vykonávala podnikateľskú činnosť. Preto je potrebné zvážiť i tento fakt, ak sa niekto chystá založiť len „formálnu“ spoločnosť, ktorá nebude nič vykonávať, pretože povinnosť vedenia účtovníctva a podania daňového priznania ho neminie.

Informácie o daňovom priznaní právnických osôb nájdete v článkoch:

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021),

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020,

Pripočítateľné a odpočítateľné položky v roku 2021 (za rok 2020).

Termín podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov je do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, a to v prípade fyzických aj právnických osôb. Za rok 2020 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2021.

Podanie daňového priznania je možné odložiť bez udania dôvodu o tri kalendárne mesiace (max. do 30. júna 2021) alebo o šesť kalendárnych mesiacov (max. do 30. septembra 2021), ak plynú daňovníkovi príjmy zo zdroja v zahraničí.

Minister financií Eduard Heger sa vyjadril, že zatiaľ nevidí dôvod na presun termínu na podávanie daňových priznaní. Priznanie treba podať do 31. marca, odložiť ho bude možné na základe oznámenia. „Ak by sme videli, že sa situácia stále zhoršuje, nie je problém plošne presunúť dátum. Ale v tomto momente to nevidíme ako potrebné.“

Prečítajte si tiež

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 je možné na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké pre fyzické aj právnické osoby. Daňovník odklad lehoty správcovi dane iba oznámi, nežiada oň a ani nedostáva od správcu dane žiadne potvrdenie alebo odpoveď na podanie oznámenia. Ak si daňovník predĺži daňové priznanie o viac ako tri kalendárne mesiace (max. šesť mesiacov) z dôvodu plynúcich príjmov zo zdrojov v zahraničí a neskôr podá daňové priznanie, kde sa jeho príjmy zo zdrojov v zahraničí nepreukážu, správca dane vyvodí voči daňovníkovi dôsledky ako v prípade oneskorene podaného daňového priznania. Viac o odklade daňového priznania (vrátane schválenej novinky v marci 2021) nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021) - vzor.

Do kedy je potrebné zaplatiť daň z príjmov za rok 2020 ?

Daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby za rok 2020 je splatná v deň termínu na podanie daňového priznania. Ak daňovník neodloží termín na podanie daňového priznania a podá ho v ustanovenom termíne, t. j. do 31. marca 2021, v tento dátum je daň z príjmov aj splatná.

Prečítajte si tiež

Pri platbe dane z príjmov je potrebné poznať pridelený osobný účet daňovníka (resp. základné číslo účtu), ktoré prideľuje správca dane v oznámení o pridelení základného čísla účtu po registrácii na daňovom úrade pre daň z príjmov.

V prípade, ak by daňovníkovi nebol osobný účet daňovníka oznámený správcom dane do lehoty na zaplatenie dane z príjmov, daňovník je povinný zaplatiť daň do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia.

Viac informácií nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2020 (v roku 2021).

Ak v tejto lehote daňovník daň nezaplatí, správca dane pri ukladaní sankcií postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane daňovníkovi pokutu podľa § 155 daňového poriadku. Pri určení a vyrubení výšky úroku z omeškania za oneskorené zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 156 daňového poriadku.

Prečítajte si tiež

Daňovníkovi tak hrozí pokuta v prípade nezaplatenia dane v lehote, v prípade vzniknutého rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní a vyššou daňou, ktorá mala byť v priznaní uvedená, ale aj vtedy, ak by daňovník daňovú povinnosť uhradil v zákonnej lehote, ale nesplnil by si povinnosť podať daňové priznanie, resp. nebola by splnená povinnosť elektronického podania u tých daňovníkov, ktorým to prikazuje zákon.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké tlačivo daňového priznania je potrebné použiť pri podávaní daňového priznania za rok 2020?

Poznáme nasledovné typy tlačív daňového priznania:

 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A podáva tá fyzická osoba, ktorá v roku 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania (podľa § 5 zákona).

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B podáva fyzická osoba, ktorá v roku 2020 dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy, ako len zo závislej činnosti, t. j. ak dosiahla príjmy:

 • podľa § 6: z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
 • podľa § 7: z kapitálového majetku,
 • podľa § 8: ostatné príjmy.

Viac informácií o jednotlivých príjmoch nájdete v článku Čiastkový základ dane u fyzickej osoby v roku 2020 – ako sa počíta?

Prečítajte si tiež

Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 je potrebné použiť správne tlačivá formulárov pre dané zdaňovacie obdobie. Pre rok 2020 boli vydané nové tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov, a to tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A aj B a daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Vzory aktuálnych tlačív daňových priznaní k dani z príjmov platných pre rok 2020 (podávané v roku 2021) nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 (v roku 2021).

Od roku 2020 platí, že vzory tlačív daňových priznaní už v zmysle daňového poriadku nebudú vydávané formou opatrení, ale budú iba zverejnené vo Finančnom spravodajcovi na stránke www.mfsr.sk.

Opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020

Opravné a dodatočné daňové priznanie sa podáva na tom istom tlačive, daňovník len túto skutočnosť vyznačí (zaškrtne) v úvode tlačiva.

Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník podľa ustanovenia § 16 ods. 1 daňového poriadku podať opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí ako „opravné” v záhlaví I. časti.

Prečítajte si tiež

Ak daňovník po uplynutí lehoty na podanie priznania zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrubená, je podľa § 16 ods. 2 daňového poriadku povinný podať do konca nasledujúceho mesiaca po tomto zistení dodatočné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí v záhlaví ako „dodatočné“ daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie je daňový subjekt povinný podľa podať aj vtedy, ak zistí, že daňová strata je nižšia ako bola uvedená v priznaní. V II. časti, v oddiele - Dodatočné daňové priznanie uvedie deň, kedy došlo k zisteniu skutočnosti, ktorá zakladá povinnosť podať dodatočné priznanie.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020?

Daňové priznanie k dani z príjmov je možné podať:

 • listinnou formou,
 • elektronicky.

Povinnosť elektronického podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 sa vzťahuje na:

 • všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri (napr. s. r. o.) a ich zástupcov,
 • všetky fyzické osoby – podnikateľov, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov (napr. živnostník) a ich zástupcov.
Prečítajte si tiež

Ak daňovník nemá zriadenú elektronickú komunikáciu s Finančnou správou, mal by tak urobiť čo najskôr. Návod na registráciu pre elektronickú komunikáciu prinášame v článku Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Pre občianske združenia a neziskové organizácie je elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko nie sú zapísané v obchodnom registri.

Čítajte aj: Ako podať daňové priznanie v roku 2021 elektronicky (online).

Povinné prílohy daňového priznania za rok 2020

Medzi povinné prílohy daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby patrí napríklad pri príjmoch zo závislej činnosti aj potvrdenie o príjme, ktoré vydáva zamestnávateľ alebo rodný list dieťaťa, ak si daňovník uplatňuje daňový bonus na dieťa a ešte ho správcovi dane nepredkladal. Ďalej môže ísť aj o potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom (ak ho daňovník uvádza), potvrdenie o návšteve školy (len ak ide o školu v zahraničí), potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak chce fyzická osoba darovať až 3% zo zaplatenej dane namiesto 2%.

Prečítajte si tiež

Pri právnických osobách alebo fyzických osobách účtujúcich v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva síce účtovná závierka nie je prílohou k priznaniu, ale vzniká im povinnosť v termíne na podanie daňového priznania účtovnú závierku uložiť do registra účtovných závierok.

Pri vypĺňaní počtu príloh je potrebné zohľadniť aj prílohy, ktoré sú už súčasťou daňového priznania, aj keď ich daňovník nevypĺňa a rovnako ich musí priložiť k daňovému priznaniu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Poukázanie 2 % (3 %) z dane za rok 2023: postup pre zamestnancov

Ako môže zamestnanec poukázať 2 % (3 %) zo zaplatenej dane? Podstatné informácie, postup vyplnenia tlačiva aj podstatné termíny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky