Daňový bonus a nové posudzovanie výšky príjmov za rok 2020

Do výšky príjmov pri posúdení nároku na daňový bonus na dieťa sa za rok 2020 započítajú aj príspevky či dávky, ktoré sa v minulosti nezapočítavali. O akú zmenu ide?

Akú výšku príjmu je potrebné dosiahnuť pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa za rok 2020?

Daňový bonus je peňažná „dávka“, na ktorú má vplyv príjem daňovníka. Ak si chce daňovník uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa musí dosiahnuť určitú výšku príjmu, a to:

  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti (zo zamestnania): aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo
  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy. Tento daňovník však musí vykázať základ dane z príjmov (nie daňovú stratu).

Pre rok 2020 teda platí, že daňovník môže daňový bonus na dieťa uplatniť v prípade dosiahnutia hranice ročných zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 480 € (6 x 580 €).

Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí.

Aká zmena nastáva pri posudzovaní výšky príjmu pri daňovom bonuse za rok 2020?

Vláda SR schválila na svojom rokovaní novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Táto novela ihneď putovala do parlamentu, kde bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní. Ide o zmenu, ktorá má pomôcť daňovníkom postihnutým ekonomickými opatreniami prijatými v rámci mimoriadnej situácie vyvolanej nebezpečnou nákazlivou ľudskou chorobou Covid-19. Jedna zmena sa týka daňového bonusu, druhá sa týka uplatnenia výdavkov na testovanie do daňových výdavkov. Viac informácií nájdete v článku Výdavky na testovanie zamestnancov a iných osôb – sú daňové?

Nová úprava sa dotkne daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, a ktorí z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu koronavírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy. Týmto daňovníkom štát vyplatil príspevky v rámci pandemických opatrení prostredníctvom „pandemického“ nemocenského, ošetrovného, príspevkov poskytovaných v rámci aktívnej politiky trhu práce a dotácií poskytovaných kultúrnej obci z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Článok pokračuje pod reklamou
Prečítajte si tiež

Tieto príjmy sú v súčasnosti od dane z príjmov oslobodené, v dôsledku čoho nevstupujú do zdaniteľných príjmov daňovníka, pričom výška zdaniteľných príjmov daňovníka je jednou z podmienok rozhodujúcich pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, a preto v prípade nedosiahnutia tejto hranice by daňovníci stratili nárok na daňový bonus.

Novela teda upravuje, že do zákonom určenej hranice výšky zdaniteľných príjmov za rok 2020 sa započítajú aj tieto špecificky vymedzené oslobodené príjmy:

  • príspevky poskytnuté v rámci aktívnej politiky trhu práce, t. j. z Prvej pomoci, resp. Prvej pomoci plus,
  • dotácie pre ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle,
  • pandemické nemocenské (ak bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie),
  • pandemické ošetrovné.

Tieto príjmy naďalej sú od dane oslobodené, avšak pre účely priznania daňového bonusu je možné ich medzi „zdaniteľné“ príjmy započítať, ak daňovník nedosahuje požadovanú výšku príjmov (3 480 eur).

Dôležité informácie a problémy týkajúce sa oslobodenia príspevkov si prečítajte v článku Zdaňovanie príspevkov prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v daňovom priznaní.

Ako má postupovať zamestnanec, ktorý bude žiadať o ročné zúčtovanie za rok 2020?

Zamestnanec, ktorý na účely uplatnenia daňového bonusu nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 480 eur, ale v roku 2020 poberal pandemické nemocenské alebo pandemické ošetrovné, môže si tieto dávky do príjmov započítať. Týmto sa môže stať, že hranicu presiahne a nárok na daňový bonus mať bude.

Prečítajte si tiež

V tejto súvislosti je potrebné do 15. februára 2021 oznámiť zamestnávateľovi výšku prijatých príjmov pre účely ich započítania na uplatnenie daňového bonusu v členení na pandemické nemocenské a pandemické ošetrovné. Zamestnanec započíta sumy, ktoré mu Sociálna poisťovňa vyplatila za obdobie roka 2020, najneskôr do 31.1.2021. Keďže tieto údaje nie sú súčasťou tlačiva Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, bude potrebné tieto údaje oznámiť samostatne, napr. čestným vyhlásením alebo doplnením do žiadosti.

Zamestnávateľ na ne prihliadne pri vykonávaní ročného zúčtovania a výpočte dane z príjmov podľa, ak zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania požiada. Viac informácií o ročnom zúčtovaní aj dôležitých termínoch a povinnostiach zamestnanca a zamestnávateľa nájdete v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 (v roku 2021).

Ako bude postupovať daňovník v daňovom priznaní za rok 2020?

Finančná správa pripravila pre daňovníkov usmernenie, ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania. Zmena v obsahovej náplni riadku 95 bola zverejnená aj oznámením vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky