Daňové priznanie za zomrelého daňovníka

Kto je povinný podať za zomrelého daňovníka daňové priznanie k dani z príjmov a aká je lehota? Sumár základných informácií pre podanie daňového priznania pri úmrtí daňovníka.

Kto podáva daňové priznanie k dani z príjmov za zomrelého daňovníka?

Podľa § 49 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) za zomrelého daňovníka podáva daňové priznanie za príslušnú časť roka dedič. V prípade, ak je dedičov viac, tak daňové priznanie za príslušnú časť roka podáva ten dedič, ktorému to vyplynie z dohody dedičov.

Upozorňujeme, že ak je dedičov viac, pričom sa nedohodnú, ktorý z nich podá daňové priznanie, dediča povinného podať daňové priznanie k dani z príjmov určí správca dane (t. j. daňový úrad).

Za zomrelého daňovníka však môže podať daňové priznanie okrem dediča aj osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podľa § 35 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, nakoľko tieto nároky jeho smrťou nezanikajú, ale prechádzajú postupne priamo na jeho manžela, resp. manželku, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Ide o peňažné nároky, ako je napr. vyplatenie mzdy, preplatenie dovolenky a pod., avšak len do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku (ak bude suma vyššia, tieto peňažné nároky, budú predmetom dedičstva).

Výnimkou z podávania daňového priznania k dani z príjmov za zomrelého daňovníka je dedič, ktorým je Slovenská republika.

Kedy vzniká dedičovi povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zomrelého daňovníka?

Dedič je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za príslušnú časť roka za zomrelého daňovníka, ak jeho zdaniteľné príjmy presiahnu 1/2 zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka platnú pre dané zdaňovacie obdobie, alebo ak vykázal daňovú stratu. Uvedené znamená, že napríklad ak daňovník zomrel v roku 2021, dedič bude povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak zdaniteľné príjmy zomrelého daňovníka presiahnu 1/2 zo sumy 4 511,43 € € (alebo ak vykáže daňovú stratu).

V prípade, ak daňovník pred svojím úmrtím mal povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, pričom nestihol tak urobiť, dedič zomrelého daňovníka je povinný aj v tomto prípade podať za neho daňové priznanie k dani z príjmov (napr. ak daňovník zomrie v marci 2022, pričom nestihol podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, dedič zomrelého daňovníka bude povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 a aj za rok 2022, ak mu do dňa úmrtia vznikla povinnosť podať daňové priznanie).

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zomrelého daňovníka?

Dedič alebo osoba, na ktorú prechádzajú peňažné nároky zomrelého zamestnanca podáva daňové priznanie k dani z príjmov v lehote do troch kalendárnych mesiacov po smrti daňovníka (teda v týchto prípadoch sa nečaká na 31. marec, ale trojmesačná lehota začína plynúť úmrtím daňovníka).

Vyššie uvedenú lehotu však môže správca dane predĺžiť, a to na základe žiadosti dediča, ktorú však musí podať najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Nakoľko dedičské konanie obvykle nie je otázkou týždňov, ale mesiacov, zároveň je v niektorých prípadoch náročné získať všetky podklady k daňovému priznaniu, ako sú napríklad aj prístupy k účtom a pod., častokrát je vhodné požiadať o predĺženie lehoty jedným z dedičov. Nejde však o oznámenie o predĺžení lehoty, ale o žiadosť, takže musíte uviesť dôvod, pre ktorý žiadate o odklad, ako aj návrh novej lehoty. Zákonom nie je stanovená maximálna doba, o akú je v týchto prípadoch možné lehotu predĺžiť. Správca dane pošle rozhodnutie o tom, či žiadosti vyhovie alebo nie. Proti tomuto rozhodnutiu sa nie je možné odvolať.

Ako postupovať pri odklade daňového priznania v roku 2022 a dokedy je možné si daňové priznanie odložiť, približujeme v článku Odklad daňového priznania za rok 2021 (v roku 2022) – vzor.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké tlačivo daňového priznania je potrebné použiť pri podávaní daňového priznania za zomrelého daňovníka a na čo nezabudnúť?

Dedič alebo osoba, na ktorú prešli peňažné nároky zomrelého zamestnanca podáva daňové priznanie k dani z príjmov:

  • typ A v prípade, ak mal zomrelý daňovník (zamestnanec) v príslušnom zdaňovacom období len príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), a to podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
  • typ B v prípade, ak mal zomrelý daňovník v príslušnom zdaňovacom období aj iné príjmy, ako zo závislej činnosti (t. j. mal napr. príjmy zo živnosti, či inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo mal kombináciu príjmov zo závislej činnosti, či z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, a pod.).
Prečítajte si tiež

Ak zamestnávateľ zomrelého zamestnanca vyplatil príjem zo závislej činnosti (zo zamestnania) osobe, na ktorú prešlo právo na tento príjem, zamestnávateľ príjem zdaní u zamestnanca a zahrnie do úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zomrelého zamestnanca. Následne zamestnávateľ vystaví doklad s názvom „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti“ a v úhrne príjmov budú uvedené aj príjmy vyplatené osobe, na ktorú prešlo právo na tieto peňažné nároky.

Dedič alebo osoba, ktorej boli vyplatené peňažné nároky za zomrelého zamestnanca, vyplní daňové priznanie k dani z príjmov – typ A alebo typ B, pričom:

  • do oddielu číslo I. – údaje o daňovníkovi, uvedie údaje o zomrelom daňovníkovi,
  • do oddielu číslo II. – údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie, uvedie údaje o svojej osobe,
  • vyplní údaje pre výpočet dane podľa potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré vystavil zamestnávateľ (ak mal príjmy zo závislej činnosti),
  • vyplní údaje pre výpočet dane podľa daňovej evidencie, resp. výstupov z jednoduchého alebo podvojného účtovníctva (ak mal aj príjmy iné, než zo závislej činnosti),
  • uplatní daňové zvýhodnenia, ak má na nich zomrelý daňovník nárok (nárok na daňový bonus na dieťa, či na zaplatené úroky z hypotéky, ako aj nezdaniteľné časti základu dane),
  • pripojí k daňovému priznaniu k dani z príjmov povinnú prílohu, ktorou je vystavené potvrdenie o zdaniteľných príjmov zamestnávateľom a ďalšie povinné prílohy (napr. kópiu rodného listu dieťaťa a pod.).

Ak bol zomrelý daňovník živnostníkom, pri zisťovaní základu dane v jednoduchom účtovníctve a v daňovej evidencii, je potrebné postupovať tak ako pri ukončení živnosti, to znamená, že je potrebné upraviť základ dane napr. o výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok, či o výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem a pod.

Upozorňujeme, že:

  • úmrtný list nie je povinnou prílohou k daňovému priznaniu k dani z prímov,
  • v prípade, ak budú osobe, na ktorú prešli peňažné nároky zomrelého zamestnanca, vyplatené príjmy zo závislej činnosti po podaní daňového priznania, táto osoba je povinná podať za zomrelého zamestnanca dodatočné daňové priznanie (správca dane v tomto prípade neuloží sankciu za podanie dodatočného daňového priznania).

Všetky potrebné informácie o daňovom priznaní k dani z príjmov – typ B nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – typ B (vzor).

Akú výšku nezdaniteľnej časti základu dane je možné za zomrelého daňovníka uplatniť?

To, v ktorom mesiaci príslušného obdobia daňovník zomrel, nemá vplyv na výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Uvedené znamená, že napr. ak daňovník zomrie v máji príslušného roka, má nárok na uplatnenie celej ročnej sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa výšky základu dane, nie len na pomernú časť za 5 mesiacov.

Výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na rok 2022 sa dozviete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2022.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že na uplatnenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) v daňovom priznaní k dani z príjmov za zomrelého daňovníka má vplyv to, v ktorom mesiaci príslušného obdobia daňovník zomrel. Uvedené znamená, že napr. ak daňovník zomrie v máji príslušného roka, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) len za pomernú časť 5 kalendárnych mesiacov (ak na ich začiatku boli aj splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku). Výšku tejto nezdaniteľnej časti však v priebehu roka nie je možné určiť, nakoľko príjem manželky (manžela) zomrelého daňovníka bude známy až k 31.12. príslušného roka a preto riešením v tomto prípade je podanie dodatočného daňového priznania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky