Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa bude postupovať pri platení preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020? Zásadné zmeny pri výpočte preddavkov pre fyzické osoby nájdete v tomto článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb – ich podstata a výška v roku 2020

Preddavky na daň sú povinnými a „predbežnými“ platbami, ktoré sa platia počas zdaňovacieho obdobia, podľa pravidiel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. 

Výška preddavkov na daň sa odvíja od poslednej známej daňovej povinnosti. Preddavky na daň sú buď mesačné alebo štvrťročné:

 • ak posledná známa daňová povinnosť fyzickej osoby presiahne 5 000 eur, ale zároveň nepresiahne 16 600 eur, fyzická osoba je povinná platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti,
 • ak posledná známa daňová povinnosť presiahne 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.

Jedným z navrhovaných opatrení proti koronakríze je aj odklad preddavkou na daň z príjmov. Kto bude mať nárok a aké budú podmienky na odklad platby preddavkov na daň z príjmov, nájdete v článku Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu alebo Ako platiť preddavky na daň v čase pandémie.

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti v roku 2020

Ako bolo spomenuté vyššie, preddavky na daň sa odvíjajú od poslednej známej daňovej povinnosti. Posledná známa daňová povinnosť sa v roku 2020 vypočíta nasledovne:

 • z čiastkového základu dane zisteného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v riadku 55 daňového priznania typu B za rok 2019 a
 • s použitím sadzby dane vo výške § 19 %.

Splatnosť preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.  Ak vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky, tieto sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca. 

Ak pripadne deň splatnosti preddavku na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti preddavku na daň sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

V roku 2020 sa posúva splatnosť preddavkov na daň za mesiac:

 • február 2020 na 2.3.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 29.2.2020),
 • máj 2020 na 1.6.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.5.2020),
 • október 2020 na 2.11.2020 (najbližší nasledujúci pracovný deň po 31.10.2020).

Dôležité zmeny pri platení preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb od roku 2020

Jednou z najvýznamnejších zmien je zmena dolnej hranice platenia preddavkov z pôvodných 2 500 eur na novú sumu 5 000 eur. Novela účinná od roku 2020 zároveň priniesla zmenu pri určovaní poslednej známej daňovej povinnosti, od ktorej sa odvíja povinnosť platenia preddavkov, ako aj ich výška. Po novom už výšku poslednej známej daňovej povinnosti neovplyvňuje:

 • štruktúra základu dane daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 zákona o dani z príjmov,
 • výška daňového bonusu na vyživované dieťa  podľa § 33 zákona o dani z príjmov,
 • príjem (základ dane), ktorý fyzickej osobe plynul v predchádzajúcom zdaňovacom období zo zdrojov v zahraničí, pri ktorom uplatnila na zamedzenie dvojitého zdanenia metódu vyňatia príjmov.
Prečítajte si tiež

Neuplatní sa už ani progresívna sadzba dane platná v  zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na daň platia, ale uplatní sa vždy sadzba dane vo výške 19 %.  

Do základu dane určeného na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú príjmy:

 • zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov, 
 • príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Platí teda, že v rámci údajov uvedených v daňovom priznaní typu B za rok 2019 ovplyvňuje výpočet  poslednej známej daňovej povinnosti len suma uvedená v riadku 55 tohto typu daňového priznania.

Vyššie uvedené zmeny sa použijú prvýkrát pri platení preddavkov na daň od začatia nového preddavkového obdobia v roku 2020. V tejto súvislosti je potrebné vysvetliť, čo presne sa myslí začiatkom, resp. koncom preddavkového obdobia.

Preddavkové obdobie u fyzických osôb v roku 2020

V zmysle § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov, preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.  Nové preddavkové obdobie v roku 2020 začne po podaní daňového priznania za rok 2019.

Príklad na začiatok nového preddavkového obdobia, od kedy sa začnú uplatňovať nové pravidlá pre preddavky v roku 2020:

Živnostníkovi, pánovi X, vznikla na základe podaného daňového priznania za rok 2018 (lehota nebola predĺžená) povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov fyzických osôb vo výške 650 eur. Pri výpočte sa vychádzalo z poslednej známej daňovej povinnosti v sume 2 600 eur. Z rok 2019 nebude mať pán X rovnako predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Z riadku č. 55 daňového priznania typ B za rok 2019, kde je uvedená suma 30 000 eur, vznikne pánovi X povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 1 425 eur. Ako by mal pán X postupovať pri platení preddavkov za rok 2020?

Za prvý štvrťrok 2020 pán X zaplatí preddavok vo výške 650 eur, vypočítaný ešte podľa starých pravidiel. Za druhý, tretí a štvrtý štvrťrok 2020 bude platiť preddavky vo výške 1 425 eur.

Prečítajte si tiež

Pozor, v prípade fyzických osôb sa pri platení preddavkov na daň do lehoty na podanie daňového priznania postupuje odlišne, ako pri právnických osobách. V zmysle prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2020,  do začatia preddavkového obdobia v roku 2020 platia fyzické osoby preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31.12.2019. Právnické osoby sú povinné prepočítať aj preddavky platené do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019. Viac sa dočítate v článku Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Zaokrúhľovanie pri výpočte preddavkov od 1.1.2020

Pri výpočte preddavkov na daň sa sumy zaokrúhľujú s presnosťou na dve desatinné miesta matematicky. Do 31.12.2019 platilo, že sa preddavky na daň zaokrúhľovali na eurocenty nadol.

Čo ak sú zaplatené preddavky do lehoty na podanie priznania vyššie/nižšie ?

Prečítajte si tiež

Na základe  skutočností uvedených vyššie teda vyplýva, že preddavky zaplatené do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2019 sa meniť nebudú. Ako sa ale budú vyrovnávať tieto preddavky, keď už bude známa výška preddavkov na rok 2020, vyplývajúca z podaného daňového priznania za rok 2019? V takomto prípade bude platiť, že pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia. Ak by boli zaplatené preddavky vyššie, ako preddavky, ktoré sa vypočítajú z daňového priznania za rok 2019, prevyšujúca sumu preddavkov sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vráti. V opačnom prípade, ak by zaplatené preddavky do lehoty na podanie daňového priznania boli nižšie, ako preddavky, ktoré sa vypočítajú z daňového priznania za rok 2019, doplácať sa nemusí nič.

Započítanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby s daňou na úhradu v roku 2020

Po skončení zdaňovacieho obdobia sa zaplatené preddavky na daň z príjmov započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. Ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2019, po skončení tohto zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň platené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane. Je potrebné zdôrazniť, že preddavky na daň sa platia popredu. Preto preddavky platené už počas roka 2020 budú „predbežnými“ platbami, ktoré sa následne započítajú na úhradu dane v podanom daňovom priznaní za rok 2020.

Príklad na započítanie preddavkov platených na obdobie roka 2020:

Pán X z príkladu vyššie zaplatí počas roka 2020 preddavky nasledovne:

 1. štvrťrok vo výške 650 eur,
 2. štvrťrok vo výške 1 425 eur,
 3. štvrťrok vo výške 1 425 eur,
 4. štvrťrok vo výške 1 425 eur.

Na základe podaného daňového priznania za rok 2019 bude pán X platiť ešte preddavok vo výške 1 425 eur aj za 1. štvrťrok 2021. Na úhradu dane pána X za rok 2020 (na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020) sa započítajú zaplatené preddavky na daň v sume 650 eur (1.Q) + 1 425 eur (2.Q) + 1 425 eur (3.Q) + 1 425 eur (4.Q).

Čo sa stane ak daňovník neuhradí preddavky načas?

Ak by sa niektorý z preddavkov, ktoré sú splatné počas roka 2020, nebol uhradený včas, t.j. bol by uhradený po splatnosti, ale bol by uhradený najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020, je možné ho ešte započítať na úhradu dane za rok 2020.

Vznik povinnosti platenia preddavkov na základe príjmu zo zahraničia od roku 2020

Od roku 2020 platí, že fyzickým osobám môže vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň len z dôvodu ich príjmov zo zdrojov v zahraničí, a to i v tom prípade, že ich výsledná daňová povinnosť je nulová.

Po novom totiž platí, že výšku poslednej známej daňovej povinnosti už neovplyvňuje (neznižuje) ani príjem (základ dane), ktorý fyzickej osobe plynul v predchádzajúcom zdaňovacom období zo zdrojov v zahraničí, pri ktorom táto osoba uplatnila na zamedzenie dvojitého zdanenia metódu vyňatia príjmov.

Platí to pre zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov zo zahraničia, ktoré sa v daňovom priznaní typ B vynímajú zo zdanenia na riadku č. 82.

V takomto prípade však majú daňovníci stále možnosť požiadať správcu dane o určenie platenia preddavkov na daň inak.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky