Nižšia 15% daň z príjmov pre firmy aj živnostníkov od roku 2020

Nižšia 15% daň z príjmov pre firmy aj živnostníkov od roku 2020
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od kedy je možné uplatňovať 15 % sadzbu dane, koho sa týka a ďalšie informácie o novej zníženej sadzbe dane z príjmov spolu s praktickými príkladmi.

Sadzbu dane 15 % je možné použiť prvýkrát za rok 2020

Od 1.1.2020 je v platnosti nová sadzba dane z príjmov pre právnické aj fyzické osoby. Zavedená bola novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“). Aj keď je novela zákona týkajúca sa novej sadzby dane účinná od roku 2020, pri podávaní daňového priznania v roku 2020, čiže za zdaňovacie obdobie 2019, sa 15 % sadzba dane z príjmov ešte používať nebude.

Prvýkrát je tak možné zníženú sadzbu dane využiť v roku 2021 pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020.

Pre koho je  15 % sadzba dane z príjmov určená?

Sadzba dane z príjmov vo výške 15 % je zavedená pre právnické osoby (napríklad s.r.o.) a fyzické osoby s vybranými druhmi príjmov. Sú nimi príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, čiže príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Platí však, že fyzická osoba, ktorá má aj iné druhy príjmov, ale zároveň má aj príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, môže uplatniť 15 % sadzbu na tieto príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, pričom na ostatné druhy príjmov použije sadzbu dane v inej výške. Uvedené však platí za predpokladu, že fyzická osoba spĺňa podmienky na uplatnenie 15 % sadzby dane, ktoré nájdete v článku nižšie.

Sadzba dane vo výške 15 % sa uplatní zo základu dane zníženého o daňovú stratu v prípade právnických aj fyzických osôb.

Podmienky pre uplatnenie 15 % sadzby dane z príjmov od roku 2020

Podmienkou pre uplatnenie 15 % sadzby dane je výška príjmov (výnosov), ktoré nemôžu za zdaňovacie obdobie presiahnuť 100 000 eur v prípade právnických aj fyzických osôb. Zákon o dani z príjmov bližšie nešpecifikuje, či sa do limitu 100 000 eur budú počítať len príjmy zdaniteľné alebo aj tie, ktoré sú od dane oslobodené alebo už vysporiadané zrážkovou daňou. Bližšie detaily by mali byť zrejmé z plánovaného usmernenia Ministerstva financií.

Firmy a živnostníci, ktorí presiahnu zákonom stanovenú hranicu príjmov budú postupovať pri výpočte ich daňovej povinnosti s použitím sadzieb dane tak, ako pred účinnosťou novely zákona o dani z príjmov.

Príklad na použitie 15 % sadzby dane živnostníka, ktorého príjmy nepresiahnu 100 000 eur:

Ján v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2020 vykáže základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu vo výške 65 000 eur. Jeho príjem za rok 2020 je vo výške 80 000 eur, pričom ide výlučne o príjem zo živnosti. Akú sadzbu dane uplatní na výpočet jeho daňovej povinnosti?

Keďže príjmy z podnikania nepresiahli sumu 100 000 eur, na výpočet daňovej povinnosti použije Ján sadzbu dane 15 %.

Príklad na uplatnenie 15 % sadzby dane v prípade príjmov zo zamestnania aj zo živnosti:

Jozef pracoval od januára do februára v roku 2020 na trvalý pracovný pomer. Za tieto dva mesiace dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti. Od marca 2020 si založí živnosť. Predpokladajme, že jeho celkové príjmy zo živnosti za rok 2020 budú nižšie ako 100 000 eur. Môže uplatniť 15 % sadzbu dane na jeho príjmy zo živnosti?

Prečítajte si tiež

Áno, za predpokladu, že príjmy zo živnosti pána Jozefa nepresiahnu za zdaňovacie obdobie 2020 sumu 100 000 eur, uplatní 15 % sadzbu dane na tieto príjmy (príjmy zo živnosti), aj v prípade, že v tomto zdaňovacom období dosiahol aj iné druhy príjmov.

Sadzby dane z príjmov pre fyzické osoby platné v roku 2020

V prípade fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2020 platia sadzby dane z príjmov v závislosti od jednotlivých druhov príjmov.

Pri príjmoch zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov), príjmoch z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov),  príjmoch z použitia umeleckého diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov) a ostatných príjmoch (§ 8 zákona o dani z príjmov) sa uplatnia nasledovné sadzby dane:

 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 eur (čo predstavuje 176,8 - násobok sumy platného životného minima vrátane),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 eur.
 • Ak majú podnikatelia príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), a ak podnikatelia z týchto druhov príjmov za rok 2020 dosiahli príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur, sa uplatní nasledovná sadzba dane:
 • 15 % z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • Pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), ak podnikatelia z týchto druhov príjmov za rok 2020 dosiahli príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 100 000 eur, sa uplatnia nasledovné sadzby dane:
 • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 eur (čo predstavuje 176,8 - násobok sumy platného životného minima vrátane),
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 eur.

Ak má podnikateľ súčet čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5) a z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2), zníži si najskôr čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5  o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v § 11. Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 si zníži len o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 prevyšujúce čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5.

Podnikatelia, fyzické osoby, ktoré majú príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov ) uplatnia sadzbu dane vo výške 19 % z osobitného základu dane.

Pri príjmoch z dividend, vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku sa uplatnia tieto sadzby dane:

 • 7 % z osobitného základu dane, ak je príjem vyplácaný rezidentovi Slovenska a pochádza zo Slovenska alebo zahraničného zmluvného štátu,
 • 35 % z osobitného základu dane, ak  je príjem vyplácaný rezidentovi Slovenska a pochádza z nezmluvného štátu.

V prípade týchto druhov príjmov (najmä dividend) však ide o zjednodušený model použitia sadzieb, potrebné je zohľadniť viaceré kritériá, ako rok za ktorý sa príjem vypláca, postavenie príjemcu, postavenie osoby vyplácajúcej príjem a podobne.

Sadzby dane z príjmov pre právnické osoby platné v roku 2020

V prípade právnických osôb sa za zdaňovacie obdobie 2020 uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov:

 • 15 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 100 000 eur,
 • 21 %, ak príjmy (výnosy) právnickej osoby za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 100 000 eur.
Článok pokračuje pod reklamou

Progresivita zdanenia sa pri novej sadzbe dani uplatňovať nebude

S progresivitou zdanenia sa stretávame pri výpočte daňovej povinnosti fyzických osôb. Napríklad pri príjmoch zo závislej činnosti platí, že do určitej výšky základu dane sa použije sadzba dane 19 %.  Za rok 2020 ide o sumu 37 163,36 eur. Ak má zamestnanec vyššie príjmy a jeho základ dane presiahne sumu 37 163,36 eur, použije sa už vyššia sadzba dane 25 %, avšak len na tú výšku základu dane, ktorá hranicu (sumu 37 163,36 eur) presahuje.

Pri novozavedenej sadzbe dani 15 % takýto prístup platiť nebude. Znamená to, že ak daňovník dosiahne zo živnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti vyššie príjmy ako 100 000 eur, stráca možnosť uplatnenia sadzby vo výške 15 % úplne. Neplatí teda, že sa do výšky príjmov 100 000 eur použije novozavedená sadzba dane 15 % a na prevyšujúcu časť príjmov iná sadzba.

Rozdiel v jedinom eure vie v tomto prípade spôsobiť obrovský rozdiel na výslednej daňovej povinnosti. Vysvetliť je to možné na zjednodušenom príklade živnostníka s paušálnymi výdavkami, kde sa nebudú zohľadňovať žiadne nezdaniteľné časti základu dane, zaplatené odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne, daňová strata, či zaplatené preddavky na daň.

Príklad na výpočet dane z príjmov živnostníka s výškou príjmov 100 000 eur:

Živnostník X dosiahne za rok 2020 výlučne príjmy z podnikania presne vo výške 100 000 eur. Uplatňuje si paušálne výdavky, t.j. výdavky percentom z príjmov. Ako bude postupovať pri výpočte jeho daňovej povinnosti?

Prečítajte si tiež

Živnostník X sa rozhodol využiť paušálne výdavky, ktoré za rok 2020 môže uplatniť do výšky 60 % z jeho príjmov, avšak maximálne do sumy 20 000 eur za rok. Výdavky za rok 2020 budú v jeho prípade predstavovať sumu 20 000 eur, pretože 60 % zo 100 000 by presahovalo maximálny ročný limit. Zo základu dane vo výške 80 000 si vypočíta daňovú povinnosť s použitím 15 % sadzby. Jeho výsledná daňová povinnosť tak bude 12 000 eur.

Príklad na výpočet dane z príjmov živnostníka s výškou príjmov 100 001 eur:

Živnostník Y dosiahne za rok 2020 výlučne príjmy z podnikania presne vo výške 100 001 eur. Uplatňuje si paušálne výdavky.

Pri výpočte jeho daňovej povinnosti postupuje nasledovne: Vyčísli základ dane vo výške 80 001 eur (rovnaký postup ako v prípade vyššie). Príjmy zo živnosti presiahli sumu 100 000 eur a tak živnostník Y nemôže 15 % sadzbu dane použiť vôbec. Zo základu dane 37 163,36 eur vypočíta daň sadzbou 19 %, t.j. 7 061,04 eur. Zo zvyšnej sumy, ktorá presahuje 37 163,36 eur, vypočíta daň s použitím sadzby 25 %. Zo zvyšnej sumy základu dane 42 837,64 eur tak vypočíta daň vo výške 10 709,41 eur. Jeho výsledná daňová povinnosť bude predstavovať súčet súm 7 061,04 eur a 10 709,41 eur. Spolu zaplatí 17 770,45 eur (na rozdiel od výšky dane 12 000 eur, ak by boli jeho príjmy o 1 euro nižšie).

Náš tip: Pri výpočte daňovej povinnosti pri uplatnení paušálnych výdavkov využite našu Kalkulačku paušálnych výdavkov pre rok 2020.

Práca na trvalý pracovný pomer verzus práca na živnosť

Aj keď sa pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov v roku 2020 ešte nová 15 % sadzba dane neuplatní, už od začiatku roka 2020 je však možné využiť túto sadzbu dane ako jeden zo spôsobov daňovej optimalizácie.

Už od januára 2020 sa totiž počítajú príjmy podnikateľov do hranice 100 000 eur. Pre niektoré fyzické osoby, ktoré pracujú na trvalý pracovný pomer, sa môže napríklad viac oplatiť založiť si živnosť a pre svojho zamestnávateľa pracovať ako živnostník. Uvedené sa oplatí za predpokladu, že predpokladané príjmy zo živnosti za rok 2020 budú nižšie ako 100 000 eur. Na príjmy zo závislej činnosti sa naďalej uplatňujú sadzby dane vo výške 19 % a 25 %, zatiaľ čo pri príjmoch zo živnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti je možné využiť sadzbu dane vo výške 15 %.

Rovnakú možnú výhodu by mali zvážiť aj tie fyzické osoby, ktoré v roku 2020 začínajú pracovať a rozhodujú sa medzi trvalým pracovným pomerom a založením živnosti (prípadne založením s.r.o.).

Viac informácií nájdete v článkoch: Práca na živnosť (živnosť vs. zamestnanec) a Zamestnanie (TPP) vs. s. r. o. – oplatí sa zo zamestnanca stať subdodávateľom?

Viaceré spoločnosti s príjmami do 100 000 eur, ktoré majú rovnakého spoločníka

Zákon o dani z príjmov neobmedzuje vlastníkov viacerých spoločností v tom, aby použili 15 % sadzbu dane len v jednej z nich. V praxi sa tak môže vyskytnúť napríklad aj model, kedy jedna a tá istá osoba bude vlastníkom desiatich spoločností a v každej z nich sa uplatní pri výpočte daňovej povinnosti 15 % sadzba dane z príjmu, ak budú splnené kritéria výšky výnosov do 100 000 eur.

Pozor treba dať však aj na iné aspekty, akými sú napríklad ekonomická podstata založených spoločností. Získanie daňovej výhody (ktorou je aj uplatnenie 15 % sadzby dane) nemôže byť totiž hlavným účelom založenia spoločnosti. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky