Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2024

Zamestnanie na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti má byť prevažne výnimočné. Na aké práce je možné dohody uzavrieť, v čom sú špecifické a aké sa platia odvody v roku 2024?

Zamestnávateľ môže za účelom plnenia svojich úloh alebo potrieb uzavrieť s fyzickou osobou okrem pracovnej zmluvy aj:

 • dohodu o vykonaní práce (ak je práca vymedzená výsledkom),
 • dohodu o pracovnej činnosti (ak je práca vymedzená druhom práce),
 • dohodu o brigádnickej práci študenta (príležitostná činnosť vymedzená druhom práce, pričom tento typ dohody je možné uzatvoriť iba so žiakom, resp. študentom).

Dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa medzi zamestnávateľom a zamestnancom (resp. dohodárom) zakladá pracovnoprávny vzťah. Predmetom pracovnoprávneho vzťahu je výkon práce zamestnanca (resp. dohodára) pre zamestnávateľa.

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú:

 • všeobecné ustanovenia prvej časti Zákonníka práce,
 • deviata časť Zákonníka práce, ktorá upravuje všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • ustanovenia o prestávkach v práci, nepretržitom odpočinku, o obmedzení práce v dňoch pracovného pokoja, o nočnej práci, o minimálnej mzde, ako aj ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V článku sa budeme ďalej venovať podmienkam, ktoré sú spojené s uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a dohodárom na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti.

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvárajú len výnimočne

Zákonník práce v § 223 umožňuje zamestnávateľovi uzavrieť s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru len výnimočne. Podmienka výnimočnosti sa nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Zamestnávatelia by nemali uzatvorenie pracovného pomeru so zamestnancom na základe pracovnej zmluvy nahrádzať uzatvorením niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. Podľa Inšpektorátu práce by zamestnávateľ mal uvedené formy zamestnania využívať len výnimočne a ojedinele s prihliadnutím na charakter práce a časový rozmer. Malo by ísť o krátkodobé práce vykonávané nie sústavne, pričom ich výkon v pracovnom pomere na základe pracovnej zmluvy by bol pre zamestnávateľa neekonomický a neefektívny. Zamestnávatelia preferujú uzatvorenie dohôd pred uzatvorením pracovného pomeru formou pracovnej zmluvy najmä z finančných dôvodov. Z vyjadrenia Inšpektorátu práce zároveň vyplýva, že zamestnávatelia niekedy zneužívajú inštitút dohôd na oslabovanie práv zamestnancov, nakoľko väčšiu mieru práv poskytuje Zákonník práce práve zamestnancom pri uzatvorení pracovnej zmluvy.

Náležitosti dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v roku 2024

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak sú neplatné. Jedno vyhotovenie dohody je zamestnávateľ povinný vydať dohodárovi.

Zamestnávateľ je povinný v zmysle Zákonníka práce v dohodách uviesť náležitosti, ktoré popisujeme v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Dohoda o vykonaní práce (§ 226 ods. 2) Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a ods. 3)
 • pracovná úloha,
 • dohodnutá odmena,
 • doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať,
 • rozsah práce, ak nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.
 • dohodnutá práca,
 • dohodnutá odmena,
 • rozsah pracovného času,
 • doba, na ktorú sa dohoda uzatvára.
 • Minimálna predvídateľnosť práce v dohodách v roku 2024

  Zákonník práce ustanovil od 1. novembra 2022 zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť dohodárovi písomnú informáciu (elektronicky alebo listinne) o:

  • dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od dohodára vyžadovať vykonávanie práce,
  • lehote, v ktorej má byť dohodár informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

  Cieľom je zvýšiť transparentnosť a predvídateľnosť práce v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a najmä v situáciách, kedy je organizácia práce úplne alebo čiastočne nepredvídateľná.

  Zákonník práce ďalej v súvislosti s minimálnou predvídateľnosťou práce upravuje, že:

  • v prípade, ak dôjde k zmene údajov, dohodárovi musí byť poskytnutá písomná informácia o zmenených údajoch najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmeny,
  • zamestnávateľ nemôže od dohodára vyžadovať prácu, ak by bola v rozpore s poskytnutými informáciami (napr. mimo oznámeného rámca),
  • ak by zamestnávateľ zrušil výkon práce po oznámenej lehote, patrí dohodárovi náhrada najmenej v sume 30 % odmeny.

  Na aké práce sa uzatvára dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2024

  Určenie správneho typu dohody sa odvíja od účelu jej uzatvorenia, znakov práce a okolností konkrétneho prípadu. Špecifiká jednotlivých typov dohôd podrobne ustanovuje Zákonník práce.

  V prípade, ak ide o prácu vymedzenú výsledkom, zamestnávateľ uzatvorí s dohodárom dohodu o vykonaní práce. Predmetom dohody o vykonaní práce by nemala byť opakujúca sa činnosť. Dôležité je ohraničiť, kedy sa pracovná úloha začne a v akom momente dochádza k jej ukončeniu (výsledku). Výsledkom je záverečný produkt pracovnej aktivity fyzickej osoby, ktorý možno kvalitatívne alebo kvantitatívne identifikovať.

  Príklad na uzatvorenie dohody o vykonaní práce

  Zamestnávateľ zaoberajúci sa výrobou štýlových mestských bicyklov potrebuje k finalizácii jedného limitovaného modelu bicykla pripevniť k riadidlám prútené košíky. Na plnenie tejto pracovnej úlohy zamestná fyzickú osobu na základe dohody o vykonaní práce, ktorá je vymedzená výsledkom práce – 60 ks prútených košíkov.

  Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvorí, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.

  Prečítajte si tiež

  Príklad na uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti

  Zamestnávateľ prevádzkujúci fitness centrum potrebuje dočasne v januári 2024 pokryť zvýšený dopyt zákazníkov po individuálnych fitness tréningoch. Zo skúseností z minulosti predpokladá, že dopyt sa bude postupne znižovať. Zamestnávateľ uzavrie s fitness trénerom dohodu o pracovnej činnosti na určitú dobu od 1. januára 2024 do 30. apríla 2024.

  Od roku 2023 je možné uzavrieť s dohodárom aj dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Uzatvára sa spravidla na krátkodobú prácu závislú od striedania ročných období s každoročným opakovaním. Dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno uzatvoriť:

  • v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní vybraných druhov ovocia a zeleniny,
  • v cestovnom ruchu, napr. pri prevádzke lanoviek, prevádzkovaní táborov,
  • v potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov,
  • v lesnom hospodárstve pri produkcii lesného reprodukčného materiálu, zakladaní, obnove a výchove lesa.

  Príklad na uzatvorenie dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

  Zamestnávateľ pôsobiaci v poľnohospodárstve pociťuje počas sezóny zberu nedostatok pracovnej sily. Rozhodne sa uzavrieť dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce so 4 dohodármi, a to od 1. júna 2024 do 30. septembra 2024.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Pracovný čas v dohode o vykonaní práce a v dohode o pracovnej činnosti v roku 2024

  Pracovný čas je podľa Zákonníka práce časový úsek, v ktorom je zamestnanec (resp. dohodár) k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvu (resp. dohodou o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Zatiaľ, čo definícia pracovného času je spoločná pre zamestnancov na základe pracovnej zmluvy i dohodárov na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, rozsah pracovného času Zákonník práce špecificky upravuje pre jednotlivé typy dohôd.

  Pre dohodu o vykonaní práce i dohodu o pracovnej činnosti zhodne platí, že ich možno uzavrieť najviac na 12 mesiacov. Výnimkou je dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorú možno uzatvoriť na najviac 8 mesiacov.

  Pozrite si tiež

  Dohoda o vykonaní práce môže byť s fyzickou osobu uzavretá, ak rozsah pracovnej úlohy nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Ak dohodár vykonáva pre toho istého zamestnávateľa prácu aj na základe inej dohody o vykonaní práce, musí si sledovať, aby rozsah plnenia týchto pracovných úloh nepresiahol 350 hodín v kalendárnom roku. Dohodár môže mať v roku 2024 uzavretých viacero dohôd o vykonaní práce s rôznymi zamestnávateľmi, pričom u každého z nich môže odpracovať maximálne 350 hodín.

  Pracovnú činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti môže dohodár vykonávať:

  • najviac v rozsahu 10 hodín týždenne alebo
  • 520 hodín v kalendárnom roku, ak ide o výkon sezónnej práce (na základe tzv. dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce).
  Prečítajte si tiež

  Pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce (poddruh dohody o pracovnej činnosti) sa do rozsahu pracovnej činnosti (520 hodín) započítava aj činnosť vykonávaná dohodárom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zákonník práce zároveň obmedzuje priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody – najviac za 4 mesiace nesmie presiahnuť 40 hodín.

  Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času dohodárov, ktorí:

  • uzavreli dohodu o pracovnej činnosti tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom dohodár vykonával prácu,
  • uzavreli dohodu o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonala.

  Odmena dohodárov a jej splatnosť v roku 2024

  Mzda (odmena) dohodára na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa zákona o minimálnej mzde. V zmysle Zákonníka práce nemôžu byť nároky dohodára alebo iné plnenia priaznivejšie, ako sú nároky a plnenia zamestnanca zamestnaného na základe pracovnej zmluvy.

  Splatnosť odmeny sa líši podľa typu dohody. Odmena za prácu na základe dohody o pracovnej činnosti je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Odmena za vykonanú prácu na základe dohody o vykonaní práce je splatná až po dokončení a odovzdaní práce, resp. po vykonaní určitej časti pracovnej úlohy, ak sa na tom účastníci dohodnú.

  Mzdové zvýhodnenia dohodárov na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v roku 2024

  Dohodári, rovnako ako zamestnanci, môžu pri plnení úloh zamestnávateľa pracovať v sobotu, v nedeľu, v noci, počas sviatku, a to aj pri sťažených podmienkach. Za výkon takejto práce im patrí mzdové zvýhodnenie. V zmysle novely sa od 1. júna 2023 naviazala časť príplatkov ku mzde na minimálnu hodinovú mzdu pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín

  Sumy platné pre rok 2024 a ďalšie podrobnosti o minimálnej mzde a príplatkoch platných od 1. januára 2024 nájdete v článkoch:

  Odvody z dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v roku 2024

  Dohodári môžu vykonávať prácu pre zamestnávateľa s nárokom na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Ak je odmena z dohody splatná za mesačné obdobie, ide o pravidelný príjem. Ak je splatná za iné ako mesačné obdobie (napr. raz za polrok alebo po odpracovaní časti pracovnej úlohy), hovoríme o nepravidelnom príjme. Dohodári majú nárok na pravidelný príjem pri dohodách o pracovnej činnosti uzatvorených na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny mesiac. Nepravidelný príjem je typický pre dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti uzatvorené na obdobie jedného kalendárneho mesiaca alebo na kratšie obdobie.

  Pravidelnosť a nepravidelnosť odmeňovania má tiež vplyv na výšku odvodov vypočítaných z odmeny dohodára na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti. V nasledujúcej tabuľke uvádzame sadzby odvodov platné pre rok 2024.

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Odvody dohodárov Dohoda o pracovnej činnosti* a dohoda o vykonaní práce
  Pravidelný príjem** Nepravidelný príjem
  dohodár zamestnávateľ dohodár zamestnávateľ
  Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 % - -
  Invalidné poistenie 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
  Starobné poistenie 4,00 % 14,00 % 4,00 % 14,00 %
  Poistenie v nezamestnanosti 1,00 % 1,00 % - -
  Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce - - - -
  Úrazové poistenie - 0,80 % - 0,80 %
  Garančné poistenie - 0,25 % - 0,25 %
  Rezervný fond solidarity - 4,75 % - 4,75 %
  Sociálne odvody SPOLU 9,40 % 25,20 % 7,00 % 22,80 %
  Preddavky na zdravotné odvody 4,00 % 11,00 % 4,00 % 11,00 %
  Celkové odvody 13,40 % 36,20 % 11,00 % 33,80 %

  *Dohodár pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorého mesačná odmena nepresahuje 652,00 eur, platí sociálne odvody a preddavky na zdravotné poistenie v celkovej sadzbe 8,40 %. Sadzba odvodov zamestnávateľa je 21,20 %. Dohodár vykonávajúci sezónnu prácu s mesačnou odmenou presahujúcou 652,00 eur i jeho zamestnávateľ platia rovnaké odvody, ako pri klasickej dohode s pravidelným príjmom.

  **Dohodár – poberateľ starobného, predčasného starobného, výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku, invalidného, resp. invalidného výsluhového dôchodku pri uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky a príjme do 200,00 eur mesačne neplatí žiadne odvody. Odvody zamestnávateľa sú 1,05 % (úrazové a garančné poistenie). Ak poberateľ starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku prekročí túto hranicu alebo si neuplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku, zamestnávateľ mu zrazí len starobné poistenie v sadzbe 4,00 % a odvody zamestnávateľa sú 19,80 % (starobné poistenie, rezervný fond solidarity, úrazové a garančné poistenie). U poberateľa invalidného, resp. invalidného výsluhového dôchodku, zamestnanec platí odvody v sadzbe 7 % (starobné poistenie a invalidné poistenie), zatiaľ čo zamestnávateľ v sadzbe 22,80 % (starobné, úrazové, garančné, invalidné poistenie a rezervný fond solidarity).

  Aký je postup pri výpočte čistej mzdy z hrubej mzdy v roku 2024 sa dozviete v článku Výpočet čistej mzdy v roku 2024.

  Skončenie dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v roku 2024

  Ak sa pracovná úloha na základe dohody o vykonaní práce nevykoná v dohodnutej dobe, zamestnávateľ môže od dohody odstúpiť. Od dohody však môže odstúpiť aj dohodár, ak nemôže pracovnú úlohu vykonať kvôli nezabezpečeniu dohodnutých pracovných podmienok zo strany zamestnávateľa. Zamestnávateľ je v tom prípade povinný nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikla.

  dohode o pracovnej činnosti možno dohodnúť spôsob jej skončenia (s výnimkou okamžitého skončenia dohody, na ktoré sa osobitne vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce). Ak spôsob skončenia nie je dohodnutý, potom možno dohodu skončiť:

  • dohodou účastníkov k dohodnutému dňu,
  • jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.

  Pri skončení dohody je zamestnávateľ povinný vydať dohodárovi potvrdenie o vykonávaných zrážkach (či boli vykonávané, v čí prospech, v akej výške, v akom poradí, a pod.).

  Ďalšie špecifiká dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti v roku 2024

  • s mladistvým dohodárom možno dohody uzatvárať len vtedy, ak sa tým neohrozí jeho zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie,
  • dohody nemožno uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona (napr. napísanie knihy),
  • dohodári vykonávajúci prácu na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemajú nárok na dovolenku ani na zabezpečenie stravovania zo strany zamestnávateľa (zamestnávateľ sa však môže dobrovoľne rozhodnúť rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie),
  • pracovný čas dohodárov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín (u mladistvého dohodára v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín),
  • dohodárom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nemožno nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť a prácu nadčas.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Hľadanie práce a nábor zamestnancov s využitím umelej inteligencie

  Napísať životopis a motivačný list, vytvoriť lákavú pracovnú ponuku či dobre sa pripraviť na pracovný pohovor – s čím ďalším pomôže AI a ako ju môžu využiť uchádzači o prácu či firmy?

  Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

  Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

  Dobrovoľné sociálne poistenie

  Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

  Subdodávateľská zodpovednosť – vysielanie zamestnancov od 1. 8. 2024

  Novela Zákonníka práce účinná od 1. 8. 2024 prináša viaceré zmeny v pracovnom práve, napríklad možnosť vyplatenia mzdy dodávateľom služby aj v rámci SR i výkon práce maloletým zamestnancom.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky