Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Príplatky za prácu cez víkend, vo sviatok, za sťažený výkon práce, nočnú prácu či príplatky za pracovnú pohotovosť sú po dvoch rokoch opäť naviazané na výšku minimálnej mzdy. Aká výška príplatkov platí v roku 2024?

Od 1. júna 2023 bolo novelou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) schválené opätovné naviazanie mzdových príplatkov na výšku minimálnej mzdy. Spôsob výpočtu mzdových príplatkov tak nadväzuje na metodiku výpočtu, ktorá platila do konca roka 2020, t. j. mzdové príplatky sa opäť určujú percentom z minimálnej hodinovej mzdy.

Suma minimálnej hodinovej mzdy sa podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) vyčísli ako 1/174 zo sumy minimálnej mzdy (vypočítaná suma sa zaokrúhli na tri desatinné čísla):

minimálna hodinová mzda (MHM) = minimálna mzda x 1/174

Dňa 21. augusta 2023 sa zástupcovia zamestnancov a zástupcovia zamestnávateľov počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na určení minimálnej mzdy na rok 2024 vo výške 750 €.

Na základe vyššie uvedeného vzorca môžeme výšku minimálnej hodinovej mzdy od 1.1.2024 vypočítať nasledovne:

MHM = 750 € x 1/174 = 4,310 €

Pri určení minimálnej hodinovej mzdy konkrétneho zamestnanca je potrebné brať do úvahy súčasne dva faktory:

Minimálna hodinová mzda vo výške 4,310 € je stanovená pre prvý stupeň náročnosti práce a dohodnutý 40-hodinový týždenný pracovný čas.

Tip: Podrobnejšie informácie ku minimálnej mzde na rok 2024 a ku výške hodinovej minimálnej mzdy od roku 2024 a jej vplyvoch na príplatky sa dočítate v našich článkoch Minimálna mzda od 1.1.2024 a Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024 a vplyv na príplatky.

Príplatky (mzdové zvýhodnenia) za prácu od 1.1.2024

Podľa Zákonníka práce má zamestnanec, ktorý odpracuje svoju pracovnú zmenu napr. v noci, vo sviatok či cez víkend, nárok okrem dohodnutej mzdy aj na tzv. mzdové zvýhodnenie (namiesto pojmu „mzdové zvýhodnenie“ budeme používať pojem „(mzdový) príplatok“, nakoľko sa v praxi používa častejšie).

Mzdové príplatky sa okrem osôb pracujúcich v pracovnom pomere (zamestnancov) spravidla týkajú aj osôb, ktoré pracujú na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodárov). V prípade, ak je suma príplatku odlišná pre dohodárov, alebo na tento typ príplatku nárok nemajú, uvádzame to v článku ďalej pri konkrétnom príplatku.

Mzdové príplatky, ktorým sa budeme podrobnejšie venovať v tomto článku, sú:

 • príplatok za prácu nadčas,
 • príplatok za prácu cez víkend (v sobotu a v nedeľu),
 • príplatok za nočnú prácu (pri nerizikovej práci a rizikovej práci),
 • príplatok za prácu vo sviatok,
 • náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku a mimo pracoviska,
 • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

Príplatok za prácu nadčas v roku 2024

Podľa zákonníka práce (§ 121) patrí zamestnancovi za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdový príplatok najmenej vo výške 25 % jeho priemerného zárobku. Zamestnancovi vykonávajúcemu rizikové práce patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu okrem vyplatenia mzdového príplatku za prácu nadčas dohodnúť  na čerpaní náhradného voľna v dohodnutom termíne. V prípade takejto dohody patrí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodina náhradného voľna a mzdový príplatok mu už vyplatený nebude. Ak by sa však zamestnanec so zamestnávateľom nedohodli na konkrétnom termíne čerpania náhradného voľna a toto mu nebude poskytnuté najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom prácu nadčas vykonal, patrí mu mzdový príplatok.

V praxi sa veľmi často stretávame s tým, že zamestnávateľ v pracovnej alebo kolektívnej zmluve dohodne mzdu zamestnanca už s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas (najviac však 150 hodín v kalendárnom roku). V uvedenom prípade zamestnancovi po výkone práce nadčas už mzdový príplatok či náhradné voľno nepatria.

Prácu nadčas nemožno nariadiť dohodárovi, preto sa ho tento typ príplatku netýka.

Viac informácii o mzdovom príplatku za prácu nadčas si prečítajte v samostatnom článku Príplatky za prácu nadčas.

Mzdový príplatok za prácu v sobotu v roku 2024

Za každú hodinu práce v sobotu patrí zamestnancovi podľa Zákonníka práce (§ 122a) okrem dosiahnutej mzdy aj mzdový príplatok najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách.

Ak zamestnanec pracuje u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky práce vyžaduje pravidelné vykonávanie práce v sobotu, je možné v kolektívnej alebo pracovnej zmluve dohodnúť sumu nižšieho mzdového príplatku, najmenej však 45 % hodinovej minimálnej mzdy.

Príklad na výpočet mzdového príplatku za prácu v sobotu od 1.1.2024

Lucia pracuje na trvalý pracovný pomer ako upratovačka v hoteli. Zamestnávateľ jej vzhľadom na prípravu veľkej konferencie, ktorá sa bude konať v jeho priestoroch, nariadil prácu v sobotu v čase od 9:00 do 12:00 hod (t. j. 3 hodiny). Jej hodinová mzda je vo výške 6 €. Aká bude Luciina mzda za odpracovanú sobotu?

Lucia odpracuje v sobotu 3 hodiny. Mzdový príplatok za prácu v sobotu je vo výške 50 % minimálnej hodinovej mzdy. Výpočet mzdy za odpracovanú sobotu bude nasledovný:

hrubá dosiahnutá mzda = 6 € x 3 hodiny = 18 €

príplatok za prácu v sobotu = 2,155 € x 3 hodiny = 6,47 €

celková mzda za odpracovanú sobotu = 24,47 €

Článok pokračuje pod reklamou

Mzdový príplatok za prácu v nedeľu v roku 2024

Podľa § 122b Zákonníka práce patrí zamestnancovi za prácu v nedeľu popri dosiahnutej mzde aj mzdový príplatok najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Ak zamestnanec pracuje u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky práce vyžaduje pravidelné vykonávanie práce v nedeľu, je možné v kolektívnej alebo pracovnej zmluve dohodnúť sumu nižšieho mzdového príplatku, najmenej však 90 % hodinovej minimálnej mzdy.

Mzdový príplatok za nočnú prácu v roku 2024

Nočná práca je práca, ktorú vykonáva zamestnanec v čase medzi 22:00 a 6:00 hodinou. Podľa Zákonníka práce (§ 123) patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce aj mzdový príplatok najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Ak zamestnanec vykonáva rizikovú prácu, patrí mu mzdový príplatok najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Pri práci u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky práce vyžaduje pravidelné vykonávanie nočnej práce, je možné (okrem zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu) v kolektívnej alebo pracovnej zmluve dohodnúť sumu nižšieho mzdového príplatku, najmenej však 35 % hodinovej minimálnej mzdy.

Poznámka: V praxi sa často stáva, že vedúci zamestnanci musia častejšie pracovať počas víkendu či v noci. So zamestnancami pracujúcimi na vedúcich pozíciách je možné v rámci optimalizácie mzdových nákladov pri práci v sobotu, v nedeľu či počas práce v noci  dohodnúť priamo v pracovnej zmluve mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu cez víkend či prácu v noci. Ak by ku takejto dohode došlo, mzdový príplatok (vrátane zníženého príplatku) vedúcemu zamestnancovi nepatrí.

Mzdový príplatok za prácu cez sviatok v roku 2024

Mzdu a náhradu mzdy za sviatok u zamestnanca upravuje Zákonník práce v § 122. Ak zamestnanec pracuje počas sviatku, má nárok na dosiahnutú mzdu a mzdový príplatok vo výške najmenej 100 % jeho priemerného zárobku. Dohodár má pri výkone práce počas sviatku nárok na mzdový príplatok predstavujúci sumu najmenej 100 % minimálnej mzdy za hodinu. Na mzdový príplatok má zamestnanec nárok aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

Prečítajte si tiež

Nepretržitý odpočinok predstavuje dva po sebe nasledujúce dni, počas ktorých zamestnanec nepracuje. Najčastejšie ide o sobotu a nedeľu alebo nedeľu a pondelok, resp. ak povaha práce a podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mal zamestnanec voľno v sobotu a nedeľu, prípadne nedeľu a v pondelok, môžu byť so zamestnávateľom dohodnuté iné dva po sebe nasledujúce dni (napr. streda a štvrtok).

Zamestnávateľ sa po vykonaní práce cez sviatok môže so zamestnancom dohodnúť aj na čerpaní náhradného voľna. V takom prípade má zamestnanec nárok na hodinu náhradného voľna za každú hodinu práce vo sviatok, mzdový príplatok mu už nepatrí. Ak by zamestnávateľ neumožnil čerpať náhradné voľno najneskôr do uplynutia troch kalendárnych mesiacov, ktoré bezprostredne nasledujú po mesiaci, v ktorom bola práca vo sviatok vykonaná (alebo v inak dohodnutom období), má zamestnanec nárok na mzdový príplatok.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku v roku 2024

Ak sa zamestnanec v čase mimo svojej pracovnej doby zdržiava po určený čas na dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy, hovoríme o pracovnej pohotovosti. Pracovnú pohotovosť nariaďuje/dohaduje so zamestnancom zamestnávateľ, najviac v rozsahu 8 hodín v týždni a maximálne 100 hodín v kalendárnom roku (ak nie je kolektívnou zmluvou dohodnuté inak). Nad tento rozsah je pracovná pohotovosť prípustná iba po dohode so zamestnancom.

Čas, počas ktorého zamestnanec čaká na výkon práce na pracovisku, pričom samotnú prácu ešte nevykonáva, sa nazýva neaktívna časť pracovnej pohotovosti. Neaktívna časť pracovnej pohotovosti vykonávaná na pracovisku sa považuje za pracovný čas.

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska v roku 2024

Podľa Zákonníka práce (§ 96 ods. 5) patrí zamestnancovi vykonávajúcemu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

O neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska hovoríme vtedy, ak zamestnanec vykonáva pracovnú pohotovosť na dohodnutom mieste, mimo miesta jeho pracoviska. Platí taktiež, že na tomto dohodnutom mieste je pripravený na výkon práce, ale samotnú prácu nevykonáva.

Upozornenie: Ak zamestnanec vykonáva prácu počas pracovnej pohotovosti, nepôjde už o neaktívnu, ale o aktívnu časť pracovnej pohotovosti a tá sa považuje za prácu nadčas (podľa § 96 ods. 6 Zákonníka práce). Taktiež upozorňujeme na skutočnosť, že pracovnú pohotovosť možno dohodnúť iba so zamestnancom, nie s dohodárom.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce v roku 2024

Pracovné činnosti, pri ktorých patrí zamestnancovi mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, sú definované Zákonníkom práce (v § 124 ods. 2) ako pracovné činnosti v prostredí, v ktorom pôsobia:

 • chemické faktory,
 • karcinogénne a mutagénne faktory,
 • biologické faktory,
 • prach,
 • fyzikálne faktory (ako je napr. hluk, vibrácie, ionizujúce žiarenie).

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce patrí pri týchto činnostiach v prípade, že boli príslušným orgánom verejného zdravotníctva zaradené do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu, ak pri ich výkone intenzita pôsobenia faktorov pracovného prostredia napriek vykonaným preventívnym opatreniam vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné prostriedky.

Za každú hodinu práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde aj mzdová kompenzácia, vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Mzdové príplatky od 1.1.2024 – tabuľka

V úvode článku sme informovali o opätovnom naviazaní mzdových príplatkov na výšku minimálnej hodinovej mzdy, ktorá sa od 1.1.2024 zvyšuje.

Aký vplyv má zvýšenie hodinovej mzdy od 1.1.2024 na zvýšenie jednotlivých mzdových príplatkov a jej porovnanie s výškou mzdových príplatkov platných pre rok 2023 (od 1.6.2023 do 31.12.2023) prinášame v prehľadnej tabuľke.:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mzdový príplatok Výška príplatku v nadväznosti na minimálnu hodinovú mzdu (najmenej) Suma príplatku za hodinu od 1.1.2024 v € (najmenej) Suma príplatku za hodinu od 1.6.2023 do 31.12.2023 v € (najmenej) Zvýšenie od 1.1.2024 v € (najmenej)
Príplatok za prácu v sobotu 50 % minimálnej mzdy za hodinu 2,155 € 2,0115 € + 0,1435 €
Príplatok za prácu v nedeľu 100 % minimálnej mzdy za hodinu 4,310 € 4,023 € + 0,287 €
Príplatok za prácu v sobotu – znížený 45 % minimálnej mzdy za hodinu 1,9395 € 1,8104 € + 0,1291 €
Príplatok za prácu v nedeľu – znížený 90 % minimálnej mzdy za hodinu 3,879 € 3,6207 € + 0,2583 €
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci 40 % minimálnej mzdy za hodinu 1,724 € 1,6092 € 0,1148 €
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci 50 % minimálnej mzdy za hodinu 2,155 € 2,0115 € + 0,1435 €
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci - znížený 35 % minimálnej mzdy za hodinu 1,5085 € 1,4081 € + 0,1004 €
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (zamestnanec) 20 % minimálnej mzdy za hodinu 0,862 € 0,8046 € + 0,0574 €
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 20 % minimálnej mzdy za hodinu 0,862 € 0,8046 € + 0,0574 €
Príplatok za prácu vo sviatok (dohodár) 100 % minimálnej mzdy za hodinu 4,310 € 4,023 € + 0,287 €

Na záver ešte upozorňujeme, že mzdové príplatky sa zamestnancom kumulujú. To znamená že ak zamestnanec pracoval napr. v sobotu, ktorá bola zároveň štátnym sviatkom, bude mať okrem mzdy za tento deň nárok aj na mzdové príplatky za sobotu a sviatok.

Prečítajte si tiež

Príklad na výpočet kumulovaného mzdového príplatku dohodára za prácu v sobotu, ktorá pripadne na sviatok

Ľubica je zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti v kvetinárstve, kde vykonáva rôzne pomocné práce. Ľubicina hodinová mzda je 7 €/hod. V rámci svojej pracovnej náplne má na starosti vykonanie ročnej inventúry skladu, ktorej výsledok je potrebné odovzdať účtovníkovi do siedmych kalendárnych dní po skončení príslušného kalendárneho roka. Aby stihla inventúru včas vykonať, bude musieť v sobotu 6. januára 2024 odpracovať kvetinárstve ešte 5 hodín. Na akú mzdu má Ľubica nárok za odpracovanú sobotu?

Výpočet Ľubicinej mzdy je nasledovný:

hrubá mzda = 7 € x 5 hodín = 35 €

príplatok za prácu v sobotu = 2,155 € x 5 hodín = 10,78 €

príplatok za prácu vo sviatok = 4,31 € x 5 hodín = 21,55 €

celková mzda za odpracovanú sobotu = 67,33 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Zákon o pobyte cudzincov na Slovensku: zmeny od 15.7.2024

Širšie možnosti pri udeľovaní národných víz, prísnejšie podmienky zmeny účelu pobytu aj zmeny pri uznávaní odbornej kvalifikácie. Prehľad navrhovaných noviniek pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy: zmeny od 1. 7. 2024

V akej lehote môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky