Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Žiaci stredných škôl či vysokoškolskí študenti môžu pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov. Aké sú jej špecifiká a limity, aj prečo môže byť výhodná z hľadiska odvodového zaťaženia, sa dozviete v článku.

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ uzatvárať výnimočne. Znamená to, že by nemali nahrádzať prácu v trvalom pracovnom pomere. Naopak, majú umožniť vykonávať prácu v menšom rozsahu, sezónnu prácu, ojedinelé dočasné činnosti či príležitostnú prácu popri štúdiu.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) preto pre jednotlivé druhy takýchto dohôd upravuje určité limity, a to osobitne aj pre dohodu o brigádnickej práci študentov.

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť v prípade, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce. Zamestnávateľ v danom prípade nesleduje dosiahnutie určitého konkrétneho výsledku, ale zabezpečenie činností určitého druhu, napríklad ak potrebuje pokryť nárast administratívnych činností, vykládku tovaru, pomoc v reštauračných zariadeniach v prípade organizovania rôznych akcií a pod.

S kým možno uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Účelom dohody o brigádnickej práci študentov je výkon práce osobitnej skupiny dohodárov, t. j. tých fyzických osôb, ktoré majú status študenta. Pod študentom v danom prípade Zákonník práce rozumie žiaka strednej školy dennej alebo externej formy a študenta dennej formy vysokoškolského štúdia.

Za žiaka strednej školy sa fyzická osoba považuje aj v čase od riadneho ukončenia stredoškolského štúdia do 31. októbra toho istého roku. Na dohodu o brigádnickej práci študentov tak môže pracovať maturant po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky, pričom má možnosť takto brigádovať do 31. októbra roku, v ktorom maturoval. To isté platí aj pre študentov vysokoškolského štúdia v poslednom ročníku od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa, t. j. po štátniciach na prvom stupni štúdia je ešte možné pokračovať vo výkone práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, a to taktiež do 31. októbra toho roku, v ktorom štúdium ukončili. Je však potrebné zdôrazniť, že Zákonník práce takéto predĺženie na čas po skončení štúdia viaže výlučne na riadne skončenie štúdia.

Prečítajte si tiež

Okrem podmienky statusu študenta Zákonník práce limituje možnosť vykonávať prácu na základe dohody o brigádnickej práce študentov aj vekovo. Tento druh dohody môže zamestnávateľ uzatvoriť len so študentom, ktorý nedovŕšil 26 rokov veku. K uzatvoreniu dohody o brigádnickej práci študentov tak možno pristúpiť len pred 26. narodeninami dohodára. Pokračovať v práci na základe takto uzatvorenej dohody možno aj po dovŕšení veku 26 rokov, a to do konca kalendárneho roka, v ktorom brigádnik dovŕšil 26 rokov.

Príklad na možnosť vykonávania práce na dohodu o brigádnickej práci študentov

Martin oslávi 15. 1. 2024  svoje 26. narodeniny. Je práve v predposlednom ročníku vysokoškolského štúdia v dennej forme. K 1. 1. 2024 uzatvorí dohodu o brigádnickej práci študentov. Martin bude môcť na základe tejto dohody pracovať celý rok, t. j. do 31. 12. 2024.

Možno teda zhrnúť, že na uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov je nevyhnutné splnenie dvoch základných podmienok, a to mať status študenta a vek menej ako 26 rokov.

Dohoda o brigádnickej práci študentov so žiakom strednej školy v roku 2024

Hoci priamo ustanovenia Zákonníka práce upravujúce dohodu o brigádnickej práci študentov nedefinujú vek žiaka strednej školy, s ktorým možno takúto dohodu uzatvoriť, platia všeobecné pravidlá vekového obmedzenia.

Dohodu môže uzatvoriť len žiak starší ako 15 rokov.

Podľa ust. § 11 ods. 4 Zákonníka práce je zakázaná práca osoby do 15 rokov veku alebo osoby staršej ako 15 rokov veku do dovŕšenia povinnej školskej dochádzky. V kontexte uvedeného zákazu tak študent môže po dovŕšení veku 15 rokov uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov, avšak deň nástupu do práce nemôže byť skôr, než študent ukončí povinnú školskú dochádzku. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky vtedy, ak od začiatku jej plnenia absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa školského zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Zo všeobecného zákazu detskej práce existujú určité výnimky. Osoby do 15 rokov veku môžu vykonávať ľahké práce na určitých konkrétnych činnostiach. Právne úkony, t. j. uzatvorenie zmluvného vzťahu, v takom prípade realizuje zákonný zástupca maloletého. Právne charakteristiky ľahkých prác súvisia s výkonom kultúrnych, športových, umeleckých a reklamných činností vrátane modelingu.

Na výkon takejto tzv. detskej práce dohliada inšpektorát práce. V prípade, ak chce zamestnávateľ angažovať osoby, ktoré buď ešte nedovŕšili 15 rokov, alebo už dovŕšili 15. rok veku, ale ešte neskončili povinnú školskú dochádzku, musí požiadať o povolenie príslušný inšpektorát práce. Inšpektorát práce povolí túto prácu po dohode s príslušným orgánom verejného zdravotníctva a súčasne určí počet hodín a podmienky jej vykonávania.

Rozsah práce na dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ limitovaný nielen statusom dohodára ako žiaka, resp. študenta, jeho vekom, ale súčasne aj rozsahom týždenného pracovného času, ktorý možno v priemere maximálne na základe tejto dohody odpracovať.

Podľa § 227 ods. 2 Zákonníka práce možno na základe dohody o brigádnickej práci študentov vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere, pričom tento priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú je dohoda uzatvorená.

Prečítajte si tiež

Ďalej podľa § 228 ods. 2 prvá veta Zákonníka práce sa dohoda o brigádnickej práci študentov môže uzatvoriť na dobu určitú, ktorá je najviac 12 mesiacov. Pokiaľ by žiak/študent uzatvoril dohodu na 12 mesiacov, priemer týždenných hodín sa bude počítať za celé toto obdobie 12 mesiacov.

Príklad na maximálny možný počet odpracovaných hodín na dohodu o brigádnickej práci študentov

Martin uzatvorí dohodu o brigádnickej práci študentov 1. 1. 2024, a to na pol roka do 30. 6. 2024 (26 týždňov). Vie však, že v januári a máji kvôli skúškovému obdobiu nebude môcť odrobiť celých 20 hodín týždenne. Potrebuje si zarobiť, preto sa dohodol so zamestnávateľom, že chýbajúce hodiny „dobehne“ v iných mesiacoch. V januári plánuje odpracovať 40 hodín, rovnako v máji. Martin môže za celý polrok odpracovať až 520 hodín (26 týždňov x 20 hodín týždenne). To znamená, že ak v januári a v máji odpracuje menej hodín, zostávajúcich 440 hodín môže odpracovať v ostatných mesiacoch a v priemere tak dodrží zákonom stanovený limit.

Je dôležité tiež upozorniť, že pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca (t. j. zamestnanca mladšieho ako 18 rokov) v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Článok pokračuje pod reklamou

Forma a obsah dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť len v písomnej forme. To znamená, že dohoda nemôže byť uzatvorená ústne, bola by totiž neplatná.

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí obsahovať:

  • dohodnutú prácu,
  • dohodnutú odmenu,
  • dohodnutý rozsah pracovného času,
  • dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára, t. j. max. 12 mesiacov,
  • ako prílohu potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia.

Za potvrdenie štatútu žiaka/študenta sa v prípade ukončenia štúdia považuje doklad o riadnom ukončení štúdia (napr. maturitné vysvedčenie).

Mzdové nároky z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Zákonník práce jednoznačne upravuje, že odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala. Napríklad, za vykonanú prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov v januári 2024, musí mať brigádnik odmenu vyplatenú najneskôr do 29. 2. 2024.

Prečítajte si tiež

Rovnako v prípade dohody o brigádnickej práci študentov nemôže odmena dohodára klesnúť pod hodinovú minimálnu mzdu.

V prípade dohôd uzatváraných mimo pracovného pomeru, a teda aj dohody o brigádnickej práci študentov, rovnako platia aj ustanovenia Zákonníka práce upravujúce mzdové zvýhodnenie (príplatky) za prácu v sobotu a v nedeľu podľa § 122a a § 122b Zákonníka práce. Mzdové zvýhodnenie patrí brigádnikovi aj v prípade nočnej práce.

Platenie odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Zamestnávateľ je povinný odvádzať aj za zamestnanca pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov povinné odvody. Pre brigádnikov však platí určitá výhoda v podobe odvodovej odpočítateľnej položky vo výške 200 eur na kalendárny mesiac u jedného zamestnávateľa. To znamená, že ak by na základe dohody o brigádnickej práci študentov zamestnanec nezarobil viac ako 200 eur za daný mesiac, nebude musieť platiť žiadne odvody na sociálne poistenie (a ani na zdravotné poistenie, ktoré sa z tohto typu dohody štandardne neplatí). Jeho zamestnávateľ by v takomto prípade platil odvody len vo výške 1,05 % zo sumy odmeny.

V prípade, že študent pracuje na základe dohody o brigádnickej práci študentov u viacerých zamestnávateľov, odpočítateľnú položku si môže uplatniť len u jedného z nich. Tomuto zamestnávateľovi to však musí oznámiť. Bez takéhoto oznámenia mu zamestnávateľ bude odvádzať odvody aj zo zárobku nižšieho ako 200 eur.

Aké odvody a v akej sadzbe zaplatí dohodár a jeho zamestnávateľ v roku 2024 z dohody o brigádnickej práci študentov, si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

* V prípade neuplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky sa uvedené sadzby odvodov platia z plnej výšky odmeny dohodára (vymeriavacieho základu). Ak sa uplatňuje odvodová odpočítateľná položka a odmena presiahne v danom mesiaci sumu 200 €, budú žiak, resp. študent, aj jeho zamestnávateľ platiť odvody na dôchodkové poistenie (starobné, invalidné a u zamestnávateľa aj rezervný fond solidarity), ale len z rozdielu, ktorý prevyšuje hranicu 200 €. Odvody zamestnávateľa na úrazové a garančné poistenie (spolu 1,05 %) sa platia vždy z celej sumy odmeny.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody z dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2024
Druh poistenia Uplatnená odvodová výnimka (príjem do 200 €) Neuplatnená odvodová výnimka (resp. prekročená hranica príjmu 200 €)*
Zamestnávateľ Dohodár Zamestnávateľ Dohodár
Nemocenské x x x x
Starobné x x 14 % 4 %
Invalidné x x 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti x x x x
Úrazové 0,80 % x 0,80 % x
Garančné 0,25 % x 0,25 % x
Rezervný fond solidarity x x 4,75 % x
Sociálne poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %
Zdravotné poistenie x x x x
Poistenie spolu 1,05 % 0,00 % 22,80 % 7,00 %

Ukončenie dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2024

Dohoda o brigádnickej práci študentov môže obsahovať aj určenie spôsobu jej ukončenia. Okamžité skončenie možno dohodnúť len v takom prípade, v akom je možné okamžite skončiť pracovný pomer. O dôvodoch takého skončenia sa dočítate viac napríklad v článku Hodinová výpoveď.

Prečítajte si tiež

V prípade, pokiaľ sa zamestnávateľ a dohodár nedohodnú priamo v dohode o brigádnickej práci študentov na spôsobe jej ukončenia, dohoda sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. Rovnako dôjde k jej skončeniu napríklad uplynutím roka, v ktorom dohodár dovŕšil vek 26 rokov alebo 31. októbrom v prípade žiaka po riadnom skončení stredoškolského štúdia či študenta po riadnom skončení vysokoškolského štúdia v dennej forme. Obdobne by k zániku dohody došlo aj v prípade straty štatútu žiaka/študenta.

Možno ju vypovedať aj skôr, a to buď písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, alebo jednostrannou písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom dôvod výpovede nie je potrebné uvádzať. Následne bude plynúť 15-dňová výpovedná doba, ktorá začína plynúť už dňom doručenia výpovede.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky