Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky
Zdroj: Pixabay.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Výška hodinovej minimálnej mzdy sa od 1.1.2024 mení na sumu 4,31 €. Aké sú sumy pri kratšom pracovnom čase a aký vplyv má zvýšenie hodinovej minimálnej mzdy na výšku mzdových príplatkov?

Určovanie a poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu za ním vykonanú prácu, ktorú vykonáva v pracovnoprávnom alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, upravuje zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej len “zákon o minimálnej mzde”).

O výške minimálnej mzdy pre nasledujúci rok rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov. Ak do 15. júla dospejú ku spoločnej dohode, suma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou, ktorú následne predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, do 31. júla. Ak zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov do 15. júla nedospejú k spoločnej dohode, výšku minimálnej mzdy pre nasledujúci rok prerokuje Hospodárska a sociálna rada SR do 31. augusta. Pokiaľ by ani do uvedeného dátumu ku dohode nedošlo, bude suma minimálnej mzdy určená na základe automatického vzorca, t. j. ako 57 % z priemernej hrubej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa suma mesačnej mzdy určuje.

Zástupcovia zamestnancov a zástupcovia zamestnávateľov sa na výške minimálnej mzdy na rok 2024 dohodli počas rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR a dňa 21.8.2023 určili minimálnu mzdu na rok 2024 vo výške 750 €. Oproti roku 2023 tak ide o zvýšenie o 50 €.

Podrobnejšie informácie o minimálnej mzde v roku 2024 si prečítajte v článku Minimálna mzda od 1.1.2024. Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024v tabuľkách prinášame v článku Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka.

V tomto článku sa budeme detailne venovať výške hodinovej minimálnej mzdy a tiež tomu, ako zvýšenie minimálnej hodinovej mzdy vplýva na zvýšenie príplatkov v roku 2024.

Minimálna hodinová mzda od 1.1.2024

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje podľa zákona o minimálnej mzde 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy (vypočítaná suma sa zaokrúhli na tri desatinné čísla):

minimálna hodinová mzda (od 1.1.2024) = 750 € x 1/174 = 4,310 €

Takto vypočítaná suma však predstavuje sumu minimálnej hodinovej mzdy pre prvý stupeň náročnosti práce, pri týždennom pracovnom čase 40 hodín a zároveň predstavuje základňu, od ktorej sa následne odvíja výpočet minimálnych mzdových nárokov aj pre vyššie stupne náročnosti práce.

Medziročný rast mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy pre prvý stupeň náročnosti práce a týždenný pracovný čas 40 hodín v roku 2024 oproti roku 2023 prinášame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Od 1. 1. 2023 Od 1. 1. 2024 Rozdiel
Mesačná minimálna mzda 700 € 750 € + 50 €
Hodinová minimálna mzda 4,023 € 4,310 € + 0,287 €

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024 pri kratšom týždennom pracovnom čase

Sledovanie pracovného času je zákonnou povinnosťou zamestnávateľa. Ten musí viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca.

Pracovným časom zamestnanca môže byť podľa § 85 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“):

  • najviac 40 hodín týždenne,
  • v dvojzmennej prevádzke, ak zamestnanec pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách, najviac 38 a ¾  hodín týždenne,
  • vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke najviac 37 a ½  hodiny týždenne,
  • u zamestnanca, ktorý pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi a pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý pracuje s ionizujúcim žiarením najviac 33 ½ hodiny týždenne.
Prečítajte si tiež

Ak zamestnanec pracuje pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín, jeho minimálna hodinová mzda sa určí pomerne (zvyšuje sa). Určenie hodinovej minimálnej mzdy pre zamestnanca pracujúceho pri kratšom týždennom pracovnom čase od 1.1.2024 zobrazuje tabuľka:

* výsledok sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta matematicky (§ 120 ods. 7 Zákonníka práce).
Zdroj: Vlastné spracovanie
Ustanovený kratší týždenný pracovný čas Výpočet
38 a ¾ hodín (40/38,75) x 4,310 € = 4,449 €
37 a ½ hodiny (40/37,50) x 4,310 € = 4,597 €
33 a ½ hodiny (40/33,50) x 4,310 € = 5,146 €

Minimálna hodinová mzda a stupne náročnosti práce od 1.1.2024

Zamestnávateľ, u ktorého nie je spôsob odmeňovania zamestnancov dohodnutý kolektívnou zmluvou, je podľa § 120 ods. 1 Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku určeného k príslušnému stupňu náročnosti práce. Celkovo poznáme šesť stupňov náročnosti práce a ku každému je priradený istý koeficient minimálnej mzdy.

Prečítajte si tiež

Stupne náročnosti práce sa vzťahujú iba na zamestnancov, ktorí pracujú na základe trvalého pracovného pomeru. Pre zamestnancov, ktorí pracujú na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, tzv. dohodárov, sa budú vzťahovať sadzby totožné s hodinovou mzdou pre prvý stupeň náročnosti práce s ustanoveným pracovným časom 40 hodín týždenne.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame komplexný prehľad hodinovej minimálnej mzdy určenej od 1.1.2024, patriacej zamestnancovi podľa dĺžky pracovného týždňa a stupňa náročnosti práce:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupeň náročnosti práce Koeficient Minimálna hodinová mzda pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase Minimálna hodinová mzda pri 38,75 hodinovom týždennom pracovnom čase Minimálna hodinová mzda pri 37,50 hodinovom týždennom pracovnom čase
1. 1,0 4,310 € 4,449 € 4,597 €
2. 1,2 4,977 € 5,138 € 5,309 €
3. 1,4 5,644 € 5,826 € 6,020 €
4. 1,6 6,310 € 6,514 € 6,731 €
5. 1,8 6,977 € 7,202 € 7,442 €
6. 2,0 7,644 € 7,891 € 8,154 €
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na určenie minimálnej hodinovej mzdy – porovnanie dohodára a zamestnanca

Petra a Pavol si popri štúdiu na vysokej škole privyrábajú ako administratívni pracovníci. Petra pracuje v spoločnosti ABC s.r.o. na dohodu a Pavol, pracujúci v spoločnosti XYZ s.r.o., pracuje na trvalý pracovný pomer. Akú výhodu má z hľadiska minimálnej hodinovej mzdy Pavol oproti Petre?

Práca administratívneho pracovníka je zaradená do druhého stupňa náročnosti práce. Pavol, nakoľko pracuje na základe pracovnej zmluvy, bude mať od 1.1.2024 nárok na minimálnu hodinovú mzdu vo výške 4,977 € (minimálny mzdový/hodinový nárok pre druhý stupeň náročnosti práce). Oproti tomu Petra ako dohodárka bude mať nárok iba na minimálnu hodinovú mzdu, ktorá prislúcha prvému stupňu náročnosti práce vo výške 4,310 €, nakoľko pracuje na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Prečítajte si tiež

Je potrebné upozorniť, že ak by Petra a Pavol pracovali v rovnakej spoločnosti, mal by ich zamestnávateľ odmeňovať rovnakým (podobným) spôsobom, t. j. ak by obaja pracovali u jedného zamestnávateľa, na rovnakej pracovnej pozícii, s rovnakou náplňou práce či zodpovednosťou, Petra ako dohodárka by nemala byť oproti Pavlovi znevýhodnená z hľadiska výšky hodinovej mzdy. Prípadné znevýhodnenie by mohol inšpektorát práce posudzovať ako diskrimináciu, ktorá je zakázaná.

Tip: Ako ovplyvnila zmena minimálnej mzdy na rok 2024 výšku minimálnych mzdových nárokov pre rôzne stupne náročnosti práce sa dočítate v našom článku Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024 a jej vplyv na výšku príplatkov

Na základe novely zákona č. 1/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, sa s účinnosťou od 1. júna 2023 naviazala časť príplatkov ku mzde na sumu minimálnej hodinovej mzdy patriacej zamestnancovi pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín. Fixná výška príplatkov za prácu cez víkend, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok (iba u dohodárov) sa teda opäť naviazali na výšku minimálnej mzdy, ako tomu bolo do konca roku 2020.

Zvýšením minimálnej hodinovej mzdy od 1.1.2024 teda ovplyvní aj výšku spomínaných príplatkov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mzdový príplatok Výška príplatku v nadväznosti na minimálnu hodinovú mzdu (najmenej) Suma príplatku za hodinu od 1.1.2024 v € (najmenej)
Príplatok za prácu v sobotu 50 % minimálnej mzdy za hodinu 2,155 €
Príplatok za prácu v nedeľu 100 % minimálnej mzdy za hodinu 4,310 €
Príplatok za prácu v sobotu – znížený 45 % minimálnej mzdy za hodinu 1,9395 €
Príplatok za prácu v nedeľu – znížený 90 % minimálnej mzdy za hodinu 3,879 €
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci 40 % minimálnej mzdy za hodinu 1,724 €
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci 50 % minimálnej mzdy za hodinu 2,155 €
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci – znížený 35 % minimálnej mzdy za hodinu 1,5085 €
Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska (zamestnanec) 20 % minimálnej mzdy za hodinu 0,862 €
Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce 20 % minimálnej mzdy za hodinu 0,862 €
Príplatok za prácu vo sviatok (dohodár) 100 % minimálnej mzdy za hodinu 4,310 €

Zaokrúhľovanie príplatkov Zákonník práce špecificky neurčuje. Zamestnávateľ zaokrúhli výsledné sumy príplatkov vždy v prospech zamestnanca na dve desatinné miesta, t. j. na najbližší eurocent nahor (ak kolektívna zmluva alebo zamestnávateľ vo vnútornom predpise neustanovujú priaznivejšiu úpravu zaokrúhľovania mzdy v prospech zamestnanca).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky