Výpočet čistej mzdy v roku 2024

Hrubá a čistá mzda sú odlišné veličiny. Akým postupom sa z hrubej mzdy vypočíta čistá mzda a aké sú sadzby dane a odvodov zamestnanca či zamestnávateľa v roku 2024?

Zamestnanec má v zmysle Ústavy SR právo na odmenu za vykonanú prácu. Odmeňovanie zamestnancov je ďalej upravené aj:

 • zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce,
 • zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde,
 • zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (tzv. antidiskriminačný zákon).

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre konkrétny stupeň náročnosti práce. Aká je minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce sa dočítate v článku Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov). Minimálne mzdové nároky určuje § 120 Zákonníka práce. Podrobnejšie mzdové podmienky (napr. forma odmeňovania, suma základnej a variabilnej zložky mzdy) sú dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo priamo so zamestnancom v pracovnej zmluve. Ide o podstatnú náležitosť pracovnej zmluvy.

Od 1.1.2024 sa zvyšuje minimálna mesačná mzda pre 1. stupeň náročnosti práce zo 700 eur na 750 eur. Aký vplyv má nárast minimálnej mzdy na daň, odvody a cenu práce sa dočítate v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024.

V zmysle Zákonníka práce je mzda peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.

Čo je hrubá a čistá mzda a ako ju vypočítať nájdete v ďalších častiach článku.

Aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou v roku 2024

V pracovných inzerátoch či priamo v pracovnej zmluve alebo dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je zvyčajne odmena za prácu vyjadrená v hrubej mzde (brutto). Čistá mzda je pre zamestnanca síce relevantnejším ukazovateľom, ako hrubá mzda, avšak jej výpočet závisí od rôznych faktorov, napríklad od sadzieb poistného, od uplatňovania daňových zvýhodnení, a pod. Zamestnanec by mal preto vedieť, že hrubá mzda uvedená v pracovnej zmluve či dohode sa spravidla nebude rovnať sume, ktorá bude poukázaná na jeho bankový účet, ale vie si ju vypočítať zohľadnením konkrétnych špecifík.

Hrubú mzdu môžeme charakterizovať ako mzdu pred „očistením“ od preddavku na daň z príjmov, sociálnych a zdravotných odvodov, ktoré je zo mzdy povinný platiť zamestnanec. Ide o veličinu, na ktorej sa spravidla dohodne zamestnávateľ so zamestnancom. Je určená za mesiac alebo za hodinu práce. Od výšky hrubej mzdy sa odvíja aj výška odvodov či preddavkov na daň z príjmov, ktoré sú určené percentuálnou sadzbou.

Hrubá mzda je spravidla vyššia ako čistá mzda. Výnimkou je situácia, kedy si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na dieťa v takej výške, ktorá spôsobí, že mzda v čistom prevýši mzdu v hrubom.

Príklad na uplatnenie daňového bonusu na dieťa a výpočet čistej mzdy, ktorá prevýši hrubú mzdu

Zamestnanec má hrubú mesačnú mzdu v sume 750 eur a uplatňuje si daňový bonus na 2 deti do 18 rokov. Zamestnanec zaplatí z hrubej mzdy odvody vo výške 100,50 eur a vzhľadom na to, že si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, zamestnávateľ mu zrazí preddavok na daň v sume 34 eur. Zamestnancovi zároveň prináleží daňový bonus na deti v sume 175,37 eur. Čistá mzda zamestnanca bude 790,87 eur (750 eur – 100,50 eur – 34 eur + 175,37 eur), čo je viac ako suma hrubej mzdy.

Pozrite si tiež

Čistá mzda (netto) predstavuje sumu hrubej mzdy zníženú o preddavok na daň a odvody platené zamestnancom, prípadne aj o zrážky. Túto sumu vyplatí zamestnávateľ v hotovosti alebo bezhotovostne na účet zamestnanca. Výšku čistej mzdy ovplyvňuje:

 • sadzba sociálnych, zdravotných odvodov a preddavok na daň zo závislej činnosti (odlišná u rôznych skupín zamestnancov s rôznou výškou príjmu, ako sú napr. dôchodci, študenti, zdravotne postihnutí, a pod.),
 • odpočítateľná položka na zdravotné poistenie,
 • iné úľavy na poistnom,
 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • daňový bonus na dieťa,
 • zrážky, napr. exekučné zrážky,sporenie, a pod.

V praxi sa často hovorí aj o pojme cena práce alebo superhrubá mzda. Ide o mzdové náklady zamestnávateľa, teda o súčet hrubej mzdy a odvodov, ktoré za zamestnanca musí platiť jeho zamestnávateľ. Hrubá mzda sa od ceny práce zamestnávateľa líši práve výškou odvodov na sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnávateľom.

Okrem toho je však zamestnávateľ v niektorých prípadoch povinný zamestnancovi prispievať na stravovanie či rekreáciu, tvoriť sociálny fond, vyplácať cestovné náhrady pri pracovných cestách, a pod. Náklady na zamestnanca sú tak celkovo oveľa vyššie ako len výška hrubej mzdy a odvodov.

Ako vypočítať čistú mzdu z hrubej mzdy a aké odvody a daň platí zamestnanec sa dočítate v ďalšej časti článku.

Vzorec na výpočet čistej mzdy v roku 2024

V nasledujúcej tabuľke uvádzame vzorec na výpočet čistej mzdy z hrubej mzdy spolu s popisom jednotlivých stupňov výpočtu. Štruktúra výpočtu čistej mzdy je rovnaká v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zmena však nastala vo výške nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, čo spôsobilo, že výška čistej mzdy sa líši.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Písm. Stupne vzorca Poznámka
A Hrubá mzda, brutto Plnenie poskytnuté zamestnávateľom za príslušný mesiac
B - poistné na nemocenské poistenie (1,4 %) Povinné sociálne odvody, ktoré platí zamestnanec a na účet Sociálnej poisťovne ich odvádza zamestnávateľ (9,4 %)
- poistné na invalidné poistenie (3,00 %)
- poistné na starobné poistenie (4,00 %)
- poistné na poistenie v nezamestnanosti (1,00 %)
C - preddavok na zdravotné poistenie (4 %) Povinné preddavky na zdravotné odvody, ktoré platí zamestnanec a na účet príslušnej zdravotnej poisťovne ich odvádza zamestnávateľ (4,00 %), polovičnú sadzbu poistného (2,00 %) platí zamestnanec, ktorý je zdravotne postihnutý
D Čiastkový základ dane (A – B – C) Stupeň, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi hrubou mzdou a vyššie uvedeným poistným
E - nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (470,54 eur) Daňové zvýhodnenie, ktoré má zamestnanec nárok (nemá povinnosť) si uplatniť mesačne, t. j. časť mzdy, z ktorej zamestnanec neplatí preddavky na daň zo závislej činnosti
F Základ dane, tzv. zdaniteľná mzda (D – E) Príjem znížený o povinné poistné a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka
G - preddavok na daň zo závislej činnosti (F x 19 %, resp. 25 %) Povinný preddavok na daň vypočítaný z výšky zdaniteľnej mzdy, ktorý zamestnávateľ zrazí zamestnancovi a odvedie na účet daňového úradu (po zohľadnení výšky daňového bonusu na dieťa)
H + daňový bonus na dieťa Daňové zvýhodnenie na dieťa, o ktoré sa znižuje preddavok na daň zo závislej činnosti, jeho výška závisí od veku dieťaťa a od čiastkového základu dane
I + náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti Peňažné plnenie, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi počas prvých 10 dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti (PN)
J - zrážky Napr. zrážky stravného, exekúcie, sporenia, a pod.
Čistá mzda, netto (D – G + H + I – J) Mzda, ktorú dostane zamestnanec na svoj bankový účet alebo v hotovosti

Poistné na sociálne poistenie v roku 2024

Povinné poistné na sociálne poistenie zráža zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca, čo spôsobuje zníženie čistej mzdy. Zamestnancovi sa z hrubej mzdy odvádza poistné:

 • na nemocenské poistenie v sadzbe 1,4 %,
 • na invalidné poistenie v sadzbe 3,00 %,
 • na starobné poistenie v sadzbe 4,00 %,
 • na poistenie v nezamestnanosti v sadzbe 1,00 %.

Celkovo až v sadzbe 9,4 % zaplatí z hrubej mzdy zamestnanec do Sociálnej poisťovne.

Poistné sa vypočíta percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základ na výpočet odvodov na sociálne poistenie je plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za zárobkovú činnosť. Spravidla ide o hrubú mzdu zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Poistné vo vyššie uvedených sadzbách sa neuplatňuje v každom prípade. Existujú výnimky, u ktorých je sadzba sociálnych odvodov odlišná. Ide o napr. zamestnanca, ktorému bol priznaný starobný, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % či zamestnanca, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, a pod.

Zamestnanec v roku 2024 zaplatí sociálne odvody najviac zo sumy 9 128 eur (tzv. maximálny vymeriavací základ). Výnimkou je úrazové poistenie, na ktoré sa maximálny vymeriavací základ nevzťahuje. Minimálny vymeriavací základ nie je určený.

Podrobnosti o odvodoch nielen zamestnanca, ale i zamestnávateľa nájdete v článku Odvody zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2024.

Článok pokračuje pod reklamou

Preddavky na zdravotné poistenie a odpočítateľná položka v roku 2024

Čistú mzdu zamestnanca znižuje povinné poistné na zdravotné poistenie. Poistné sa platí vo forme preddavkov. Preddavky na zdravotné poistenie v príslušnej sadzbe zrazí zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca a odvedie na účet zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený. Sadzba zdravotného poistenia je u zamestnanca dvojaká:

 • 4 % u zamestnancov bez zdravotného postihnutia,
 • 2 % u zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Za osobu so zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba:

 • uznaná za invalidnú,
 • s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera postihnutia funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

Pri výpočte sa vychádza z vymeriavacieho základu, ktorým je plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za zárobkovú činnosť. Výnimkou sú príjmy z dohody o brigádnickej práci študenta, zo zmluvy o výkone činnosti športového odborníka fyzickej osoby so štatútom žiaka strednej školy či študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku, poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a pod., tzn. existujú skupiny zamestnancov, ktoré z dosiahnutého príjmu zo závislej činnosti neplatia preddavky na zdravotné poistenie.

U zdravotných odvodov nie je zákonom určený minimálny ani maximálny vymeriavací základ. Od 1.1.2023 sa však zaviedlo minimálne poistné zamestnanca a minimálny preddavok zamestnanca, tzn. zamestnávateľovi vzniká povinnosť zraziť zamestnancovi zo mzdy preddavok na zdravotné poistenie v zákonom stanovenej minimálnej sume. Od 1.1.2024 zamestnanec musí na zdravotnom poistení zaplatiť minimálne 40,32 eur mesačne. Minimálne ročné poistné zamestnanca je 483,98 eur. Ak je poistné a preddavok na poistné zamestnanca a zamestnávateľa nižšie ako uvedené hodnoty, zamestnanec (nie zamestnávateľ) odvody doplatí vo výške rozdielu.

Minimálny preddavok zamestnanca sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých bol:

 • samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • poistencom štátu (napr. osoba poberajúca nemocenské, materské),
 • osobou so zdravotným postihnutím,
 • vyhlásený za nezvestnú osobu,
 • sa nepovažoval za zamestnanca (napr. mal neplatené voľno, čerpal rodičovskú dovolenku, a pod.).

Na vybrané skupiny zamestnancov sa minimálne zdravotné poistenie nevzťahuje (napr. dôchodcovia, študenti či zdravotne postihnutí zamestnanci).

Na výšku čistej mzdy má vplyv aj uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie, ktorá znižuje vymeriavací základ, a teda znižuje aj preddavky na zdravotné poistenie. Odpočítateľnú položku si môžu uplatniť zamestnanci, ktorých mesačný príjem zo zárobkovej činnosti je nižší ako 570 eur (spravidla len u zamestnancov pracujúcich na skrátený pracovný úväzok) a vykonávajú závislú činnosť na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného pomeru. Uplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie už nie je vo väčšine prípadov relevantné, nakoľko suma minimálnej mesačnej mzdy prevyšuje sumu 570 eur.

Na výpočet odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie sa v roku 2024 použije nasledovný vzorec:

OP = (380 – ((príjem pre OP – 380) x 2/ počet dní mesiaca x počet dní zamestnania

Preddavky na daň zo závislej činnosti v roku 2024

Zamestnávateľ má povinnosť vybrať preddavok na daň z príjmu zo závislej činnosti, ktorý zrazí zamestnancovi zo zdaniteľnej mzdy, tzn. preddavky na daň zo závislej činnosti znižujú čistú mzdu zamestnanca. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zaúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo za zdaňovacie obdobie znížený o:

 • sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • prípadne nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, pričom za kalendárny mesiac sa zníži o sumu zodpovedajúcu 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 470,54 eur (5 646,48 eur/12 mesiacov).

Výšku preddavkov na daň zo závislej činnosti ovplyvňuje:

 • výška zdaniteľnej mzdy,
 • uplatnenie daňového bonusu na dieťa (podrobnosti sa dočítate v ďalšej časti článku),
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Preddavok na daň zo závislej činnosti je:

 • 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresahuje 3 961,50 eur mesačne vrátane (47 537,98 eur ročne),
 • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presahuje 3 961,50 eur mesačne (47 537,98 eur ročne).

Každý zamestnanec má pri nástupe do práce možnosť (nie povinnosť) podať vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov (tzv. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu) o uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka mesačne. Zároveň prehlási, že za rovnaké zdaňovacie obdobie si nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka neuplatňuje u iného zamestnávateľa. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nie je možné uplatniť, ak:

 • zamestnanec je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného poistenia rovnakého druhu,
 • zamestnanec je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom výsluhového dôchodku alebo obdobného dôchodku zo zahraničia,
 • zamestnancovi bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku prechádzajúcich zdaňovacích období.

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Výšku čistej mzdy i preddavkov na daň zo závislej činnosti môže ovplyvniť skutočnosť, či si zamestnanec uplatňuje daňový bonus na dieťa. Toto daňové zvýhodnenie si môže uplatniť zamestnanec na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti. Daňový bonus na dieťa zvyšuje čistú mzdu a znižuje preddavky na daň zo závislej činnosti.

Suma daňového bonusu na dieťa, o ktorú sa bude znižovať daň je v roku 2024:

 • 140 eur mesačne na vyživované dieťa do 18 rokov veku,
 • 50 eur mesačne na vyživované dieťa nad 18 rokov veku.

Ide o maximálnu sumu daňového bonusu na dieťa, pričom je pri výpočte potrebné vychádzať z čiastkového základu dane. U zamestnanca sa čiastkový základ dane vypočíta ako hrubá mzda – odvody platené zamestnancom (13,4 %).

Percentuálny limit sumy daňového bonusu závisí od počtu detí nasledovne:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Ak je určené percento z čiastkového základu dane zamestnanca vyššie ako suma daňového bonusu, vyplatí sa daňový bonus v plnej výške. Ak je nižšie, vyplatí sa daňový bonus len do výšky vypočítaného percenta.

Daňový bonus na dieťa si zamestnanec môže uplatniť prostredníctvom podania vyhlásenia podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov. Nárok si uplatní mesačne (zamestnávateľ zníži preddavok na daň zo závislej činnosti o výšku daňového bonusu vo výplatnej páske mesačne) alebo ročne (podaním daňového priznania alebo vykonaním ročného zúčtovania dane).

Výpočet čistej mzdy v roku 2024 – vzorový príklad

V nasledujúcej tabuľke nájdete výpočet čistej mzdy z hrubej mzdy vo výške 1 300 eur v roku 2024. Hoci sa vzorec na výpočet čistej mzdy nezmenil, zmenila sa výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa z pôvodných 410,24 eur mesačne zvýšila na 470,54 eur mesačne. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ovplyvňuje výška životného minima.

*U zdravotne postihnutých zamestnancov je sadzba preddavkov na zdravotné odvody v polovičnej výške, t. j. 2 %.
**Okrem 19 % sadzby dane zo závislej činnosti sa pri výpočte čistej mzdy používa aj sadzba 25 %, a to z tejto časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presahuje 3 961,50 eur (mesačne).
Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka Sadzba v % Suma v EUR
Hrubá mzda - 1 300,00
Nemocenské poistenie 1,40 18,20
Invalidné poistenie 3,00 39,00
Starobné poistenie 4,00 52,00
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 13,00
Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce - -
Úrazové poistenie - -
Garančné poistenie - -
Rezervný fond solidarity - -
Sociálne odvody SPOLU 9,40 122,20
Preddavky na zdravotné odvody 4,00* 52,00
Celkové odvody zamestnanca 13,40 174,20
Preddavok na daň z príjmu pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 19,00** 124,50
Preddavok na daň z príjmu pri neuplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 19,00** 213,90
Čistá mzda pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka - 1 001,30
Čistá mzda pri neuplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka - 911,90

Z hrubej mzdy 1 300 eur, v závislosti od uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnanec dostane v čistom 1 001,30 eur, resp. 911,90 eur. Sumu čistej mzdy môže ovplyvniť ešte skutočnosť, či si zamestnanec uplatní nárok na daňový bonus na dieťa alebo či mu budú vykonávané zrážky zo mzdy.

Tip: Na výpočet čistej mzdy, príp. hrubej mzdy či ceny práce môžete využiť našu mzdovú kalkulačku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky