Odvodová odpočítateľná položka študentov a dôchodcov v roku 2023

Od 1. januára 2023 sa zavádza nová odvodová odpočítateľná položka pre dohodárov – študentov a dôchodcov. Ako má fungovať a čo musí stihnúť zamestnávateľ či dohodár do 31.12.2022 v tejto súvislosti?

Niektoré ustanovenia novely zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) schválenej ešte v roku 2018, nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023. Od tohto termínu sa namiesto výnimky z dôchodkového poistenia podľa § 227a zákona o sociálnom poistení uplatňuje tzv. odvodová odpočítateľná položka, o ktorú sa na účely sociálneho poistenia znižuje vymeriavací základ vybranej skupiny zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ide o rovnaké skupiny zamestnancov, ktorí si môžu aj v súčasnosti uplatňovať výnimku podľa § 227a zákona o sociálnom poistení, teda študentov a dôchodcov. Od 1.1.2023 mali byť účinné aj ustanovenia o ročnom zúčtovaní sociálneho poistenia, ktoré však pred jeho účinnosťou boli zo zákona vypustené. Odvodová odpočítateľná položka sa napriek tomu od januára 2023 začína uplatňovať.

Aj dohodári – študenti a dôchodcovia sú od 1.1.2023 zamestnancami na účely dôchodkového poistenia

Od 1. januára 2023 sa zamestnancom na účely dôchodkového poistenia stáva každý študent pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dôchodca s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. V prípade dohodára – dôchodcu ide o poberateľa:

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek,
 • invalidného výsluhového dôchodku.

Status zamestnanca získajú bez ohľadu na to, či im z príslušnej dohody plynie právo na pravidelný mesačný príjem alebo nepravidelný príjem, resp. či od 1. januára 2023 študent alebo dôchodca využije právo určiť dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky alebo nie.

„Doprihlásenie“ dohodára – študenta a dôchodcu v Sociálnej poisťovni do 31.12.2022

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje, že zamestnávateľ má povinnosť „doprihlásiť“ študenta, ako aj dôchodcu v právnom vzťahu na základe príslušnej dohody, ktorému pred 1. januárom 2023 nevzniklo dôchodkové poistenie a právny vzťah trvá aj po 31. decembri 2022, na povinné dôchodkové poistenie pred vznikom tohto poistenia, teda najneskôr do 31. decembra 2022 prostredníctvom formuláru Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prihláška.  Využije pritom existujúce kódy na doprihlásenie:

 • 11 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem,
 • 12 – DoBPŠ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem,
 • 19 – DoVP len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem,
 • 20 – DoVP len na dôchodkové poistenie – nepravidelný príjem,
 • 21 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - pravidelný príjem,
 • 22 – DoPČ len na dôchodkové poistenie - nepravidelný príjem.

Zánik odvodovej výnimky dohodára – študenta a dôchodcu dňa 31.12.2022

Právo študenta pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dôchodcu s vymedzeným druhom dôchodku v právnom vzťahu na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, uplatniť si výnimku z postavenia zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak jeho mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem nepresiahne sumu 200 eur, zaniká 31. decembra 2022.

Výška odvodovej odpočítateľnej položky od 1. 1. 2023

Odvodová odpočítateľná položka je 200 eur za kalendárny mesiac. Ak vymeriavací základ zamestnanca v právnom vzťahu na základe ním určenej dohody je za kalendárny mesiac nižší ako 200 eur, odvodová odpočítateľná položka je v sume tohto vymeriavacieho základu. To znamená, že suma, ktorá platila pre odvodovú výnimku z dôchodkového poistenia a suma novej odvodovej odpočítateľnej položky, sa nemení.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako si dohodár – študent alebo dôchodca uplatní novú odvodovú odpočítateľnú položku

Dohodár – študent s dohodou o brigádnickej práci študenta aj dôchodca pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti, má právo od 1. januára 2023 určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu na účely uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky.

Študent a dôchodca – dohodár, ktorý si chce uplatniť odvodovú odpočítateľnú položku, je povinný písomne informovať zamestnávateľa o jej uplatnení, ako aj o skončení jej uplatňovania. Čestné vyhlásenie, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci, už zákon nevyžaduje.

Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni uplatnenie a ukončenie uplatňovania práva na odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) zamestnancom najneskôr v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom zamestnanec písomne informoval zamestnávateľa o uplatnení a o skončení uplatňovania OOP.

Prečítajte si tiež

Študenti a dôchodcovia, ktorí si k 31. decembru 2022 uplatňujú odvodovú úľavu a chcú si uplatňovať úľavu vo forme odvodovej odpočítateľnej položky od 1. januára 2023, musia svojho zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky v decembri 2022Zamestnávateľ oznámi uplatnenie tejto položky na RLFO – zmena. Ak si právo na OOP uplatnia až počas januára 2023, právne účinky nastanú až od 1. februára 2023. 

V novom vzore registračného listu sú v tejto súvislosti uvedené dva nové údaje:

 • Dátum oznámenia uplatnenia OOP - uvádza sa dátum, kedy zamestnanec „dohodár“ oznámil uplatnenie odvodovo odpočítateľnej položky (OOP). Právne účinky uplatnenia OOP zamestnancom „dohodárom“ nastanú odo dňa vzniku právneho vzťahu, ak uplatnenie OOP bolo zamestnávateľovi oznámené najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, inak od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie OOP zamestnávateľovi oznámené.
 • Dátum oznámenia ukončenia uplatňovania OOP - uvádza sa dátum, kedy zamestnanec „dohodár“ oznámil ukončenie uplatňovania OOP. Právne účinky ukončenia uplatňovania OOP zamestnancom „dohodárom“ nastanú od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončenie uplatňovania OOP zamestnávateľovi oznámené.

V prípade, že zamestnávateľ prihlasuje študenta alebo dôchodcu v právnom vzťahu na základe príslušnej dohody na povinné dôchodkové poistenie od 1. januára 2023 a zároveň si takýto zamestnanec uplatňuje OOP od 1. januára 2023, zamestnávateľ si môže uvedené povinnosti splniť naraz prostredníctvom jedného tlačiva RFLO – prihláška.

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov – študentov a dôchodcov po 1.1.2023

Uvedenými zmenami by sa malo zmeniť „doprihlasovanie“ a odhlasovanie týchto skupín dohodárov na dôchodkové poistenie podľa toho, či v daný mesiac prekročili alebo neprekročili výšku príjmov 200 eur. Zamestnávateľ je od 1.1.2023 povinný zamestnancov prihlasovať a odhlasovať do Sociálnej poisťovne len raz, a to pri vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu, bez ohľadu na výšku ich príjmov.

Zamestnávateľom však pribúda nová povinnosť – oznamovať Sociálnej poisťovni začatie uplatňovania a ukončenie uplatňovania odvodovej odpočítateľnej položky zamestnancom.

Prečítajte si tiež

Sociálna poisťovňa je povinná od 1.1.2023 osobitne evidovať v registri poistencov fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a uplatňovanie OOP a sprístupniť tento register zamestnávateľom bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov alebo oznámenia o uplatnení OOP. Vďaka tomu by sa už zamestnávateľom nemalo stávať, že v dôsledku nevedomosti spôsobenej úmyselne alebo neúmyselne svojím zamestnancom sa budú dopúšťať chýb a porušení svojich povinností.

Nové vzory oznámení a vyhlásení k odvodovej odpočítateľnej položke od 1.1.2023

Oznámenie a čestné vyhlásenie, na základe ktorého sa dohodárom – študentom a dôchodcom od 1.1.2023 uplatňuje odvodová odpočítateľná položka, si môžete stiahnuť tu:

Upozornenie: Ak si dohodár, ktorý si k 31. decembru 2022 uplatňuje odvodovú výnimku (určil si dohodu, z ktorej nie je dôchodkovo poistený, resp. vymeriavací základ na dôchodkové poistenie sa znižuje o 200 eur), chce uplatňovať úľavu vo forme odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) aj od 1. januára 2023, musí svojho zamestnávateľa písomne informovať o uplatnení OOP ešte v decembri 2022 na uvedených priložených tlačivách. Ak by to urobil v januári, odpočítateľnú položku si uplatní až od februára 2023.

Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci od 1.1.2023

Pre úplnosť dodávame, že od 1.1.2023 sa zavádza aj odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci. Na účely určenia vymeriavacieho základu na platenie poistného na starobné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti je vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. V roku 2023 ide o sumu 605,50 eura.

Prečítajte si tiež

Ak zamestnanec dosiahne mesačný príjem vyšší ako 50 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov, poistné na starobné poistenie aj poistenie v nezamestnanosti bude platiť zamestnanec a zamestnávateľ – avšak len zo sumy rozdielu medzi dosiahnutým mesačným príjmom a odvodovou odpočítateľnou položkou.

Viac informácií nájdete v článku Sezónne zamestnávanie od 1.1.2023: čo prinesie novinka v zákone?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky