Minimálna mzda od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je mesačná minimálna mzda vo výške 750 eur pre prvý stupeň náročnosti práce. Aké sumy platia pre ďalšie stupne, aká je minimálna hodinová mzda, aj ako sa prejaví zvýšenie v čistom, nájdete v článku.

Minimálna mzda na rok 2024 – ako sa určila?

Podľa zákona zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) platí, že ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla (čo sa v roku 2023 nepodarilo), prerokuje ju Hospodárska a sociálna rada Slovenskej republiky (HSR SR) do 31. augusta. Sociálni partneri teda majú možnosť rokovať na tripartitnej úrovni do konca augusta, kde sa snažia tento zákonom stanovený priestor ešte využiť na prípadný kompromis.

Ak k dohode ani v tomto termíne nedôjde, suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy (napríklad v roku 2024 by šlo o sumu 744 eur). Ak sa však sociálni partneri dohodnú, minimálna mesačná mzda je určená ich dohodou.

Zástupcovia zamestnávateľov spolu so zástupcami zamestnancov dospeli počas rokovania HSR SR dňa 21.8.2023 k dohode na výške minimálnej mzdy pre rok 2024, a to vo výške 750 eur.

„Spoločný návrh minimálnej mzdy vo výške 750 eur počíta so zvýšením nad rámec zákonného automatu, a to aj napriek neľahkej a nestabilnej situácii, v ktorej sa mnohí zamestnávatelia a ich zamestnanci nachádzajú,“ konštatuje Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR. Kompromis oboch strán bol uskutočnený už druhý rok po sebe.

Minimálna mesačná mzda od 1.1.2024

Minimálna mesačná mzda vo výške 750 eur v roku 2024 platí pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, pre prvý stupeň náročnosti práce. Minimálna mesačná mzda tak vzrastie oproti roku 2023 o 50 eur (zo sumy 700 eur), čo predstavuje nárast o 7,14 %.

Poznámka: Pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Mesačná minimálna mzda v EUR
2024 750,00
2023 700,00
Rozdiel + 50,00

Zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času (zaokrúhlená na najbližších desať eurocentov). Napríklad, ak ide o polovičný úväzok, minimálna mzda je 375 eur/mesiac a pod.

Prehľad minimálnej mzdy v roku 2024 v tabuľkách nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2024 – tabuľka.

Minimálna mesačná mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce

Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce. Zamestnávateľ musí poskytovať zamestnancovi mzdu najmenej vo výške minimálnej mzdy, resp. minimálnej mzdy prislúchajúcej pre konkrétny stupeň náročnosti práce.

Prečítajte si tiež

Tzv. minimálne mzdové nároky upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) len pre zamestnancov na základe pracovnej zmluvy. V prípade osôb pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je potrebné rešpektovať len minimálnu hodinovú mzdu pre prvý stupeň náročnosti práce. Pozor však dajte na to, ak by ste dohodárov odmeňovali výrazne nižšie ako zamestnancov s rovnakou náplňou práce, inšpektorát práce by to mohol posúdiť ako diskrimináciu, ktorá je zakázaná.

Postup výpočtu minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce je uvedený v § 120 ods. 4 Zákonníka práce.

Minimálnu mesačnú mzdu podľa stupňov náročnosti práce platnú od 1.1.2024 je možné vypočítať nasledovne:

(mesačná minimálna mzda v roku 2024 – mesačná minimálna mzda v roku 2020) + (mesačná minimálna mzda platná v roku 2020 x koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce)

Prečítajte si tiež

Tento vzorec znamená, že v každom stupni náročnosti práce sa minimálna mzda navýši oproti minulému roku o 50 eur, resp. 170 eur oproti roku 2020 (nejde o príslušný násobok aktuálnej minimálnej mzdy koeficientom, ako to platilo kedysi).

Príklad na výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2024 pre tretí stupeň náročnosti práce

Mesačnú minimálnu mzdu od 1.1.2024 vypočítame pre tretí stupeň náročnosti práce nasledovným spôsobom: (750 eur – 580 eur) + (580 eur x 1,4) = 982 eur.

Mesačnú minimálnu mzdu od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce uvádzame v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná minimálna mzda od 1.1.2024 podľa stupňov náročnosti práce
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2024 v EUR
1 1,0 750
2 1,2 866
3 1,4 982
4 1,6 1 098
5 1,8 1 214
6 2,0 1 330

Viac informácií o minimálnej mzde v roku 2024 podľa stupňov náročnosti nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2024 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2024

Suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom je pre rok 2024 vo výške 4,310 eur – to platí pre zamestnancov pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín, ako aj pre osoby pracujúce na dohody. Ide o 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy, zaokrúhlenej na tri desatinné miesta. Oproti roku 2023 tak ide o nárast zo 4,023 eur na 4,310 eur, teda o 0,287 eura na hodinu.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Hodinová minimálna mzda v EUR
2024 4,310
2023 4,023
Rozdiel + 0,287

Pri ustanovení týždenného pracovného času na menej ako 40 hodín (napr. pri zmennej prevádzke) sa suma minimálnej mzdy za hodinu, resp. minimálnych mzdových nárokov úmerne zvyšujú. Pracovný čas upravuje § 85 Zákonníka práce.

Napríklad, pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodín bude minimálna hodinová mzda vo výške 4,449 eur (výpočet = 40/38,75 x 4,310 eur) a pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodín bude minimálna hodinová mzda vo výške 4,597 eur (výpočet = 40/37,50 x 4,310 eur).

Viac o hodinovej minimálnej mzde od 1.1.2024 a o tom, aký má vplyv na výšku príplatkov, nájdete v článku Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2024 a vplyv na príplatky.

Článok pokračuje pod reklamou

Doplatok k minimálnej mzde od 1.1.2024

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.

Prečítajte si tiež

Zákonník práce upravuje položky, ktoré sa za mzdu nepovažujú, napríklad náhrada mzdy, odstupné, odchodné, príspevok na stravovanie, cestovné náhrady, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevky na životné poistenie zamestnanca, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, daňový bonus, náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, doplatky k nemocenským dávkam, náhrada za pracovnú pohotovosť a ďalšie.

Pri výpočte doplatku k minimálnej mzde sa podľa § 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde nezahŕňa do dosiahnutej mzdy:

  • mzda za prácu nadčas,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a cez víkend,
  • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
  • mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, a
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

Poznámka: Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Príplatky naviazané na výšku minimálnej mzdy od 1.1.2024

Od 1. júna 2023 došlo k „rozmrazeniu“ fixnej výšky príplatkov za prácu cez víkend, za nočnú prácu, za prácu vo sviatok (len u dohodárov, nakoľko u zamestnancov sa odvíja od priemerného zárobku), ktoré sa opätovne naviazali na výšku hodinovej minimálnej mzdy. Zvýšenie minimálnej mzdy od roku 2024 teda ovplyvní aj výšku týchto príplatkov. Zvýšenie niektorých z nich uvádzame v tabuľke (zaokrúhlené matematicky na 2 desatinné miesta):

Zdroj: Vlastné spracovanie
Suma príplatku za hodinu od 1.1.2024 v EUR Suma príplatku za hodinu od 1.6.2023 – 31.12.2023 v EUR Výška príplatku v nadväznosti na minimálnu hodinovú mzdu (najmenej)
Príplatok za prácu v sobotu Najmenej 2,16 Najmenej 2,01 50 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za prácu v nedeľu Najmenej 4,31 Najmenej 4,02 100 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci Najmenej 1,72 Najmenej 1,61 40 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci Najmenej 2,16 Najmenej 2,01 50 % minimálnej mzdy za hodinu
Príplatok za prácu vo sviatok (dohodár) Najmenej 4,31 Najmenej 4,02 100 % minimálnej mzdy za hodinu

Viac o tom, aká výška príplatkov platí v roku 2024, nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2024.

Čistá minimálna mzda - dane a odvody zamestnanca pri minimálnej mzdy od 1.1.2024

Čistá mzda zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou bude v roku 2024 vo výške 615,50 eur, a to s uplatnením mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane platnej za rok 2024 vo výške 470,54 eur, bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa.

Prečítajte si tiež

Čistá mzda zamestnanca tak v roku 2024 oproti roku 2023 vzrastie o 46,53 eur mesačne (čistá minimálna mzda zamestnanca v roku 2023 bola v sume 568,97 eur).

Zmena čistej mzdy, zdravotných a sociálnych odvodov zamestnanca a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti v porovnaní s rokom 2023 je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad odvodov a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca pri mesačnej minimálnej mzde v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023 (v EUR)
2024 2023 Rozdiel
Mesačná minimálna mzda (hrubá) 750,00 700,00 + 50,00
Odvody do Sociálnej poisťovne (9,4 % z hrubej mzdy) 70,50 65,80 + 4,70
Odvody do zdravotnej poisťovne (4 % z hrubej mzdy) 30,00 28,00 + 2,00
Preddavok na daň zo závislej činnosti 34,00 37,23 - 3,23
Mesačná minimálna mzda (čistá) 615,50 568,97 + 46,53

Ako ovplyvní minimálna mzda daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce).

Cena práce zamestnávateľa pri minimálnej mzde od 1.1.2024

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca odmeňovaného mesačnou minimálnou mzdou bude v roku 2024 vo výške 1 021,49 eur. V porovnaní s rokom 2023 ide o zvýšenie o 75,09 eur.

Prehľad zvýšenia ceny práce a odvodov zamestnávateľa, ktoré je povinný mesačne odvádzať za zamestnanca, je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad odvodov zamestnávateľa za zamestnanca pri mesačnej minimálnej mzde v roku 2024 v porovnaní s rokom 2023 v EUR
2024 2023 Rozdiel
Mesačná minimálna mzda (hrubá) 750,00 700,00 + 50,00
Odvody do Sociálnej poisťovne (25,2 % z hrubej mzdy) 188,99 176,40 + 12,59
Odvody do zdravotnej poisťovne (10 % z hrubej mzdy v roku 2023, 11 % v roku 2024) 82,50 70,00 + 12,50
Cena práce spolu 1 021,49 946,40 + 75,09

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku za 10 rokov (od roku 2015 do roku 2024)

Ako sa menila výška minimálnej mesačnej mzdy za posledných 10 rokov, teda od roku 2015 po rok 2024, uvádza nasledujúca tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Výška minimálnej mesačnej mzdy v EUR
2015 380,00
2016 405,00
2017 435,00
2018 480,00
2019 520,00
2020 580,00
2021 623,00
2022 646,00
2023 700,00
2024 750,00

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky