Koľko hodín možno odpracovať na dohodu?

Na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné odpracovať iba limitovaný počet hodín. Prinášame prehľad, koľko je maximálne možné odpracovať na jednotlivé druhy dohôd.

Podľa § 223 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh, alebo na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Podmienka výnimočnosti sa nevzťahuje na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

V súčasnosti je možné podľa Zákonníka práce uzatvoriť nasledovné dohody:

  • dohodu o vykonaní práce, ak ide o prácu, ktorá je vymedzená výsledkom,
  • dohodu o pracovnej činnosti, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce,
  • dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce – v tomto prípade ide o pracovnú činnosť, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku. Príkladmi sú práca v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení, skladovaní vybraných druhov ovocia a zeleniny, v cestovnom ruchu pri preprave osôb, prevádzkovaní reštaurácií atď., v potravinárstve pri spracovaní sezónnych produktov či v lesnom hospodárstve pri produkcii lesného reprodukčného materiálu atď. (tieto sezónne práce sú presne vymedzené v prílohe č. 1b Zákonníka práce),
  • dohodu o brigádnickej práci študentov, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce, pričom tento typ dohody je možné uzatvoriť iba so žiakom, resp. študentom.

Podrobné informácie o jednotlivých dohodách nájdete v článkoch:

V tomto článku sa zameriame len na maximálny možný počet odpracovaných hodín na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu o vykonaní práce

Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Zákonník práce ďalej upravuje, že do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce.

Pozrite si tiež

Znamená to, že limit 350 hodín sa posudzuje samostatne za každú dohodu o vykonaní práce, avšak pri uzatvorení viacerých dohôd o vykonaní práce medzi zamestnancom a tým istým zamestnávateľom je potrebné spočítať odpracované hodiny na základe všetkých dohôd o vykonaní práce uzatvorených v danom kalendárnom roku. Takto spočítané hodiny nesmú presiahnuť 350 hodín za rok.

Ak by však mal zamestnanec uzatvorených viacero dohôd s rôznymi zamestnávateľmi, tieto sa navzájom neovplyvňujú a na každú z nich by mohol odpracovať maximálne 350 hodín v kalendárnom roku.

Maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu o pracovnej činnosti

Na základe dohody o pracovnej činnosti možno vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 10 hodín týždenne. V tomto prípade ide o striktný maximálny počet hodín za týždeň, ktorý môže byť najviac 10 hodín, pričom je možné odpracovať týždenne aj menej hodín, viac však nie.

Článok pokračuje pod reklamou

Maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Pri dohode o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce je maximálny rozsah 520 hodín v kalendárnom roku. Zároveň však platí, že:

  • do rozsahu pracovnej činnosti sa započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce (obdobne, ako sme uvádzali pri dohode o vykonaní práce, kedy sa počet hodín u rovnakého zamestnávateľa spočítava),
  • priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

Upozornenie: Dohodu o pracovnej činnosti (ako aj dohodu o vykonaní práce či dohodu o brigádnickej práci študentov) možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov, pričom dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov.

Maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu o brigádnickej práci študentov

Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená (najviac na 12 mesiacov).

Pri dohode o brigádnickej práci študentov je teda dôležité to, že priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, čo je rozdiel oproti dohode o pracovnej činnosti, kde sa priemer neposudzuje. Žiak, príp. študent teda môže v niektorých týždňoch odpracovať aj viac hodín týždenne, avšak iné týždne musí odpracovať menej hodín tak, aby jeho priemerný týždenný pracovný čas od vzniku po zánik dohody nepresiahol 20 hodín.

Príklad na maximálny možný počet odpracovaných hodín na dohodu o brigádnickej práci študentov

Brigádnik Marek uzavrel dohodu o brigádnickej práci študenta na mesiace júl a august 2024 (9 týždňov). Celkovo tak môže odpracovať za dané obdobie maximálne 180 hodín (9 x 20 hodín). Z dôvodu väčšieho počtu dovolenkujúcich zamestnancov odpracoval brigádnik v júli až 140 hodín. Za august tak môže odpracovať už len 40 hodín. Prípadne, ak by bola dohoda uzatvorená na viac mesiacov (napr. až do septembra 2024, teda cca 13 týždňov, pričom by už v septembri vôbec dohodár nepracoval), tak by mohol odpracovať v auguste ešte o 80 hodín navyše a bol by dodržaný rozsah najviac 20 hodín týždenne v priemere.

Upozorniť tiež treba na to, že pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca (t. j. zamestnanca mladšieho ako 18 rokov) v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Súhrnná tabuľka pre maximálny počet odpracovaných hodín na dohodu

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ dohody Maximálny možný počet odpracovaných hodín
Dohoda o vykonaní práce 350 hodín v kalendárnom roku (do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce)
Dohoda o pracovnej činnosti 10 hodín týždenne
Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce 520 hodín v kalendárnom roku (do rozsahu pracovnej činnosti sa započítava aj pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce; priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody, najviac však za štyri mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín)
Dohoda o brigádnickej práci študentov 20 hodín týždenne v priemere za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Brigádnik a dane

Ako je to s platením preddavkov na daň u osôb pracujúcich na dohodu o brigádnickej práci študentov? Kedy je povinnosť ich platiť a je možné, že sa študentom zrazené preddavky vrátia naspäť?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky