17 zmien v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2019

V roku 2019 nadobudnú účinnosť viaceré z noviel zákonov, ktoré sa menili v roku 2018. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré čakajú podnikateľov v oblasti účtovníctva, daní a odvodov.

Ako sme vás už informovali v jednom z našich článkov, v roku 2018 sa 10 najdôležitejších zákonov pre podnikateľov zmenilo až 32-krát. Niektoré z týchto zmien sa týkajú aj roku 2019. Viac informácií o vlaňajších legislatívnych zmenách si môžete prečítať v článku Ako často sa menili najdôležitejšie zákony pre podnikateľov v roku 2018.

1. Zvýšenie minimálnej mzdy

Minimálna mzda od roku 2019 vzrastie na 520 eur za mesiac pre zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou. V súvislosti s nárastom mesačnej minimálnej mzdy sa mení aj hodinová minimálna mzda, a to na 2,989 eur za každú odpracovanú hodinu zamestnancom.

Zamestnávateľ, ktorý nemá odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve (spravidla malý a stredne veľký podnikateľ) má povinnosť svojmu zamestnancovi zaplatiť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku, a to pre príslušný stupeň náročnosti práce jeho pracovného miesta. Viac informácií v článku Minimálna mzda od 1.1.2019.

2. Nárast minimálnych odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pre SZČO

V roku 2019 sa zvýšia pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby minimálne odvody do Sociálnej poisťovne až o 6,95 eura. Kým v roku 2018 boli minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 151,16 eura, v roku 2019 tak minimálne odvody vzrastú na sumu 158,11 eur. Rovnako aj minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie narastú, a to o 2,94 eura, t.j. zo sumy platnej v roku 2018 – 63,84 eur na sumu platnú pre rok 2019 – 66,78 eur. Viac informácií v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019.

3. Zvýšenie príplatkov za nočnú prácu a prácu v nedeľu od 1.5.2019

Novelou Zákonníka práce boli zvýšené príplatky za nočnú prácu, prácu cez sviatky a víkendy s účinnosťou od 1.5.2018. Prvá fáza zvyšovania je účinná od uvedeného dátumu, druhá fáza zvyšovania príplatkov nastane od 1.5.2019. V máji 2019 dôjde k zvýšeniu týchto príplatkov:

  • príplatok za prácu v sobotu: zmena výšky príplatku z 25 % minimálnej mzdy za hodinu na 50 % minimálnej mzdy za hodinu,
  • príplatok za prácu v nedeľu: zmena výšky príplatku z 50 % minimálnej mzdy za hodinu na 100 % minimálnej mzdy za hodinu,
  • príplatok za nočnú prácu: u nerizikového povolania je to zmena príplatku z 30 % minimálnej mzdy za hodinu na 35 % a u rizikového povolania je zmena príplatku z 40 % na 50 % minimálnej mzdy za hodinu. O tom, čo prinesie toto zvýšenie príplatkov zamestnanom a ako sa zmení cena práce zamestnávateľom si môžete prečítať v článku Príplatky z prácu v sobotu, nedeľu a v noci v roku 2019 - príklady.

4. Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti

Od 1.1.2019 sa zvýšil maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok (napr. nemocenské, materské) a pre výpočet dávok v nezamestnanosti na sumu 62,7288 eura. Maximálnu nemocenskú dávku tak môže získať podnikateľ, ktorý je povinne nemocensky poistený vo výške približne 1069 eur, či maximálne materské vo výške približne 1458 eur. Viac informácií nájdete v článku Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2019 – odvody a dávky.

5. Zmena životného minima k 1.7.2018 a jej vplyv na vybrané veličiny od roku 2019

Na obdobie od 1.7.2018 do 30.6.2019 sa zmenila výška životného minima fyzickej osoby na sumu 205,07 eur mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu. Výška životného minima sa tak v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšila o 2,803 % (v predošlom období bola suma životného minima 199,48 eura). Táto suma životného minima má vplyv na viaceré veličiny, platné od 1.1.2019 do 31.12.2019, ako napríklad daňový bonus na dieťa, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a iné. Viac o tom, aké veličiny ovplyvnila suma životného minima pre rok 2019, nájdete v článku Životné minimum od 1.7.2018 do 30.6.2019.

6. Daňový bonus na dieťa sa od 1.4.2019 zvýši

Od 1.1.2019 sa mení výška mesačného bonusu na dieťa, a to na sumu 22,17 eur (266,04 eur ročne) na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa. Od 1.4.2019 sa však mení výška tohto mesačného daňového bonusu na dieťa, a to na sumu 44,34 eur, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku. Viac informácií v článku Daňový bonus sa od 1. apríla 2019 zvýši.

7. Nové vzory tlačív v súvislosti so závislou činnosťou

Od roku 2019 platia nové vzory tlačív v súvislosti zo závislou činnosťou, ktorých vzory si môžete stiahnuť v článku Vzory tlačív v roku 2019 – ročné zúčtovanie dane alebo Vzory tlačí v roku 2019 – závislá činnosť. Ide o tieto vzory tlačív:

  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2019,
  • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti od roku 2019 (prvýkrát za mesiac január 2019 vo februári 2019),
  • oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane pre rok 2019,
  • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie roku 2019.

8. Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Daňovým výdavkom sú od 1.1.2019 aj príspevky na stravovanie zamestnancov a príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených podľa § 152 a § 152 a Zákonníka práce. Povinnosť poskytovať príspevky na rekreáciu zamestnancov je tak od roku 2019 povinný zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 50 a viac zamestnancov. Zamestnávateľ bude povinný tento príspevok na rekreáciu poskytnúť zamestnancovi na jeho žiadosť, a to v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. Viac v článku Rekreačné poukazy pre zamestnancov od roku 2019.

9. Znížená sadzba DPH vo výške 10 %

Od 1.1.2019 sa zmenou zákona o DPH bude uplatňovať znížená sadzba dane vo výške 10 % okrem tovarov uvedených v prílohe č. 7 aj na:

  • služby uvedené v prílohe č. 7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), t.j. ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii produktov podľa činností (napr. hotelové služby, turistické ubytovacie služby, prevádzka táborísk a pod.),
  • tovary a služby, ktoré registrovaný sociálny podnik v rámci aktivít sociálnej ekonomicky dodáva oprávnenému zákazníkov.

Viac informácií nájdete v článku Sadzby DPH v roku 2019.

10. Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch

Podľa schválenej novely zákona o DPH sa pri dodaní tovarov uvedených v kapitolách 10, 12, 72 a položkách 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka iných ako kovový odpad a kovový šrot neuplatní prenos daňovej povinnosti na odberateľa, pri ktorých je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH. Viac v článku Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch od 1.1.2019.

Článok pokračuje pod reklamou

11. Zmena v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb, ktoré sú dodávané nezdaniteľnej osobe v inom členskom štáte

Táto zmena v zákone o DPH prináša výhody najmä tým zdaniteľným osobám, ktoré poskytujú vybrané digitálne služby (ide o telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania, elektronické služby) príležitostne. Podľa starého znenia zákona sa museli tieto osoby registrovať v každom jednom členskom štáte, kde bol ich zákazník usadený a tam priznať a zaplatiť DPH platnú v ich krajine alebo sa zaregistrovať a uplatňovať osobitnú úpravu MOSS, čím sa im zjednodušila registrácia a platba dane. Od 1.1.2019 je miestom dodania týchto služieb SR, v prípade ak ich celková hodnota nepresiahne limit 10 000 eur. Viac v článku Čo sa zmení v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb od roku 2019?

12. Ruší sa povinnosť zložiť zábezpeku na DPH

Novoregistrovaní platitelia dane už nebudú povinní skladať zábezpeku na daň od 1.1.2019. Rozhodnutia, ktoré boli uložené o zložení zábezpeky na daň vydané do 31.12.2018 sa zrušia a daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť vráti do 28.2.2019. Viac informácií o tejto zmene nájdete v článku Zmeny v zákone o DPH od roku 2019.

13. Zmena v oslobodení od dane pri dodaní stavby (alebo jej časti), prípadne stavby, ktorou je jednotlivý byt, apartmán alebo nebytový priestor a nájmu týchto nehnuteľnosti

Pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane (vymedzené zákonom), ktorá je určená na bývanie (napr. byt, rodinný dom) nebude môcť platiteľ dane využiť voľbu oslobodenia od dane. Zmenou zákona o DPH bude vždy dodanie takejto nehnuteľnosti, či prenájom oslobodený od dane. O tom, aké podmienky musí splniť dodanie nehnuteľnosti oslobodenej od dane si môžete prečítať v článku Zmeny v zákone o DPH od roku 2019. V uvedenom článku sa dozviete aj o iných zmenách, ktoré nastali v zákone o DPH od roku 2019.

14. Zdaňovanie poukazov na tovary a služby (vouchre)

Od 1. októbra 2019 vstúpia do platnosti nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaní poukazov, ktoré je možné vymeniť za služby alebo tovary. V prípade jednoúčelového poukazu vznikne daňová povinnosť v momente jeho vydania, kedy je známe odovzdanie tovaru resp. služby ako aj výška samotnej dane. Naopak v prípade viacúčelového poukazu vznikne daňová povinnosť až v momente jeho výmeny za tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje. Viac informácií o tom, čo sa považuje za jednoúčelový alebo viacúčelový poukaz a o zmene zdaňovania si prečítajte v článku Zmeny v zákone o DPH, ktoré sa chystajú od 1.1.2019.

15. Rovnopis alebo kópiu zápisnice o ústnom pojednávaní môže príslušný orgán odovzdať aj do elektronickej schránky daňového subjektu

Podľa novely daňového poriadku, ktorý v roku 2018 prešiel tiež novelizáciou, vstúpili do platnosti zmeny od 1.9.2018 a od 1.1.2019. Jednou zo zmien v daňovom poriadku od 1.1.2019 je to, že rovnopis zápisnice alebo jeho kópiu môže odovzdať príslušný orgán aj elektronicky, to znamená, že zápisnicu o ústnom pojednávaní alebo vykonaní úkonu príslušný orgán môže zaslať do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu alebo inej osoby. Medzi ďalšie zmeny v daňovom poriadku, ktoré nastali od roku 2019 patrí aj napríklad zavedenie nového zoznamu daňových subjektov v súvislosti s platením osobitných odvodov, ktoré finančné riaditeľstvo zverejní po prvýkrát do 31.3.2019. Viac o zmenách v daňovom poriadku si prečítajte v článku Zmeny v daňovom poriadku od 1.9.2018 a 1.1.2019.

16. Za priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti sa považuje aj predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti

Novelou živnostenského zákona dochádza od roku 2019 aj k rozšíreniu definície toho, čo sa považuje za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Uvedené znamená, že za priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti sa považuje aj predajné miesto, zriadené, určené alebo slúžiace na účely vykonávania podnikateľskej činnosti, umožňujúce uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Zmena v živnostenskom zákone nastáva aj v definícii pohostinskej činnosti, či v tom že zahraničné právnické osoby sú od 1.1.2019 povinné pri ohlásení živnosti, pripojiť k ohláseniu aj výpis z registra trestov. Od tohto roku dochádza aj k zmenách vo viazaných živnostiach, a to konkrétne tých, ktoré sa týkajú masérskych služieb, či podnikaní na ostatných vodných plochách. Viac informácií v článku Zmeny v živnostenskom zákone od 1.1.2019.

17. Osobitný odvod pre obchodné reťazce

Od roku 2019 vznikne povinnosť obchodným reťazcom, ktoré predávajú určité množstvo potravín odviesť daňovému úradu osobitný odvod. Osobitný odvod budú obchodné reťazce platiť za tzv. „odvodové obdobie“, ktorým sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. Výška odvodu pre obchodné reťazce je 2,5 % z čistého obratu obchodného reťazca za príslušné odvodové obdobie. Viac informácií si prečítajte v článku Osobitný odvod pre obchodné reťazce od roku 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky