Zmeny v zákone o DPH od roku 2019

Ministerstvo financií SR schválilo novelu zákona o DPH, ktorou dôjde k viacerým zmenám, ako napríklad k zrušeniu zábezpeky na DPH, zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby a pod. Navrhované zdaňovanie poukazov na tovary a služby táto novela odkladá na neskorší dátum. Prinášame vám prehľad zmien v novele zákona o DPH.

Dňa 29. novembra 2018 bola schválená novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Táto novela nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019. V novele zákona o DPH však nastali aj zmeny, ktoré nadobúdajú neskoršiu účinnosť, a to 1. októbra 2019 a 1. januára 2020.

Prehľad zmien v zákone o DPH, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019:

 • zrušenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty,
 • zmena v definícii obratu na účely zákona o DPH,
 • zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby,
 • zmena oslobodenia od dane pri dodaní stavby, resp. jej časti a nájmu tejto nehnuteľnosti,
 • zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor,
 • zmena úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku nadobudnutom formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci,
 • zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie,
 • zmena pri dodaní hnuteľného majetku a nadobudnutí tovaru alebo nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci.

Zrušenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty (v novom znení zákona o DPH sa vypúšťa § 4c starého zákona o DPH)

Zloženie zábezpeky na DPH bolo zavedené do zákona o DPH v roku 2012 ako nástroj na zníženie nedoplatkov na DPH, ktoré spôsobovali novoregistrovaní platitelia dane. Ministerstvo financií však potvrdilo, že tento nástroj na zníženie nedoplatkov na DPH bol úspešný, a preto už inštitút zábezpeky na DPH nie je potrebný.

Všetky rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň, ktoré boli vydané do 31.12.2018 sa zrušujú. Podľa § 85kg ods. 2 nového znenia zákona daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu, ktorá do 31.12.2018 nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani, vráti do 28. februára 2019.

Zmena v definícii obratu na účely zákona o DPH (zmena v § 4 ods. 7 zákona)

V starom znení zákona je definovaný obrat ako výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem v zákone stanovených výnosov (príjmov), ktoré sú od dane oslobodené. V schválenej novele zákona sa doteraz použité pojmy „príjmy“ a „výnosy“ v tejto definícii obratu už používať nebudú. Podľa dôvodovej správy schválenej novely zákona, tieto staré pojmy spôsobujú nerovnaké podmienky pre osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a pre osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo. Namiesto uvedených pojmov, bude v definícii obratu použitý nový pojem, ktorý nahrádza „príjmy“ a „výnosy“, a to „hodnota dodaných tovarov a služieb“, ktorá sa zahrnie do obratu v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH v čase ich dodania.

Do obratu na účely tohto zákona sa teda nezahrnie fiktívna protihodnota bezodplatne dodaných tovarov ani trhová hodnota v zmysle § 22 ods. 8 zákona o DPH. Zmenou definície sa do obratu nezahrnú ani platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby (tzv. preddavkové platby). Tieto platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovaru alebo služby sa zahrnú do obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná.

Zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby a zmena v mieste dodania týchto služieb (zmena v § 16 ods. 14 a 15 zákona, vložený nový ods. 16)

V súčasnosti je miestom dodania digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby (t.j. telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb) miesto, kde je usadený príjemca týchto služieb. Takto nastavené pravidlá v praxi spôsobujú problémy pre príležitostných poskytovateľov týchto vybraných digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby, ktoré sú usadené v niektorom z členských štátov EÚ a spôsobujú vysoké administratívne zaťaženie z plnenia povinností, ktoré vyplývajú z pravidiel DPH. V tejto súvislosti bola zavedená zmena v stanovení miesta dodania týchto služieb.

Ak je nezdaniteľná osoba, ktorej je poskytovaná vybraná digitálna služba (t.j. odberateľ služby) usadená v inom členskom štáte ako je členský štát usadenia poskytovateľa týchto služieb (t.j. dodávateľ služby), tak potom miestom dodania služby je členský štát, v ktorom je ich poskytovateľ (t.j. dodávateľ služby) usadený. Podmienkou pre uplatnenie uvedeného miesta dodania služby je, že poskytovateľ služby (t.j. dodávateľ) je usadený len v jednom členskom štáte a hodnota dodávaných digitálnych služieb bez dane, ktoré dodal nezdaniteľným osobám nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku sumu 10 000 eur a túto hodnotu nepresiahla ani v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku.

Nový ods. 16 § 16 dáva však takýmto poskytovateľom (t.j. dodávateľom) služby právo rozhodnúť sa, či miestom dodania bude členský štát ich usadenia alebo nie. Toto rozhodnutie sú povinní poskytovatelia uplatňovať počas dvoch kalendárnych rokov.

Zmena oslobodenia od dane pri dodaní stavby, resp. jej časti a nájmu tejto nehnuteľnosti (§ 38 ods. 1, 2 a 8 zákona)

Novelou zákona dochádza k zmene v oslobodení od DPH pri dodaní stavby, nakoľko doteraz bolo oslobodené od dane dodanie stavby, vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak bolo dodanie uskutočnené:

 • po piatich rokoch odo dňa prvej kolaudácie stavby, alebo
 • po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby.

Od 1.1.2019 bude od dane oslobodené dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavby stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa:

 • kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účely, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby, a to podľa toho, čo nastane skôr,
 • kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných prác, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty stavby pred začatím stavebných prác,
 • kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania stavby.

Zmena nastala aj v tom, že platiteľ, ktorý prenajímal nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa mohol rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený od dane. Podľa schválenej novely zákona o DPH uvedené rozhodnutie platí iba v tom prípade, ak nejde o nájom bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí. To znamená, že platiteľ dane bude vždy povinný uplatniť oslobodenie od dane pri nájomnom, ak predmet nájmu je určený na bývanie. Schválené znenie zákona sa vzťahuje na zmluvné vzťahy (napr. zmluvy o nájme bytu), ktoré budú uzatvorené po 1. januári 2019. V prípade uzatvorených dodatkov po uvedenom dátume, ak na ich základe vznikne nový záväzkový vzťah, uplatní sa už nové znenie zákona.

Platiteľ, ktorý dodáva stavbu alebo časť stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie, ktoré sme uviedli na začiatku sa taktiež môže podľa novely zákona rozhodnúť, že dodanie stavby alebo časti stavby nebude oslobodené od dane, neplatí to však pri dodaní stavby určenej na bývanie, dodaní jednotlivého bytu a dodaní jednotlivého apartmánu v bytovom dome. V prípade, ak platiteľ dodá stavbu, ktorá je určená na bývanie a aj na účel iný ako na bývanie, môže sa rozhodnúť, že dodanie stavby nebude oslobodené do dane len v časti, ktorá nie je určená na bývanie.

Z uvedených zmien vyplýva, že novela zákona zrušuje právo voľby zdanenia nehnuteľností, ktoré sú určené na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán). Cieľom schválenej novely zákona je zabrániť zneužívaniu odpočtov dane na získanie výhod, ktoré spočívajú najmä v uplatnení si plného nároku na odpočet DPH pri nadobudnutí týchto nehnuteľností a následnom podhodnotení kúpnej ceny týchto nehnuteľností určených na bývanie po uplynutí 5 rokov od kolaudácie.

Článok pokračuje pod reklamou

Zavedenie oslobodenia od dane pri dodaní stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor (§ 38 nové odseky 7 a 9)

Novela zákona doplnila aj oslobodenie od dane, ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý nebytový priestor, v prípade, ak je takéto dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa:

 • kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, a to podľa toho čo nastane skôr,
 • kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účely užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných stavebných práce, ak náklady na tieto stavebné práce sú vo výške najmenej 40 % z hodnoty bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru pred začatím stavebných prác,
 • kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby, bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru po vykonaní stavebných prác na spoločných častiach stavby alebo jednotlivom byte, apartmáne alebo nebytovom priestore, v dôsledku ktorých došlo k podstatnej zmene podmienok doterajšieho užívania.

Apartmánom v bytovom dome sa rozumie pritom miestnosť alebo súbor miestností v bytovom dome, ktorý je spôsobilý plniť rovnakú funkciu ako byt.

Zmena úpravy dane odpočítanej pri investičnom majetku nadobudnutom formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (§ 54 ods. 4 a § 54a ods. 2)

Platiteľ dane podľa § 54 ods. 1 upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol investičný majetok alebo ho vytvoril na vlastné náklady, zmení účel jeho použitia. Novela zákona spresňuje obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku, ak platiteľ nadobudol tento majetok formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, a to tak, že obdobie na úpravu odpočítanej dane začne plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi.

Prečítajte si tiež

Ak platiteľ dane nadobudne investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) (napr. stavby, byty a pod.) formou nájmu s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom po nadobudnutí zmení rozsah použitia na účely podnikania a na iný účel ako na podnikania, novela aj tu spresňuje kedy začína plynúť obdobie na úpravu odpočítanej dane, a to tak, že obdobie začne plynúť v kalendárnom roku, v ktorom bol tento investičný majetok odovzdaný do užívania platiteľovi.

Zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie (§ 54d)

Novela zákona zavádza nové ustanovenie v § 54d, a to zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom majetku v súvislosti so zmenou rozsahu použitia hnuteľného majetku na podnikanie. Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom tento majetok nadobudol, zmení rozsah použitia majetku na účely podnikania a na iný účel ako na podnikanie.

Úprava odpočítanej DPH sa podľa schváleného ustanovenia vzťahuje len na tie hnuteľné veci, ktoré spĺňajú definíciu hnuteľného investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona.

Zmena pri dodaní hnuteľného majetku a nadobudnutí tovaru alebo nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci (finančný lízing) (zmena v § 11 ods. 1 a § 11 ods. 3, vypúšťa sa § 8 ods. 7 zákona)

Na základe toho, že pojem finančný lízing, ktorý je dodaním tovaru má byť v členských štátoch vykladaný jednotne, nie je potrebné zachovať v zákone o DPH pravidlo, na základe ktorého poskytovateľ cezhraničného finančného lízingu prispôsobí zdaňovanie predmetného lízingu v závislosti od toho, ako sa táto transakcia posúdi podľa zákona o DPH platného v členskom štáte príjemcu (nájomcu). V novele zákona sa teda vypúšťajú ustanovenia, na základe ktorých sa za dodanie tovaru nepovažuje odovzdanie hnuteľného hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte nájomcu, považuje prevzatie predmetu nájmu za nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, ktoré je predmetom dane. Rovnako sa vypúšťa aj ustanovenie v zákone, ktoré sa týka zdanenia nadobudnutia tovaru v tuzemsku, ktorý je najprv predmetom nájmu a po skončení nájmu prejde vlastnícke právo k tovaru na nájomcu, v závislosti od oho, ako štát dodávateľa posudzuje podľa zákona o DPH platného v štáte dodávateľa zdanenia finančného lízingu.

Schválené zmeny v zákone o DPH od 1. októbra 2019

V pripravovanej novele zákona o DPH bolo navrhované nové ustanovenie, a to § 9a – dodanie tovaru a služby pri použití poukazu, ktoré navrhovalo zaviesť nové pravidlá uplatňovania DPH pri dodaní poukazov, ktoré je možné vymeniť za tovary alebo služby. Ide o poukazy na tovary a služby známe ako „voucher“. Ministerstvo financií schválilo túto zmenu, avšak až s účinnosťou od 1. októbra 2019.

Schválené zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2020

V schválenej novele zákona, účinnej od 1. januára 2019, bolo vložené nové ustanovenie § 48c a § 48d, ktoré však bude účinné až od 1. januára 2020. Ide o ustanovenie týkajúce sa oslobodenia od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom. Oslobodené od dane bude dodanie tovaru, ktoré je uvedené v prílohe č. 9 (ide o ropné oleje v časti I. v colnom sklade a v osobitnom sklade podľa §48 d a dodanie služieb, uskutočnených v týchto skladoch, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky