Sadzby DPH v roku 2019

Od 1. januára 2019 dochádza k rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzby DPH. Prinášame prehľad tovarov a služieb, ktoré budú v roku 2019 zaradené do zníženej sadzby.

Sadzbu DPH upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Aké sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) je možné uplatniť zo základu dane v roku 2019?

Sadzby dane z pridanej hodnoty sú uvedené v § 27 zákona o DPH, ktorý ustanovuje uplatňovanie základnej a zníženej sadzby DPH zo základu dane tovarov a služieb.

Základná sadzba dane je vo výške 20 % zo základu dane a vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane.

Znížená sadzba dane je vo výške 10 % zo základu dane a vzťahuje sa na tovary a služby uvedené v § 27 ods. 2 písm. a) a písm. b).

Od 1. januára 2020 sa uplatňuje znížená sadzba DPH vo výške 10 % na nové druhy tovarov. O aké tovary ide približujeme v článku Sadzby DPH v roku 2020.

Na ktoré tovary a služby je možné uplatniť zníženú sadzbu DPH (10 %) v roku 2019?

Do 31. decembra 2018 je možné uplatniť zníženú sadzbu DPH vo výške 10 % zo základu dane na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH (napr. mlieko, maslo, chlieb, farmaceutické výrobky a pod.).

Tovar, ktorý je uvedený v prílohe č. 7 zákona o DPH je uvedený v Spoločnom colnom sadzobníku EÚ, kde je uvedený aj číselný kód tovaru ako aj jeho stručný opis.

V prípade, ak podnikateľ nevie zatriediť tovar, ktorý je predmetom jeho podnikateľskej činnosti, či patrí do zoznamu tovarov, ktoré podliehajú uplatňovaniu zníženej sadzby dane, môže požiadať oddelenie colných taríf Colného úradu Bratislava o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru.

S účinnosťou od 1. januára 2019 dochádza k zmene zákona o DPH a znížená sadzba dane vo výške 10 % sa uplatní aj na:

  • služby uvedené v prílohe č. 7a zákona o DPH, t.j. ubytovacie služby s kódom 55 v štatistickej klasifikácii produktov podľa činností, tzv. CPA (napr. hotelové služby, prevádzka táborísk, ubytovacie služby v študentských domovoch a pod.),
  • tovary a služby, ktoré registrovaný sociálny podnik v rámci aktivít sociálnej ekonomicky dodáva oprávnenému zákazníkovi. Oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomicky alebo subjektom verejnej správy.

V prípade tejto zmeny sadzby dane, sa pri každom vzniku daňovej povinnosti uplatní sadzba dane, ktorá bola platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Prečítajte si tiež

Je dôležité upozorniť, že jednou z dôležitých náležitostí faktúry je aj uvedenie uplatnenej sadzby dane. Platiteľ DPH, ktorý dodá tovar alebo služby inému platiteľovi dane, je povinný na faktúre uviesť sadzbu dane 20 % alebo 10 %. To však neplatí u platiteľa dane, ktorý dodá v tuzemsku inému platiteľovi dane tovar alebo službu, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH. Pri prenose daňovej povinnosti nie je platiteľ dane povinný uvádzať sadzbu dane, nakoľko v tomto prípade žiadnu sadzbu DPH neuplatňuje.

Zoznam tovarov z prílohy č. 7 zákona o DPH, ktoré podliehajú uplatneniu zníženej sadzby DPH vo výške 10 % zo základu dane:

Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka Opis tovaru
0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
ex 0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
ex 0207 Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
ex 0208 Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
ex 0301 Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0302 Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0304 Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
ex 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko
0405 10 Maslo
ex 1905 90 30 Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu.
ex 2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo
2925 11 00 Sacharín a jeho soli
2941 Antibiotiká
30 Farmaceutické výrobky
3822 00 00 Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
ex3922 90 00 Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
4901 Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku
4903 00 00 Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
6115 10  ex6602 00 00 Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily) Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
ex 8428 90 95 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex 8471 49 00 Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex 851840 Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95 Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
8713 Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00 Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9001 30 00 Kontaktné šošovky
9001 40 Okuliarové šošovky zo skla
9001 50 Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
9021 Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti
9619 00 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu
Článok pokračuje pod reklamou

Zoznam služieb z prílohy č. 7a zákona o DPH, ktoré podliehajú uplatneniu zníženej sadzby DPH vo výške 10 % zo základu dane (účinnosť od 1. januára 2019):

Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) Opis služby
55 Ubytovacie služby

Viac informácií o uplatňovaní zníženej sadzby DPH vo výške 10 % na ubytovacie služby si môžete prečítať v článku Znižuje sa sadzba DPH na ubytovacie služby z pôvodných 20 % na 10%.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky