Zmeny v zákone o DPH, ktoré sa chystajú od 1.1.2019

Ministerstvo financií navrhuje zrušiť zábezpeky na DPH, zmeniť definíciu obratu na DPH, zaviesť obratový limit pre osoby poskytujúce digitálne služby a mnoho iného. V prípade, že novelu zákona o DPH schváli parlament, zmeny budú účinné od 1.1.2019. Prinášame ich prehľad.

Zrušenie zábezpeky na daň z pridanej hodnoty

Zábezpeka na daň bola zavedená do zákona o DPH v roku 2012 a jej účelom bolo eliminovať nedoplatky na dani, ktoré spôsobovali novoregistrovaní platitelia dane. Zavedením zábezpeky na daň sa podarilo znížiť nedoplatky na dani, a preto už podľa Ministerstva financií nie je potrebné jej skladanie.

Prijatím návrhu zákona o DPH sa rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň vydané do 31.12.2018 zrušia a daňový úrad peňažnú zábezpeku alebo jej časť zloženú peňažnými prostriedkami na účet daňového úradu, ktorá do 31.12.2018 nebude použitá na úhradu nedoplatku na dani, vráti do 31.1.2019.

Zmena v definícii obratu na účely zákona o DPH

Prijatím návrhu zákona o DPH sa zmení definícia obratu na účely zákona o DPH, a to tak, že doteraz použité pojmy „príjmy“ a „výnosy“ sa zmenia, nakoľko spôsobujú nerovnaké podmienky pre osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo a pre osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo. Z uvedeného dôvodu sa použité pojmy nahrádzajú pojmom „hodnota dodaných tovarov a služieb“, to znamená, že do obratu sa zahrnie hodnota dodaných tovarov a služieb v zmysle § 22 ods. 1 zákona o DPH v čase ich dodania. Ďalšou zmenou je aj to, že do obratu sa nebudú zahrňovať prijaté preddavkové platby (zahrnú sa od obratu za kalendárny mesiac, v ktorom bol tovar alebo služby dodaná).

Zdaňovanie poukazov na tovary a služby

Prijatím návrhu zákona o DPH dôjde k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaní poukazov, ktoré je možné vymeniť za tovary alebo služby. V súčasnosti zákon o DPH neobsahuje žiadne pravidlá o zdaňovaní poukazov na tovary a služby. Ide o poukazy na tovary a služby známe ako „voucher“.

Novela zákona o DPH navrhuje vymedziť poukaz ako nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať tovar alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané. Tovary alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané alebo totožnosť ich možných dodávateľov, musí byť na poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii uvedená a taktiež musia byť uvedené podmienky použitia tohto nástroja. Týmto sa bude poukaz považovať za protihodnotu alebo jej časť za prislúchajúce dodanie tovaru alebo služieb.

V novele zákona o DPH bude rozlíšené uplatňovanie pravidiel DPH v závislosti od toho, či pôjde o jednoúčelový poukaz alebo viacúčelový poukaz. O jednoúčelový poukaz pôjde vtedy, ak v čase vystavenia poukazu je známe miesto dodania tovaru alebo služieb a suma splatnej dane tovaru alebo služieb, na ktoré sa tento poukaz vzťahuje (napríklad: masáž chrbta a šije v určitej sieti wellness centier v Slovenskej republike), o viacúčelový poukaz pôjde naopak vtedy, ak v čase vystavenia poukazu nebude známe miesto dodania tovaru alebo služieb a ani suma splatnej dane tovaru a služieb (napríklad: masáž podľa vlastného výberu v ktoromkoľvek wellness centre v Slovenskej, či Českej republike).

Pri jednoúčelovom poukaze vznikne daňová povinnosť v momente jeho vydania, pri následnom samotnom odovzdaní tovaru alebo služby výmenou za poukaz už daňová povinnosť platiteľovi dane nevznikne. Naopak viacúčelový poukaz bude predmetom DPH až v momente jeho skutočnej výmeny za tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje.

Zavedenie obratového limitu pre osoby poskytujúce digitálne služby

Od 1.1.2015 v rámci zdaňovania digitálnych služieb (telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby) platí, že ak sú tieto služby poskytované nezdaniteľným osobám, miestom dodania je členský štát, v ktorom je odberateľ usadený (tzv. členský štát spotreby), pričom daň z týchto služieb patrí tomuto členskému štátu spotreby. Napriek tomu, že k 1.1.2015 bola zavedená osobitná úprava jedného kontaktného miesta (tzv. MOSS), ktorá umožňuje poskytovateľom digitálnych služieb pre nezdaniteľné osoby plniť daňové povinnosti voči členským štátom spotreby v tom členskom štáte, v ktorom sú usadení (tzv. členský štát identifikácie), príležitostným poskytovateľom digitálnych služieb usadených v jednom členskom štáte, tieto pravidlá spôsobovali značné administratívne zaťaženie.

Prečítajte si tiež

Novela zákona o DPH navrhuje zaviesť obratový limit pre zdaniteľné osoby, ktoré sú usadené len v jednom členskom štáte Európskej únie a ktoré poskytujú tzv. digitálne služby nezdaniteľným osobám, ktoré sú usadené v inom členskom štáte. Ak hodnota takýchto služieb nepresiahne v kalendárnom roku sumu 10 000 Eur bez dane a súčasne túto sumu nepresiahla v predchádzajúcom kalendárnom roku, poskytovatelia tzv. digitálnych služieb si budú môcť ako miesto dodania služieb zvoliť členský štát ich usadenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena oslobodenia od dane pri dodaní stavby, resp. jej časti a nájmu tejto nehnuteľnosti

V súčasnosti je oslobodené od dane podľa zákona o DPH dodanie stavby vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa prvej kolaudácie stavby alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania tejto stavby. Návrh zákona o DPH upresňuje aj to, čo sa považuje za prvú kolaudáciu stavby.

Novela zákona o DPH navrhuje zrušiť právo voľby pre platiteľa dane pri dodaní stavby, resp. jej časti (vrátane dodania stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí), ktorý sa môže rozhodnúť, že dodanie stavby, resp. jej časti nebude oslobodené od dane. Uvedené znamená, že platiteľ dane pri dodaní nehnuteľnosti oslobodenej od dane, ktorá je určená na bývanie (byt, rodinný dom, bytový apartmán), dodá túto nehnuteľnosť bez dane.

V prípade, že platiteľ dane bude predávať samostatne byt alebo bytový apartmán v bytovom dome, oslobodenie od dane sa podľa novely zákona o DPH posúdi podľa doby, ktorá uplynula od prvej kolaudácie bytového domu.

Rovnako aj pri prenájme nehnuteľností určených na bývanie, novela zákona o DPH navrhuje zrušiť právo voľby platiteľa dane na oslobodenie prenájmu nehnuteľnosti určenej na bývanie (byt, rodinný dom alebo jej časť, bytový apartmán). Navrhuje sa, aby sa táto zmena pri prenájme nehnuteľností určených na bývanie týkala len tých zmluvných vzťahov (zmlúv o nájme bytu), ktoré budú uzavreté po 1.1.2019.

Zmena pri dodaní hnuteľného majetku a nadobudnutí tovaru alebo nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci

Návrh zákona chce ustanoviť to, že poskytovateľ cezhraničného finančného lízingu, nemusí prispôsobiť zdaňovanie predmetného lízingu v závislosti od toho, ako sa táto transakcia posúdi podľa zákona o DPH platného v členskom štáte príjemcu (nájomcu). Z uvedeného sa za dodanie tovaru nepovažuje odovzdanie hnuteľného hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte nájomcu považuje prevzatie predmetu nájmu za nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, ktoré je predmetom dane. Za nadobudnutie tovaru a nového dopravného prostriedku sa podľa návrhu zákona o DPH nebude považovať ani prevzatie tovaru/nového dopravného prostriedku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, ak sa v členskom štáte prenajímateľa považuje odovzdanie predmetu nájmu za dodanie tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane.

Aké zmeny v zákone o DPH boli schválené pre rok 2020 sa dočítate v článku Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky