Vzory tlačív v roku 2019 – ročné zúčtovanie dane

Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív, ktoré sa používajú v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Nové vzory tlačív sa použijú za zdaňovacie obdobie roku 2018 a roku 2019.

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti platných od 1.1.2019 a Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke dňa 15. novembra 2018 vydané oznámenie č. MF/016579/2018-721 (ďalej len „oznámenie o určení nových vzorov tlačív“), ktorým určuje nové vzory tlačív.

V tomto článku nájdete vzory tlačív najmä v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti, a to tieto:

  • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018,
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018,
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019,
  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2018,
  • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018.

Ďalšie vzory tlačív (napr. hlásenie o vyúčtovaní dane), ktoré súvisia so závislou činnosťou nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2019 – závislá činnosť.

V nasledovnej časti článku si popíšeme o tom, aké zmeny nastali v uvedených tlačivách a taktiež si môžete stiahnuť ich nové vzory.

Vo vzoroch, ktoré uvádzame nižšie nastali najmä tieto zmeny:

  1. nová možnosť zníženia základu dane podľa § 11 zákona, a to uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môžu fyzické osoby uplatniť prvýkrát v zdaňovacom období roku 2018, a to v maximálnej možnej sume do 50 eur za rok. Ide o preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktoré boli vynaložené v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže fyzická osoba uplatniť aj na svoju manželku (manžela) a vyživované dieťa (deti). Viac informácií o tejto nezdaniteľnej časti základu dane si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018.

Akými zmenami si prešli tlačivá k závislej činnosť a ročnému zúčtovaniu dane nájdete v ich vzoroch pre rok 2020 v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane.

Zamestnanec musí zamestnávateľovi preukázať zaplatenie kúpeľnej starostlivosti. Na základe toho mu vie zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane.

  1. pridaný nový oddiel na zníženie dane z príjmov prostredníctvom uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov

Daň z príjmov si môžu fyzické osoby znížiť daňovým bonusom na zaplatené úroky prvýkrát v zdaňovacom období roku 2018. V prípade, ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, rozdiel je povinný zamestnávateľ vrátiť svojmu zamestnancovi.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžu uplatniť osoby, ktoré ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie mali najviac 35 rokov a ak ich priemerný mesačný príjem nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy. Toto zníženie dane je možné si uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 eur.

Zamestnanec musí zamestnávateľovi preukázať nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky potvrdením, ktoré mu vystaví veriteľ (napr. banka).

Viac informácií o tomto daňovom bonuse si môžete prečítať v článku Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018.

  1. pridaný nový oddiel, a to uvedenie úhrnu príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona (v potvrdení o zdaniteľných príjmoch)

V tomto oddiele uvedie zamestnávateľ výšku príspevkov, ktoré zamestnancovi poskytol na jeho žiadosť. Príspevok na rekreáciu zamestnancov má povinnosť poskytnúť od 1.1.2019 zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 50 a viac zamestnancov. Výška príspevku, ktorú bude zamestnávateľ povinný prispievať na rekreáciu je v sume 55 % výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vypĺňa zamestnanec, ktorý chce svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“). Zamestnanec tak od 1.1.2019 musí požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2018 na tomto novom vzore tlačiva, a to najneskôr do 15. februára 2019.

Okrem žiadosti však musí zamestnanec predložiť do uvedeného termínu aj všetky potrebné doklady k správnemu vykonaniu ročného zúčtovania dane (napr. doklad preukazujúci nárok na nezdaniteľnú časť, či potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa).

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona o dani z príjmov (t. j. zo zamestnania).

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z.z. za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a výpočet dane za zdaňovacie obdobie roku 2018 vykoná zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr do 31. marca 2019 (ak ho o to zamestnanec požiadal). Povinnosťou zamestnávateľa je aj doručiť zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň doklad o vyplatenom príjme, a to do 30. apríla 2019. Uvedeným dokladom je toto tlačivo „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018“.

Nový vzor tlačiva použije zamestnávateľ v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti za rok 2018.

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti je povinný vystaviť zamestnávateľ tomu zamestnancovi, ktorý ho nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane. Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 10. marca po skončení zdaňovacieho obdobia doručiť toto potvrdenie zamestnancovi.

V termíne do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia vystaví zamestnávateľ toto potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancovi, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane iného zamestnávateľa, a to ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára.

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajov podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2018

V prípade, ak chce zamestnanec poukázať časť dane, ktorú zaplatil zo svojich príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, môže v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane vyznačiť, že chce vystaviť potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť. Následne zamestnanec poukáže časť zaplatenej dane prostredníctvom Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Prečítajte si tiež

Nový vzor tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti je platný od 1.1.2019 a použije sa za zdaňovacie obdobie roku 2018

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2018.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Zamestnancovi, ktorému bolo vykonané ročné zúčtovanie dane za rok 2018, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby do 30. apríla 2019. Prílohou tohto vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu vystaví jeho zamestnávateľ.

Nový vzor tlačiva vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je platný od 1.1.2019 a použije sa za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Vzor na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Náhrada mzdy za dovolenku – ako sa počíta?

Čerpanie dovolenky ovplyvňuje sumu, ktorá je zamestnancovi za jeho prácu vyplatená. Akým spôsobom, upravuje Zákonník práce.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

K akým zmenám dochádza v nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023? Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj vzor priznania právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie, prinášame v článku.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky