Vzory tlačív v roku 2019 – ročné zúčtovanie dane

Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív, ktoré sa používajú v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Nové vzory tlačív sa použijú za zdaňovacie obdobie roku 2018 a roku 2019.

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti platných od 1.1.2019 a Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke dňa 15. novembra 2018 vydané oznámenie č. MF/016579/2018-721 (ďalej len „oznámenie o určení nových vzorov tlačív“), ktorým určuje nové vzory tlačív.

V tomto článku nájdete vzory tlačív najmä v súvislosti s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti, a to tieto:

  • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018,
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018,
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019,
  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2018,
  • vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018.

Ďalšie vzory tlačív (napr. hlásenie o vyúčtovaní dane), ktoré súvisia so závislou činnosťou nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2019 – závislá činnosť.

V nasledovnej časti článku si popíšeme o tom, aké zmeny nastali v uvedených tlačivách a taktiež si môžete stiahnuť ich nové vzory.

Vo vzoroch, ktoré uvádzame nižšie nastali najmä tieto zmeny:

  1. nová možnosť zníženia základu dane podľa § 11 zákona, a to uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môžu fyzické osoby uplatniť prvýkrát v zdaňovacom období roku 2018, a to v maximálnej možnej sume do 50 eur za rok. Ide o preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, ktoré boli vynaložené v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže fyzická osoba uplatniť aj na svoju manželku (manžela) a vyživované dieťa (deti). Viac informácií o tejto nezdaniteľnej časti základu dane si môžete prečítať v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2018.

Akými zmenami si prešli tlačivá k závislej činnosť a ročnému zúčtovaniu dane nájdete v ich vzoroch pre rok 2020 v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane.

Zamestnanec musí zamestnávateľovi preukázať zaplatenie kúpeľnej starostlivosti. Na základe toho mu vie zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, uplatniť túto nezdaniteľnú časť základu dane.

  1. pridaný nový oddiel na zníženie dane z príjmov prostredníctvom uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov

Daň z príjmov si môžu fyzické osoby znížiť daňovým bonusom na zaplatené úroky prvýkrát v zdaňovacom období roku 2018. V prípade, ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, rozdiel je povinný zamestnávateľ vrátiť svojmu zamestnancovi.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžu uplatniť osoby, ktoré ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie mali najviac 35 rokov a ak ich priemerný mesačný príjem nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy. Toto zníženie dane je možné si uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 eur.

Zamestnanec musí zamestnávateľovi preukázať nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky potvrdením, ktoré mu vystaví veriteľ (napr. banka).

Viac informácií o tomto daňovom bonuse si môžete prečítať v článku Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018.

  1. pridaný nový oddiel, a to uvedenie úhrnu príspevkov na rekreáciu oslobodených od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona (v potvrdení o zdaniteľných príjmoch)

V tomto oddiele uvedie zamestnávateľ výšku príspevkov, ktoré zamestnancovi poskytol na jeho žiadosť. Príspevok na rekreáciu zamestnancov má povinnosť poskytnúť od 1.1.2019 zamestnávateľ, ktorý bude zamestnávať 50 a viac zamestnancov. Výška príspevku, ktorú bude zamestnávateľ povinný prispievať na rekreáciu je v sume 55 % výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vypĺňa zamestnanec, ktorý chce svojho zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (ďalej len „ročné zúčtovanie dane“). Zamestnanec tak od 1.1.2019 musí požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane za rok 2018 na tomto novom vzore tlačiva, a to najneskôr do 15. februára 2019.

Okrem žiadosti však musí zamestnanec predložiť do uvedeného termínu aj všetky potrebné doklady k správnemu vykonaniu ročného zúčtovania dane (napr. doklad preukazujúci nárok na nezdaniteľnú časť, či potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iného zamestnávateľa).

O vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t. j. podľa § 5 zákona o dani z príjmov (t. j. zo zamestnania).

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z.z. za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Článok pokračuje pod reklamou

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a výpočet dane za zdaňovacie obdobie roku 2018 vykoná zamestnávateľ zamestnancovi najneskôr do 31. marca 2019 (ak ho o to zamestnanec požiadal). Povinnosťou zamestnávateľa je aj doručiť zamestnancovi, ktorému vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň doklad o vyplatenom príjme, a to do 30. apríla 2019. Uvedeným dokladom je toto tlačivo „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018“.

Nový vzor tlačiva použije zamestnávateľ v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti za rok 2018.

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2019

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti je povinný vystaviť zamestnávateľ tomu zamestnancovi, ktorý ho nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane. Zamestnávateľ je povinný najneskôr do 10. marca po skončení zdaňovacieho obdobia doručiť toto potvrdenie zamestnancovi.

V termíne do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia vystaví zamestnávateľ toto potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancovi, ktorý požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane iného zamestnávateľa, a to ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára.

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajov podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2018

V prípade, ak chce zamestnanec poukázať časť dane, ktorú zaplatil zo svojich príjmov za zdaňovacie obdobie 2018, môže v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane vyznačiť, že chce vystaviť potvrdenie o zaplatení dane, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť. Následne zamestnanec poukáže časť zaplatenej dane prostredníctvom Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Prečítajte si tiež

Nový vzor tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti je platný od 1.1.2019 a použije sa za zdaňovacie obdobie roku 2018

Vzor na stiahnutie: Vzor tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby za rok 2018.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2018

Zamestnancovi, ktorému bolo vykonané ročné zúčtovanie dane za rok 2018, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby do 30. apríla 2019. Prílohou tohto vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu vystaví jeho zamestnávateľ.

Nový vzor tlačiva vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je platný od 1.1.2019 a použije sa za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Vzor na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky