Minimálna mzda od 1.1.2019

Vláda SR ustanovila sumu minimálnej mzdy pre rok 2019, ktorá vzrastie o 40 eur, na sumu 520 eur pre najmenej náročnú prácu. Zamestnávatelia tak od nového roka musia rešpektovať nárast minimálnej mzdy o 8,33 %.

Zákonník práce ustanovuje, že mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako je minimálna mzda ustanovená nariadením vlády SR. Minimálna mzda je minimálnym peňažným plnením, ktoré musí zamestnávateľ poskytovať svojmu zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.

Vláda SR 26.8.2020 schválila navýšenie minimálnej mzdy pre rok 2021. Aká bude jej výška, nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2021.

Minimálna mzda od 1. 1. 2019

Pri určovaní sumy minimálnej mzdy sa vychádza z predpokladu, že sa na jej výške dohodnú sociálni partneri - zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia odborov. Pokiaľ sa nedohodnú, navrhne výšku minimálnej mzdy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Účelom určenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca i zamestnávateľa.

V priebehu tohto roka navrhovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vzrast minimálnej mzdy zo súčasných 480 eur na 520 eur v hrubom. Konfederácia odborových zväzov SR sa snažila presadiť vyššiu minimálnu mzdu, a to 635 eur v hrubom.

Finálnu sumu minimálnej mzdy na rok 2019 dnes 10. 10. 2018 ustanovila vláda SR nariadením. Okrem sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2019 toto nariadenie ustanovuje aj hodinovú minimálnu mzdu.

Od 1. 1. 2019 bude minimálna mzda vo výške:

  • 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (mesačná minimálna mzda) a
  • 2,989 eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (hodinová minimálna mzda).

Nariadením ustanovená suma minimálnej mzdy 520 eur je však hrubou minimálnou mzdou. Po odpočítaní 19 % dane z príjmov a odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne bude výška čistej minimálnej mzdy okolo 430 eur.

Minimálna mzda patrí zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu – t. j. zamestnancom pracujúcim na základe pracovnej zmluvy (zamestnancom v pracovnom pomere) a tiež zamestnancom pracujúcim na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tzv. dohodárom (napr. zamestnancom pracujúcim na dohodu o vykonaní práce). Okrem toho patrí minimálna mzda aj zamestnancom v obdobnom pracovnom vzťahu – t. j. zamestnancom pracujúcim v služobnom pomere.

Prečítajte si tiež

Zákonník práce ustanovuje, že zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve (spravidla malý a stredne veľký podnikateľ), povinnosť svojmu zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre každý stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Takýto zamestnávateľ teda musí každému pracovnému miestu, ktoré vytvorí, priradiť stupeň náročnosti práce, a to na základe charakteristík uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce (6 stupňov náročnosti práce). Od priradeného stupňa náročnosti práce následne závisí výškahrubej minimálnej mzdy (resp. minimálnych mzdových nárokov).

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na zamestnávateľa, u ktorého je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve uzavretej medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou.

Príklady pracovných miest k príslušným stupňom náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Pracovné miesto
1 dokladač tovaru, upratovačka, skladník
2 predavač, pokladník
3 elektrikár, ekonóm, účtovník, vodič autobusu
4 hlavný účtovník, vedúci prevádzky
5 všeobecný lekár, obchodný manažér
6 generálny riaditeľ

Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta sa určuje ako násobok sumy minimálnej mzdy ustanovenej nariadením vlády SR o minimálnej mzde (pre rok 2019 – 520 eur) a koeficienta minimálnej mzdy ustanoveného Zákonníkom práce pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta (napríklad 3. stupeň náročnosti má pridelený koeficient 1,4). Sadzba minimálneho mzdového nároku sa osobitne ustanovuje pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní mesačnou mzdou a osobitne pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa počtu odpracovaných hodín.

Aká výška minimálnej mzdy vychádza v závislosti od priemernej mesačnej mzdy pre rok 2021, nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2021 podľa automatického vzorca

Mesačná minimálna mzda od 1. 1. 2019 podľa stupňa náročnosti pracovného miesta

Mesačná minimálna mzda od roku 2019 pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta sa vypočíta ako násobok mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením o minimálnej mzde a príslušného koeficienta minimálnej mzdy.

Stupeň náročnosti pracovného miesta Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda - 40 hodinový týždenný pracovný čas (v eurách)
1 1,0 520
2 1,2 624
3 1,4 728
4 1,6 832
5 1,8 936
6 2,0 1 040

Minimálna mesačná mzda uvedená v tabuľke patrí od 1. 1. 2019 zamestnancovi, ktorý má ustanovený týždenný pracovný čas (40 hodín) a v danom mesiaci odpracuje plný mesačný fond pracovného času.

Prečítajte si tiež

Pri zamestnancovi odmeňovanom mesačnou mzdou, ktorý v kalendárnom mesiaci neodpracoval ustanovený týždenný pracovný čas (t. j. menej ako 40 hodín) alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas (napr. 20 hodín), sa jeho mesačná minimálna mzda zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci. Sadzba minimálneho mzdového nároku za mesiac a znížená sadzba minimálneho mzdového nároku za mesiac sa zaokrúhľujú na najbližších desať eurocentov.

Príklad 1: Spoločnosť ELEKTRO s.r.o. (zamestnávateľ) zaradila zamestnanca Jozefa (elektrikár) do 3. stupňa náročnosti práce. Takémuto pracovnému miestu prislúcha podľa vyššie uvedenej tabuľky koeficient minimálnej mzdy 1,4. Ak Jozef odpracoval celý mesiac (napr. 40 hodín x 4 týždne = 160 hodín) vypočíta sa jeho minimálna mzda nasledovne: 520 eur x 1,4 = 728 eur. Zamestnávateľ tak nemôže Jozefovi vyplácať mesačnú mzdu nižšiu ako 728 eur.

Príklad 2: Spoločnosť AB s.r.o. (zamestnávateľ) ma ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. Zamestnanec Juraj (skladník) má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas v rozsahu 20 hodín. Jeho pracovné miesto je zamestnávateľom zaradené do 1. stupňa náročnosti práce. Ak Juraj odpracoval celý mesiac (napr. 20 hodín x 4 týždne = 80 hodín) vypočíta sa jeho minimálna mzda nasledovne: 80 : 160 x 520 eur = 260 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Hodinová minimálna mzda od 1. 1. 2019 podľa stupňa náročnosti pracovného miesta

Hodinová minimálna mzda od roku 2019 pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta sa vypočíta ako násobok hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením o minimálnej mzde a príslušného koeficienta minimálnej mzdy.

Stupeň náročnosti pracovného miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinová minimálna mzda – 40 hodinový týždenný pracovný čas (v eurách)
1 1,0 2,9890
2 1,2 3,5868
3 1,4 4,1846
4 1,6 4,7824
5 1,8 5,3802
6 2,0 5,9780

Hodinová minimálna mzda uvedená v tabuľke patrí od 1. 1. 2019 zamestnancovi, ktorý má ustanovený týždenný pracovný čas (40 hodín).

Aká bude v roku 2020 minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce sa dočítate v článku Minimálna mzda v roku 2020 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Pri zamestnancovi odmeňovanom hodinovou mzdou, ktorý má ustanovený kratší týždenný pracovný čas (napr. 37,50 hodín), sa hodinová minimálna mzda úmerne zvýši.

Stupeň náročnosti pracovného miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinová minimálna mzda – 38,75 hodinový týždenný pracovný čas (v eurách) Hodinová minimálna mzda – 37,50 hodinový týždenný pracovný čas (v eurách)
1 1,0 3,0854 3,1883
2 1,2 3,7025 3,8259
3 1,4 4,3196 4,4636
4 1,6 4,9367 5,1012
5 1,8 5,5538 5,7389
6 2,0 6,1708 6,3765

Vývoj minimálnej mzdy v rokoch 2009 - 2019 pre 1. stupeň náročnosti práce

V porovnaní so sumou minimálnej mzdy v roku 2009 (295,50 eur) sa suma minimálnej mzdy od roku 2019 (520 eur) zvýšila o 224,50 eur.

Ako sa minimálna mzda vyvíjala od roku 2009 na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku a Poľsku sa dočítate v článkoch Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku alebo Vývoj minimálnej mzdy v Česku, Maďarsku a Poľsku.

Aká je výška hodinovej minimálnej mzdy od roku 2020 nájdete v článku Hodinová minimálna mzda od 1.1.2020 a vplyv na príplatky.

Aké sú aktuálne rozdiely v minimálnych mzdách členských štátov EÚ sa dočítate v článku Minimálna mzda v členských štátoch EÚ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky