Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019

Ako sa menia odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne živnostníkom (SZČO) od 1.1.2019? A aká je minimálna výška odvodov, ktoré budú musieť zaplatiť? Prinášame prehľad výšky zdravotných a sociálnych odvodov živnostníkov od 1.1.2019.

Výšku poistného a príspevkov na sociálne poistenie, tzv. odvody samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO, medzi ktorých zaraďujeme predovšetkým živnostníkov) do Sociálnej poisťovne upravuje zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Výšku preddavkov na zdravotné poistenie, tzv. odvody do zdravotnej poisťovne upravuje zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

Za samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) sa považuje fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania, prípadne inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo má z tejto činnosti príjem. Za SZČO sa teda považuje osoba, ktorá má príjem z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Od kedy má SZČO (živnostník) povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne – aká je hranica pre platenie sociálnych odvodov v roku 2019?

SZČO (živnostník) je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7., resp. 1.10. (ak mal predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom jeho príjem z podnikania presiahne zákonom stanovenú výšku.

Prečítajte si tiež

Pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne sa posudzuje to, či príjem SZČO bol vyšší ako je 12-násobok 50 % priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Pre vznik odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne od 1.7.2018, resp. 1.10.2018 sa tak posudzuje u SZČO (živnostníka) hranica, či jeho príjem za rok 2017 presiahol výšku 5 472 Eur (t. j. 5472,01 Eur a viac).

Ak príjem SZČO (živnostníka) za rok 2018 presiahne hranicu 5 724 Eur, vznikne mu povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019, resp. 1.10.2019.

Od kedy má SZČO (živnostník) povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne?

SZČO (živnostník) je povinný platiť odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne odo dňa, kedy sa stane zárobkovo činnou osobu (napr. odo dňa ohlásenia živnosti).

Existujú však aj výnimky, kedy nemusí SZČO (živnostník) platiť odvody do zdravotnej poisťovne hneď od začiatku podnikania. Ide o situáciu, kedy dochádza k súbehu platiteľov zdravotného poistenia, t. j. napríklad SZČO (živnostník) je súčasne aj zamestnancom, či študentom a pod. V prípade, ak dochádza k súbehu platiteľov zdravotného poistenia, tak zákon o zdravotnom poistení umožňuje tejto SZČO stanoviť výšku mesačného preddavku na zdravotné poistenie aj v nulovej výške.

O tom, aké odvody platí začínajúci živnostník, pri ktorom dochádza k súbehu platiteľom zdravotného poistenia si môžete prečítať v článku Aké odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne platí začínajúci živnostník?.

Aký je vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2019?

To, v akej výške bude platiť SZČO (živnostník) odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa odvíja od vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

Výška vymeriavacieho základu sa odvíja od sumy priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky. Minimálny vymeriavací základ platný od 1.1.2019 predstavuje 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2017, pričom výška priemernej mesačnej mzdy za rok 2017 na Slovensku dosiahla sumu 954 Eur. Minimálny vymeriavací základ predstavuje od 1.1.2019 sumu 477 Eur.

Maximálny vymeriavací základ platí len pre odvody do Sociálnej poisťovne a je stanovený vo výške 7-násobku priemernej mesačnej mzdy. Maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného predstavuje od 1.1.2019 sumu 6 678 eur. Je dôležité spomenúť, že s účinnosťou od 1.1.2017 sa maximálny vymeriavací základ SZČO (živnostníkov) na účely zdravotného poistenia zrušil.

V súčasnosti, pre rok 2018 platí minimálny vymeriavací základ pre platenie poistného vo výške 456 Eur a maximálny vymeriavací základ vo výške 6 384 Eur.

Aké odvody bude SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019?

SZČO, ktorej vznikla povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, platí odvody v nasledovnej výške:

  • 4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie,
  • 18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie,
  • 6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie,
  • 4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity.

V prípade, ak chce mať SZČO (živnostník) nárok na dávku v nezamestnanosti, môže okrem povinného poistného uvedeného vyššie platiť aj dobrovoľné poistenie na poistenie v nezamestnanosti, a to vo výške 2 % z vymeriavacieho základu.

Poznámka: SZČO, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek, neplatí poistné na invalidné poistenie.

Prečítajte si tiež

Výšku vymeriavacieho základu pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne ovplyvňuje najmä čiastkový základ dane (t. j. rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov z podaného daňového priznania). Výšku čiastkového základu dane nájdeme na riadku č. 43 podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb, typ B.

Mesačný vymeriavací základ vypočítame teda nasledovne: základ dane z riadku 43 daňového priznania (typ B) + suma uvedená na riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Túto sumu vydelíme koeficientom 1,486 a nakoniec vydelíme číslom 12.

Ako sme vyššie v článku uviedli, odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni sa posudzuje k 1.7., resp. 1.10., to znamená, že SZČO (živnostníkom) bolo oznámené to, v akej výške majú platiť odvody do Sociálnej poisťovne po tomto dátume. Avšak nakoľko sa od 1.1.2019 mení výška vymeriavacieho základu, tí SZČO (živnostníci) ktorým bolo oznámené, že majú platiť minimálne alebo maximálne mesačné odvody, budú musieť zaplatiť novú výšku mesačného odvodu od 1.1.2019. Ak teda platí SZČO (živnostník) od 1.7.2018 minimálne odvody vo výške 151,16 Eur, od 1.1.2019 bude povinný platiť minimálne odvody vo výške 158,12 Eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálne a maximálne odvody (poistné a príspevky) do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019

Pre kalendárny rok 2019 platí to, že výška odvodov pre SZČO (živnostníkov) sa určí nasledovne:

  • ak bude vymeriavací základ SZČO (živnostníka) rovný alebo nižší ako 477 Eur, SZČO bude platiť minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 158,11 Eur,
  • ak bude vymeriavací základ SZČO (živnostníka) vyšší ako 6678 Eur, SZČO bude platiť maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne do výške 2213,75 Eur,
  • ak bude vymeriavací základ SZČO (živnostníka) vyšší ako 477 Eur a nižší alebo rovný ako 6678 Eur, SZČO bude platiť mesačné odvody vypočítané z tohto vymeriavacieho základu.

Aké odvody bude SZČO (živnostník) platiť do zdravotnej poisťovne od 1.1.2019?

SZČO platí preddavky na zdravotné poistenie vo výške 14 % z vymeriavacieho základu (v prípade zdravotného postihnutia 7 % z vymeriavacieho základu).

Tak ako sme uviedli, pri postupe výpočtu vymeriavacieho základu pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne, aj tu platí, že výšku vymeriavacieho základu ovplyvňuje čiastkový základ dane, avšak pri výpočte vymeriavacieho základu pre platenie preddavkov na zdravotné poistenie sa berie do úvahy aj počet mesiacov vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Mesačný vymeriavací základ pre platenie preddavkov vypočítame nasledovne: základ dane z riadku 43 daňového priznania (typ B) + suma uvedená na riadku „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Túto sumu vydelíme koeficientom 1,486 a nakoniec vydelíme počtom mesiacov prevádzkovania živnosti.

Výšku preddavku na zdravotné poistenie, ktorú má SZČO platiť od 1.1.2019 oznámila príslušná zdravotná poisťovňa prostredníctvom výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 každej SZČO. Viac informácií o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia v roku 2018 si môžete prečítať v článku Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v roku 2018.

Minimálne a maximálne odvody (preddavky na zdravotné poistenie) do zdravotnej poisťovne od 1.1.2019

Minimálne mesačné preddavky SZČO do príslušnej zdravotnej poisťovne platné od 1.1.2019 vypočítame vo výške 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu, t.j. zo sumy 477 Eur. Výška minimálneho mesačného preddavku na zdravotné poistenie je od 1.1.2019 v sume 66,78 Eur. Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím je od 1.1.2019 vo výške 33,39 Eur. Ako sme už vyššie v článku uviedli, od 1.1.2017 bol zrušený maximálny vymeriavací základ, preto nie je možné určiť maximálne odvody do príslušnej zdravotnej poisťovne.

Prehľad výšky zdravotných a sociálnych odvodov SZČO (živnostníkov) od 1.1.2019

Poistenie Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ v eurách Minimálne odvody (poistné) v eurách Maximálny vymeriavací základ v eurách Maximálne odvody (poistné) v eurách
Nemocenské 4,40 % 477 20,98 6678 293,83
Starobné 18 % 477 85,86 6678 1202,04
Invalidné 6 % 477 28,62 6678 400,68
rezervný fond solidarity 4,75 % 477 22,65 6678 317,2
odvody do Sociálnej poisťovne spolu 33,15 % x 158,11 x 2213,75
odvody do zdravotnej poisťovne 14 % 477 66,78 x x
odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne spolu 47,15 % x 224,89 x x

To, o akú sumu sa zmenili minimálne a maximálne odvody v roku 2019 oproti roku 2018 vám prinášame v tabuľke:

  2018 2019 Rozdiel
Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne (v €) 151,16 158,11 Zvýšenie o 6,95 Eura
Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne (v €) 63,84 66,78 Zvýšenie o 2,94 Eura
Maximálne odvody do Sociálnej poisťovne (v €) 2116,29 2213,75 Zvýšenie o 97,46 Eura

Akú výšku odvodov zaplatia SZČO v roku 2021, nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky