Vzory tlačív v roku 2019 – závislá činnosť

Ministerstvo financií SR vydalo nové vzory tlačív, ktoré sa používajú v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti. Nové vzory tlačív sa použijú za zdaňovacie obdobie roku 2018 a v roku 2019.

Na zabezpečenie jednotného postupu pri používaní tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu o určení vzorov tlačív používaných v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti platných od 1.1.2019 a Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke dňa 15. novembra 2018 vydané oznámenie č. MF/016579/2018-721 (ďalej len „oznámenie o určení nových vzorov tlačív“), ktorým určuje nové vzory tlačív.

V tomto článku nájdete vzory nasledovných tlačív, ktoré sa zmenili:

 • hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivých zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, a o zrazených preddavkov na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse: tento nový vzor tlačiva sa použije za zdaňovacie obdobie roku 2018,
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac: nový vzor tohto tlačiva sa použije prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2019,
 • oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane pre rok 2019,
 • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie roku 2019.

Ďalšie vzory tlačív, ktoré súvisia s ročným zúčtovaním preddavkov na daň zo závislej činnosti (napr. žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania) nájdete v článku Vzory tlačív v roku 2019 – ročné zúčtovanie dane.

Akými zmenami si prešli tlačivá k závislej činnosť a ročnému zúčtovaniu dane nájdete v ich vzoroch pre rok 2020 v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane.

V nasledovnej časti článku si popíšeme o tom, aké zmeny nastali v uvedených tlačivách a taktiež si môžete stiahnuť ich nové vzory.

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivých zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, a o zrazených preddavkov na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie o vyúčtovaní dane“) za rok 2018.

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018 je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane správcovi dane do 30. apríla 2019. V hlásení o vyúčtovaní dane zamestnávateľ uvádza zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, zrazené a odvedené preddavky na daň, údaje o daňovom bonuse a zamestnaneckej prémii za všetkých zamestnancov v úhrnnej sume. Zamestnávateľ uvádza aj samostatne údaje o zamestnancoch, ktorým vykonal ročné zúčtovanie a ktorým ročné zúčtovanie preddavkov na daň nevykonal.

Vzor nového tlačiva hlásenia o vyúčtovaní dane použije zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie roku 2018, t. j. pri podávaní hlásenia správcovi dane do 30. apríla 2019. V novom vzore tlačiva nastali tieto zmeny:

 1. doplnená kolónka na uvedenie počtu zamestnancov, ktorým bol vyplatený daňový bonus na úroky podľa § 33a zákona a taktiež je potrebné uviesť aj jeho úhrnnú sumu

Zamestnávateľ uvedie počet zamestnancov z tej skupiny zamestnancov, ktorým vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň, nakoľko iba im mohol vyplatiť daňový bonus na zaplatené úroky.

 1. za zdaňovacie obdobie roku 2017 sa nemenil vzor tlačiva tohto hlásenia o vyúčtovaní dane a preto v ňom bola ešte uvedená možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, aj keď už zamestnávateľ túto nezdaniteľnú časť uplatniť nemohol v zdaňovacom období roku 2017. Z uvedeného dôvodu, v novom vzore tlačive, ktorý je platný pre zdaňovacie obdobie roku 2018 už nie je táto možnosť ani uvedená.
 2. aj v tomto vzore nového tlačiva, a to v časti V. – údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, je pridaná nová možnosť, a to uvedenie sumy nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, ktorú si zamestnanec mohol uplatniť. Pridaná bola samozrejme aj možnosť uplatnenia nároku na daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.

Vzor na stiahnutie: Vzor hlásenia o vyúčtovaní dane za zdaňovacie obdobie roku 2018.

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov“) od roku 2019

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov je povinný podávať zamestnávateľ (platiteľ dane), ktorý vypláca zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti. Tento prehľad podáva zamestnávateľ vždy mesačne iba za vyplatenú mzdu, t. j. príjem zo závislej činnosti, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mzdu vyplatil.

Článok pokračuje pod reklamou

Nový vzor tlačiva prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov použije prvýkrát zamestnávateľ pri príjmoch vyplatených v mesiaci január 2019, t. j. pri podávaní tohto prehľadu v mesiaci február 2019. V tomto novom vzore tlačiva nastali nasledovné zmeny:

 1. prvá zmena nastala hneď na prvej strane prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmu, nakoľko daňovník už nemá na prvej strane uvádzať údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnanca, ale tieto údaje nahradili údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní
 2. v súvislosti so zavedením daňového bonusu na zaplatené úroky, boli doplnené nasledovné riadky:
 • v I. časti – preddavky na daň, doplnený riadok: „priznaná a vyplatená suma a vybratá suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv): v tomto riadku sa uvedenie úhrnná suma daňového bonusu na zaplatené úroky, ktorú si zamestnanec uplatnil pri ročnom zúčtovaní za prechádzajúce zdaňovacie obdobie, priznaná a vyplatená všetkým oprávneným zamestnancom,
 • II. časť sa zmenila z rekapitulácie daňového bonusu a zamestnaneckej prémie na rekapituláciu daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky,
 • v III. časti – žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, bola doplnená možnosť aj poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky.

Vzor na stiahnutie: Vzor prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za zdaňovacie obdobie roku 2019.

Oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane pre rok 2019

Toto oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa týka vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sa zdaňujú navyše ešte osobitnou sadzbou 5 %.

Nakoľko sa tento vzor tlačiva nemenil, použije sa ten, ktorý bol platný za zdaňovacie obdobie roku 2014.

Vzor na stiahnutie: Vzor oznámenia zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov na rok 2019.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na zdaňovacie obdobie roku 2019

Toto vyhlásenie vypĺňa zamestnanec do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak si chce uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na dieťa.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak zamestnanec podpíše, že si chce uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v roku 2019, môže si uplatniť mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane v roku 2019 vo výške 328,12 eur (ročná výška nezdaniteľnej časti je 3 937,35 eur). Ak si zamestnanec uplatňuje aj daňový bonus na dieťa (deti) a splní podmienky nároku, tak daňový bonus v roku 2019 predstavuje sumu 22,17 eur mesačne (266,04 eur ročne) alebo v prípade, ak si zamestnanec uplatní daňový bonus na dieťa do šesť rokov veku, tak výška daňového bonusu na dieťa je dvojnásobná, a to výške 44,34 eur mesačne (s účinnosťou od 1.4.2019).

V starom vzore tlačiva sa nič nemenilo a preto sa použije tlačivo platné aj v zdaňovacom období 2018.

Vzor na stiahnutie: Vzor vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. od ani z príjmov na zdaňovacie obdobie roku 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky