Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2019 – odvody a dávky

V októbri 2018 Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla viaceré zmeny v zákone od 1.1.2019. Jednou zo zmien je nárast minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činné osoby. Aké ďalšie zmeny pre podnikateľov nastali v sociálnom poistení od 1.1.2019?

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) priniesla pre podnikateľov od 1.1.2019 aj zmeny v oblasti odvodov a dávok.

Zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného (odvodov) SZČO od 1.1.2019

Pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby, tzv. SZČO sa zmenil vymeriavací základ pre platenie poistného, t.j. odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019 nasledovne:

 • minimálny vymeriavací základ: stúpne zo sumy 456 eur (platná pre rok 2018) na sumu 477 eur,
 • maximálny vymeriavací základ: stúpne zo sumy 6 384 eur (platná pre rok 2018) na sumu 6 678 eur.

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne, ktorú platí SZČO je ovplyvňovaná práve uvedeným vymeriavacím základom. SZČO, ktorej vznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, platí odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu.

V súvislosti so zmenou vymeriavacieho základu stúpnu teda aj minimálne a maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne, a to nasledovne:

 • minimálne odvody: zmena zo sumy 151,16 eur na sumu platnú od 1.1.2019 – 158,11 eur,
 • maximálne odvody: zmena zo sumy 2 116,29 eur na sumu platnú od 1.1.2019 – 2 213,75 eur.

Nový vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne je platný od 1.1.2019 a preto sú povinné SZČO zaplatiť novú výšku poistného za január 2019 do 8. februára 2019. Sociálna poisťovňa v priebehu januára 2019 zasiela oznámenie o tejto zmene všetkým živnostníkom a ostatným SZČO listom.

Viac informácií o odvodoch SZČO od 1.1.2019 do Sociálnej, ale aj zdravotnej poisťovne si môžete prečítať v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019.

Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských dávok od 1.1.2019

Od 1.1.2019 sa zvýši maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vyrátajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), a to zo sumy platnej pre rok 2018 – 59,9672 eura na sumu platnú pre rok 2019 - 62,7288 eura.

Prečítajte si tiež

Maximálna výška nemocenskej dávky pre rok 2019 je vo výške 55 % z maximálneho denného vymeriavacieho základu. To znamená, že v roku bude maximálna denná suma nemocenskej dávky predstavovať sumu 34,50084 eura.

Pri výpočte maximálnej výšky materskej dávky pre rok 2019 postupujeme nasledovne: 75% z maximálneho denného vymeriavacieho základu. Uvedené znamená, že maximálna denná suma materského bude predstavovať sumu 47,0466 eura.

Maximálna suma nemocenskej dávky a materského je pre obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 vo výške:

 • v mesiaci, ktorý má 30 dní: nemocenská dávka: 1035,10 eura, materské 1411,40 eura,
 • v mesiaci, ktorý má 31 dní: nemocenská dávka: 1069,60 eura, materské: 1458,50 eura.

O maximálnej výške materského si môžete prečítať v článkoch  Maximálne materské v roku 2019 presiahne 1400 eur alebo Ako získať maximálne materské?

Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet dávok v nezamestnanosti od 1.1.2019

Aj napriek tomu, že samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná v odvodoch do Sociálnej poisťovne platiť aj poistné v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu, môže tak urobiť dobrovoľne. Rovnako ako pri nemocenských dávkach, aj tu sa zvyšuje denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti, a to na sumu 62,7288 eura.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % z denného vymeriavacieho základu, to znamená, že maximálna výška mesačnej dávky v nezamestnanosti je v rozmedzí od 1.1.2019 do 30.6.2019 (maximálna výška tejto dávky sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka):

 • 972,30 eur: v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • 941 eur: v mesiaci, ktorý má 30 dní.

V zákone o sociálnom poistení, však nastali aj iné zmeny, o ktorých sme napísali v článku Zmeny v sociálnom poistení od novembra 2018, 2019 a neskôr. V uvedenom článku sa môžete dozvedieť najmä o týchto zmenách:

 • úprava pravdepodobného vymeriavacieho základu pre výpočet materského pri tzv. reťazovom pôrode,
 • úprava nároku na materské otca dieťaťa, pričom ide o zmenu súbežného poberania materského u otca i matky dieťaťa,
 • zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia (od 1.1.2022),
 • zavedenie odpočítateľnej položky, ktorú si môžu uplatniť študenti pracujúci na dohodu a dôchodcovia pracujúci na dohodu vo výške 200 eur na mesiac (od 1.1.2022).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky