Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2019 – odvody a dávky

V októbri 2018 Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla viaceré zmeny v zákone od 1.1.2019. Jednou zo zmien je nárast minimálnych odvodov do Sociálnej poisťovne pre samostatne zárobkovo činné osoby. Aké ďalšie zmeny pre podnikateľov nastali v sociálnom poistení od 1.1.2019?

Novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) priniesla pre podnikateľov od 1.1.2019 aj zmeny v oblasti odvodov a dávok.

Zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného (odvodov) SZČO od 1.1.2019

Pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby, tzv. SZČO sa zmenil vymeriavací základ pre platenie poistného, t.j. odvodov do Sociálnej poisťovne od 1.1.2019 nasledovne:

 • minimálny vymeriavací základ: stúpne zo sumy 456 eur (platná pre rok 2018) na sumu 477 eur,
 • maximálny vymeriavací základ: stúpne zo sumy 6 384 eur (platná pre rok 2018) na sumu 6 678 eur.

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne, ktorú platí SZČO je ovplyvňovaná práve uvedeným vymeriavacím základom. SZČO, ktorej vznikla povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, platí odvody vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu.

V súvislosti so zmenou vymeriavacieho základu stúpnu teda aj minimálne a maximálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne, a to nasledovne:

 • minimálne odvody: zmena zo sumy 151,16 eur na sumu platnú od 1.1.2019 – 158,11 eur,
 • maximálne odvody: zmena zo sumy 2 116,29 eur na sumu platnú od 1.1.2019 – 2 213,75 eur.

Nový vymeriavací základ pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne je platný od 1.1.2019 a preto sú povinné SZČO zaplatiť novú výšku poistného za január 2019 do 8. februára 2019. Sociálna poisťovňa v priebehu januára 2019 zasiela oznámenie o tejto zmene všetkým živnostníkom a ostatným SZČO listom.

Viac informácií o odvodoch SZČO od 1.1.2019 do Sociálnej, ale aj zdravotnej poisťovne si môžete prečítať v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2019.

Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenských dávok od 1.1.2019

Od 1.1.2019 sa zvýši maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vyrátajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), a to zo sumy platnej pre rok 2018 – 59,9672 eura na sumu platnú pre rok 2019 - 62,7288 eura.

Prečítajte si tiež

Maximálna výška nemocenskej dávky pre rok 2019 je vo výške 55 % z maximálneho denného vymeriavacieho základu. To znamená, že v roku bude maximálna denná suma nemocenskej dávky predstavovať sumu 34,50084 eura.

Pri výpočte maximálnej výšky materskej dávky pre rok 2019 postupujeme nasledovne: 75% z maximálneho denného vymeriavacieho základu. Uvedené znamená, že maximálna denná suma materského bude predstavovať sumu 47,0466 eura.

Maximálna suma nemocenskej dávky a materského je pre obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 vo výške:

 • v mesiaci, ktorý má 30 dní: nemocenská dávka: 1035,10 eura, materské 1411,40 eura,
 • v mesiaci, ktorý má 31 dní: nemocenská dávka: 1069,60 eura, materské: 1458,50 eura.

O maximálnej výške materského si môžete prečítať v článku Maximálne materské v roku 2019 presiahne 1400 eur.

Zvýšenie vymeriavacieho základu pre výpočet dávok v nezamestnanosti od 1.1.2019

Aj napriek tomu, že samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná v odvodoch do Sociálnej poisťovne platiť aj poistné v nezamestnanosti vo výške 1 % z vymeriavacieho základu, môže tak urobiť dobrovoľne. Rovnako ako pri nemocenských dávkach, aj tu sa zvyšuje denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti, a to na sumu 62,7288 eura.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % z denného vymeriavacieho základu, to znamená, že maximálna výška mesačnej dávky v nezamestnanosti je v rozmedzí od 1.1.2019 do 30.6.2019 (maximálna výška tejto dávky sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka):

 • 972,30 eur: v mesiaci, ktorý má 31 dní,
 • 941 eur: v mesiaci, ktorý má 30 dní.

V zákone o sociálnom poistení, však nastali aj iné zmeny, o ktorých sme napísali v článku Zmeny v sociálnom poistení od novembra 2018, 2019 a neskôr. V uvedenom článku sa môžete dozvedieť najmä o týchto zmenách:

 • úprava pravdepodobného vymeriavacieho základu pre výpočet materského pri tzv. reťazovom pôrode,
 • úprava nároku na materské otca dieťaťa, pričom ide o zmenu súbežného poberania materského u otca i matky dieťaťa,
 • zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia (od 1.1.2022),
 • zavedenie odpočítateľnej položky, ktorú si môžu uplatniť študenti pracujúci na dohodu a dôchodcovia pracujúci na dohodu vo výške 200 eur na mesiac (od 1.1.2022).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2020

Od 1.1.2020 sa zvýšia odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V akej výške budú odvody SZČO (živnostníkov) v roku 2020?

Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne od 1.7.2019

Obvykle od 1. júla sa u živnostníkov či iných SZČO posudzuje povinnosť platenia sociálnych odvodov alebo sa mení ich výška. V akej výške platiť odvody od 1.7.2019 a prečo je tento termín u niektorých SZČO až 1.10.2019?

Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia od roku 2023

Národná rada Slovenskej republiky dňa 23.10.2018 schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša najvýraznejšiu zmenu, a to vykonanie ročného zúčtovania sociálneho poistenia. Prvýkrát bude ročné zúčtovanie sociálneho poistenia vykonané za rok 2022 v roku 2023.

Zmeny v sociálnom poistení od novembra 2018, 2019 a neskôr

Dňa 23.10.2018 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša najmä novinku - zavedenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia (prvýkrát v roku 2023 za rok 2022), či úpravu pravdepodobného vymeriavacieho základu pri materskej – tzv. reťazovom pôrode, zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky a iné.