Čo sa zmení v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb od roku 2019?

Jednou zo zmien v schválenej novele zákona o DPH je aj zmena pre poskytovateľov vybraných digitálnych služieb nezdaniteľným osobám v inom členskom štáte EÚ. Od 1.1.2019 sa zavádza obratový limit, do ktorého nie je potrebné, aby sa takáto zdaniteľná osoba registrovala pre MOSS, či registrovala v členskom štáte, kde je zákazník usadený.

Dňa 29. novembra 2018 parlament schválil novelu zákona o DPH, ktorej účinnosť nadobudne dňa 1.1.2019. Zdaňovanie vybraných digitálnych služieb dodávaných nezdaniteľným osobám upravuje § 16 ods. 14 až 21 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). V súvislosti so zmenou zákona o DPH dochádza k zmene § 16 ods. 14, t.j. k zmene identifikácie miesta dodania vybraných digitálnych služieb nezdaniteľným osobám. V článku si identifikujeme miesto dodania vybraných digitálnych služieb pred novelou (účinnosť do 31.12.2018) a po novele zákona o DPH (účinnosť od 1.1.2019).

Čo sa považuje za vybrané digitálne služby?

Vybranými digitálnymi službami rozumieme:

 • telekomunikačné služby,
 • služby rozhlasového vysielania,
 • služby televízneho vysielania,
 • elektronické služby.

Telekomunikačné služby sú definované v § 20 zákona o DPH, ide napr. o služby spočívajúce v prenose, vo vysielaní alebo v prijímaní signálu, písaného textu, obrazov a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiom a pod.

Službami rozhlasového a televízneho vysielania rozumieme vysielanie rozhlasových a televíznych programov (šírené cez rozhlasovú alebo televíznu sieť, internet a pod.).

Elektronické služby sú definované v § 16 ods. 19 zákona, ide najmä o:

 • poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia,
 • dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia,
 • dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz,
 • dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí,
 • vyučovanie na diaľku.

Elektronickou službou nie je komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty medzi dodávateľom služby a jeho zákazníkom (napr. rady právnikov prostredníctvom elektronickej pošty a pod.).

Ako funguje zdaňovanie elektronicky dodávaných služieb v roku 2020, nájdete v článku Elektronicky dodávané služby a dane (daň z príjmov, DPH).

Kde je miesto dodania vybraných digitálnych služieb (s účinnosťou do 31.12.2018)?

Do 31.12.2018 platí, že miestom dodania vybraných digitálnych služieb, ktoré sú dodané inej ako zdaniteľnej osobe (ďalej len „nezdaniteľná osoba“), je miesto, kde má táto osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Nezdaniteľnou osobu môže byť spravidla občan (nepodnikateľ).

Uvedené znamená, že zdaniteľná osoba (t. j. podnikateľ) je povinná sa registrovať v tej krajine, v ktorej má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo v ktorej sa obvykle zdržiava (t.j. krajina usadenia) a tam je táto zdaniteľná osoba ako poskytovateľ vybranej digitálnej služby povinná priznať a zaplatiť DPH (to znamená, že podnikateľ je povinný uplatňovať sadzbu dane platnú v členskom štáte zákazníka). Okrem uvedeného však môže zdaniteľná osoba (t.j. podnikateľ) využiť zjednodušený postup, a to zaregistrovať sa pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v členskom štáte, v ktorom je podnikateľ usadený. O osobitnej úprave MOSS sa dozviete viac informácií nižšie v článku.

Kde je miesto dodania vybraných digitálnych služieb (s účinnosťou od 1.1.2019)?

Novela zákona o DPH účinná od 1.1.2019 dopĺňa v § 16, že miestom dodania vybraných digitálnych služieb je miesto, kde má:

 • nezdaniteľná osoba, ktorej sú tieto služby dodané, sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (bolo aj v znení zákona platného do 31.12.2018),
 • dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. Ak dodávateľ služby nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak:
 1. dodávateľ služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň alebo bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
 2. nezdaniteľná osoba, ktorej sa tieto služby dodávajú, má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, v inom členskom štáte ako je členský štát podľa prvého bodu a
 3. celková hodnota dodaných služieb bez dane, ktoré sú dodané nezdaniteľným osobám podľa druhého bodu nepresiahne v kalendárnom roku 10 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota dodaných služieb bez dane podľa druhého bodu nepresiahla 10 000 eur.

V prípade, že v priebehu kalendárneho roka presiahne hodnota dodaných služieb bez dane zákonom stanovený limit, miesto dodania služby sa od daného okamihu ustanoví podľa toho, kde má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ktorej sú vybrané digitálne služby dodané (napr. zdaniteľná osoba presiahla limit 10 000 eur a dodá elektronickú službu nezdaniteľnej osobe s trvalým bydliskom v Českej republike, miestom dodania tejto služby bude Česká republika).

Dodávateľ služby sa však môže rozhodnúť, aj napriek tomu, že nepresiahne limit 10 000 eur hodnoty dodaných služieb bez dane, že uplatní miesto dodania týchto služieb, kde má nezdaniteľná osoba sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Toto rozhodnutie je však povinný uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.

Táto zmena zákona bola schválená hlavne kvôli tomu, aby sa znížilo administratívne zaťaženie príležitostných poskytovateľov vybraných digitálnych služieb.

Príklad na miesto dodania elektronických služieb (podľa znenia zákona o DPH platného do 31.12.2018)

Platiteľ DPH so sídlom v Slovenskej republike poskytuje hosťovanie na webových stránkach aj pre zahraničné domény. Hosťovanie si zaplatili 4 zákazníci (nezdaniteľné osoby) z rôznych krajín EÚ na doméne v ich krajine. Aké je miesto dodania tejto služby?

Prečítajte si tiež

Miestom dodania je každá zo štyroch krajín EÚ, to znamená, že platiteľ DPH má povinnosť sa zaregistrovať, priznať a zaplatiť daň v štyroch rôznych krajinách (ak neuplatňuje osobitnú úpravu MOSS). V prípade, ak sa platiteľ DPH chce využiť zjednodušený postup, je potrebné aby sa zaregistroval pre uplatnenie osobitnej úpravy MOSS. Následne bude povinný sa zaregistrovať iba v Slovenskej republike (t. j. v krajine, kde je dodávateľ usadený) a tu priznať a zaplatiť daň, ktorá prislúcha členským štátom, kde dodal uvedenú službu.

Na uvedenom príklade teda môžeme vidieť, že pre podnikateľa, ktorý neuplatňuje osobitnú úpravu MOSS a ktorý je zameraný najmä na poskytovanie digitálnych služieb nezdaniteľným osobám, ustanovenie o mieste dodania týchto služieb prináša vysoké administratívne zaťaženie.

Príklad na miesto dodania elektronických služieb (podľa znenia zákona o DPH platného od 1.1.2019)

Platiteľ DPH so sídlom v Slovenskej republike poskytuje hosťovanie na webových stránkach aj pre zahraničné domény. Hosťovanie si zaplatili 4 zákazníci (nezdaniteľné osoby) z rôznych krajín EÚ na doméne v ich krajine. V predošlých kalendárnych rokoch dodal túto službu v priemere za rok v hodnote 5 000 Eur a preto nepredpokladá, žeby presiahol v roku 2019 hodnotu dodaných služieb nad 10 000 Eur. Aké je miesto dodania tejto služby?

Podľa § 16 ods. 14 písm. b) je miestom dodania Slovenská republika. To znamená, že platiteľ DPH so sídlom v SR je povinný podať daňové priznanie na území SR a uplatniť platnú sadzbu dane v našej krajine. Na tomto príklade môžeme vidieť, že toto nové ustanovenie o mieste dodania, prinesie pre príležitostných dodávateľov vybraných digitálnych služieb menej administratívy a viac výhod, nakoľko sa platiteľ DPH správa tak, ako keby podal službu na území SR.

Aké výhody plynú zdaniteľným osobám, ktorá dodávajú vybrané digitálne služby nezdaniteľným osobám v inom členskom štáte z novely zákona o DPH platnej od 1.1.2019?

Zmena v zákone o DPH platná od 1.1.2019 prinesie výhody najmä tým zdaniteľným osobám, ktoré poskytujú vybrané digitálne služby príležitostne.

Kým doteraz sa museli tieto osoby registrovať v každom členskom štáte, kde bol ich zákazník usadený a tam priznať a zaplatiť DPH platnú v ich krajine (napr. v Českej republike 21 %, či v Poľsku 23 % a pod.) alebo zaregistrovať sa a uplatňovať osobitnú úpravu MOSS, čím sa zjednodušila registrácia a platba dane (prostredníctvom registrácie v krajine, kde je dodávateľ usadený a tam aj podanie daňového priznania a zaplatenia dane platnej v krajine zákazníka), tak od 1.1.2019 v prípade, ak celková hodnota vybraných digitálnych služieb nepresiahne limit 10 000 eur, miesto dodania týchto služieb bude SR, a teda tejto zdaniteľnej osobe nepribudnú nové povinnosti (napr. registrácie pre MOSS, či registrácia v iných členských krajinách) a bude povinná uplatniť tuzemskú sadzbu dane (ak je platiteľom DPH).

Koho sa týka osobitná úprava MOSS a čo je podstatou osobitnej úpravy MOSS?

Osobitná úprava MOSS sa týka poskytovateľov vybraných digitálnych služieb, ktorí dodávajú tieto služby nezdaniteľným osobám usadeným na území Európskej Únie.

Táto osobitná úprava MOSS predstavuje zjednodušenie pre zdaniteľné osoby, nakoľko využíva zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta cez webový portál členského štátu, v ktorom sú poskytovatelia vybraných digitálnych služieb identifikovaní (tzv. členský štát identifikácie). Tento režim jednotného kontaktného miesta umožňuje vyhnúť sa viacnásobnej registrácii v každom členskom štáte spotreby (t. j. v členskom štáte zákazníka). Uvedené znamená, že dodávateľ týchto vybraných digitálnych služieb je povinný registrovať sa, priznať daň a uhradiť daň prostredníctvom jedného daňového priznania podaného cez portál členského štátu identifikácie.

Členským štátom identifikácie je:

 • členský štát, v ktorom má podnikateľ (poskytovateľ služby) sídlo,
 • ak podnikateľ nemá sídlo na území EÚ, ale má na území EÚ jednu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom má túto prevádzkareň,
 • ak podnikateľ nemá sídlo na území EÚ, ale má na území EÚ viac ako jednu prevádzkareň, členský štát identifikácie je členský štát, v ktorom má prevádzkareň a ktorý si zvolí.
Článok pokračuje pod reklamou

Kto a ako sa môže registrovať pre osobitnú úpravu MOSS?

V prvom rade je potrebné uviesť, že registrácia pre osobitnú úpravu MOSS nie je povinná, je teda dobrovoľná, avšak predstavuje zjednodušený režim a nižšiu administratívu pre zdaniteľné osoby poskytujúce vybrané digitálne služby nezdaniteľným osobám do iných členských krajinách EÚ.

Registrovať sa môžu zdaniteľné osoby, ktoré:

 • sú usadené v EÚ (má sídlo na území EÚ alebo prevádzkareň na území EÚ)
 • nie sú usadené v EÚ (nemá sídlo ani prevádzkareň na území EÚ a nie je zaregistrovaná alebo inak povinná byť identifikovaná na účely DPH v EÚ).

Odlišnosť je v tom, že zdaniteľné osoby usadené v EÚ si musia povinne zvoliť k registrácii členský štát, v ktorom majú sídlo a zdaniteľné osoby neusadené v EÚ si môžu k registrácii vybrať ktorýkoľvek členský štát.

Príklad na výber členského štátu identifikácie u zdaniteľných osôb pri registrácii

Príklad č. 1: Podnikateľ má sídlo v Slovenskej republike, kde je aj registrovaný ako platiteľ dane podľa § 7a zákona o DPH. Nezdaniteľným osobám v krajinách EÚ dodáva antivírusový program. Môže sa registrovať pre MOSS a aký bude jeho členský štát identifikácie pri registrácii MOSS?

Nakoľko má podnikateľ sídlo v SR, t. j. je v tomto štáte usadený, členským štátom identifikácie je SR.

Príklad č. 2: Podnikateľ má sídlo v Ukrajine. V Slovenskej republike je však registrovaný pre DPH podľa § 6 zákona o DPH. V Slovenskej a Českej republike elektronicky vyučuje na diaľku ruský jazyk. Môže sa registrovať pre MOSS a aký bude jeho členský štát identifikácie pri registrácii MOSS?

Podnikateľ sa nemôže registrovať pre MOSS, nakoľko ide o členský štát, ktoré nie je usadený v EÚ a má v členskom štáte registráciu pre DPH.

Príklad č. 3: Podnikateľ má sídlo v Bielorusku. V žiadnom členskom štáte nie je identifikovaný pre DPH a dodáva nezdaniteľným osobám v Maďarsku, Slovenskej republike a Rakúsku elektronické služby. Môže sa registrovať pre MOSS a aký bude jeho členský štát identifikácie pri registrácii MOSS?

Áno, tento členský štát, ktorý nie je usadený v EÚ sa môže registrovať pre MOSS a môže si vybrať ktorýkoľvek z troch krajín ako členský štát identifikácie, napr. aj Maďarsko.

Registrácia prebieha cez portál Finančnej správy, po prístupe do svojej osobnej internetovej zóny v nasledovných krokoch:

 • podnikateľ si vyberie možnosť „MOSS – registrácia“: elektronický registračný formulár je potrebné vyplniť a elektronicky odoslať,
 • miestne príslušný správca dane posúdi toto oznámenie a výsledok elektronicky oznámi,
 • ak je výsledkom povolenie používania osobitnej úpravy MOSS dostane podnikateľ aj identifikačné číslo, pod ktorým sa bude uplatňovať MOSS a číslo, na ktoré bude uhrádzať daňovú povinnosť za MOSS.

Kedy podať daňové priznanie a aká je splatnosť dane z pridanej hodnoty z vybraných digitálnych služieb?

Do daňového priznania MOSS sa uvádzajú všetky dodania vybraných digitálnych služieb nezdaniteľným osobám do členského štátu EÚ, okrem dodaní nezdaniteľným osobám v členskom štáte, v ktorom má podnikateľ sídlo alebo prevádzkareň.

Daňové priznanie je povinný podať podnikateľ za každý kalendárny štvrťrok, a to do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. V lehote podania je splatná aj daň z pridanej hodnoty, pričom za deň platby sa považuje deň jej pripísania na účet správcu dane. Dôležitou informáciou je to, že pri podávaní daňového priznania MOSS a úhrade DPH neplatí to, že ak lehota pripadne na deň pracovného pokoja, tak posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň, to znamená, že ak lehota na podanie alebo zaplatenie dane pripadne na sobotu, tak platí táto lehota.

Daňové priznanie MOSS sa podáva aj vtedy, ak v podnikateľ v danom kalendárnom štvrťroku nepodal vybrané digitálne služby.

Ako postupovať v prípade, ak zdaniteľná osoba uplatňuje osobitnú úpravu MOSS a nepresiahne limit dodaných digitálnych služieb 10 000 eur?

V prípade, ak zdaniteľná osoba uplatňujúca osobitnú úpravu MOSS a ktorej hodnota digitálnych služieb v iných členských štátoch je nižšia alebo rovná limitu 10 000 eur, má možnosť od 1.1.2019 dobrovoľne zrušiť registráciu pre MOSS. Ak sa zdaniteľná osoba tak rozhodne, má povinnosť oznámiť svoje rozhodnutie elektronicky najneskôr do 16. decembra 2018 (cez formulár Oznamovacia povinnosť/Žiadosť o zrušenie registrácie).

Ak zdaniteľná osoba dobrovoľne zruší registráciu pre MOSS, počas obdobia dvoch kalendárnych štvrťrokov sa nebude môcť opätovne zaregistrovať pre uplatňovanie tejto osobitnej úpravy v žiadnom členskom štáte.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky